Xem xét cấp vắc xin đầy đủ và kịp thời, đồng thời cấp kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia sớm ngay từ đầu năm để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. (Tây Ninh)

03/11/2020 | 19:36 PM

 | 

Bộ Y tế trả lời như sau:

1. Hiện nay, các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đáp ứng đầy đủ theo kế hoạch. Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đặt hàng vắc xin sản xuất trong nước và mua sắm các loại vắc xin nhập khẩu khác theo quy định để cung cấp vắc xin cho hoạt động tiêm chủng mở rộng. Đối với vắc xin tiêm chủng dịch vụ, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ chủ động ký hợp đồng đặt hàng, mua sắm đối với các nhà phân phối vắc xin để được cung cấp theo nhu cầu của các cơ sở này.

2. Căn cứ vào Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016- 2020; Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 31/3/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020; Tình hình thực hiện các mục tiêu của năm trước, tình hình dịch bệnh, mục tiêu đặt ra của từng Dự án giai đoạn 2016 - 2020  hàng năm và số thông báo của Bộ Tài chính dự kiến giao kinh phí ngân sách trung ương bố trí thực hiện Chương trình (vốn sự nghiệp), Bộ Y tế dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ và phương án phân bổ nguồn ngân sách sự nghiệp trung ương chi tiết theo từng Dự án và chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương, kèm theo thuyết minh nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ của từng dự án gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao cho các Bộ, Ngành và địa phương, cụ thể:

a) Kinh phí giao bổ sung có mục tiêu năm 2018:

- Ngày 15/9/2017, Bộ Y tế có Công văn số 5230/BYT-KH-TC gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án phân bổ ngân sách sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số năm 2018.

- Trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 và Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 giao dự toán cho các địa phương năm 2018.

b) Kinh phí giao bổ sung có mục tiêu năm 2019:

- Ngày 10/9/2018, Bộ Y tế có Công văn số 5307/BYT-KHTC gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án phân bổ ngân sách sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số năm 2019.

- Trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 và Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2371/QĐ-BTC ngày 19/12/2018 giao dự toán cho các địa phương năm 2019.

c) Kinh phí giao bổ sung có mục tiêu năm 2020:

- Ngày 16/8/2020, Bộ Y tế có Công văn số 4767/BYT-KHTC gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án phân bổ ngân sách sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế- Dân số năm 2020.

- Trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 và Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến