Theo quy định, hộ nghèo và hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí và được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên

27/05/2020 | 14:59 PM

 | 

Theo quy định, hộ nghèo và hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí và được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên. (Căn cứ theo Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi quyết định số 139/2002/QĐ-TTg). Trong khi đó, các đối tượng người có công cách mạng tham gia kháng chiến trước 1975 (không thuộc đối tượng hộ nghèo) chỉ được cấp thẻ BHYT miễn phí mà không hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước như hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Cử tri kiến nghị Chính phủ quan tâm có chính sách mở rộng để các đối tượng người có công cách mạng tham gia kháng chiến trước 1975 (không thuộc đối tượng hộ nghèo) được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên (Phú Yên).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Bộ Y tế là cơ quan chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 về việc khám chữa bệnh cho người nghèo. Sau khi có ý kiến của một số các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đãtiếp tục nghiên cứu, chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 11 Điều 8 Luật ngân sách Nhà nước năm 2015, ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Do đó, từ ngày 01/01/2017 ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Vì vậy, Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo sẽ không thể duy trì là Quỹ tài chính nhà nước, mà hướng tới sẽ do các tổ chức, cá nhân thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo là loại hình Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện. Việc thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo là loại hình Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện được thực hiện theo quy định của pháp luật về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, nhằm hỗ trợ tiền ăn, chi phí đi lạicho đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn và hỗ trợ phần chi phí mà Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán.

Từ những lý do nêu trên, để bảo đảm thực hiện chính sách an sinh xã hội của địa phương, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với một số đối tượng theo thẩm quyền (theo Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước). Mức hỗ trợ do Tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của Tỉnh. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ do ngân sách Tỉnh tự bảo đảm.


Thăm dò ý kiến