Cử tri đề nghị có chính sách ưu đãi để Bác sỹ sau khi ra trường về công tác tại tuyến huyện và tuyến xã. Đề nghị không cắt giảm số biên chế định biên cán bộ công tác tại Trạm Y tế các xã, thị trấn (Nam Định).

28/05/2020 | 08:33 AM

 | 

Cử tri đề nghị có chính sách ưu đãi để Bác sỹ sau khi ra trường về công tác tại tuyến huyện và tuyến xã. Đề nghị không cắt giảm số biên chế định biên cán bộ công tác tại Trạm Y tế các xã, thị trấn (Nam Định).

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

1. Về chính sách ưu đãi để bác sỹ sau khi ra trường về công tác tại tuyến huyện và tuyến xã

Bác sỹ sau khi ra trường về công tác tại tuyến huyện, tuyến xã được hưởng các chế độ chính sách của ngành Y tế như: Ngoài chế độ tiền lương theo thang bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ như viên chức các ngành khác được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; phụ cấp đặc thù theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg, ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chế độ phụ cấp thường trực 24/24 giờ, chế độ phụ cấp chống dịch, chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ.

Bộ Y tế tiếp thu kiến nghị của cử tri, nghiên cứu đề xuất sửa đổi chế độ chính sách đối với viên chức ngành Y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW.

2. Đối với kiến nghị không cắt giảm số biên chế định biên cán bộ công tác tại Trạm Y tế các xã, thị trấn

Theo Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn và Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn. Người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức. Số lượng người làm việc tại Trạm Y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương theo vùng miền.

Như vậy, số lượng cán bộ công tác tại Trạm Y tế các xã, thị trấn do cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức cụ thể đối với các tỉnh, thành phố là do Ủy ban nhân dân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố xem xét, quyết định.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến