Đề nghị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế theo hướng hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế cho người nghèo (Ninh Thuận)

06/04/2021 | 15:07 PM

 | 

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Theo Điều 89 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009: Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh là Quỹ xã hội, từ thiện được thành lập và hoạt động để hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có khả năng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động khác phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (năm 2008), từ năm 2009 người nghèo thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước mua thẻ Bảo hiểm y tế, theo đó đã chuyển đổi từ hình thức ngân sách nhà nước cấp thực thanh thực chi chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 139/QĐ-TTg sang mua thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế, về cơ bản, các đối tượng quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg đã được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm tế tùy theo từng đối tượng và được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và một số trường hợp được chi phí chuyển tuyến. Hiện nay, chỉ còn khoản hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng và chi phí tiền đi lại từ nhà đến cơ sở y tế và từ cơ sở y tế về nhà là chưa được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán. Đối với trường hợp người bệnh mắc các bệnh hiểm nghèo không thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế mà chưa tham gia Bảo hiểm y tế không được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán.

Theo quy định tại Khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, từ 01/01/2017 ngân sách Nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo. Vì vậy mà Quỹ Khám, chữa bệnh người nghèo đã không còn được duy trì là Quỹ tài chính nhà nước mà chỉ còn có thể hoạt động dưới loại hình là Quỹ xã hội từ thiện.

Trong thời gian này, để tiếp tục bảo đảm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần phải lập phương án trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố ban hành chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với một số đối tượng theo thẩm quyền dựa theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. Mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ do ngân sách địa phương tự bảo đảm.


Thăm dò ý kiến