Đề nghị Bộ xem xét nâng mức hỗ trợ và có chế độ chính sách cho nhân viên y tế ở ấp, thôn, bản cho phù hợp hơn; đồng thời cần tổ chức lại, giao thêm nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ này. Bởi lẽ, lực lượng này có vai trò quan trọng trong phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nâng cao sức khỏe cộng đồng nhưng mức phụ cấp, hỗ trợ còn quá thấp nên gặp nhiều khó khăn việc thu hút, tuyển dụng. Do đó cần có chính sách phù hợp trong hỗ trợ và củng cố hoạt động của đội ngũ này để phát huy hiệu quả tại chỗ, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay (Tiền Giang)

06/04/2021 | 15:13 PM

 | 

 

Bộ Y tế xin trả lời như sau:

Xác định vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, Bộ Y tế đã làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009. Theo đó, “Mỗi thôn, bản được bố trí từ 01 đến 02 nhân viên y tế, căn cứ vào quy mô dân số và địa bàn hoạt động; trong thời gian công tác, nhân viên y tế thôn, bản được hưởng phụ cấp hàng tháng; mức phụ cấp bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương tối thiểu chung”, đồng thời Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản. Đây là những văn quản quy phạm pháp luật quan trọng làm cơ sở cho các địa phương áp dụng thực hiện.

Ngày 24/4/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; trong đó có quy định “Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người, được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với 03 chức danh gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận; người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có).

Hiện tại, Bộ Y tế đang trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết về giải pháp thực hiện chính sách đối với nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản với nội dung:

- Duy trì bảo đảm mỗi thôn, bản có từ 01 đến 02 nhân viên y tế thôn bản đã được đào tạo hoạt động phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế ở địa phương; những nơi còn khó khăn về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em cần bố trí  01 cô đỡ thôn bản để thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

- Thực hiện chính sách bồi dưỡng hằng tháng đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản tối thiểu bằng mức theo quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động trình cấp có thẩm quyền có chính sách phù hợp đối với đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm luôn luôn có nguy cơ bùng phát, lây lan trong cộng đồng cần phải được phát hiện sớm, truy vết, giám sát chặt chẽ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu hẹp khoảng cách về tình trạng sức khỏe, tử vong bà mẹ và tử vong trẻ em, công bằng trong chăm sóc sức khỏe giữa các vùng, miền.Tin liên quan

Thăm dò ý kiến