Tờ trình số 297/TTr-BYT ngày 26/0/2020 về việc ban hành Quyết định công bố dịch bệnh COVID-19

26/02/2020 | 14:34 PM

 | 

Tờ trình số 297/TTr-BYT ngày 26/0/2020 về việc ban hành Quyết định công bố dịch bệnh COVID-19

Nội dung Tờ trình.