Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14/3/2020 về việc khai báo sức khỏe du lịch

14/03/2020 | 19:10 PM

 | 

Công văn số 1270/BYT-CNTT ngày 14/3/2020 về việc khai báo sức khỏe du lịch

Nội dung công văn