CHỈ THỊ số 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế

28/03/2020 | 10:09 AM

 | 

CHỈ THỊ số 06/CT-BYT ngày 28/3/2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  trong các cơ sở y tế 

Nội dung Chỉ thị