Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19"

16/03/2020 | 18:56 PM

 | 

Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 Về việc ban hành "Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19"

Nội dụng Quyết định