Tờ trình số 287/TTr-BYT ngày 24/02/2020 Về Tiêu chí cho người nhập cảnh vào Việt Nam để phòng dịch COVID-19

24/02/2020 | 16:47 PM

 | 

Tờ trình số 287/TTr-BYT ngày 24/02/2020 Về Tiêu chí cho người nhập cảnh vào Việt Nam để phòng dịch COVID-19

Nội dung Tờ trình: