Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

04/10/2019 | 15:46 PM

 | 

 

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất vắc xin Thương hàn Vi cộng hợp

2. Mã số nhiệm vụ: SPQG.05a.06

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Vắc xin Pastuer Đà Lạt

4. Các thành viên tham gia chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên,

Học hàm học vị

Tổ chức công tác

Nội dung, công

việc chính tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)

1

ThS. Đàm Thị Thu Ngân

DAVAC

Chủ nhiệm đề tài

15 tháng

2

PGS. TS. Đào Xuân Vinh

DAVAC

Chủ nhiệm dự án

12 tháng

3

TS. Nguyễn Đình Bồng

DAVAC

Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất vắc xin

3 tháng

4

ThS. Trần Thị Cẩm Thủy

DAVAC

Trực tiếp thực hiện

15 tháng

5

ThS. Trần Thị Nghĩa

DAVAC

Hỗ trợ kỹ thuật sản xuất vắc xin

6 tháng

6

ThS. Hoàng Thị Tố Lan

DAVAC

Nghiên cứu hợp tác quốc tế

6 tháng

7

CN. Trần Thị Thi Thơ

DAVAC

Đảm bảo chất lượng sản phẩm nghiên cứu

8 tháng

8

ThS. Lê Trần Dưỡng

DAVAC

Sản xuất vắc xin

15 tháng

9

CN. Nguyễn T. Kim Phương

DAVAC

Kiểm định vắc xin

15 tháng

 

5. Kinh phí thực hiện: 9.360 triệu đồng

6. Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 650 triệu đồng

7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019 (gia hạn lần 3)

8. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

9. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu: Tháng 10/2019

10. Địa điểm tổ chức đánh giá nghiệm thu: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Báo cáo sản phẩm

Báo cáo thống kê

Báo cáo tình hình SD kinh phi

Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tóm tắt 

Báo cáo tổng kết


Thăm dò ý kiến