Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thứ Năm, ngày 22/02/2018 01:25

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thứ Năm, ngày 01/02/2018 02:21

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017

Thứ Năm, ngày 04/10/2017 19:27

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Sáu, ngày 19/05/2017 01:59

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 20/04/2017 01:03

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 20/04/2017 01:00

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Sáu, ngày 30/03/2017 19:16

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Sáu, ngày 30/03/2017 19:14

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Ba, ngày 06/03/2017 19:04

Gia hạn mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017 01:55

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 29/12/2016 02:47

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 15/12/2016 01:13

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 15/12/2016 01:13

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 15/12/2016 01:12

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 15/12/2016 01:11

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 12/10/2016 23:11

Thông báo dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Sáu, ngày 01/07/2016 01:24

Thông báo gia hạn mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thứ Năm, ngày 29/06/2016 20:50

Thăm dò ý kiến