Thông báo: Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện và các ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

26/04/2021 | 15:21 PM

 | 

Ngày 19/4/2021 Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển đã báo cáo Chủ tịch Hội đồng về việc các ứng viên có đủ điều kiện và các ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia.

          1. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã tiến hành họp và thống nhất với đề xuất của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

          - Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2.

- Danh sách các ứng viên không đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2.

          (Danh sách đính kèm). 

2. Hội đồng tuyển dụng viên chức kính đề nghị các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2 có mặt tại Trung tâm để được phổ biến một số nội dung và nhận tài liệu ôn tập. Thời gian: 10h ngày thứ năm (29/4/2021).

Danh sách ứng viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện


Thăm dò ý kiến