Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông

07/04/2021 | 14:47 PM

 | 

Ngày 31/3/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Để Kế hoạch thi tuyển được cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế cảnước, cũng như cán bộ, công chức, viên chức khác có đủ điều kiện, tiêu chuẩnnắm được thông tin rộng rãi việc thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông kính đề nghị Văn phòng Bộ Y tế, Văn phòng; UBND tỉnh đăng tải Kế hoạch thi tuyển chức danh Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông (kèm theo) lên Công thông tin điện tử của cơ quan đơn vị.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây:

/documents/174521/713801/10_KE_HOACH_Thi_tuyen_chuc_danh_Giam_doc_Benh_vien_da_khoa_tinh_Dak_Nong_ubnd_ban_hanh_20210406083305913910.pdf/26c31f84-812e-4c07-935b-d7f78f1b7c45


Thăm dò ý kiến