Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế

08/07/2022 | 14:11 PM

 | 

Thực hiện Quyết định số 1647/QĐ-BYT ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện từ năm 2022, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế thông báo:

1. Danh mục 01 đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ Y tế để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện từ năm 2022 tại Quyết định kèm theo.

2. Tổ chức, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ đề nghị chuẩn bị hồ sơ để tuyển chọn theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Thuyết minh đề tài lập theo Biểu mẫu B1-2a-TMĐTCN tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN. Dự toán kinh phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ tài chính và Bộ Khoa học và công nghệ và Quyết định số 1718/QĐ-BYT ngày 12/03/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Y tế.

- Danh mục hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi về Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo), số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước 17 giờ, ngày 15/09/2022; Quá thời hạn này, đề tài sẽ không được đưa vào xem xét phê duyệt.

Trân trọng thông báo./.

 Quyết định số 1647/QĐ-BYT ngày 24/6/2022 


Thăm dò ý kiến