Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

29/05/2019 | 14:22 PM

 | 

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Thực hiện các Quyết định số 1732/QĐ-BYT; 1736/QĐ-BYT ngày 09/5/2019; Quyết định số 1875/QĐ-BYT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2019, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo:

1. Danh sách 08 đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế đặt hàng tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2019 tại các Quyết định và danh mục kèm theo.

2. Tổ chức, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ đề nghị chuẩn bị hồ sơ để tuyển chọn theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước cụ thể:

- Thuyết minh, dự toán kinh phí đề tài lập theo biểu mẫu số B1-2a-TMĐTCN tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN và Định mức lập dự toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ tài chính và Bộ Khoa học và công nghệ.

- Danh mục hồ sơ theo quy định tại Điều 5. Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2019, đề nghị Thủ trưởng đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi về Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo), số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Quá thời hạn này, đề tài sẽ không được đưa vào xem xét phê duyệt.

Trân trọng thông báo./.

Danh mục các văn bản kèm theo:

- Quyết định phê duyệt danh mục - Sinh học PT

- Quyết định phê duyệt danh mục - Chính sách y tế

- Quyết định phê duyệt danh mục - Lâm sàng

 


Thăm dò ý kiến