Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Công nghệ sinh học ứng dụng trong dự phòng

01/10/2021 | 15:18 PM

 | 

 

Thực hiện Quyết định số 4642/QĐ-BYT ngày 02/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng trong dự phòng, Bộ Y tế (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo) thông báo như sau:

1. Danh sách 04 (bốn) đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế đặt hàng tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng trong dự phòng tại Quyết định và danh mục đính kèm theo.

2. Phương thức thực hiện: Phương thức Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Hồ sơ nhiệm vụ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN nêu trên, trong đó:

- Thuyết minh đề tài lập theo biểu mẫu số B1-2a-TMĐTCN tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN.

- Danh mục hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN.

(Chi tiết xem tại Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế: https://moh.gov.vn/thong-tin-e-tai và trang thông tin Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo: http://asttmoh.vn/thong-bao-phe-duyet-danh-muc-de-tai-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-bo-nam-2022/).

4. Nơi nhận hồ sơ: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 27/11/2021 (Ngày nhận hồ sơ được tính là ngày ghi của dấu bưu điện với trường hợp gửi qua bưu điện hoặc dấu đến của văn thư Cục với trường hợp gửi trực tiếp tại bộ phận văn thư của Cục)

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (số điện thoại: 0904806768; email: phanquangdo@gmail.com).

Trân trọng thông báo đến đơn vị biết và thực hiện./.

Quyết định số 4558/QĐ-BYT, ngày 27/9/2021

 


Thăm dò ý kiến