Thông tin thực hiện nhiệm vụ quốc gia:

03/02/2021 | 16:00 PM

 | 

1. Tên nhiệm vụ: “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất bán thành phẩm vắc xin Hib cộng hợp ở quy mô công nghiệp”

2. Mã số nhiệm vụ: SPQG.05a.01

3. Kinh phí thực hiện: 22.420 triệu đồng

4. Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 12.000 triệu đồng    

5. Thời gian thực hiện: Từ 01/2015 đến tháng 12/2020 (đã gia hạn)

6. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)

7. Các thành gia tham gia chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên,

Học hàm học vị

Tổ chức
công tác

Chức danh khoa học, học vị

1

Lê Hoàng Long

VABIOTECH

Thạc sĩ (Chủ nhiệm đề tài)

2

Nguyễn Thu Vân

VABIOTECH

GS.TSKH (Tư vấn khoa học)

3

Đỗ Tuấn Đạt

VABIOTECH

Tiến sĩ

4

Mạc Văn Trọng

VABIOTECH

Kĩ sư

5

Nguyễn Quế Anh

VABIOTECH

Tiến sĩ

6

Vũ Hồng Nga

VABIOTECH

Thạc sỹ

7

Đỗ Thủy Ngân

VABIOTECH

Tiến sĩ

8

Lưu Anh Chiến

VABIOTECH

Thạc sý

9

Lê Ngọc Loan

VABIOTECH

Cử nhân

10

Hà Thu Thủy

VABIOTECH

Thạc sỹ

 

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu:  Tháng 02/2021

9. Địa điểm tổ chức đánh giá nghiệm thu: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

10. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo tự đánh giá

Báo cáo tổng hợp


Thăm dò ý kiến