Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

12/12/2020 | 15:17 PM

 | 

1. Tên nhiệm vụ: “Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin bại liệt bất hoạt” thuộc Dự án “Nghiên cứu sản xuất vắc xin bại liệt bất hoạt”

2. Mã số nhiệm vụ: SPQG.05a.03

3. Kinh phí thực hiện: 7.500 triệu đồng

4. Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 1.000 triệu đồng      

5. Thời gian thực hiện: Từ 28/01/2015 đến tháng 31/12/2020 (gia hạn 3 lần)

6. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC)

7. Các thành gia tham gia chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên,

Học hàm học vị

Tổ chức
công tác

Nội dung, công việc chính tham gia

1

GS.TS Nguyễn Đăng Hiền

POLYVAC

Sản xuất vắc xin IPOVAC cho thực địa lâm sàng(TĐLS), giám sát viên TĐLS

2

GS.TS Lê Thị Luân

POLYVAC

Đã mất

3

GS.TS Đặng Đức Anh

NIHE

Thực địa lâm sàng 3 giai đoạn

4

TS. Nguyễn Thúy Hường

POLYVAC

Đảm bảo chất lượng vắc xin thực địa lâm sàng, giám sát viên TĐLS

5

ThS. Trần Thị Bích Hạnh

POLYVAC

Chủ nhiệm đề tài

6

ThS. Nguyễn Thị Quỳ

POLYVAC

Sản xuất vắc xin IPOVAC cho thực địa lâm sàng, Giám sát viên TĐLS

7

ThS. Đặng Mai Dung

POLYVAC

Kiểm định vắc xin IPOVAC cho thực địa lâm sàng, Giám sát viên TĐLS

8

PGS.TS Vũ Đình Thiểm

NIHE

Thực địa lâm sàng 3 giai đoạn

9

Cn. Nguyễn Thị Hải Thanh

POLYVAC

Thư ký hành chính

10

ThS. Lê Thu Nga

POLYVAC

Thực địa lâm sàng 3 giai đoạn

11

ThS. Nguyễn Nghĩa Vũ

POLYVAC

Thực địa lâm sàng 3 giai đoạn

 

8. Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá nghiệm thu:  Tháng 12/2020

9. Địa điểm tổ chức đánh giá nghiệm thu: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

10. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo tổng hợp

Báo cáo tài chính

Báo cáo tóm tắt


Thăm dò ý kiến