Thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền theo hình thức thi tuyển

23/04/2024 | 08:04 AM

 | 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 4535/QĐ-BYT ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về phân cấp quản lý công chức trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-BYT ngày 08/5/2023 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3836/QĐ-BYT ngày 11/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao biên chế công chức hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Y tế năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4612/QĐ-BYT ngày 21/12/2023 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

Căn cứ công văn số 1989/BYT-TCCB ngày 17/4/2024 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch số 65/KH-YDCT ngày 01/4/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền theo hình thức thi tuyển;

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền theo hình thức thi tuyển như sau:

1. Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

  2. Số lượng vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ, chuyên môn cần tuyển

  2.1. Số lượng cần tuyển dụng: 06 biên chế cho 03 vị trí việc làm.

  2.2. Yêu cầu về chuyên môn theo vị trí việc làm:

TT

Vị trí cần tuyển

Số lượng tuyển mới

Ngạch tuyển

Mã ngạch

Mã số VTVL

Yêu cầu vị trí tuyển dụng

1

Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh y học cổ truyền

02

Chuyên viên

01.003

2.3

Tốt nghiệp đại học ngành Y (bác sỹ y học cổ truyền) trở lên

2

Chuyên viên về dược cổ truyền

03

Chuyên viên

01.003

2.6

Tốt nghiệp đại học ngành Dược/Hóa dược trở lên

3

Chuyên viên về hành chính - văn phòng

01

Chuyên viên

01.003

3.1

Tốt nghiệp đại học ngành sức khỏe/Quản lý nhà nước/Quản trị/Kế hoạch phát triển trở lên

 

Tổng số

06

 

 

 

 

  3. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức:

3.1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức được quy định như sau:

- Việc thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền được thông báo công khai trên Báo Sức khỏe và đời sống, cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, website của Cục, đồng thời niêm yết tại trụ sở cơ quan Cục. Người đăng ký dự tuyển có quyền lựa chọn dự tuyển vào các vị trí đã đăng tải phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành đào tạo của mình.

- Người đăng ký dự tuyển công chức phải hoàn thiện và nộp Phiếu đăng ký  dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020  (Mẫu phiếu kèm theo Thông báo)

Ghi chú: Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

3.2. Phương thức nộp hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa điểm tiếp nhận.

3.3. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tại tầng 3, Nhà B cơ quan Bộ Y tế 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 024.627.32247

3.4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển được thực hiện tại nơi tiếp nhận trong giờ hành chính.

3.5. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Sức khỏe và Đời sống; trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế: https://moh.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền: https://ydct.moh.gov.vn; đồng thời niêm yết tại trụ sở cơ quan Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, tầng 3 nhà B, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

4. Chế độ ưu tiên:

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển như sau:

(1) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

(2) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

(3) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển công chức

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

5.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

d) Kết quả thi:

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

- Đối với vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy vi tính: Hội đồng tuyển dụng phải thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.

Ghi chú: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, phí tuyển dụng

- Thời gian dự kiến thi tuyển vào Quý II/2024, địa điểm tổ chức thi
tuyển Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể đến các thí sinh dự tuyển.

- Hội đồng tuyển dụng không tổ chức ôn tập, các cá nhân tham gia dự tuyển tự ôn tập theo tài liệu do Hội đồng tuyển dụng cung cấp.

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các thông tin liên quan sẽ được
niêm yết tại trụ sở làm việc của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và được đăng trên trang thông tin điện tử của Cục:
https://ydct.moh.gov.vn

- Phí tuyển dụng Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo mức thu và phương thức nộp phí tuyển dụng khi thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi. Trường hợp thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền không hoàn trả lại hồ sơ và phí tuyển dụng.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…………, ngày…... tháng……..... năm 2024

 

(Ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

Vị trí dự tuyển(1):…………..……………………

Đơn vị dự tuyển(2):………………………………

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên: …………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: …………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………… Ngày cấp: …… Nơi cấp:

……………………………………………………………………………………..

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………… Ngày chính thức: ………………

Số điện thoại di động để báo tin: …………… Email: ……………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ………………………………………………………

Tình trạng sức khoẻ: …………chiều cao: ………… Cân nặng: ………………kg

Thành phần bản thân hiện nay: ……………………………………………………

Trình độ văn hoá: …………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội.....)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………...

Miễn thi tin học do: ………………………………………………………………

 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ....................................……………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

          Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 


Thăm dò ý kiến