Thông tin đề tài

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế

Friday 2022-07-08 07:11

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng sản xuất vắc xin, sinh phẩm

Tuesday 2021-10-05 08:13

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Công nghệ sinh học ứng dụng trong lâm sàng

Friday 2021-10-01 08:21

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Công nghệ sinh học ứng dụng trong dự phòng

Friday 2021-10-01 08:18

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Ứng dụng hệ nội khoa

Thursday 2021-09-30 03:09

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu Trang thiết bị y tế

Thursday 2021-09-30 02:55

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Thuốc từ dược liệu

Thursday 2021-09-30 02:52

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực nghiên cứu công nghệ Dược

Tuesday 2021-09-28 08:24

Thông báo Danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp Bộ để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực dược liệu

Saturday 2021-09-18 03:23

Thông báo phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN Lĩnh vực Ứng dụng hệ ngoại khoa

Wednesday 2021-09-15 02:27

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Bệnh không lây nhiễm

Tuesday 2021-08-24 08:37

Thông báo phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Bệnh lây nhiễm

Tuesday 2021-08-24 08:33

THông báo danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 lĩnh vực Y tế Công cộng - Dinh dưỡng

Tuesday 2021-08-24 01:17

Thông báo tuyển chọn Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2021

Wednesday 2020-10-28 09:13

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Friday 2020-06-26 04:46

Kết quả đánh giá đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Tuesday 2019-10-22 02:32

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Tuesday 2019-08-27 08:07

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Wednesday 2019-05-29 07:22

Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt

Monday 2019-05-13 03:52

Thăm dò ý kiến