Thông tin đề tài

Thông báo tuyển chọn Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2021

Wednesday 2020-10-28 09:13

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2020

Friday 2020-06-26 04:46

Kết quả đánh giá đáp ứng Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Tuesday 2019-10-22 02:32

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Tuesday 2019-08-27 08:07

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Wednesday 2019-05-29 07:22

Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt

Monday 2019-05-13 03:52

Thông báo Tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Monday 2019-05-13 03:43

Thăm dò ý kiến