Tin văn bản

Chương trình hành động Truyền thông giáo dục sức khỏe giai đoạn 2011-2015

Thứ Năm, ngày 15/06/2011 22:00

Kế hoạch Phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2011-2015

Chủ Nhật, ngày 11/06/2011 22:00

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thứ Năm, ngày 09/02/2011 22:00

Quyết định số 170/QĐ-BYT, ngày 17/1/2006 của Bộ Y tế Về việc ban hành Hướng dẫn Xây dựng Cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Thứ Hai, ngày 01/08/2010 22:00

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH 34/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chủ Nhật, ngày 24/07/2010 22:00

QUYẾT ĐỊNH 1278/QĐ-BYT CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ THUỘC BỘ Y TẾ

Thứ Hai, ngày 18/07/2010 22:00

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

QUY CHẾ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

BAN HÀNH QUY TRÌNH ĐIỀU TRA GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG THUỶ, ĐƯỜNG SẮT

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔTÔ, XE MÁY

Chủ Nhật, ngày 08/08/2009 22:00

BÁO CÁO TOÀN CẦU THỰC TRẠNG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thứ Hai, ngày 27/07/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐẾN CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN

Thứ Tư, ngày 08/07/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ QUY CHẾ CẤP CỨU,HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

Thứ Tư, ngày 08/07/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ TIÊU CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ TRANG THIẾT BỊ TRONG CHĂM SÓC CHẤN THƯƠNG THIẾT YẾU

Thứ Tư, ngày 08/07/2008 22:00