Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1545
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.002189 Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3153
2 2.000964 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền trong nước miễn thử lâm sàng hoặc miễn một số giai đoạn thử thuốc trên lâm sang 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3181
3 2.000971 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền trong nước phải thử lâm sàng 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3210
4 1.002235 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 03/2018/TT-BYT 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3220
5 1.002258 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3248
6 1.002278 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc chuyển giao sản xuất tại Việt Nam trường hợp thuốc trước chuyển giao chưa có Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3273
7 1.002292 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 24/02/2021
8 1.002307 Cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc thực hiện công đoạn đóng gói thứ cấp tại Việt Nam đối với trường hợp đã có Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam 24/02/2021
9 1.002309 Cho phép mua nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng 24/02/2021
10 1.002324 Thủ tục đề nghị tái xuất thuốc cổ truyền bị thu hồi 24/02/2021