Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1384
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.002830 Đăng ký thay đổi sinh phẩm chẩn đoán in vitro 24/02/2021
2 1.002934 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT 24/02/2021
3 1.002952 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 24/02/2021
4 1.003001 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 24/02/2021
5 1.003053 Kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, an toàn, hiệu lực đối với vắc xin, sinh phẩm là huyết thanh chứa kháng thể, dẫn xuất của máu và huyết tương người 24/02/2021
6 1.003068 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d, đ và e Khoản 1 Điều 11 Thông tư 04/2018/TT-BYT 24/02/2021
7 1.003079 Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng 24/02/2021
8 1.003136 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở thử nghiệm 24/02/2021
9 1.003350 Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong trường hợp cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam 24/02/2021
10 1.003355 Thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Thuộc thay đổi nhỏ chỉ yêu cầu thông báo cho cơ quan quản lý 24/02/2021