Bộ Y tế công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ (sau khi điều chỉnh tăng, giảm)

15/01/2024 | 09:47 AM

 | 

Bộ Y tế công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ (sau khi điều chỉnh tăng, giảm)


Thăm dò ý kiến