Tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

01/11/2020 | 15:39 PM

 | 

Thực hiện quan điểm của Đảng về phát triển bền vững, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An rất coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường và công tác tuyên truyền về vấn đề này.

 

Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định: “Nghệ An ưu tiên phát triển bền vững; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phải gắn liền với bảo vệ môi trường”,  “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”. Ngày Môi trường thế giới 5/6 hàng năm là dịp để tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường. Các ngành chức năng của tỉnh tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường gắn với các sự kiện, ngày kỷ niệm như: Ngày Môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh Môi trường (29/4 - 6/5), Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn (20/9), Ngày Đa dạng sinh học (22/5), Ngày Đất ngập nước… Qua đó, các chủ trương, cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường như: Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”; Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND, ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động tại khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 21/CT-UBND, ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 99/KH-UBND, ngày 09/02/2018 về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy... nhanh chóng đến với mọi người dân.

 

Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường luôn gắn với các cuộc vận động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường được thể hiện cụ thể trong bảng điểm xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; trong xây dựng thực hiện hương ước, quy ước, cam kết bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư. Các hoạt động phát triển môi trường xanh - sạch - đẹp được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực.

Các cơ quan chức năng đã thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về nước sạch trong trường học, trạm xá và cộng đồng dân cư và đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, người làm nông nghiệp được hướng dẫn sử dụng hoá chất hợp lý trên đồng ruộng theo nguyên tắc “4 đúng”; gom và xử lý bao bì của hoá chất đúng quy định; kiểm soát việc sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học dùng trong nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; hạn chế sử dụng các loại phân và thuốc bảo vệ thực vật có hàm lượng hóa chất cao trong canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế (túi ny lông) thân thiện với môi trường. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, hướng dẫn các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ xử lý chất thải bằng phương pháp như: Xây hầm biogas, xử lý bằng men sinh học, đệm lót sinh học nhằm tạo điều kiện cho các nông hộ vừa tiếp tục chăn nuôi trong khu dân cư, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường; đồng thời, triển khai ký cam kết giữa các hộ dân với chính quyền cơ sở về đảm bảo môi trường.

Lồng ghép nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền tải thông điệp về bảo vệ môi trường, từ đó kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chủ trương, pháp luật, các thông tin về môi trường và phát triển bền vững cho mọi người. Do đó, chất lượng môi trường đã được chú trọng, nhiều dự án đầu tư cho môi trường được ưu tiên triển khai đã giúp cho môi trường trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, môi trường đô thị cũng như môi trường nông thôn có những bước cải thiện nhất định. Phong trào bảo vệ môi trường trong nhân dân phát triển tích cực, nhiều mô hình, cách làm bảo vệ môi trường đã được thực hiện có hiệu quả ở cơ sở.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác thông tin tuyên truyền về bảo vệ môi trường có lúc, có nơi thiếu thường xuyên, chưa tạo được tính tự giác, thói quen, ý thức chấp hành và giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, do đó vẫn còn tình trạng chôn lấp rác thải độc hại, lén lút xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường; quản lý, phân loại và tiêu hủy rác thải y tế, rác thải sinh hoạt hiệu quả còn thấp...

Giải pháp quan trọng trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. Đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, xác định đối tượng ưu tiên tuyên truyền, giáo dục. Giáo dục đạo đức kinh doanh, ý thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ doanh nhân. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ môi trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, cam kết về bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư. Phát động rộng rãi phong trào toàn dân bảo vệ môi trường. Xem tiêu chí môi trường là nội dung quan trọng khi đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, bình xét danh hiệu của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: https://nghean.dcs.vn/


Thăm dò ý kiến