Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

23/06/2022 | 16:47 PM

 | 

 

Ngày 22/6/2022, tại Bộ Y tế, Đoàn thanh niên Bộ Y tế, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư đoàn khối các Cơ quan Trung ương; đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục, Văn phòng Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam; các chi đoàn của các đơn vị khối các cơ quan trong và ngoài Bộ.

Chủ tọa đoàn Đại hội

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2022 cho biết, nhiệm kỳ 2017- 2022, Đoàn TNCS HCM Cơ quan Bộ Y tế có 26 cơ sở đoàn trực thuộc. Tổng số đoàn viên tính đến thời điểm trước Đại hội lần thứ VII là 376 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Cơ quan Bộ Y tế có nhiều thuận lợi song cũng có không ít khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng của các tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan TW, sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Cơ quan Bộ Y tế, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Cơ quan Bộ Y tế đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến trong mọi mặt của công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong đó: Công tác giáo dục được các cấp bộ đoàn tập trung chỉ đạo đồng bộ, kịp thời; tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức đa dạng, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, tinh thần sống và làm việc theo pháp luật của đoàn viên, thanh niên;

Việc triển các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh, có nhiều điểm mới, được đoàn viên, thanh niên đón nhận, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đặc biệt đã có những điều chỉnh kịp thời trong triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, đóng góp tích cực góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xung kích, đề ra nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Bộ Y tế và Đoàn Khối các cơ quan TW;

 Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Cơ quan Bộ Y tế.

Đại hội tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 2022-2027

Những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Đoàn Cơ quan Bộ Y tế, tạo tiền đề cho việc tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, đồng thời căn cứ vào định hướng của cấp ủy Đảng, của Đoàn thanh niên Bộ Y tế và nhiệm vụ công tác của Bộ Y tế, Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; thực hiện triệt để các Nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, các chương trình, nhiệm vụ Đoàn cấp trên giao; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ cũng sẽ xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; đổi mới phương thức, kỹ năng hoạt động để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đoàn ...

Với tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, sự đổi mới trong cách thức tổ chức các hoạt động phong trào, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng kêu gọi toàn thể các đồng chí đoàn viên, thanh niên trong cơ quan đoàn kết, thi đua học tập, lao động sáng tạo, rèn luyện về mọi mặt nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và các nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế khẳng định vai trò quan trọng của Đoàn Thanh niên đối với sự phát triển của Bộ, ngành. Điểm lại các thành tích nổi bật, rõ nét của Đoàn Thanh niên Bộ Y tế. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đoàn TNCSHCM Cơ quan Bộ Y tế.

Năm 2022, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn, nặng nề, phức tạp hơn đối với ngành Y tế. Với niềm tin sâu sắc, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ mong muốn Đoàn Thanh niên cơ quan không ngừng sáng tạo, đổi mới và nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn; sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên cơ quan Bộ Y tế phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ. Ra sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ; chống tâm lý ngại khó, ngại khổ.

Hai là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng. Do vậy, cần coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn. Là tuổi trẻ, cán bộ Đoàn phải có lý tưởng cách mạng, có khát vọng phát triển, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của đoàn viên, thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thực tiễn; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ba là, đổi mới và nâng cao hiệu quả, tính thực tiễn, thiết thực, hiệu quả của các phong trào, chương trình hành động của Đoàn. Triển khai rộng khắp và hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, phong trào của Đoàn cơ quan cần tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng cơ quan xanh sạch đẹp; xung kích vì sức khỏe cộng đồng.

Bốn là, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng Cơ quan Bộ Y tế; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, đối thoại để đoàn viên, thanh niên đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với cấp ủy, Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị. Tiếp tục động viên đoàn viên, thanh niên cơ quan vượt qua mọi khó khăn, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Bộ Y tế. Đoàn Thanh niên cơ quan cần tích cực bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú và cán bộ trẻ có chất lượng để kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế chúc mừng BCH TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng chí Bùi Đình Tuấn, Bí thư đoàn Văn phòng Bộ được bầu giữa chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2022-2027./.


Thăm dò ý kiến