Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch COVID-19

20/01/2021 | 10:09 AM

 | 

Ngày 20/01/2021, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc công tác phòng, chống dịch COVID-19. GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị

Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch COVID-19 xem tại đây:

1. /documents/174521/618401/1.+Ta%CC%80i+lie%CC%A3%CC%82u+Ho%CC%A3%CC%82i+nghi%CC%A3+BC%C4%90+nga%CC%80y+20.01.2021+%28Cuc+YTDP%29.docx/ab6bbf0c-e404-47e4-8776-f9a0ca59c2ed

2. /documents/174521/618401/2.+C%E1%BB%A5c+QL+MTYT.pptx/f4bd1dbe-3090-4ef1-a881-1f8d869c3c02

3. /documents/174521/618401/3.+Cong+tac+PCD+Covid+19+tai+co+so+KCB_210120.pptx/af3e4e31-1b4f-4378-b342-6892f83f71da


Thăm dò ý kiến