Luật Khám bệnh, chữa bệnh, số 15/2023/QH15

07/04/2023 | 10:33 AM

 | 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ hop bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 gồm 12 chương và 121 Điều.

Chi tiết xem tại đây: Luật số: 15/2023/QH15 ngày 9/01/2023


Thăm dò ý kiến