Hội nghị trực tuyến Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

24/11/2020 | 13:59 PM

 | 

Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới: 

1. /documents/174521/557601/Ba%CC%81o+cao%CC%81+BYT+Nov+25.pptx/d0dab628-b6de-49cf-8cbe-2916063b4852

2. /documents/174521/557601/FILE_20201124_071623_Bao+cao+ung+dung+an+toan+covid+23-11-2020.pptx/f0f02296-9af7-4bfa-90f8-2169114166d3

3. /documents/174521/557601/Hu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81ng+da%CC%82%CC%83n+cach+ly+xu%CC%9B%CC%89+ly%CC%81+o%CC%82%CC%89+di%CC%A3ch_TA%CC%82%CC%81N+%28YTDP%29_24.11.2020ss.pptx/cf32e70d-533d-411f-824d-855f84c19b50

4. /documents/174521/557601/KEHOACH_UNGPHO_DICHBUNGPHAT.pptx/6a2284a3-8522-402c-8554-d1ab6ec53df5


Thăm dò ý kiến