Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm trong đơn vị sự nghiệp công lập

20/05/2024 | 08:37 AM

 | 

 

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định số 1289/QĐ-BYT ngày 16/5/2024 quy định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế.

Về phạm vi điều chỉnh, Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế. Đối tượng áp dụng quyết định này là các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế, bao gồm:

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế ( gọi tắt là đơn vị);

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục thuộc Bộ Y tế;

Các tổ chức trực thuộc đơn vị (gọi tắt là khoa/phòng).

Viên chức giữ các chức vụ quản lý, bao gồm:

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị;

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục thuộc Bộ Y tế;

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các khoa/phòng.

Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm trong đơn vị sự nghiệp công lập- Ảnh 1.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức quản lý phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ, viên chức; đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. (ảnh minh hoạ)

Bộ Y tế nêu rõ: Quyết định này không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Y tế.

Theo quyết định này thời hạn giữ chức vụ quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực, trừ trường hợp thời hạn dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Viên chức quản lý có thể được bổ nhiệm lại với số lần không hạn chế để giữ một chức vụ quản lý, trừ trường hợp có quy định khác của Đảng hoặc của pháp luật chuyên ngành.

Bộ Y tế nêu rõ, số lượng cấp phó người đứng đầu của mỗi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định, bảo đảm bình quân không quá 03 người trên một đơn vị theo quy định tại Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Số lượng cấp phó khoa phòng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quyết định quy định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế nêu rõ: Trường hợp cấp có thẩm quyền thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh viên chức quản lý hoặc thực hiện các nội dung khác theo chủ trương của Đảng thì quy trình bổ nhiệm thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Yêu cầu về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức quản lý

Theo quyết định này, Ban cán sự đảng Bộ Y tế (gọi tắt là Ban cán sự đảng) và Đảng ủy hoặc Chỉ ủy (gọi tắt là Cấp ủy) của đơn vị thống nhất lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế.

Cấp uỷ, tổ chức đáng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức theo thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phát huy đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên và người đứng đầu.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức quản lý phải căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường và uy tín của cán bộ, viên chức; đồng thời, xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị;

Không bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, đối với cán bộ, đảng viên, viên chức đang bị xem xét, xử lý kỷ luật;

Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ, viên chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Quyết định này của Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày 16/5. Các quyết định sau sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 16/5 gồm: Quyết định số 2969/QĐ-BYT ngày 16/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế;

Quyết định sổ 126/QĐ-BYT ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Quyết định số 1608QD-BYT ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi một số điều của Quyết định số 126/QD-BYT ngày 17/01/2023 của Bộ Y tế.

Bộ Y tế nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định ký quyết định quy định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định.

Quyết định này tại đây

 

 


Thăm dò ý kiến