Triển khai hiệu quả việc đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025

14/05/2024 | 16:22 PM

 | 

Ngày 14/5, tại thành phố Huế, Bộ Y tế tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; lãnh đạo các Cục, vụ, đơn vị của Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương; đại diện các Hội nghề nghiệp, các cơ sở, doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh dược liệu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước, cũng như trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và Nhân dân ta. Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 17/10/2021 về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Năm 2021 - 2025 và được Đảng, Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo vô cùng sát sao và bố trí hơn 137.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 để tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên những địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lần đầu tiên phát triển dược liệu trong nước được Chính phủ quan tâm đầu tư để nhằm phát triển tiềm năng lợi thế gắn với phát triển kinh tế xã hội thông qua Chương trình MTQG dành riêng cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có Nội dung 2: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc tiểu dự án 2, Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Được sự chỉ đạo hết sức quyết liệt, mạnh mẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương; Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý như xây dựng các ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình, tổ chức các đoàn công tác để hướng dẫn, khảo sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình tại 21 tỉnh, thành phố; cũng như tổ chức thực hiện hiệu quả việc lồng ghép nhiệm vụ, nguồn lực để bảo đảm mục tiêu của các chương trình MTQG.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết trong những năm qua, Thừa Thiên Huế đã không ngừng nỗ lực, vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo thế và lực mới trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành “đô thị di sản” đặc sắc của khu vực và cả nước.

Với những tiềm năng, lợi thế riêng có của Thừa Thiên Huế, ngày 10/12/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã khẳng định “Xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế”. Đây là tiền đề cơ bản, là định hướng hết sức quan trọng cho việc xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung, huy động nguồn lực để triển khai có hiệu quả việc thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh và bước đầu đã có những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là Chương trình có ý nghĩa quan trọng, giúp tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên những địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Với hơn 3 năm triển khai thực hiện, bên cạnh các kết quả nổi bật đã đạt được thì vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và công tác điều hành, quản lý,...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình hy vọng qua hội nghị này các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, tổng quan, đánh giá bước đầu thực hiện nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình để hoàn thành mục tiêu của Chương trình đã đề ra.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cho biết thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang tích cực triển khai các nội dung được giao, trong đó có nội dung 2, Tiểu dự án 2, Dự án 3: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan (Văn phòng Chính phủ; Văn phòng chương trình mục tiêu quốc gia - Ủy Ban dân tộc; Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính; Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội TW…) để xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp Luật, các hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG. Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4099/QĐ-BYT ngày 06/11/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành “Kế hoạch triển khai hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện điểm dự án Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại một số địa phương có điều kiện phù hợp”, trong đó tập trung, hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện điểm tại 06 địa phương thuộc 21 tỉnh, thành phố.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên hội nghị lần này để đánh giá bước đầu thực hiện việc phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc tại 22 huyện của 21 tỉnh, thành phố và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Triển khai hiệu quả Quyết định số 1719/QĐ-TTg tạo sự phát triển bứt phá, toàn diện và bền vững về phát triển dược liệu quý ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng thời định hướng mở rộng phạm vi triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu có giá trị kinh tế gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tiếp theo (từ năm 2026 đến năm 2030).

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên mong muốn các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương liên quan phối hợp tốt với nhau hơn nữa, quyết tâm triển khai các vùng trồng đã được lựa chọn tại các huyện của tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

 

Tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về công tác phát triển dược liệu gắn với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phát triển kinh tế thảo dược ở Việt Nam – Tiềm năng, thách thức và khả năng tham gia của cộng đồng; Triển khai thực hiện nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại các địa phương..   

Nguồn: w.w.w.thuathienhue.gov.vn


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Nâng cao năng lực truyền thông- Giáo dục sức khỏe cho cán bộ y tế cơ sở

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 12:54

Hợp tác, hỗ trợ toàn diện về y tế giữa BV Bạch Mai và tỉnh Điện Biên

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:20

Cứu sống sản phụ bị suy đa tạng sau khi mổ lấy song thai

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:16

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm đối với các cơ sở thẩm mỹ mạo danh bệnh viện, mập mờ chuyên môn

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:08

Quảng Ngãi ghi nhận hai ca mắc bệnh ho gà

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:13

Hoại tử vùng cẳng chân vì chữa bệnh bằng phương pháp dùng ong đốt

Thứ Ba, ngày 23/07/2024 08:09

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, ngày 21/07/2024 22:19

Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, ngày 21/07/2024 22:11

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ngành Y: Những hình ảnh không thể quên

Thứ Hai, ngày 22/07/2024 10:42

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm gia đình Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm

Thứ Hai, ngày 22/07/2024 09:03

Thủ tướng Chính phủ ra công điện về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ

Thứ Hai, ngày 22/07/2024 08:31

Thăm dò ý kiến