Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

15/04/2022 | 09:40 AM

 | 

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

1. Quyết định Công khai ngân sách Nhà nước năm 2022 (sau điều chỉnh)

2. Phụ lục Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế


Thăm dò ý kiến