Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2024 của Văn phòng Bộ Y tế

Wednesday 2024-06-19 01:49

Công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Bộ Y tế

Wednesday 2024-05-29 01:26

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Monday 2023-05-15 08:59

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Friday 2022-04-15 02:31

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (Sau điều chỉnh) của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Friday 2022-04-15 01:40

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Monday 2020-10-05 09:03

Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Y tế

Sunday 2020-03-29 02:26

Công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Bộ Y tế

Saturday 2019-03-30 10:15

Thăm dò ý kiến