Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Bộ Y tế công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Monday 2024-01-15 02:50

Bộ Y tế công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ (sau khi điều chỉnh tăng, giảm)

Monday 2024-01-15 02:47

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Monday 2023-05-15 08:59

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Friday 2022-04-15 02:31

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 (Sau điều chỉnh) của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Friday 2022-04-15 01:40

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Friday 2021-08-27 02:13

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Monday 2020-10-05 09:03

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 2) (sau khi điều chỉnh, bổ sung) của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Saturday 2019-04-27 10:02

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (đợt 1) của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

Saturday 2019-03-30 10:11

Thăm dò ý kiến