Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

15/04/2022 | 09:31 AM

 | 

Công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

1. Quyết định Công khai ngân sách Nhà nước năm 2022

2. Phụ lục Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế


Thăm dò ý kiến