Công văn số 724/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

14/08/2017 | 10:59 AM

 | 

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   724/MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

 

Hà Nội, ngày 17 tháng  7 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 16 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị khảo nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


    BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

 

 


THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số   724/MT-HC ngày  17/ 7/2017)

 

1.    Tên cơ sở: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

2.    Địa chỉ trụ sở: 245 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

3.    Điện thoại: 04.35530066

4.    Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm:

 

STT

Tên quy trình khảo nghiệm

1

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực diệt tồn lưu và an toàn của hóa chất diệt côn trùng phun trên các loại tường vách trong điều kiện phòng thí nghiệm

2

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực tồn lưu, an toàn của hóa chất tẩm trên màn diệt muỗi trong điều kiện phòng thí nghiệm

3

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và an toàn của màn tồn lưu dài ngày với muỗi tại thực địa

4

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của tấm thấm hóa chất diệt côn trùng bốc hơi để diệt muỗi trong buồng thử Peet Grady WHO

5

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực xua diệt muỗi, an toàn của kem xoa xua muỗi

6

Đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun ULV diệt muỗi

7

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của chất lỏng bốc hơi bằng điện diệt muỗi

8

Khảo nghiệm xác định sự nhạy cảm (hoặc kháng hóa chất) của muỗi với hóa chất diệt côn trùng tại phòng thí nghiệm

9

Khảo nghiệm đánh giá hiệu, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun mù nóng diệt muỗi

10

Khảo nghiệm đánh giá hiệu, an toàn của bả diệt kiến

11

Khảo nghiệm đánh giá hiệu, an toàn của bả diệt gián

12

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt ấu trùng muỗi

13

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt côn trùng, diệt bọ chét bằng cách tiếp xúc trực tiếp với giấy thử

14

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt côn trùng ở dạng bột diệt bọ chét

15

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực tồn lưu, an toàn của hóa chất diệt côn trùng với bọ chét

16

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và an toàn của của hóa chất diệt côn trùng khi phun khí dung diệt gián (trong cốc thử)

17

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực tồn lưu, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun diệt gián

18

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun khí dung diệt ruồi (trong buồng thử)

19

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun khí dung diệt ruồi (trong lồng kính)

20

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực tồn lưu, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun diệt ruồi

21

Khảo nghiệm Đánh giá hiệu lực, an toàn của Hương trừ muỗi trong lồng kính 70cm x 70cm x 70cm

22

Đánh giá hiệu lực, an toàn của Hương trừ muỗi trong buồng thử Peet Grady

23

Đánh giá hiệu lực, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun khí dung diệt muỗi trong lồng kính 70cm x 70cm x70cm

24

Đánh giá hiệu lực, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun khí dung diệt muỗi trong buồng thử Peet Grady

25

Khảo nghiệm đánh giá hiệu, an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun ULV và mù nóng diệt ruồi

26

Đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt tồn lưu với rận tại phòng thí nghiệm

27

Đánh giá hiệu lực và an toàn của màn tồn lưu dài ngày với muỗi tại phòng thí nghiệm

28

Đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt ấu trùng ruồi nhà tại phòng thí nghiệm

29

Quy trình khảo nghiệm xác định sự nhảy cảm (hoặc kháng hóa chất) của muỗi với hóa chất diệt côn trùng tại thực địa

30

Đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt côn trùng phun trên các loại tường vách tại thực địa

31

Quy trình khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và tác dụng phụ của hóa chất tẩm trên màn tại thực địa

32

Đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt rệp giường tại phòng thí nghiệm

33

Đánh giá hiệu lực và an toàn của mồi, bả diệt ruồi tại phòng thí nghiệm

34

Đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt côn trùng phun tồn lưu diệt kiến ba khoang

35

Đánh giá hiệu lực và an toàn của hóa chất diệt côn trùng phun mù nóng diệt muỗi

36

Đánh giá hiệu lực diệt muỗi và an toàn của võng tẩm hóa chất trong phòng thí nghiệm

37

Đánh giá hiệu lực diệt muỗi và an toàn của võng tẩm hóa chất tại thực địa

 

 ​


Thăm dò ý kiến