Công văn số 713/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

14/08/2017 | 11:01 AM

 | 

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  713/MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

 

Hà Nội, ngày  13  tháng  7  năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 16 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị khảo nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

                                   

 

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số  713/MT-HC  ngày  13/ 7 /2017)

 

1.    Tên cơ sở: Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

2.    Địa chỉ trụ sở: 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

3.    Điện thoại: 08 38559503

4.    Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm:

 

STT

Tên quy trình khảo nghiệm

1

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm rửa tay sát khuẩn

2

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm sát trùng da

3

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm sát trùng bề mặt, môi trường

4

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm rửa rau, hoa quả, thực phẩm

5

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm sát trùng dụng cụ chứa đựng thực phẩm

6

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm sát khuẩn, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế

 

 ​


Thăm dò ý kiến