Công văn số 669/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

14/08/2017 | 11:00 AM

 | 

Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   669/MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

 

Hà Nội, ngày  06  tháng  7 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 16 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị khảo nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


    BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

 

 


THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số   669/MT-HC  ngày  06/ 7 /2017)

 

1.    Tên cơ sở: Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương

2.    Địa chỉ trụ sở: Số 1 Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.    Điện thoại: 024 39716356

4.    Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm:

 

STT

Tên quy trình khảo nghiệm

1

Quy trình nhận mẫu khảo nghiệm các chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

2

Quy trình khảo nghiệm hiệu quả kháng khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn trên vi khuẩn Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosaStaphylococcus aureus

3

Quy trình khảo nghiệm hiệu quả kháng khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn trên vi khuẩn Baccillus cereusBacillus subtilis

4

Quy trình khảo nghiệm hiệu quả kháng khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn trên vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis

5

Quy trình khảo nghiệm hiệu quả kháng khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn trên vi khuẩn Salmonella typhi, Shigella flexneri

6

Quy trình khảo nghiệm hiệu quả kháng nấm của chế phẩm diệt nấm trên vi nấm Aspergillus nigerCandida albicans

7

Quy trình khảo nghiệm hiệu lực diệt nha bào vi khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn sử dụng nha bào Clostridium dificile tinh khiết

8

Quy trình đánh giá an toàn của chế phẩm diệt khuẩn trên đối tượng tình nguyện tham gia khảo nghiệm

9

Quy trình bảo mật thông tin và lưu trữ hồ sơ mẫu khảo nghiệm diệt khuẩn trong gia dụng và y tế

10

Khảo nghiệm nhang (hương) xua, diệt muỗi

11

Khảo nghiệm tấm thấm hóa chất diệt côn trùng bốc hơi để diệt muỗi

12

Khảo nghiệm tấm hóa chất xua muỗi không dùng điện

13

Khảo nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của chất lỏng bốc hơi bằng điện diệt muỗi

14

Khảo nghiệm bình xịt diệt côn trùng

15

Khảo nghiệm kem xoa lên da xua muỗi

16

Khảo nghiệm bình xịt lên da xua muỗi

17

Khảo nghiệm chất lỏng lên da xua muỗi

18

Khảo nghiệm vòng đeo tay xua muỗi

19

Khảo nghiệm hóa chất diệt côn trùng, diệt bọ chét bằng cách tiếp xúc trực tiếp với giấy thử

20

Khảo nghiệm hóa chất diệt côn trùng ở dạng bột diệt bọ chét, kiến

21

Khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm phun tồn lưu diệt côn trùng trong phòng thí nghiệm

22

Khảo nghiệm phun ULV trong phòng thí nghiệm

23

Khảo nghiệm phun ULV trên thực địa nhỏ

24

Khảo nghiệm phun ULV trên thực địa rộng

25

Khảo nghiệm phun Mù nóng trong phòng thí nghiệm

26

Khảo nghiệm phun Mù nóng trên thực địa nhỏ

27

Khảo nghiệm phun Mù nóng trên thực địa rộng

28

Khảo nghiệm màn tẩm hóa chất xua, diệt muỗi

29

Khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt bọ gậy trong phòng thí nghiệm

30

Khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt bọ gậy trên thực địa hẹp

31

Khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm diệt bọ gậy trên thực rộng

 

 ​


Thăm dò ý kiến