Công văn số 1071/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

09/10/2017 | 10:19 AM

 | 

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. Hồ Chí Minh

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  1071  /MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

 

Hà Nội, ngày  06  tháng  10  năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 16 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị khảo nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

 

 


THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số  1071  /MT-HC  ngày  06 / 10 /2017)

 

1.    Tên cơ sở: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. Hồ Chí Minh

2.    Địa chỉ trụ sở: 699 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3.    Điện thoại: 84.39239946

4.    Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm:

 

STT

Tên quy trình khảo nghiệm

1

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của hương trừ muỗi

2

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của tấm thấm hóa chất diệt côn trùng bốc hơi xua diệt muỗi

3

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực. an toàn của hóa chất diệt côn trùng khi phun khí dung

4

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của chất lỏng bốc hơi bằng điện xua diệt muỗi

5

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực xua, an toàn của hóa chất bôi trên da phòng chống muỗi đốt

6

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực tồn lưu và an toàn của hóa chất diệt côn trùng phun lên các loại tường vách hoặc trên màn (Labo và thực địa)

7

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực tồn lưu và an toàn của màn (LLINS) tẩm hóa chất tồn lưu lâu dài (Labo và thực địa)

8

Thử sinh học đánh giá hiệu lực diệt của hóa chất, chế phẩm bằng kỹ thuật phun ULV (Labo và thực địa)

9

Thử nghiệm đánh giá hiệu lực, an toàn của hóa chất diệt bọ gậy (Labo và thực địa)

 

 ​


Thăm dò ý kiến