Công văn số 1023/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm lần 2

09/10/2017 | 10:18 AM

 | 

Tên cơ sở: Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  1023  /MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm lần 2

 

Hà Nội, ngày  21 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường, Cục đã có công văn số 563/MT-HC ngày 15/6/2017 gửi Văn phòng Bộ Y tế đăng tải lên trang thông tin điện tử của Bộ. Nhưng sau đó Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường đã gửi công văn công bố bổ sung lần 2 lên Cục. Do vậy, Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi công văn này để Quý Văn phòng cập nhật, thay thế cho công văn số 563/MT-HC.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin bổ sung về đơn vị kiểm nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


    BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

 

 


THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số  1023  /MT-HC  ngày  21 / 9 /2017)

 

1.    Tên cơ sở: Trung tâm Phân tích và Chuyển giao công nghệ Môi trường

2.    Địa chỉ trụ sở: Phú Đô – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

3.    Điện thoại: +84 437 892 397

4.    Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm:

 

STT

Tên hoạt chất

STT

Tên hoạt chất

1

Chlopyrifos

21

Fenobucarb

2

Alpha – Cypermethrin

22

Fenvalerate

3

Cypermethrin

23

Fipronil

4

Deltamethrin

24

Flucythrynate

5

Lambda – cyhalothrin

25

Hexaconazole

6

Permethrin

26

Imidacloprid

7

Beta – cyfluthrin

27

Malathion

8

Abamectin

28

Metalaxyl

9

Acephate

29

Methidathion

10

Acetamiprid

30

Paraquat

11

Bifenthrin

31

Parathion

12

Carbaryl

32

Piperonyl butoxid

13

Carbendazim

33

Pretilachlor

14

Cartap Hidrochlorid

34

Propagite

15

Citronella

35

Propiconazole

16

Cyfluthrin

36

Quinclorac

17

Cyphennothrin

37

S – Bioallethrin

18

d – Tetramethrin

38

Temephos

19

Emamectin Benzoate

39

Thiamethoxam

20

Fenitrothion

40

Transfluthrin

 ​


Thăm dò ý kiến