Thông tin đường dây nóng tháng 6/2018

05/07/2018 | 08:07 AM

 | 

1. Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định về Kiện toàn Tổ Trực Đường dây nóng Bộ Y tế: ngày 08 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký Quyết định số 3491/QĐ-BYT về việc kiện toàn Tổ trực đường dây nóng Bộ Y tế. Theo Quyết định này, Tổ Trực đường dây nóng Bộ Y tế gồm các đồng chí có tên sau đây: đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng; đồng chí Hà Anh Đức, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Tổ trưởng thường trực; đồng chí Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó Tổ trưởng; đồng chí Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Phó Tổ trưởng; Thành viên gồm các đồng chí Lê Văn Khảm, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế; đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; đồng chí Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng; đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ, trẻ em; đồng chí Nguyễn Anh Sơn, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ. Nhóm theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của đường dây nóng Bộ Y tế gồm các đồng chí: Nguyễn Kim Anh, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, làm Trưởng nhóm; Thành viên gồm các đồng chí: Vũ Văn Thức, Phó trưởng phòng tiếp dân Thanh tra Bộ; Hà Thị Thu Hằng, chuyên viên Cục Quản lý khám chữa bệnh, Hồ Thanh Tùng, chuyên viên Vụ Tổ chức Cán bộ; Dương Thị Hải Ngọc, chuyên viên vụ Sức khỏe Bà mẹ, trẻ em; Nguyễn Thị Hồng Hải, chuyên viên Vụ Bảo hiểm y tế; Nguyễn Duy Trường, chuyên viên Cục Y tế dự phòng; Thư ký của Nhóm là ông Hoong Văn Nhật, chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ. Theo Quyết định này, Tổ Trực đường dây nóng Bộ Y tế gồm lãnh đạo các đơn vị có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng trong chỉ đạo điều hành hoạt động của Bộ, đặc biệt là các đơn vị liên quan nhiều đến phản ánh của người dân như bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, thanh tra, kiểm tra, y tế dự phòng, sức khỏe bà mẹ, trẻ em,... Với việc bố trí đầy đủ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ trong Tổ trực đường dây nóng Bộ Y tế, Bộ Y tế kỳ vọng rằng việc xử lý, phản hồi kết quả xử lý đối với những phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ y tế sẽ được tiến hành một cách kịp thời, nhanh chóng. Bộ cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị khẩn trương xử lý những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, tránh gửi chuyển cho đơn vị khác để rút ngắn thời gian có được kết quả trả lời cho người dân. 

2. Bộ Y tế quy định cụ thể nhiệm vụ của Tổ trực đường dây nóng Bộ Y tế: Theo Quyết định số 3491/QĐ-BYT ngày 08/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Kiện toàn Tổ trực đường dây nóng Bộ Y tế, Tổ trực đường dây nóng có 7 nhệm vụ chính, gồm : (1) Trực, tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi (người dân đã phản ánh qua đường dây nóng của Bệnh viện và Sở Y tế nhưng không được tiếp nhận giải quyết) do điều phối viên từ Tổng đài Viettel chuyển đến (giải thích rõ, xử lý ngay những vấn đề có thể hoặc chuyển tới các cá nhân, bộ phận liên quan); (2) Làm đầu mối theo dõi, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ Y tế trong việc đề ra biện pháp giải quyết các vấn đề, bức xúc mà người dân phản ánh; đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện nghiêm túc việc xử lý ý kiến phản ánh của người dân. Trường hợp thông tin có tính phức tạp, nhạy cảm, người trực cần khẩn trương trình xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Y tế về chủ trương và các giải pháp xử lý. (3) Thông báo cho người dân biết Đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp xử lý thông tin mà họ phản ánh hoặc kết quả xử lý của các Đơn vị liên quan; (4) Định kỳ hàng Quý họp Tổ Trực để tổng hợp kết quả hoạt động đường dây nóng, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế; (5) Tổng hợp về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của người dân đến đường dây nóng của các đơn vị, trình Tổ trưởng phê duyệt trước khi thông tin cho cơ quan truyền thông; (6) Tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân đến đường dây nóng của Đơn vị; (7) Các cá nhân được phân công trực máy điện thoại đường dây nóng khi được giao công việc khác phải chủ động báo cáo Thủ trưởng Đơn vị để chuyển ca trực cho người trực khác. Nhóm theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của đường dây nóng Bộ Y tế có nhiệm vụ: (1) Rà soát nội dung ý kiến phản ánh người dân; tham mưu cho Lãnh đạo Đơn vị những trường hợp cần xử lý ngay và ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Bộ Y tế và các cơ quan, Đơn vị có liên quan trong ngành Y tế xác minh, xử lý những vụ việc tiêu cực, những vấn đề bất cập tại các cơ sở khám chữa bệnh; (2) Cập nhật kết quả xử lý ý kiến phản ánh người dân của các Đơn vị xử lý lên Hệ thống phần mềm quản lý thông tin phản ánh của người dân qua đường dây nóng Bộ Y tế 1900 - 9095 theo địa chỉ website: http://duongdaynongbyt.moh.gov.vn;  (3) Tổng hợp tình hình tiếp nhận và kết quả xử lý của Tổ trực đường dây nóng Bộ Y tế, gửi báo cáo thống kê việc tiếp nhận và kết quả xử lý ý kiến người dân phản ánh của các Đơn vị (báo cáo tuần, báo cáo tháng/quý, báo cáo tổng kết năm) gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ.

3. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn chỉnh hệ thống trực đường dây nóng: ngày 07 tháng 6 năm 2018, Bộ Y tế đã có văn bản số 3199/BYT-VPB1 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu rà soát, cập nhật danh sách và số điện thoại trực đường dây nóng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. Mục đích của việc này là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh qua đường dây nóng Bộ Y tế. Để đạt được mục đích này, Bộ Y tế và Tổng công ty Viễn thông quân đội Viettel đang phối hợp điều chỉnh, sửa đổi một số tính năng nghiệp vụ phần mềm theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095. Nhằm hoàn chính hệ thống tổng đài trực đường dây nóng, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố Trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức công khai số điện thoại tổng đài trực đường dây nóng của ngành Y tế trên toàn quốc là 1900 9095 tại các vị trí dễ thấy và sử dụng thống nhất mẫu bảng thông báo số điện thoại tổng đài trực đường dây nóng của ngành Y tế - mẫu này đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. Đồng thời Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải rà soát lại toàn bộ số điện thoại hiện đang sử dụng để trực đường dây nóng của các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý từ tuyến quận, huyện đến tuyến tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế trong việc thực hiện Quyết định số 1933/QĐ-BYT ngày 19 tháng năm 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài đường dây nóng Bộ Y tế. Đối với các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế cần chỉ đạo các bệnh viện này hòa mạng 01 thuê bao di động làm số điện thoại trực đường dây nóng của Bệnh viện để thuận tiện cho việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 20 tháng 6 năm 2018 để Bộ Y tế hoàn chỉnh hệ thống trực đường dây nóng Bộ Y tế trên toàn quốc.

4. Triển khai trực đường dây nóng tại Bệnh viện thuộc các trường Đại học Y Dược: ngày 07 tháng 6 năm 2018, Bộ Y tế có văn bản số 3200/BYT-VPB1 gửi các trường Đại học Y Dược có Bệnh viện trực thuộc yêu cầu triển khai trực đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động của Bệnh viện. Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, từ tháng 11 năm 2013, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel xây dựng và triển khai Hệ thống Tổng đài trực đường dây  nóng Bộ Y tế 1900 9095 để tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh công lập trên địa bàn toàn quốc đã có số điện thoại trực đường dây nóng và hoàn thành việc kết nối với Hệ thống để tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân gửi đến qua đường dây nóng. Tuy nhiên đối với bệnh viện của một số trường đại học y dược chưa triển khai hoạt động này. Thời gian qua, Tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế nhận được nhiều ý kiến, phản ánh của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế ở một số bệnh viện trực thuộc các trường đại học y dược. Để việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến phản ánh của người dân về những bệnh viện này được kịp thời, hiệu quả, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện thuộc các trường Đại học Y Dược thiết lập 01 số điện thoại di động để sử dụng làm số điện thoại trực đường dây nóng của Bệnh viện và phân công 01 lãnh đạo Bệnh viện trực số điện thoại này để tiếp nhận và giải quyết các cuộc gọi của người dân. Những số điện thoại này cần gửi về Bộ Y tế (Văn phòng Bộ) trước ngày 20 tháng 6 năm 2018. Trên cơ sở đó, Văn phòng Bộ sẽ tổng hợp và đưa các số điện thoại này vào hệ thống theo dõi, đôn đốc việc xử lý, trả lời các ý kiến phản ánh của người dân. Bộ Y tế cũng đề nghị các bệnh viện thuộc trường đại học y dược công khai số điện thoại tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 tại vị trí cho người dân dễ thấy và sử dụng thống nhất mẫu bảng thông báo số điện thoại tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế hiện đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. Với việc yêu cầu tất cả các bệnh viện, bao gồm cả công lập, ngoài công lập thiết lấp số điện thoại trực đường dây nóng, Bộ Y tế đã xây dựng được một mạng lưới trực đường dây nóng phủ khắp các bệnh viện trên toàn quốc.

5. Mạng lưới trực đường dây nóng mở rộng cho các bệnh viện ngành: ngày 07 tháng 6 năm 2018, Bộ Y tế có công văn số 3201/BYT-VPB1 gửi Cục Quân Y Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an, Cục Y tế Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải, Trung tâm Y tế Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị triển khai trực đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân. Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, từ tháng 11 năm 2013, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng Công ty Viễn thông quân đội Viettel xây dựng và triển khai Hệ thống Tổng đài trực đường dây  nóng Bộ Y tế 1900 9095 để tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh công lập trên địa bàn toàn quốc đã có số điện thoại trực đường dây nóng, hoàn thành việc kết nối với Hệ thống và thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân gửi đến qua đường dây nóng. Tuy nhiên, các bệnh viện ngành chưa triển khai hoạt động này. Thời gian qua, Tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế nhận được nhiều ý kiến, phản ánh của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của nhân viên y tế ở một số bệnh viện ngành. Để việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến phản ánh của người dân về những bệnh viện này được kịp thời, hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thiết lập 01 số điện thoại di động để sử dụng làm số điện thoại trực đường dây nóng của Bệnh viện và phân công 01 lãnh đạo Bệnh viện trực số điện thoại này để tiếp nhận và giải quyết các cuộc gọi của người dân. Những số điện thoại này cần gửi về Bộ Y tế (Văn phòng Bộ) trước ngày 20 tháng 6 năm 2018. Đồng thời Bộ Y tế đề nghị Y tế các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của mình tổ chức công khai số điện thoại tổng đài trực đường dây nong của ngành y tế trên toàn quốc 1900 9095 tại các vị trí dễ thấy và sử dụng thống nhất mẫu bảng thông báo số điện thoại đường dây nóng Bộ Y tế đã được đăng tải trên Công thông tin điện tử Bộ Y tế. Mặc dù không trực tiếp quản lý, nhưng Bộ Y tế cho rằng việc nâng cao chất lượng dịch vụ và thay đổi phong cách phục vụ của nhân viên y tế các bộ ngành có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

6. Người nhà bệnh nhân phàn nàn về thủ tục khám chữa bệnh ở bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai quá rườm rà: theo phản ánh thì người nhà ung thư đang đi hóa trị, thủ tục làm hồ sơ quá rườm rà. Hiện tại đã có hồ sơ lưu trữ tại bệnh viện để bệnh nhân có giấy hẹn tái khám có thể vào khoa khám luôn, nhưng đi lấy thuốc cũng phải đăng ký lại, vào phòng khám cũng phải ngồi chờ lãnh toa thuốc và thuốc,... quá trình này hơi rườm rà. Nhiều người bệnh già yếu cũng vẫn phải thực hiện đầy đủ quy trình như những người bệnh khác khỏe hơn. Mong muốn của người bệnh là giảm bớt thủ tục, quy trình để thuận tiện hơn trong quá trình làm thủ tục thăm khám. Tìm hiểu nguyên nhân của phản ánh này thì được biết, người bệnh đang điều trị bệnh ung thư bằng phương pháp hóa trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, được thực hiện điều trị theo quy trình kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành, Sau khi kết thúc mỗi đợt hóa trị thì sẽ kết thúc hồ sơ bệnh án của người bệnh đó. Đến đợt điều trị tiếp theo sẽ thực hiện lại quy trình đăng ký khám bệnh như những người bệnh khác để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy đinh. Vì xậy người bệnh bắt buộc phải thực hiện tất cả các bước trong quy trình đăng ký khám bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện đã liên hệ với người nhà và người bệnh để giải thích về quy trình này; đồng thời cũng đề xuất với bệnh viện cải tiến quy trình đăng ký khám bệnh đối với trường hợp bệnh nhân đã có hồ sở lưu tại bệnh viện.

7. Bệnh nhân ra viện muốn xin tóm tắt bệnh án và các kết quả xét nghiệm tại bệnh viện: ngày 4 tháng 6 năm 2018, anh S. phản ánh gặp khó khăn khi xin giấy tờ tóm tắt bệnh án và các giấy xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho bệnh nhân đã xuất viện từ ngày 23 tháng 5 năm 2018. Điều tra về trường hợp này thì được biết, căn cứ theo Điều 11, Luật khám bệnh, chữa bệnh, trong các quyền của người bệnh có nội dung như sau: “Được cung cấp thông tin tóm tắt về hồ sơ bệnh án nếu có yêu cầu bằng văn bản trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”. Vì vậy người bệnh được cung cấp tóm tắt bệnh án khi có văn bản yêu cầu, những trường hợp trong Luật chưa có quy đinh thì bệnh viện xem xét thực hiện, Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã liên hệ với người bệnh và người nhà để giải thích và hướng dẫn các thủ tục để được cung cấp bản tóm tắt bệnh án.

8. Bệnh nhân phàn nàn về thủ tục xuất viện của bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai: theo phản ánh của anh T., anh T. muốn làm thủ tục xin xuất viện cho người nhà, chiều ngày 6 tháng 6 năm 2018, anh T. đến làm thủ tục xuất viện, nhưng lúc đó bệnh viện hết giờ làm việc nên đã hẹn sang sáng ngày 7 tháng 6 năm 2018. Đúng hẹn, anh T. đến bệnh viện, nhưng bệnh viện lại hẹn đến chiều hoặc sáng mai vì lý do bệnh viện không giải quyết thủ tục xuất viện vào buổi sáng. Sau khi liên hệ với khoa Phụ sản nơi người nhà anh T. đang điều trị thì được biết do tình trạng bệnh lý của người bệnh cần được các bác sỹ điều trị và theo dõi thuốc thêm một ngày nữa nên khoa chưa thể làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân này. Người bệnh sẽ được xuất viện vào ngày 8 thàng 6 năm 2018. Như vậy thông tin anh T. nhận được và thông tin ở khoa Sản bệnh viện là khác nhau. Chính sự giải thích không rõ ràng, thông tin không chính xác đã làm cho người nhà bệnh nhân bức xúc và gọi điện đến Đường dây nóng, trong khi nếu được thông tin đầy đủ thì có lẽ người nhà bệnh không bực bội như vậy. Phòng quản lý chát lượng bệnh viện đã liên hệ với anh T. để giải thích.

9. Bệnh nhân phàn nàn về việc phải chờ mổ quá lâu: chị Ph. cho biết ngày 08 tháng 6 năm 2018 chị đã đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám và được chỉ định mổ, nhưng tới 11 giờ trưa chị vẫn chưa được mổ. Theo thông tin từ bệnh viện thì bệnh nhân L.T.K.Ph đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khối B để khám tại Phòng khám chấn thương chỉnh hình và được bác sỹ phòng khám chỉ định phẫu thuật, hướng dẫn đến khoa Chấn thương chỉnh hình để sắp xếp hoàn tất thủ tục mổ. Khi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến thì được Điều dưỡng hỏi có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hoặc thẻ nào khác không. Bệnh nhân cho biết có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tư nhân Bảo Việt. Sau đó điều dưỡng xếp phòng và làm thủ tục hành chính, giải thích cho bệnh nhân là khoa phải gửi bảng dự trù chi phí phẫu thuật xuống quầy bảo hiểm tư nhân để được xác nhận lại từ phía công ty Bảo Việt xem có được bảo lãnh hay không; có gì sẽ thông báo sau cho bệnh nhân và yêu cầu bệnh nhân và người nhà chờ kết quả xác nhận. Trong thời gian chờ, người nhà có qua hỏi điều dưỡng 2 lần là đã có kết quả chưa, được điều dưỡng trả lời là chưa thấy quầy bảo hiểm tư nhân báo lại, nên người nhà đã xuống quầy bảo hiểm tư nhân hỏi thì được công ty Bảo Việt cho biết xác nhận đã được bảo lãnh. Sau đó người nhà bệnh nhân trở lại khoa để báo cho điều dưỡng là bảo hiểm đã xác nhận. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã liên hệ với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để giải thích và hứa sẽ chấn chỉnh các khâu liên lạc để phục vụ bệnh nhân tốt hơn, Qua sự việc này bệnh viện đã nhắc khoa Chấn thương chỉnh hình và quầy bảo hiểm tư nhân cần rút kinh nghiệm và phối hợp tốt công tác xác nhận bảo lãnh viện phí, thông báo kịp thời cho bệnh nhân và người nhà để họ an tâm, cũng như cải tiến các thủ tục để rút ngắn thời gian chờ đợi của bệnh nhân.

10. Bệnh nhân phàn nàn về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: theo phản ánh của người dân, đêm ngày 9 tháng 6 năm 2018, người bệnh nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, đã xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, nhưng tại bệnh viện không hướng dẫn người bệnh để lại chứng minh thư. Sau khi người nhà bệnh nhân ra về thì nhân viên y tế lại yêu cầu phải có chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân mới cho thanh toán bảo hiểm y tế, nếu không có thì phải trả 100% viện phí. Người dân không hài lòng về cách xử lý này vì cho rằng nhân viên y tế không nhắc ngay từ đầu rằng cần có chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân. Ngoài ra người bệnh cũng thắc mắc việc bác sỹ cho chỉ định xét nghiệm nhưng đã 4 tiếng mà vẫn chưa có kết quả. Bệnh nhân này cũng không đồng ý với quy định không cho quay phim chụp hình. Qua tìm hiểu thông tin ở phòng Cấp cứu thì được biết tình hình như sau: bệnh nhân T.M.T vào khoa Cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai lúc 20h50 ngày 9 tháng 6 năm 2018, xuất viện lúc 23h10 cùng ngày, tức là vào viện điều trị khoảng 2 giờ 20 phút. Theo chẩn đoán lúc vào viện: theo dõi ngộ độc rượu; chẩn đoán lúc ra viện: ngộ độc và phơi nhiễm rượu, không rõ ý đồ. Sau khi khám kiểm tra, bác sỹ chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng (chỉ định lúc 20h55, có kết quả lúc 22h20), khoảng 1 giờ 30 đã có đầy đủ kết quả xét nghiệm. Theo quy định, khi bệnh nhân đến khoa Cấp cứu phải xuất trình các giấy từ như chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế cho nhân viên y tế để làm các thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Khi nhân viên khoa Cấp cứu yêu cầu anh T. xuất trình chứng minh thư thì không có nên không thể thực hiện việc đối chiếu thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Việc quay phim, chụp hình tại cơ sở y tế theo Luật là không cấm, nhưng do đảm bảo sự riêng tư của người bệnh và nhân viên y tế, đặc biệt là ở khu vực cấp cứu, khi có nhiều bệnh nhân nặng, nên không được phép ghi hình khi chưa có sự đồng ý của các cá nhân ở đó. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã liên hệ với người bệnh và người nhà bệnh nhân để giải thích rõ các nội dung trên; đồng thời cũng nhận định có thể do tâm lý lo lắng nên bệnh nhân đã nhầm lẫn về thời gian vào viện và xuất viện. Phía bệnh viện cũng rút kinh nghiệm trong việc tư vấn người bệnh về các thủ tục hưởng chính sách bảo hiểm y tế.

11. Bệnh nhân phản ánh có số thứ tự khám bệnh nhưng điều dưỡng bảo hết giờ mai quay lại: theo phản ánh của bệnh nhân M., lúc 10h45 ngày 16 tháng 6 năm 2018 anh đến bệnh viện đa khoa Đồng Nai khám bệnh. Nhân viên tiếp nhận phát cho anh số thứ tự khám bệnh và hướng dẫn sang khám tại phòng khám dịch vụ số 6. Khi anh đến phòng khám, bác sỹ gọi anh vào định khám luôn, nhưng nhân viên điều dưỡng bên ngoài lại nói: “hết giờ rồi, ra thuê khách sạn mà ở mai quay lại khám”. Chị Th, người nhà bệnh nhân có hỏi tên nhân viên điều dưỡng này nhưng không ai cho biết. Quá bức xúc với cung cách làm việc của phòng khám người nhà bệnh nhân đã gọi điện đến Đường dây nóng Bộ Y tế. Liên hệ với khoa Khám bệnh thì được biết trường hợp bệnh nhân V.N.M, như sau: anh M và chị Th. trình bày tình trạng bệnh muốn mổ cắt bao quy đầu vì bị viêm. Tuy nhiên, do thời gian khám bệnh sắp hết, lúc đó đã quá 11h00 ngày Chủ nhật, nên không thể làm các thủ tục để mổ được. Bệnh nhân đã được bác sỹ giải thích là chưa mổ ngay được, phải đợi sau khi hết viêm mới có thể tiến hành phẫu thuật; bác sỹ đã kê đơn thuốc để bệnh nhân về uống và dặn lần sau khi hết viêm rồi tới bệnh viện để đánh giá tình trạng bệnh, chỉ định được mổ, bác sỹ cũng nhắc lần sau đi khám bệnh thì nên đi sớm. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã liên hệ với người nhà bệnh nhân để giải thích về thời gian khám bệnh cũng như thủ tục cần thiết trước khi mổ. Đối với điều dưỡng viên có sơ suất trong quá trình giao tiếp, thái độ ứng xử với người nhà bệnh nhân và bệnh nhân chưa tốt, đã yêu cầu Trưởng khoa Khám bệnh chấn chỉnh lại.

12. Người bệnh phản ánh trường hợp bác sỹ thông báo bệnh viện hết thuốc, yêu cầu ra ngoài mua nhưng thực tế nhà thuốc bệnh viện vẫn có thuốc: theo phản ánh của anh L. chiều ngày 14 tháng 6 năm 2018, người bệnh đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, tại phòng khám Hô hấp. Bác sỹ Tr. Đ. T. là người khám cho bệnh nhân, chẩn đoán là bị suyễn và có kê đơn thuốc cho bệnh nhân, nhưng bác sỹ nói rằng bệnh viện hết thuốc, nên yêu cầu bệnh nhân ra ngoài mua. Tuy nhiên, người bệnh mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện thì thấy loại thuốc này vẫn có bán ở đây. Bệnh nhân không hiểu ý của bác sỹ là gì khi khuyên bệnh nhân ra  ngoài mua thuốc mình kê đơn. Thấy bức xúc nên bệnh nhân đã gọi điện cho Đường dây nóng. Liên hệ với khoa dược bệnh viện thì được biết công ty trúng thầu cung ứng loại thuốc trên hiện tại đang không có hàng để cung cấp cho bệnh viện dù khoa dược bệnh viện đã đề nghị cấp thuốc bổ sung gần 1 năm trước nên đã không có thuốc cho bệnh nhân bảo hiểm y tế. Nhà thuốc bệnh viện vẫn còn loại thuốc này là do nhà thuốc đã nhập lượng thuốc từ tháng 4 năm 2018 và bán chưa hết số thuốc đã nhận. Bác sỹ không biết thông tin này nên đã khuyên bệnh nhân ra ngoài mua thuốc. Phòng quản lý chất lượng bệnh viện đã liên hệ với bệnh nhân L. để giải thích lý do quầy thuốc bảo hiểm y tế không còn đủ thuốc để cấp; đồng thời liên hệ phòng Công nghệ thông tin xem xét việc lắp đặt hệ thống cảnh báo khi lượng thuốc trong kho gần hết để khoa dược chủ động hơn trong việc nhập thuốc bổ sung cho khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

13. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tiếp nhận và xử lý 18 trường hợp được phản ánh qua đường dây nóng: theo báo cáo số 1860/BV-QLCL ngày 8 tháng 6 năm 2018 về Tổng hợp thông tin phản ánh của người dân về đường dây nóng ngành Y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong 6 tháng đầu năm 2018, từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 5 năm 2018, Bệnh viện đã tiếp nhận 18 trường hợp gọi đến đường dây nóng của ngành Y tế.trong đó có 4 ý kiến phản ánh về thái độ của nhân viên y tế chưa đúng mực, 5 ý kiến phản ánh về quy trình chuyên môn, 3 ý kiến phản ánh về an ninh trật tự trong bệnh viện, các ý kiến còn lại là về viện phí, cơ sở vật chất, các vấn đề khác, 01 phản ánh có tình trạng tiêu cực. Ý kiến phàn nàn nhiều nhất là các vấn đề liên quan đến phòng Hành chính quản trị; các khoa phòng khác cũng đều nhận được 1-2 ý kiến phản ánh. Bác sỹ và điều dưỡng là những chức danh người dân nêu nhiều nhất khi gọi đến Đường dây nóng, tiếp đến là nhân viên bảo vệ, trông giữ xe. Nội dung phản ánh là về thái độ của nhân viên không tốt, cáu gắt, trang thiết bị kém, tình trạng mất nước sinh hoạt, tình trạng không tìm được nhân viên y tế khi bệnh nhân trở bệnh nặng, thủ tục, hồ sơ khám chữa bệnh quá rườm rà; bác sỹ không đồng ý cho chuyển viện, thiếu thuốc, không bảo đảm thời gian làm việc, nhân viên bệnh viện tư vấn cho người bệnh đi cơ sở khác khám bệnh, thời gian chờ mổ quá lâu, bệnh viện không cung cấp phương tiện cho bệnh nhân chuyển tuyến, không minh bạch trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và khám dịch vụ,... Theo Báo cáo, tất cả những phản ánh của người dân qua Đường dây nóng Ngành Y tế đã được phòng Quản lý chất lượng tiếp nhận qua hòm thư điện tử của Bộ Y tế, sau đó báo cáo lãnh đạo Bệnh viện từng nội dung chi tiết và nhanh chóng chuyển đến các đơn vị bị phản ánh để xác minh sự việc, trả lời những phản ánh của người dân với mục tiêu làm hài lòng người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện. Sau khi giải quyết và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân, phòng Quản lý chất lượng cập nhật nội dung kết quả xử lý và thông báo cho người có ý kiến phản ánh, đồng thời báo cáo Bộ Y tế. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình định cũng nhận thấy các thông tin nhận được từ Đường dây nóng đã giúp Bệnh viện cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của người bệnh. Tuy nhiên do tâm lý lo lắng, bất an khi đi khám bệnh, nên khi có sự việc dù nhỏ xảy ra, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chưa tìm hiểu tình hình đã bức xúc gọi điện cho Đường dây nóng, trong khi những sự việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của bệnh viện, thậm chí của các khoa, phòng. Ngoài ra, một số ý kiến phản ánh chưa thực sự khách quan, còn cảm tính. Bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện công tác này với hiệu quả tốt hơn.

14. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Y tế Nam Định tiếp nhận 96 cuộc gọi liên quan đến công tác y tế trên địa bàn tỉnh: Theo báo cáo số 774/BC-SYT ngày 13 tháng 6 năm 2018 về Kết quả giải quyết ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây nóng 6 tháng đầu năm 2018, Sở y tế Nam Định đã nhận được 96 cuộc gọi phản ánh về các hoạt động y tế trên địa bàn tỉnh, trong đó có 86 cuộc gọi phản ánh về những vấn đề thuộc phạm vị giải quyết của Sở, 10 ý kiến phản ánh về những vấn đề nằm ngoài phạm vi quản lý của Sở. Cũng theo báo cáo, có 21 cuộc gọi (chiếm 24%) phản ánh về cơ sở vật chất, nội quy cơ sở y tế, về quy định tiếp nhận bệnh nhân, thu phí, chế độ ưu tiên xếp hàng khám bệnh, đổi mã thẻ bảo hiểm y tế, phí trông giữ xe,...; có 29 cuộc gọi (chiếp 34%) về không bảo đảm thời gian làm việc ở các phòng khoa,...; có 15 cuộc gọi (18%) về thanh toán bảo hiểm y tế, chuyển tuyến, mua bảo hiểm y tế tự nguyện, công tác tiêm chủng,...; có 11 cuộc gọi (13%) về thái độ của nhân viên y tế như không quan tâm, hướng dẫn người bệnh chu đáo,...; có 1 ý kiến phản ánh về hiện tượng tiêu cực, có 2 ý kiến phản ánh về thái độ không đúng mực của nhân viên bảo vệ, nhân viên trông giữ xe; 2 cuộc gọi khen ngợi nhân viên y tế và 5 cuộc gọi về những vấn đề khác. Dựa trên các thông tin phản ánh đã được xác minh, Sở Y tế đã khen thưởng 2 cá nhân, đó là bác sỹ của Bệnh viện đa khoa tỉnh và bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Ý Yên; Sở cũng kỷ luật cắt thi đua của 01 hộ lý của Bệnh viện Phổi tỉnh; đã tiến hành cải tiến 4 quy trình khám chữa bệnh. Những phản ánh còn lại của người dân đã được Sở Y tế xử lý và phản hồi cho người dân biết kết quả xử lý. Sở Y tế cho rằng Đường dây nóng là một kênh giám sát có hệ thống của ngành Y tế, mỗi bệnh nhân trở thành một giám sát viên đối với từng nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh. Lãnh đạo các đơn vị khi nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân đều khẩn trương tổ chức rà soát lại quy trình khám chữa bệnh, tiếp đón bệnh nhân cũng như tiến hành chấn chỉnh chung đối với toàn thể nhân viên y tế bệnh viện về ý thức trách nhiệm chuyên môn, về giao tiếp và ứng xử đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đồng thời cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

15. Để phát huy thế hiệu quả cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về Đường dây nóng: Trong báo cáo sơ kết công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người dân gửi đến Đường dây nóng 6 tháng đầu năm 2018, Sở Y tế Nam Định cho biết có 10/96 cuộc gọi đến Đường dây nóng là không thuộc phạm vi giải quyết của Sở. Nhiều thông tin người bệnh phản ánh nhưng không chính xác. Báo cáo nêu rõ, người dân chưa hiểu rõ mục đích của việc thực hiện đường dây nóng nên vẫn còn có các cuộc gọi hỏi những thông tin không liên quan đến nội dung tiếp nhận của đường dây nóng làm mất nhiều thời gian trả lời; một số người gọi đến đường dây nóng với thái độ không đúng mực như mắng, chửi, đe dọa người trực đường dây nong. Một số ý kiến phản ánh của người dân đến đường dây  nóng có  nội dung không đúng sự thật, phản ánh thiếu thông tin, phản ánh mang tính chất chung chung,... Một khó khăn nữa của công tác này là phần mềm tiếp nhận thông tin của đường dây nóng chưa ổn định, nhiều thời điểm cán bộ quản lý phần mềm của Sở, của đơn vị không vào được hệ thống gây khó khăn cho việc theo dõi, xử lý các phản ánh. Chưa có cơ chế nhắc việc trên hệ thống phần mềm của Bộ Y tế. Để phát huy hiệu quả của đường dây nóng, Sở Y tế Nam Định đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được phạm vi tiếp nhận của đường dây nóng ngành Y tế, nhằm làm giảm các cuộc gọi không cần thiết, đồng thời đưa đường dây nóng trở thành kênh hữu hiệu để người dân đóng góp ý kiến xây dựng ngành Y tế ngày càng hoàn thiện, phát triển, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đồng thời cũng cần xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm các quy định của ngành y tế song song với việc biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc, hết lòng phục vụ người bệnh.

16. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả giải quyết 02 phản ánh của người dân trong cuối tháng 6 năm 2018: theo Báo cáo số 1629/BC-BVĐKĐN ngày 25 tháng 6 năm 2018 về kết quả giải quyết phản ánh của người bệnh qua đường dây nóng Bộ Y tế tuần 25, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018, Bệnh viện đã nhận được và xử lý xong 02 phản ánh của người dân do Đường dây nóng Bộ Y tế chuyển đến. Cụ thể như sau: ngày 15 tháng 6 năm 2018, anh H. phản ánh anh đưa cháu đi tiêm vắc – xin 6 trong 1 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, nhưng bác sỹ bảo hết thuốc. Nhận được thông tin này, Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã liên hệ với khoa Dược bệnh viện và phòng Tiêm chủng (khối B) thì được biết do số lượng đặt hàng vắc-xin 6 trong 1 với nhà cung cấp không đủ so với nhu cầu tiêm của khách hàng nên dẫn tới tình trạng hết vắc – xin. Phòng Quản lý chất lượng đã báo cáo Ban Giám đốc để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới, đồng thời liên hệ với anh H, để giải thích về nguyên nhân hiện bệnh viện chưa có vắc – xin và hướng dẫn anh H. đưa cháu quay lại bệnh viện vào tuần tới để tiêm vắc- xin. Trường hợp thứ hai, theo phản ánh, ngày 17 tháng 6 năm 2018 chị H. có đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai xếp hàng khám từ 6h15 đến 10h00 chị mới được vào khám. Chị khám tại phòng 108 và có yêu cầu bác sỹ Tr. cho chị xét nghiệm máu, chụp phổi. Bác sỹ có nói “giờ cho chị đi xét nghiệm, nhưng phải đến mai mới có kết quả”, chị không hài lòng với câu nói đó và đề nghị Bệnh viện xem xét lại. Tìm hiểu và xác minh thông tin thì được biết: Lịch làm việc của Bệnh viện vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần là từ 6h30 đến 11h30. Ngày 17 tháng 6 năm 2018 là ngày Chủ nhật, phòng khám 108 tiếp nhận 57 bệnh nhân và số thứ tự khám của chị H. là số 42. Bác sỹ Tr. chỉ định chụp X-quang và xét nghiệm. Tuy nhiên do gần đến cuối giờ nên bác sỹ Tr. giải thích cho chị H. là nếu thực hiện xét nghiệm thì sẽ không kịp trả kết quả trong ngày, nên đã đề nghị chị H. quay trở lại vào ngày hôm sau để nhận kết quả. Nhưng chị H. nói rằng chị chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật nên không thể quay lại Bệnh viện vào ngày hôm sau. Vì vậy chị không đồng ý với nội dung tư vấn của bác sỹ Tr. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã liên hệ với chị H. để giải thích vì sao bác sỹ Tr. lại tư vấn cho chị như vậy, Qua sự việc này thấy rằng, nếu Bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin thì có thể gửi kết quả xét nghiệm cho người bệnh qua thư điện tử mà không nhất thiết yêu cầu người bệnh đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm, bởi vì nhiều người thường phải đi làm vào các ngày trong tuần.

17. Ngành Y tế Trà Vinh phát huy hiệu quả của Đường dây nóng trong việc đổi mới phong cách làm việc và ứng xử của nhân viên y tế: Thực hiện nghiêm túc quy định về triển khai Đường dây nóng theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh và nhân dân tham gia giám sát, phản ánh các hoạt động của cơ sở y tế, Sở Y tế Trà Vinh đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thiết lập đường dây nóng tại cơ sở khám chữa bệnh. Trong thời gian qua, những thông tin của người dân phản ánh qua đường dây nóng đã được lãnh đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ghi nhận, tiếp thu và chấn chỉnh hoạt động y tế sao cho hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Ngành Y tế Trà Vinh cũng đẩy mạnh việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế, kết quả nhận thức của cán bộ công chức viên chức tại các cơ sở y tế đã có sự chuyển biến tích cực về tinh thần phục vụ và thái độ ứng xử, được người bệnh ghi nhận. Các bệnh viện, TTYT huyện 2 chức năng cũng đã thành lập Tổ chăm sóc khách hàng, triển khai đội “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện” thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, chỉ dẫn, giới thiệu, cung cấp thông tin, tư vấn về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong suốt quá trình khám, chữa bệnh hoặc có chỉ định chuyển viện, ra viện. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên và đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ y tế với người bệnh. Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện niêm yết công khai các số điện thoại đường dây nóng, tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản ánh của người bệnh và người nhà người bệnh và tiến hành xử lý kịp thời, đúng quy định; Thường xuyên tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Nhờ đó, chất lượng công tác khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên tại tất cả các tuyến, từng bước tạo được niềm tin, sự hài lòng của nhân dân đối với ngành Y tế. Các TTYT, bệnh viện đã và đang triển khai nhiều kỹ thuật mới. Thực hiện tốt Đề án 1816 hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho tuyến dưới. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tại các bệnh viện, các cơ sở y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và khám bệnh, chữa bệnh, rút ngắn quy trình khám bệnh, giảm tối đa phiền hà, tạo thuận lợi cho nhân dân đến khám chữa bệnh.

18. Số cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Y tế 5 tháng đầu năm 2018 đã giảm đáng kể so với nam 2017: đó là nhận định của TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế về kết quả triển khai Đường dây nóng Bộ Y tế. Theo TS. Tác, nhằm thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc duy trì và phát huy hiệu quả của Đường dây nóng Bộ Y tế qua Tổng đài trực 1900 9095. Đường dây nóng Bộ Y tế đã được lãnh đạo các cơ sở y tế coi là một kênh thông tin quan trọng phục vụ cho quản lý, giúp cho lãnh đạo các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, đổi mới các hoạt động của đơn vị, đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nhờ vậy, so với năm 2017, số cuộc gọi của người dân đến đường dây nóng y tế trong 5 tháng đầu năm 2018 phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên y tế, quy trình chuyên môn, cơ sở vật chất tại cơ sở khám chữa bệnh… đã giảm đáng kể. Đồng thời, chỉ số hài lòng của người bệnh cũng đã tăng, đạt gần 86%. Cụ thể, đối với việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến gọi đến đường dây nóng y tế, trong 5 tháng đầu năm 2018, Trung tâm chăm sóc khách hàng đường dây nóng ngành y tế đã tiếp nhận tổng số 24.258 cuộc gọi đến, trong đó có 4.333 cuộc gọi đúng phạm vi (chiếm 17,86%), 19.925 cuộc gọi không đúng phạm vi (82,14%). So với cùng kỳ năm 2017, số cuộc gọi đến tổng đài trực đường dây nóng đã giảm. Trong số 4.333 cuộc gọi đúng phạm vi tiếp nhận, nội dung người dân phản ánh về quy trình chuyên môn có số lượng phản ánh cao nhất là 1.670 cuộc gọi (39%), tiếp đến là phản ánh tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất, nội quy cơ sở y tế (31%); phản ánh về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ đối với người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có 737 cuộc gọi (17%); có 8% phản ánh về các vấn đề liên quan đến viện phí và thủ tục khám chữa bệnh BHYT. Bên cạnh đó, vẫn còn có tỷ lệ nhỏ các ý kiến phản ánh về tiêu cực (28 cuộc gọi) và tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh (101 cuộc gọi). Số lượng cuộc gọi của người dân khen ngợi đối với các cá nhân hoặc tập thể là 85 cuộc gọi. So sánh với số liệu cùng kỳ năm 2017, tất cả các nội dung phản ánh của người dân đều giảm rõ rệt. Đặc biệt, nội dung người dân phản ánh nhiều nhất là quy trình chuyên môn đã giảm 903 cuộc, ý kiến phản ánh về cơ sở vật chất giảm 298 cuộc, về tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế giảm 217 cuộc. Theo báo cáo của các đơn vị, trong 5 tháng đầu năm 2018, lãnh đạo các đơn vị đã kiểm tra và khiển trách 61 trường vi phạm trong quá trình phục vụ người bệnh; điều chuyển sang bộ phận khác 7 trường hợp; cho nghỉ việc 3 trường hợp nhân viên hợp đồng bảo vệ, trông xe, dọn vệ sinh tại các đơn vị vì đã có hành vi, thái độ không đúng mực trong quy trình thực hiện nhiệm vụ đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; cắt thi đua 36 trường hợp; cải thiện cơ sở vật chất 118 trường hợp; cải tiến quy trình khám chữa bệnh 251 trường hợp.

19. Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đôn đốc các cơ sở y tế tỉnh đẩy mạnh triển khai Đường Dây nóng: ngày 15 tháng 6 năm 2018, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã có công văn khẩn số 1419/SYT-VP gửi Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện Quân dân y, Bệnh viện Tâm Trí, Bệnh viện Thái Hòa, Bệnh viện Mắt Quảng Đức, Phòng khám đa khoa Phương Châu Sa Đéc yêu cầu rà soát, cập nhật danh sách và số điện thoại trực đường dây nóng tại các cơ sở y tế khám chữa bệnh. Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 3199/BYT-VPB1 ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ Y tế về rà soát, cập nhật danh sách và số điện thoại trực đường dây nóng tại các cơ sở y tế khám, chữa bệnh, nhằm nâng cao hiệu quả h oạt động tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng Bộ Y tế (1900-9095, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: (1) Công khai số điện thoại tổng đài trực đường dây nóng của ngành Y tế 1900 9095 tại vị trí dễ thấy và sử dụng thống nhất mẫu bảng thông báo số điện thoại tổng đài trực đường dây nóng của ngành Y tế theo quy định của Bộ Y tế; (2) Phân công cụ thể người tiếp nhận, xử lý ý kiến phản ánh qua đường dây nóng và trả lời kết quả xử lý lên Hệ thống quản lý phản ánh đường dây nóng tại địa chỉ http://đuongaynongbyt.moh.gov.vn, quan tâm xử lý các ý kiến phản ánh của người dân, tránh trường hợp xử lý quá hạn thời gian, gây bức xúc cho người dân; (3) Các bệnh viện, phòng khám tư nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sử dụng số điện thoại di động làm số điện thoại trực đường dây nóng của đơn vị để thuận tiện cho việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến phản ánh của người dân; (4) Báo cáo số điện thoại trực đường dây nóng tại đơn vị theo mẫu quy định của Sở và gửi về Văn phòng Sở trước ngày 18 tháng 6 năm 2018. Mẫu báo cáo tổng hợp số điện thoại trực đường dây nóng gồm các nội dung: tên đơn vị, số điện thoại đường dây nóng, họ tên cán bộ đầu mối theo dõi đường dây nóng, email của cán bộ đầu mối, số điện thoại của cán bộ đầu mối. Cán bộ đầu mối này cũng là người thực hiện việc đưa kết quả xử lý ý kiến phản ánh của người dân lên Hệ thống quản lý việc theo dõi phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ y tế.

20. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh kịp thời cứu sống một sản phụ bị tiên sản giật, rau bong non: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 31 tháng 5 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa kịp thời cứu sống sản phụ Nguyễn Thị Hiên bị tiền sản giật, rau bong non choáng do đau và mất máu nhiều. Theo thông tin, chiều 31/5, bác sĩ Nguyễn Viết Thọ, Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, ekip y bác sĩ khoa sản đã kịp thời mổ cấp cứu thành công trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Hiên (26 tuổi, thai 35 tuần, trú tại tỉnh Nghệ An) bị rau bong non thể nặng, tiền sản giật.  Trước đó, vào 21h50 phút ngày 29/5, sản phụ Hiên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng phù toàn thân phù to, đau đầu, máu âm đạo ra nhiều có cả máu tươi lẫn máu cục. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa sản đã tiến hành thăm khám và siêu ám cho thấy thai nhi 35 tuần tuổi, cổ tử cung mới mở 1cm, bên trong có nhiều máu cục, tim thai khi nghe khi không, mạch bình thường, cơn co tử cung cường tính (co liên tục)... đồng thời cho chuyển mổ cấp cứu. Khi lên bàn mổ bệnh nhân huyết áp vẫn không giảm, các bác sỹ đã phải hồi sức tích cực và tiến hành mổ.  Sau khi lấy em bé ra các bác sỹ tiến hành mổ lấy rau, lúc này toàn bộ bánh rau đã thâm tím và phía sau rau xuất hiện một khối máu cục 15×20mm. Ngay sau đó, các bác sỹ đã phải tiến hành bóc tách rau và làm sạch ổ bụng, đồng thời tiến hành dùng thuốc tăng co tử cung vì lúc này buồng tử cung đã thâm tím dễ dẫn đến nguy cơ chảy máu. Điều quan trọng là các bác sĩ đã bảo tổn được tử cung cho sản phụ, thai nhi nặng 1,8kg. Sau 3 ngày điều trị tích cực, sản phụ Hiên đã ổn định, không xuất hiện phù nề, có thể ăn uống tốt, còn em bé đã bắt đầu bú sữa mẹ. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện sau 10 ngày nằm điều trị tại đây. Bác sĩ Thọ cũng khuyến cáo: “Để phòng tránh rau bong non, các sản phụ nên đăng ký khám thai định kỳ tại một cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ tư vấn và quản lý thời kỳ thai nghén; bổ sung axit folic trước và ngay sau khi mang thai; khi phát hiện các yếu tố nguy cơ cao như: xuất huyết, đau bụng dưới… cần kịp thời đến bệnh viện chuyên khoa sản để được khám và xử trí kịp thời”. GIa đình sản phụ vô cùng cảm ơn các bác sỹ đã cứu được cả mẹ và con sản phụ tránh được tai biến sản khoa.

21. Các bác sỹ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cứu sồng mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung do ra tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 31 tháng 5 năm 2018, các bác sĩ khoa Sản theo yêu cầu, BV Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết, các bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật cấp cứu cứu sống mẹ con sản phụ bị vỡ tử cung do rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược. Sản phụ Đào Thị Hồng Loan 29 tuổi trú tại Hoành Sơn – Kinh Môn - Hải Dương được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu lúc thai được 37 tuần 3 ngày. Tiền sử, sản phụ chuyển dạ ở thai lần 3 trên vết mổ đẻ cũ 2 lần. Qua tiến hành thăm khám và dựa trên hình ảnh siêu âm các bác sĩ phát hiện sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược trên vết mổ đẻ cũ. Tiên lượng đây là ca bệnh rất nặng, nguy cơ chảy máu dẫn đến tử vong là rất cao. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành làm các xét nghiệm cơ bản, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn máu, nhân lực để xử lý. Sản phụ được chuyển ngay đến khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức để phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ cho biết do sản phụ có tiền sử mổ đẻ 2 lần, khi tiến hành phẫu thuật sản phụ bị dính ruột, mạc nối vào vết mổ cũ nên việc bóc tách, gỡ dính để rạch thân tử cung lấy thai gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa rau tiền đạo trung tâm đã bám hết phần eo và mặt trước tử cung nên các bác sĩ phải tiến hành rạch phía trên thân tử cung lấy thai bằng phương pháp lấy thai ngược được 1 bé gái hồng hào, khóc to nặng 2.860 gram. Cũng theo bác sĩ, do sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược khiến cho máu chảy dữ dội. Để đảm bảo cho việc cầm máu, tránh nguy hiểm cho tính mạng người bệnh, các bác sĩ đã tiến hành cắt tử cung bán phần thấp cho người bệnh và truyền 4 đơn vị máu. Nếu không được tiến hành cắt tử cung và cầm máu kịp thời thì sản phụ sẽ bị mất máu nhiều, suy đa phủ tạng và có thể tử vong bất cứ lúc nào. Theo BSCKII Vũ Thị Dung - Trưởng khoa Sản theo yêu cầu, rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược đối với trường hợp như sản phụ Loan  là rất nguy hiểm do trước đó sản phụ đã mổ đẻ 2 lần. Sản phụ có nguy cơ chảy máu dữ dội, nhất là trong 3 tháng cuối cùng của thai kỳ và lúc chuyển dạ. Gia đình sản phụ vô cùng cảm ơn các bác sỹ đã kịp thời phẫu thuật cứu sống cả mẹ và con sản phụ.

22. Các bác sỹ trung tâm Y tế Quân dân Y đảo Bạch Long Vĩ cứu sống một sản phụ vỡ thai ngoài tử cung: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 01 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ của Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ (huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng) đã cứu sống một bệnh nhân bị vỡ thai ngoài tử cung. Theo đó, bệnh nhân là Đinh Thị Lụa (29 tuổi, quê ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Khoảng 16h30 ngày 31/5, chị Lụa được chuyển đến Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ cấp cứu trong tình trạng đau bụng và buồn nôn sau khi ăn xoài vào buổi trưa. Kết quả siêu âm các bác sĩ không thấy túi thai trong buồng tử cung, ngập máu ổ bụng nên chỉ định phẫu thuật. Sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ truyền dung dịch thay thế máu rồi tiến hành mổ. Trung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ đã báo cáo Sở Y tế Hải Phòng và huyện Bạch Long Vĩ để huy động ngân hàng máu cứu bệnh nhân.  Do ở trên đảo tiền tiêu, cách đất liền Hải Phòng hơn 100 km nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn, khó khăn nhưng các bác sĩ đã tập trung nhân lực, đề nghị sự trợ giúp cần thiết để cứu sống bệnh nhân. Đến sáng ngày 1/6, sức khỏe của chị Lụa đã hồi phục dần, tiếp tục được theo dõi điều trị tại trung tâm. Mang thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh nhưng làm tổ và phát triển ở ngoài tử cung, thường gặp nhất là ở vòi trứng, khi vỡ chảy máu ồ ạt vào ổ bụng. Mang thai ngoài tử cung cũng mang đầy đủ các triệu chứng giống khi phụ nữ mang thai bình thường như: ốm nghén, mất kinh, căng ngực... Nếu mang thai ngoài tử cung không được phát hiện kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như vô sinh hoặc tử vong khi bị vỡ. Nhưng do mất máu quá nhiều, bệnh nhân bị sốc nặng, Trung tâm Y tế đã báo cáo Sở Y tế Hải Phòng và UBND huyện Bạch Long Vĩ xin huy động ngân hàng máu sống để truyền máu cho bệnh nhân. Các thành viên đã khẩn trương có mặt, hiến 3 đơn vị máu toàn phần nhóm O cho bệnh nhân. Đến sáng 1/6, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực. Đây là trường hợp bệnh nhân thứ 2 liên tiếp chỉ trong một tuần huyện đảo Bạch Long Vĩ phải huy động máu từ các thành viên ngân hàng máu sống.  Trước đó, tối 24/5, 2 đơn vị máu nhóm B cũng được huy động để truyền cho ngư dân bị cá mập tấn công vào cẳng tay phải, đứt động mạch, sốc do đau và mất máu, thiếu máu nặng.

23. Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa mổ đẻ thành công cho một sản phụ 43 tuổi bị nhau thai cài răng lược hiếm gặp nguy hiểm đến tính mạng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 01 tháng 6 năm 2018, sau nhiều giờ đồng hồ, các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ đã phẫu thuật “bắt con” thành công cho trường hợp sản phụ 43 tuổi bị nhau cài răng lược hiếm gặp. Sáng 31/5, sản phụ Huỳnh Thị Mỹ S. (43 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) nhập Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ với chẩn đoán con lần 3, thai 35 tuần 5 ngày, ngôi đầu, có tiền căn nạo hút thai và nhau cài răng lược,… Xác định sản phụ nằm trong nhóm nguy cơ cao cho cả mẹ và con, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn để đề ra quyết định xử trí phẫu thuật lấy thai với sự phối hợp sẵn sàng của các bác sĩ chuyên khoa: Sản, Gây mê hồi sức, Sơ sinh. Cuộc phẫu thuật lấy thai được tiến hành vào 9h sáng cùng ngày với ê kíp bác sĩ có chuyên môn và các nữ hộ sinh nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình phẫu thuật, vì vị trí nhau bám ở đoạn dưới cổ tử cung đã xâm lấn đến vùng bàng quang – nơi có nhiều mạch máu phức tạp nên ê kíp quyết định cắt tử cung. Đồng thời bác sĩ Gây mê kiểm soát tình trạng chảy máu, truyền 4 đơn vị hồng cầu, 2 đơn vị huyết tương để ổn định tình trạng huyết động học cho sản phụ S.. Sau 3 tiếng, ca phẫu thuật đã thành công với sự chào đời của một bé gái nặng 2,8kg. Hiện bé được chăm sóc tại khoa Sơ sinh. Riêng sản phụ S. đã qua cơn nguy kịch và được theo dõi tại khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực và Chống độc. BS.CKI.Vũ Đăng Khoa, Trưởng khoa Sản bệnh chia sẻ: “Đây là trường hợp có nguy cơ cao cho cả mẹ và con do thai non tháng và xuất huyết nhiều trong lúc sinh. Việc chẩn đoán và xử trí cần phải thận trọng.Đặc biệt phẫu thuật chỉ nên thực hiện ở các bệnh viện chuyên khoa có đủ điều kiện, cùng với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và cần có các phẫu thuật viên nhiều kinh nghiệm”. BS. Khoa cho biết thêm nhau cài răng lược là tình trạng bánh nhau bám chặt bất thường vào lớp cơ tử cung của thai phụ. Tùy vào mức độ xâm lấn của bánh nhau mà chia làm 3 mức độ: mức độ nhẹ là nhau bám chặt và xâm lấn một phần cơ tử cung; mức độ trung bình thì nhau xâm lấn sâu vào cơ tử cung nhưng chưa qua khỏi lớp thanh mạc tử cung và  mức độ nặng là tình trạng bánh nhau xuyên qua khỏi lớp thanh mạc tử cung, xâm lấn đến những cơ quan lân cận như bàng quang và ruột. Bệnh lý này thường gặp ở các trường hợp bệnh nhân có tiền căn mổ lấy thai hay nạo hút thai nhiều lần. Tỉ lệ nhau cài răng lược tăng theo số lần mổ lấy thai. “Để giảm thiểu nguy cơ, phụ nữ cần chủ động trong kế hoạch hóa gia đình, tránh nạo hút thai. Ngoài ra không lạm dụng mổ lấy thai để tránh nguy cơ gây nhau cài răng lược cho những thai kỳ sau”, BS. Khoa khuyến cáo. GIa đình sản phụ vô cùng cảm ơn các bác sỹ đã mổ cứu thành công cả mẹ và con sản phụ.

24. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống bé gái bị ngộ độc nguy kịch vì ăn thịt cóc: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 3 5tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cứu sống bệnh nhi Nguyễn Thị M (11 tuổi, Hòa Bình) bị ngộ độc nặng do ăn thịt cóc. Chị gái sinh đôi của bé do ăn nhiều và ngộ độc nặng hơn nên đã không qua khỏi. Theo lời kể của người mẹ, vợ chồng chị đi làm ăn xa, hai con gái ở nhà cùng bà ngoại. Khoảng 8 giờ tối ngày 30-5 hai chị em bé M rủ nhau đi bắt cua và có bắt được một con cóc rồi mang về tự nấu cho nhau ăn. Sau khi ăn khoảng 2 giờ đồng hồ, cả hai chị em cùng có biểu hiện: nôn liên tục, li bì và được gia đình chuyển ngay vào bệnh viện huyện rồi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu… nhưng do ăn nhiều hơn em nên chị gái của bé M rất nguy kịch và đã không qua khỏi, còn bé M được các bác sĩ chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé M nhập viện trong tình trạng buồn nôn nhiều, li bì, chân tay lạnh, rối loạn nhịp tim, huyết áp hạ. Các bác sĩ xác định bé bị ngộ độc do ăn thịt cóc có biến chứng rối loạn nhịp tim và đã tiến hành cấp cứu và làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả sau hai ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện. Hiện bé đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. TS.BS Lê Ngọc Duy, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thịt cóc chứa nhiều đạm và kẽm, thường được người dân chế biến cho trẻ ăn, hy vọng chữa lành bệnh còi xương, suy dinh dưỡng cho con cháu. Tuy nhiên, nhiều bộ phận khác của cóc lại chứa độc tố trong đó có độc tố chết người như tetrodotoxin. Ngoài ra, gan, trứng, da, mủ, mắt và hạch thần kinh (dọc hai sống lưng) của cóc cũng chứa bufotenin – một chất cực độc, dễ gây chết người, chế biến ở nhiệt độ cao cũng khó bị phân hủy. Nếu sơ chế thịt cóc sai quy trình có thể dẫn tới ngộ độc, thậm chí tử vong như trường hợp của chị bé M. Trẻ bị ngộ độc tùy từng mức độ có thể thấy mệt mỏi, buồn nôn, nôn, nhức các chi, nặng hơn là rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, hoảng hốt vì thế sinh ra ảo giác, co giật, ngừng thở, ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

25. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhi viêm não Nhật Bản: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 04 tháng 6 năm 2018, Các bác sỹ Koa Truyền nhiễm của Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị cho hơn 30 ca viêm não, viêm màng não, trong đó có 2 trẻ mắc viêm não Nhật Bản rất nặng. Đáng chú ý, 2 trường hợp này đều không được tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ số mũi vắc xin theo quy định. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhi Lê Quỳnh Tr. (13 tuổi, ở Hải Dương), vào viện trong tình trạng sốt cao, li bì, co giật. Người nhà cho biết, trước đó, trẻ xuất hiện sốt cao, không đáp ứng thuốc hạ sốt. Hai ngày sau, trẻ bị đau đầu, buồn nôn nên được đưa đến bệnh viện tỉnh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc viêm não Nhật Bản và chuyển lên Bệnh viện Nhi trung ương. Do bệnh diễn biến nhanh và nặng nên dù đã được điều trị thở máy, dùng thuốc chống phù não, nhưng đến nay, sau 10 ngày nhập viện, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhi vẫn chưa ổn định. Tương tự, bệnh nhi Nguyễn Đức A. (15 tháng tuổi, ở Bắc Ninh) cũng được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm não Nhật Bản khá nặng. May mắn hơn Quỳnh Tr. là sau 4 ngày thở máy, điều trị chống phù não, hiện tình trạng bệnh nhi này đã tạm thời ổn định.  Bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi trung ương) cho biết, viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua muỗi đốt. Bệnh thường gây viêm não, màng não ở trẻ em, có tỷ lệ tử vong và di chứng cao (25-35%). Viêm não Nhật Bản thường khó phát hiện sớm do các triệu chứng ban đầu rất giống với những viêm nhiễm khác. Ngoài ra, còn có một điều đáng sợ đối với bệnh nhân mắc viêm não Nhật Bản là những di chứng thần kinh về sau. Những di chứng này khiến người bệnh giảm khả năng giao tiếp, giảm hoặc mất khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Hiện tiêm chủng là biện pháp tốt nhất để phòng viêm não Nhật Bản. Cha mẹ bệnh nhi nên tiêm phòng đầy đủ cho các em để tránh nhiễm bệnh đáng tiếc

26. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu cho 3 bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn, trong đó có 1 người tử vong: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 04 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã cấp cứu cho 3 bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn, nhưng một bệnh nhân bị quá nặng nên đã tử vong. Theo người nhà bệnh nhâ, thấy con dê nhà mình bị chết, do tiếc của ông Vàng đã mang con dê đi làm thịt ăn và chia phần cho họ hàng. Sau đó ông Vàng và ông Dư bị nhiễm liên cầu lợn và được điều trị tích cực nên may mắn thoát chết, một bệnh nhân khác bị tử vong. Theo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, liên tiếp trong các ngày 27, 28 và 30/5, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, đã tiếp nhận 3 bệnh nhân nhiễm khuẩn liên cầu lợn nhập viện với cùng trạng thái hôn mê sâu sau khi đã bị đi ngoài, buồn nôn, sốt, khó thở. Mắc bệnh nghiêm trọng hơn cả là bệnh nhân La Văn Hào, (49 tuổi ở xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) đã tử vong vào sáng 1/6 sau hơn 1 ngày điều trị tích cực. May mắn thoát chết sau hơn 1 tuần mắc khuẩn liên cầu lợn, ông Ma Doãn Vàng, (49 tuổi ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa) chưa hết bàng hoàng kể lại, chiều 25/5, phát hiện con dê bị ốm chết trong chuồng, ông Vàng đem ra chọc tiết, sơ chế thành 5 phần và chia cho 4 người họ hàng cùng ăn. Đến ngày 27/5, ông bị đi ngoài, buồn nôn và khó thở nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau hơn 4 ngày hôn mê, được lọc máu, lọc chất độc liên tục và điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, ông Vàng mới hồi tỉnh. Ông cho biết: Tôi không biết là có thể mắc bệnh nên chủ quan chia cả thịt cho anh em cùng ăn. Cùng ăn thịt con dê và bị nhiễm khuẩn liên cầu lợn như ông Vàng, anh Ma Đình Dư, (34 tuổi, cùng trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hoá) hiện vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Trung Đa khoa ương Thái Nguyên cho biết, dù đã kiểm soát tốt diễn biến bệnh của bệnh nhân Ma Đình Dư nhưng do nhiễm khuẩn nặng nên bệnh nhân vẫn đang hôn mê và phải tích cực lọc máu, lọc độc. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên nói, nhiễm khuẩn liên cầu lợn là bệnh nguy hiểm thường gây ra 3 thể bệnh gồm: nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Khi mắc khuẩn liên cầu lợn, người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, rối loạn tri giác… kèm xuất huyết đa dạng ở một số nơi trên cơ thể. Ngoài ra, một số trường hợp bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hóa như: sốt, đi ngoài nhiều lần, phân lỏng, cơ thể lạnh, run… trước khi có biểu hiện của viêm màng não.

27. Trẻ em từ 3 -10 tuổi trở lên bị mắc bệnh cột sống sẽ được các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức điều trị bằng kỹ thuật mới: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 04 tháng 6 năm 2018, GS. Stuart Weinstein, chuyên gia hàng đầu thế giới về phẫu thuật cột sống, nguyên Chủ tịch hội Phẫu thuật Hàn Lâm Chấn thương Chỉnh hình Hoa Kỳ, đã có mặt tại Bệnh viện Việt Đức, để trực tiếp khám và tư vấn miễn phí cho các bé bị bệnh cột sống. GS. Stuart Weinstein cho biết, ông sẽ chuyển giao cho các bác sĩ BV Việt Đức một số phương pháp chẩn đoán và kỹ thuật điều trị mới, tập trung ở những bệnh nhi dưới 10 tuổi để ngăn chặn tình trạng vẹo cột sống ở giai đoạn sớm nhất. Một trong những kỹ thuật mới là “thanh nẹp thần kỳ”, áp dụng cho các bệnh nhân còn rất bé, từ 3 tuổi trở lên. Bác sĩ dùng giá đỡ cho cột sống của bệnh nhân và nới dần dần theo từng năm trẻ lớn lên, ngăn chặn tình trạng vẹo cột sống nặng lên. Theo GS. Stuart Weinstein, “thanh nẹp thần kỳ” có thể giãn nẹp bằng dụng cụ điều khiển từ bên ngoài. Từ 3-6 tháng, bệnh nhân chỉ cần đến phòng khám, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ điều khiển để giãn nẹp ra. Khi bệnh nhân được 9-10 tuổi thì có thể mổ lấy nẹp ra và thay bằng một nẹp cố định. Trước đây, kỹ thuật cũ nên mỗi lần giãn nẹp, bệnh nhân phải mổ, còn nay, bệnh nhân chỉ đến phòng khám để giãn nẹp, vừa giảm đau đớn, lại giảm giá thành, không phải nằm viện và hiệu quả điều trị được nâng cao. GS. Stuart Weinstein cũng cho hay, việc theo dõi hàng năm cho thấy chất lượng điều trị của các bệnh nhân cột sống tại BV Việt Đức ngày càng được cải thiện. Các bác sĩ đã làm rất tốt so với yêu cầu của các nước, do luôn cập nhật những kiến thức mới về phẫu thuật cũng như điều trị cột sống. Tuy nhiên còn nhiều bệnh nhân đến điều trị trong giai đoạn muộn, do đó cần bổ sung kiến thức cho các bác sĩ tuyến dưới để phát hiện bệnh sớm và điều này rất quan trọng bên cạnh phát triển chuyên khoa sâu. GS. Stuart Weinstein cũng cho biết tỉ lệ vẹo cột sống ở Việt Nam cũng như các nước, có điều, số bệnh nhân nặng lại cao hơn, do phát hiện muộn và điều trị muộn hơn. “Ở Việt Nam, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân 9-10 tuổi nhưng ở các nước bệnh nhân chỉ từ 3-4 tuổi đã được phát hiện”- GS. Stuart Weinstein lưu ý. Khoa Phẫu thuật cột sống còn sử dụng robot định vị để hỗ trợ phẫu thuật, đảm bảo chính xác và an toàn.

28. Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu cho một bệnh nhi bị hỏng một mắt do nhỏ sữa mẹ để chữa mắt đỏ: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 05 tháng 6 năm 2018, một người mẹ trẻ 18 tuổi thấy 1 mắt con bị đỏ, nghe theo lời mách của mọi người xung quanh, đã nhỏ sữa vắt ra từ bầu ngực mình vào mắt con vài lần mỗi ngày. Tuy nhiên bệnh tình của cháu bé không giảm nên ngày 31/5, nhập viện Mắt Trung ương Hà Nội trong tình trạng phù nền, giác mạc mắt trái bị hoại tử toàn bộ, bệnh nhi L.V.K (7 tháng tuổi) nhanh chóng được kiểm tra, thăm khám. Hội chẩn liên khoa tại bệnh viện cho thấy tình trạng của bệnh nhi không thể điều trị nội khoa, không thể ghép giác mạc, buộc phải khoét bỏ, lắp mắt giả. Trước đó, các bác sĩ khai thác tiền sử được biết: gia đình thấy trẻ đỏ mắt trái, đã nghe theo lời mách của mọi người xung quanh nhỏ sữa mẹ trực tiếp vào mắt. Sau 1 tuần thấy mắt trẻ sưng nề, gia đình đã đưa lên bệnh viện huyện khám. Bệnh viện huyện đã ngay lập tức chuyển lên bệnh viện Mắt Trung ương. Theo dự kiến, bệnh nhi K. sẽ được mổ hôm nay và nếu không có gì bất thường trong quá trình mổ, trẻ sẽ xuất viện trong 2-3 ngày tới. Theo các bác sĩ khoa Mắt Trẻ em, Viện Mắt trung ương, mỗi năm Viện tiếp nhận 4-5 bệnh nhi bị tổn thương mắt rất nặng do nhỏ sữa mẹ. Những trường hợp này đều rất khó điều trị. Lý giải về tình trạng Sơn La đã có 2 trường hợp hỏng mắt do nhỏ sữa mẹ chỉ trong hơn nửa năm qua (tháng 11/2017 và tháng 5/2018), các bác sĩ cho biết việc nhỏ sữa chữa đau mắt tại một số nơi là theo phong tục truyền thống. Thấy nhiều trẻ khỏi mắt sau khi nhỏ sữa mẹ nên các gia đình trẻ thường làm theo. Tuy nhiên, theo các bác sĩ mắt, với những trẻ có hệ miễn dịch tốt, tình trạng viêm rất nhẹ thì không cần nhỏ sữa mẹ, cơ thể cũng tự phục hồi, mắt tự khỏi. Còn với những trẻ có vấn đề sức khỏe, hệ miễn dịch yếu, cùng với vi khuẩn trong sữa… sẽ làm tình trạng nặng lên. Như trường hợp bé K. vốn ăn uống kém, đang trong tình trạng suy dinh dưỡng độ 1. Các bác sĩ cũng cho rằng có thể tình trạng viêm ban đầu của bé K. là do nhiễm khuẩn nặng, cộng với việc không điều trị gì đã làm tình trạng mắt viêm nặng thêm. Còn sữa mẹ cũng góp phần gây ra bội nhiễm nặng hơn do trong chính sữa mẹ cũng có khuẩn (nếu quá trình vắt sữa ra, dụng cụ đựng và lấy sữa nhỏ mắt không được đảm bảo vệ sinh). Bản thân mẹ bé K cũng mới 18 tuổi và rất ngạc nhiên khi biết con mình sẽ phải khoét bỏ mắt bởi chưa bao giờ nghe thấy trường hợp nào không khỏi mắt nhờ nhỏ sữa mẹ.

29. Các bác sỹ Khoa tim lạch Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh cứu sống một bệnh nhân tim ngừng đập 1 giờ đồng hồ: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 05 tháng 6 năm 2018, một người đàn ông khỏe mạnh ngưng tim, ngưng thở lúc 0 giờ đêm được năm bác sĩ Bệnh viện Trung Vương thành phố Hồ Chí Minh thay nhau liên tục ép tim, sốc điện với tinh thần “còn nước còn tát”. Bệnh nhân được cứu sống kỳ diệu đang nằm điều trị ở Khoa tim mạch BV Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào 3 tháng trước, ông TVT (45 tuổi) cảm thấy đau ngực, vào bệnh viện thì thấy hết đau nên về lại nhà. Bản thân là y tá bán thuốc, đang khỏe mạnh nên ông T. không nghĩ bị nhồi máu cơ tim và dự định sáng mai sẽ đến một bệnh viện chuyên khoa tim mạch để khám. Không ngờ, khi về nhà hai tiếng sau thì cơn đau ngực bị tái phát, ông được người nhà đưa đến bệnh viện nhưng bất ngờ ngưng tim, ngưng thở trên băng ca vào lúc 0 giờ đêm. Ngay lập tức, đánh giá bệnh nhân ngưng tim do nhồi máu cơ tim, êkip trực của khoa cấp cứu gồm năm bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim cho bệnh nhân. Theo các bác sĩ, bệnh nhân đã được truyền 100 ống adrenaline và hàng loạt cú sốc điện trong vòng một tiếng đồng hồ thì trái tim mới đập trở lại. Khi có mạch và huyết áp trở lại, bệnh nhân đã được làm thủ thuật can thiệp mạch vành. Do thời gian ngưng tim dài, bệnh nhân bị suy đa cơ quan, tổn thương gan, thận, não nên phải mất 3 tháng sau, bệnh nhân mới hoàn toàn ổn định, tự sinh hoạt tại giường, chức năng gan thận ổn định. “Theo phác đồ của thế giới, nếu hồi sức 30 phút mà đánh giá bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục thì đành ngưng hồi sức. Tuy nhiên, trường hợp này bệnh nhân còn tương đối trẻ, đánh giá có thể cứu vãn được nên chúng tôi đã cố gắng hồi sức cho đến khi nào tim đập lại, thậm chí có trường hợp chúng tôi đã từng hồi sức hơn một tiếng rưỡi đồng hồ”, ThS-BS Nguyễn Thị Phương Lan, Phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Trưng Vương, cho hay.  Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan với những cơn đau ngực. Khi có triệu chứng đau ngực kéo dài 15-20 phút lan sang cánh tay, vùng cổ thì cần đến bệnh viện để kiểm tra càng sớm càng tốt, tránh biến chứng khó lường. Đặc biệt, những người có tiền sử hút thuốc lá cảm thấy đau ngực thì càng không nên chủ quan. Trường hợp của ông T. là rất may mắn và sống sót kỳ diệu.

30. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên nối thành công bàn chân bị đứt lìa cho một bệnh nhân vị tai nạn lao động: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 05 tháng 6 năm 2018, Bệnh nhân Lù Văn Ương ở xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (Điện Biên) bị máy cắt cắt đứt rời hẳn bàn chân đã được bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên nối thành công. Theo thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa tiến hành phẫu thuật nối thành công ca đứt rời bàn chân do tai nạn máy cắt cỏ cho một bệnh nhân trên địa bàn. Đáng nói đây cũng là ca bệnh đứt rời chi phức tạp đầu tiên được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thực hiện và xử trí thành công dù trong điều kiện phương tiện máy móc chuyên khoa còn nhiều thiếu thốn. Bác sỹ chuyên khoa II Bùi Đức Phương, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết: Bệnh nhân bị tai nạn đứt lìa bàn chân là Lù Văn Ương, sinh năm 1974, ở  đội 13, bản Pú Tửu A, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Theo người nhà bệnh nhân kể lại, ngày 2/6 bệnh nhân lao động bằng máy cắt cỏ, không may bị máy cắt cắt đứt rời hẳn bàn chân. Bệnh nhân ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên sau khoảng 1 giờ khi tai nạn xảy ra, trong tình trạng tỉnh, huyết động ổn. Chân trái đứt rời toàn bộ được bọc trong túi bóng vận chuyển cùng người bệnh. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, kíp trực đã hội chẩn quyết định nối lại phần chi thể đứt rời ngay tại Điện Biên vì nếu chuyển xuống tuyến dưới trung ương sẽ không kịp. Bệnh nhân ngay sau đó đã được gây mê phẫu thuật, tiến hành kết hợp xương chày trái bằng đinh nội tủy, khâu nối động mạch, nối thần kinh chày trước và chày sau với thời gian thực hiện ca mổ kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Phẫu thuật 30 phút chân bệnh nhân đã hồng ấm, mạch mu chân bắt được. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị bằng kê cao chân, dùng kháng sinh và chống đông liều cao. Sau 2 ngày điều trị, bàn chân của bệnh nhân hồng ấm, mạch mu chân rõ, ngón chân vận động được.  Sau khi sức khỏe bệnh nhân ổn định, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để tiếp tục theo dõi. Đến ngày 5/6 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức vẫn tiến triển tốt. Theo Bác sỹ Bùi Đức Phương, Trưởng khoa Chấn thương, chỉnh hình, bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, đối với phần tổn thương chi thể đứt rời việc bảo quản phần chi thể đó là hết sức quan trọng. Thời gian bảo quản phần chi thể đứt rời chỉ trong khoảng từ 6 đến 8 tiếng. Do được nối kịp thời, nên chân của bệnh nhân sẽ phục hồi trong thời gian ngắn.

31. Các bác sỹ Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh cứu sống một nam thanh niên nguy kịch do bị thuyên tắc phổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 05 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Trưng Vương thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một bệnh nhân bị thuyên tắc phổi do huyết khối di chuyển lên phổi từ chấn thương tai nạn giao thông. Trước đó, bệnh nhân K (30 tuổi, ngụ Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, khó thở, đau ngực. Tại Bệnh viện Trưng Vương, sau khi tiếp nhận và đánh giá sinh niệu của bệnh nhân, các bác sỹ đã tiến hành cho bệnh nhân thở ôxy với liều lượng tối đa và hồi sức ngay tại khoa cấp cứu. Kết quả chụp CT ngực cho thấy bệnh nhân bị thuyên tắc phổi mức độ nặng. Nguyên nhân có thể do huyết khối di chuyển từ vết thương ở chi đến phổi làm bít tắt động mạch. Theo ThS.BS Nguyễn Thị Phương Lan - Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trưng Vương, khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước đó khoảng 2 tuần, người này bị té ngã khi đang lưu thông trên đường. Xe máy đè vào cẳng chân và đùi trái của nam thanh niên khiến anh bị gãy mâm chày chân.

Ngoài ra, theo BS Phương, huyết khối ở chân bệnh nhân hình thành ở động mạch và tĩnh mạch do va đập mạch sẽ theo dòng máu lên phổi gây thuyên tắc phổi. Bệnh nhân bị tắc toàn bộ động mạch phổi phải và bán phần động mạch phổi trái. Các bác sĩ dùng thuốc tiêu sợi huyết (rt-PA) qua đường tĩnh mạch, nếu bệnh nhân vẫn không đáp ứng điều trị, các BS sẽ can thiệp mạch cho bệnh nhân này. Sau khi được điều trị bằng phác đồ dùng tiêu sợi huyết, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. 

32. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cứu sống một bệnh nhân đột quỵ ngừng tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 06 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã cứu sống một bệnh nhân nhồi máu cơ tim có biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp nặng. Bệnh nhân này là bà Nguyễn Thị C. (78 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình), nhập viện vào chiều 4-6 trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu, huyết áp không đo được. Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim có biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp nên khẩn trương thực hiện hồi sức tim phổi tại chỗ và được can thiệp đặt stent động mạch vành. Sau 30 phút được cấp cứu, bệnh nhân C. có thể tự thở được, huyết áp dần ổn định, nhịp tim phục hồi trở lại bình thường. Đến nay, sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân có thể ngồi nói chuyện, tự ăn uống và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Theo các bác sỹ, bà C. là 1 trong 10 trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng nặng, đột quỵ nhồi máu não đe dọa tính mạng… đã được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam can thiệp cứu sống từ đầu năm 2018 đến nay. Gia đình bệnh nhân vô cùng cảm ơn các bác sỹ.

33. Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu cho 7 bệnh nhân vị ngộ độc nấm độc: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 06 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công 9 bệnh nhân bị ngộ độc nấm, trú tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Theo lời kể của bệnh nhân Vừ Thị Ly (24 tuổi), khoảng 11 giờ ngày 5/6, sau khi đi làm nương, nhóm 9 người cùng ăn trưa tại lán. Bữa ăn gồm cơm, rau cải và một bát canh nấm. Ăn xong khoảng 30 phút, mọi người bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn và đi ngoài. Ngay lập tức, 9 người được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu. Sau khi xét nghiệm bị ngộ độc nấm, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu đã làm thủ tục chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho 7 bệnh nhân có triệu chứng nặng gồm 4 người lớn, 3 trẻ em. Theo bác sỹ Lương Bảo Chung, khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La: Các bệnh nhân nhập viện vào rạng sáng 6/6 trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, da xanh tái, niêm mạc hồng nhạt và đau bụng quanh rốn. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ đã khẩn trương tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.Tính đến 19 giờ ngày 6/6, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định; trong đó, 5 người được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực và chống độc, 2 người được giữ lại theo dõi tình trạng sức khỏe tại khoa Cấp cứu. Dự kiến, các bệnh nhân sẽ được xuất viện trong ngày 7/6. Đây là ca ngộ độc nấm tập thể đầu tiên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La từ đầu mùa Hè năm 2018. Các bệnh nhân cho biết, số nấm sử dụng trong bữa trưa ngày 5/6 được hái từ rừng Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

34. Các bác sỹ Bệnh viện Bình Dân đã can thiệp nội mạch thận giúp không phải mổ thận: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 06 tháng 6 năm 2018, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân đã can thiệp nội mạch, gây thuyên tắc các mạch máu nuôi bướu đối với khối bướu có kích thước rất lớn (87X121x100mm), kiểm soát chảy máu ồ ạt. Nhờ khống chế tình trạng chảy máu, tính mạng người bệnh không còn bị đe dọa và không cần phải mổ hở để cắt thận. Người bệnh L.B.H (55 tuổi, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện bướu mỡ cơ mạch thận từ hơn một năm trước nhưng quyết định không điều trị vì bà sợ phải cắt thận. Trong một đợt đau cấp vùng hông lưng và tiểu máu ồ ạt, bà H. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân. Can thiệp nội mạch là lựa chọn hàng đầu trong điều trị bướu cơ mỡ mạch thận có biến chứng hoặc dự phòng cho những trường hợp bướu lớn, giúp bảo tồn thận. Các kết quả cận lâm sàng như xét nghiệm máu, chụp CT bụng chậu có cản quang (dựng hình hệ niệu và mạch máu thận) cho thấy người bệnh có bướu mỡ cơ mạch thận phải kích thước rất to (87x121x100mm) đang chảy máu. ThS.BS. Đỗ Anh Toàn, trưởng đơn vị Can thiệp mạch Tiết niệu - Sinh dục, Bệnh viện Bình Dân cho biết, bệnh nhân được chỉ định can thiệp nội mạch cầm máu cấp cứu, thay vì mổ mở cắt thận như trước đây. Với kinh nghiệm can thiệp mạch cấp cứu cho gần 40 trường hợp bướu mỡ cơ mạch thận trước đó, kết hợp với hệ thống máy chụp mạch máu hiện đại, các bác sĩ đã khống chế tình trạng chảy máu và ngăn chặn hiệu quả nguồn máu nuôi bướu. Người bệnh xuất viện chỉ 24 giờ sau can thiệp với các xét nghiệm kiểm tra chức năng thận bình thường. Kết quả chẩn đoán hình ảnh đánh giá sau 3 tháng cho thấy khối bướu dần tiêu nhỏ (giảm 25% thể tích) vì không còn nhận được máu nuôi, trong khi phần thận còn lại được bảo tồn. Theo BS. Toàn, bướu mỡ cơ mạch thận là một dạng bướu thận lành tính, ít gây triệu chứng nên thường chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ. Khối bướu kích thước lớn có thể chèn ép các cơ quan lân cận, vỡ gây chảy máu đột ngột có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Người bệnh nếu phát hiện có bướu mỡ cơ mạch thận có kích thước lớn, hoặc đã có biến chứng (đau lưng, tiểu máu, thận ứ nước...) cần đến các bệnh viện chuyên khoa về phẫu thuật tiết niệu để được thăm khám, tư vấn và chọn lựa phương pháp điều trị phù hợp, kịp thời.

35. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên phẫu thuật thành công cắt khối u 10kg cho bệnh nhân người Lào: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 06 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã phẫu thuật thành công cắt khối u trên 10 kg cho bệnh nhân Mi Xu (26 tuổi, người Lào). Bệnh nhân Xu đã qua 4 lần sinh, 1 lần đẻ non (hiện còn 2 con). Hai năm gần đây, bệnh nhân có nhiều triệu chứng bất thường như thể trạng gầy, mệt mỏi, da xanh, niêm mạc nhợt, bụng ngày càng to dần, đau tức bụng. Bệnh nhân không đi khám và điều trị. Thời gian gần đây, bệnh nhân thấy bụng to nhanh, đau tức nhiều nên mới quyết định đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khối u ổ bụng, u nang buồng trứng chưa loại trừ ung thư buồng trứng, thai 17 tuần, viêm gan virus B và giang mai dương tính. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt khối u, làm giải phẫu bệnh, giữ nguyên thai trong buồng tử cung. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ổ bụng của bệnh nhân có nhiều nang to xuất phát từ buồng trứng bên phải, hút ra 8,5 lít dịch màu vàng chanh và màu đen nâu; Khối u buồng trứng phải được cắt bỏ. Sau mổ toàn trạng bệnh nhân ổn định, tim thai đều rõ. Bệnh nhân và gia đình vô cùng cảm ơn các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên.

36. Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cứu sống một trẻ sinh non chỉ nặng 500g: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 07 tháng 6 năm 2018, sau 3 tháng được các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc, nuôi dưỡng, trẻ nặng 500g sau sinh đã có cân nặng 2,7 kg, bú tốt, vận động tốt và chuẩn bị được xuất viện. Theo thông tin từ gia đình sản phụ, Sau nhiều năm điều trị hiếm muộn, chị D. (Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) mới mang thai. Khi thai nhi ở tuần 26, chị sinh non, em bé chào đời chỉ nặng 500 gram. Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Lê Minh Trác cho biết, bé Nguyễn Vân Đ. chào đời khi hệ thống hô hấp chưa hoàn thiện, có hiện tượng thở thoi thóp, nhịp tim rời rạc và phản xạ yếu. Ngay sau khi sinh, bé được các bác sĩ tại Trung tâm điều trị, theo dõi, chăm sóc kết hợp dinh dưỡng từ sữa mẹ. Tới nay sau 3 tháng, cân nặng của bé đã đạt 2,7kg, bé bú tốt, vận động tốt, các chức năng bifh thường và chuẩn bị được xuất viện. Theo bác sĩ Lê Minh Trác, trẻ sơ sinh đặc biệt nhẹ cân, non tháng (sinh cực non) thường gặp nhiều nguy cơ sau sinh như: ngạt, suy hô hấp, hạ thân nhiệt; xuất huyết đặc biệt nguy hiểm (xuất huyết não, phổi); dễ viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng sơ sinh, rối loạn chuyển hóa đường, điện giải, canxi; vàng da, tan máu, thiếu máu. Trẻ cũng gặp nhiều nguy cơ về sau như bại não, giảm vận động; tăng động giảm chú ý, xơ phổi…. Giám đốc Trung tâm chia sẻ, nhờ áp dụng đồng bộ các kỹ thuật tiên tiến, cơ sở hạ tầng đổi mới và sự tận tâm của các y bác sĩ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đạt được tỷ lệ sống của trẻ nhẹ cân, non tháng từ 1.000-1.500 gram gần 90%, tỉ lệ sống của trẻ dưới 1.000 gram là 31%.  “Tại Mỹ, tỉ lệ cứu sống thành công trẻ dưới 1.000 gram vào khoảng 40-45% với chi phí hết sức tốn kém”, bác sĩ Trác nói. Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương Vũ Bá Quyết cho biết, năm 2015, Trung tâm đã nuôi dưỡng thành công cặp song sinh thụ tinh trong ống nghiệm có tuổi thai thấp nhất tại VN là 24 tuần, cân nặng 500-600 gram. Hai cháu đang phát triển bình thường cả thể chất và tinh thần tại Thái Bình. Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 3 trẻ nặng 500 gram trong đó có 2 trẻ sinh đôi và 20 trẻ cân nặng chỉ từ 600-700 gram được chăm sóc, nuôi dưỡng thành công và đã khỏe mạnh và được xuất viện.

37. Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc báo cáo về tường hợp bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 07 tháng 6 năm 2018, Trung tâm y tế huyện Vĩnh Tường đã có báo cáo nhanh về tường hợp một bệnh nhân tử vong sau  khi được tiêm hai ống thuốc giảm đau. Theo báo cáo, khoảng 6h38 ngày 6/6, Trung tâm tiếp nhận người bệnh Lương Hữu Toàn (47 tuổi, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường) đến khám bệnh vì lý do đau bụng. Tại đây, chẩn đoán sơ bộ là đau bụng chưa rõ nguyên nhân nên các bác sỹ chuyển bệnh nhân sang Khoa ngoại và được Trưởng khoa Vũ Xuân Trường thăm khám. Chẩn đoán sơ bộ là đau bụng vùng thượng vị chưa rõ nguyên nhân, theo dõi nhồi máu cơ tim. Cho chỉ định dùng thuốc giảm đau: Nospa 40 mg x 01 ống, tiêm bắp; Atropin 0,25 mg x 02 ống, tiếm dưới da, đồng thời chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng. Khoảng 10h, người bệnh được đưa đi lấy nước tiểu, sau đó về đến phòng bệnh thì người bệnh bị ngất xỉu. Các bác sỹ, điều dưỡng kiểm tra, xác định người bệnh bị ngừng tuần hoàn, nghĩ nhiều đến do nhồi máu cơ tim cấp, chỉ định cấp cứu. Khoảng 10 phút sau, BS Trường điện báo cáo BS Cao Văn Dương - Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu đến hỗ trợ cấp cứu và thông báo đến BS Nguyễn Đắc Hợi - Phó giám đốc thường trực. Lập tức, BS Dương cùng BS Bùi Văn Phước - Phó khoa Hồi sức cấp cứu có mặt để hội ý, nhất trí chẩn đoán "Ngừng tuần hoàn nghĩ nhiều đến do Nhồi máu cơ tim cấp, tiếp tục tổ chức cấp cứu ngừng tuần hoàn và sốc điện ngoài lồng ngực". Ít phút sau, BS Hợi cũng có mặt hội ý, hội chẩn, nhất trí chẩn đoán như trên và "Tiên lượng xấu". Các BS cũng mời đại điện gia đình để thông báo tình hình và tiên lượng của người bệnh.Đồng thời, báo cáo giám đốc xin BV tỉnh về hỗ trợ cấp cứu. Khoảng 11h25, kíp cấp cứu của Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ, qua hỏi và thăm khám kíp cấp cứu thì hội ý, hội chẩn thống nhất như chẩn đoán của các bác sỹ trung tâm. Tiếp tục tổ chức cấp cứu ngừng tuần hoàn, bổ sung thêm truyền dịch Bicacbonat 1,4° 0 x 500 ml. Kíp cấp cứu liên tục thay nhau ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng, tiêm Adrenalin. Đồng thời đánh giá tiên lượng thấy không được cải thiện. Đến12h30, BS Hợi tiếp tục thông báo và giải thích cho gia đình: Tiên lượng người bệnh rất xấu. Kíp cấp cứu tiếp tục đến 13h35, xác nhận không có kết quả, người bệnh đã tử vong và thông báo cho thân nhân. Nguyên nhân nghĩ nhiều đến do Nhồi máu cơ tim cấp nhưng gia đình bệnh nhân cho rằng người bệnh tử vong là do bệnh viện tiêm 2 mũi thuốc, đề nghị báo cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong.

38. Trưởng Khoa Dược Bệnh viện C Đà Nẵng bị cách chức do vi phạm về đấu thầu thuốc: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 07 tháng 6 năm 2018, dựa trên kết luận của Thanh tra Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng đã bãi nhiệm Trưởng Khoa Dược do những vi phạm trong quản lý thuốc. Sau khi tiến hành thanh tra, Thanh tra Bộ Y tế đã kết luận: công tác đấu thầu mua thuốc, giá trị tiền thuốc sử dụng năm 2014 hơn 30 tỷ đồng nhưng Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 lên 196,3 tỷ đồng (gấp 6,49 lần). Giá trị tiền thuốc sử dụng năm 2015 là 50,4 tỷ đồng nhưng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 là 172,5 tỷ đồng (gấp 3,41 lần). Công tác đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu của BV năm 2014 hơn 26 tỷ đồng nhưng lập kế hoạch đấu thầu năm 2015 là 133 tỷ đồng (gấp 5,11 lần); giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu sử dụng năm 2015 hơn 66 tỷ đồng nhưng lập kế hoạch đấu thầu năm 2016 hơn 182 tỷ đồng (gấp 2,74 lần). Kết quả mua thuốc sử dụng thực tế thấp so với kế hoạch, chỉ từ 25-38%; vật tư y tế tiêu hao, hóa chất xét nghiệm chỉ đạt từ 31-49% so với kế hoạch. Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết: “Lập kế hoạch là một vấn đề, đấu thầu là một vấn đề và thực tế sử dụng là vấn đề khác. Một số người hiểu lầm cho rằng có khuất tất khi con số chênh lệch giữa giá trị thuốc thực dùng và giá trị hạng mục thuốc lập kế hoạch. Thực chất giá trị thuộc thực dùng là thuốc điều trị được thanh toán thực tế và một bên là kê khai theo kế hoạch để đảm bảo mục tiêu chủ động trong khám và điều trị tại BV. Và việc lập kế hoạch cao hơn so với giá trị sử dụng của năm trước đó bao gồm cả những cơ số thuốc, vật tư y tế dự phòng để tính cho trường hợp thiên tai, thảm họa, cấp cứu, triển khai các kỹ thuật mới... Nếu thuốc không có trong danh mục thì Bệnh viện không được phép dùng và Bảo hiểm cũng sẽ không thanh toán. Chúng tôi khẳng định không làm thất thoát ngân sách nhà nước, không thâm hụt tiền, không ảnh hưởng công tác khám chữa bệnh, quyền lợi của bệnh nhân.Sai sót của BV là lập kế hoạch đầu thầu thuốc, vật tư… cao gấp nhiều lần so với thực tế sử dụng”. Lãnh đạo BV cũng thừa nhận một số sai sót về mặt hành chính mang tính chủ quan khác như không cập nhật kết quả đấu thầu qua mạng đấu thầu quốc gia, số tiền bảo lãnh dự thầu thấp dưới 1%-3% so với quy định pháp luật… Ban Giám đốc BV đã lên kế hoạch khắc phục các sai sót theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Y tế; rút kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch đấu thầu thuốc dựa trên thực tế nhu cầu sử dụng; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho nhân lực trong lĩnh vực đấu thầu; sửa đổi quy chế chi tiêu nội, sửa đổi kế hoạch đấu thầu sát với thực tế, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

39. Kết luận ban đầu của Hội đồng chuyên môn về trường hợp bệnh nhân tử vong sau tiêm thuốc giảm đau ở Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 08 tháng 6 năm 2018, Hội đồng chuyên môn đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân bệnh nhân Lương Hữu T. tử vong là do bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Liên quan đến việc bệnh nhân Lương Hữu T. (47 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường sau khi được các y, bác sĩ tại trung tâm tiêm thuốc giảm đau (Nospa 40 mg x 01 ống, tiêm bắp; Atropin 0,25 mg x 02 ống, tiếm dưới da) và làm các xét nghiệm liên quan, ông Nguyễn Đắc Hợi, Phó Giám đốc trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường cho biết, trường hợp tử vong của bệnh nhân T. tại Trung tâm thì các bác sỹ Trung tâm đã cấp cứu đúng quy trình. Ngay sau khi bệnh nhân T. tử vong các bác sỹ Trung tâm đã báo cáo lãnh đạo Sở Y tế và bệnh Viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó Trung tâm đã thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân. Theo kết quả chẩn đoán ban đầu của hội đồng chuyên môn thì bệnh nhân T. tử vong do bị nhồi máu cơ tim dưới cấp tính. Cũng theo ông Hợi, khi bệnh nhân T. được người nhà đưa vào TTYT huyện Vĩnh Tường trong tình trạng đau bụng dữ dội vũng thượng vị. Các y bác sĩ đã thăm khám và bệnh nhân được bác sĩ Vũ Xuân Trường (trưởng khoa Ngoại) chỉ định tiêm thuốc giảm đau để bệnh nhân giảm được cơn đau. Sau khi tiêm được 10 phút, y tá tiến hành lấy máu và nước tiểu của bệnh nhân T. để đi làm xét nghiệm.Tuy nhiên, sau khi vào nhà vệ sinh lấy nước tiểu ra thì bệnh nhân T. đã ngất xỉu, lên cơn co giật. Ngay lập tức các y bác sĩ có mặt tại đó đã cấp cứu, sau đó có gọi điện báo cho tôi và bác sĩ Cao Văn Dương (Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu) đến hỗ trợ cấp cứu. Về khía cạnh chuyên môn thì ban đầu các bác sỹ Trung tâm chẩn đoán bệnh nhân T. bị nhồi máu cơ tim dưới cấp, tiên lượng xấu. Sau đó, các bác sỹ Trung tâm đã báo cáo lãnh đạo sở Y tế và bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ gấp để cấp cứu cho bệnh nhân.Khi các bác sĩ ở tuyến trên về thì đã hội ý và thăm khám thì cũng nhận định, chẩn đoán giống như chẩn đoán của trung tâm. Sau khi bệnh nhân tử vong, gia đình yêu cầu làm rõ nguyên nhân thì Trung tâm đã báo cáo UBND huyện cùng Công an huyện Vĩnh Tường để điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của sở Y tế. Qua kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân T. cho thấy men tim (CK) tăng gấp rưỡi (người bình thường tối đa là 167 CK, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân T. là 211.9 CK) nên nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim đối với bệnh nhân T. là rất cao. Hai loại thuốc giảm đau Nospa 40 mg x 01 ống, tiêm bắp; Atropin 0,25mg x 02 ống, tiếm dưới da, tiêm vào tất cả các bệnh đều không có vấn đề gì. 

40. Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống cụ bà 84 tuổi bị hóc hạt sen: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 08 tháng 6 năm 2018, ekip can thiệp cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca nội soi lấy dị vật đường thở cứu sống cụ bà 84 tuổi. Trước đó, tối ngày 7 tháng 6, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Cao Thị G. 84 tuổi, ở quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, trong tình trạng suy hô hấp có đặt nội khí quản. Theo người nhà, bệnh nhân bị suy kiệt và không đi lại đã 6 tháng nay. Cùng ngày bà G. đang được đút ăn cháo tổ yến và hạt sen, đột ngột lên cơn ho sặc sụa, khó thở nhiều và khò khè. Sau đó bà G. không trả lời khi được lay gọi, gia đình đưa bà đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tại đây ê kíp trực cấp cứu đã khám, xác định bệnh nhân bị dị vật đường thở.Tiến hành nội soi phế quản cấp cứu. Các bác sĩ soi thám sát phát hiện dị vật nằm ở phế quản thùy dưới bên phải, sau đó dùng rọ để bẫy và kéo dị vật ra khỏi phế quản. Sau khoảng 30 phút, dị vật được lấy ra là mảnh hạt sen, kích thước khoảng 0,5 x 0,5 x 1,2 cm. Theo bác sĩ Hà Tấn Đức, êkíp can thiệp nội soi cấp cứu, sau khi lấy dị vật, tình trạng hô hấp của bệnh nhân đã cải thiện. Hiện tại, bệnh nhân tiếp xúc được, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Gia đình rất cảm ơn các bác sỹ đã kịp thời cấp cứu, cứu sống cụ bà.

41. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cứu sống bệnh nhân đã bị ngừng tim, ngừng thở, hôn mê sâu: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 08 tháng 6 năm 2018, BS Nguyễn Lương Quang, phụ trách ê-kíp can thiệp tim mạch khoa Nội tim mạch, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, cho biết: 14 giờ 30 ngày 4-6, khoa Cấp cứu BV tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Cẩm 78 tuổi, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, nhập viện trong tình trạng đã ngưng tim, ngưng thở, hôn mê sâu, huyết áp không đo được. Qua chẩn đoán, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim có biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp nặng. Các bác sĩ đã hồi sức tim phổi tại chỗ, can thiệp đặt stent động mạch vành. Hơn 30 phút áp dụng các phương pháp, bệnh nhân có thể tự thở được, huyết áp dần ổn định, nhịp tim phục hồi trở lại bình thường và được các bác sĩ tiếp tục theo dõi. Sau những ngày điều trị, hiện bệnh nhân đã dần hồi phục, có thể nói chuyện, tự ăn uống, tự phục vụ nhu cầu cá nhân và sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Theo bác sĩ Quang, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam có một ê-kíp "Báo động đỏ" để xử trí các trường hợp cấp cứu tim mạch, cấp cứu tiêu hóa, ngoại khoa…, phải có mặt ngay khi có bệnh cần cấp cứu, bỏ qua một số thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian vì mục đích cứu sống bệnh nhân một cách nhanh nhất. Trong thời gian gần đây, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng, cứu sống nhiều người bệnh, ngày càng được người dân tin tưởng.

42. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đang dốc sức cứu chữa cho một bé trai 20 tháng tuổi suy kiệt vì mắc HIV: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 12 tháng 6 năm 2018, hiện các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đang dốc sức cứu chữa cho bé trai 20 tháng tuổi bị mắc HIV. Tại khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương), bé Hà Mạnh Chiến 20 tháng tuổi, ở Thôn Thượng, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, được xác định dương tính với virus HIV. Hiện, bé bị viêm phổi, viêm tai giữa và tiêu chảy… Dù gần 2 tuổi, Chiến còi cọc, thân hình chỉ như bé sơ sinh, chưa biết nói, biết đi. Các bác sĩ cho biết đối với bệnh nhi này, ưu tiên số một là điều trị viêm phổi, tiêu chảy, sau đó nâng cao thể trạng, rồi mới tính đến phương án điều trị dự phòng HIV. Anh Hà Văn Chưởng (sinh năm 1990) là cha bé Chiến cho biết từ khi nhập viện đến nay con trai anh không ăn được, ngoài những lúc chạy máy, truyền thuốc, bé chỉ nằm trong vòng tay bà nội. 3 năm trước, anh Chưởng lập gia đình. Con trai chào đời là niềm vui cho gia đình nghèo nơi miền quê. Tuy nhiên, bắt đầu từ lúc 2 tháng tuổi, bé Chiến thường xuyên phải đi viện vì bị ho, viêm phổi và tiêu chảy. Khi bé gần 18 tháng, vợ anh bỗng nhiên ốm nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại đây, vợ anh được chẩn đoán bị viêm phổi nặng và điều khiến cả gia đình choáng váng khi bác sĩ thông báo chị nhiễm HIV. Ngay sau đó, anh Chưởng và con trai cùng làm xét nghiệm và kết quả đều dương tính với HIV. Hai ngày sau, vợ anh qua đời. Kể từ đó, anh Chưởng và con trai bị nhiều người xa lánh. Điều đó khiến người đàn ông này tuyệt vọng. Hơn một lần, anh đã nghĩ tới cái chết. Gia đình chưa xác định đường lây truyền HIV cho vợ chồng và con trai anh Chưởng. Theo ông Qoách Công Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Ruộng, nơi anh Chưởng sinh sống, cho biết ở địa phương Chưởng là thanh niên hiền lành, không nghiện ngập, chơi bời, lêu lồng… Gia đình anh Chưởng là hộ cực nghèo ở địa phương, giờ đây bản thân và con cái ốm đau nên khó khăn, chồng chất khó khăn. Cháu bé lúc đầu được điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, nhưng sau bệnh tình không tiến triển nên đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương. Điều đáng tiếc ở đây là lúc mang thai, mẹ của bé đã không được xét nghiệm để sớm phát hiện HIV, nếu biết sớm hơn, và được điều trị kịp thời thì chắc chắn tình hình bệnh tật của bé và vợ chồng anh Chưởng sẽ khác, họ có thể được hỗ trợ điều trị dự phòng hoặc dùng thuốc ARV để duy trì sự sống. Các bác sỹ khuyến cáo, những phụ nữ mang thai nên được xét nghiệm sớm để phát hiện các bệnh, trong đó có HIV.

43. Sau 6 giờ phẫu thuật các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ đã lấy được cây kim phẫu thuật bị trôi trong tầng sinh môn của một sản phụ ở tỉnh Bình Phước: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 12 tháng 6 năm 2018, sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ đã lấy được cây kim phẫu thuật mà trước đó các bác sỹ sản khoa của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước trong quá trình khâu tầng sinh môn sau đẻ, chỉ khâu bị đứt và kim khâu bị lạc nằm lại trong tầng sinh môn của một sản phụ. Theo ông Trần Quốc Tuấn, Phó phòng kế hoạch - tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, khoảng 4 giờ ngày 4 tháng 6, chị Nguyễn Thị Thanh (30 tuổi, trú thôn Bù Gia Phúc, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) chuyển dạ và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước sinh con (lần 2). Sau khi sinh một bé gái, các bác sĩ sản khoa tiến hành khâu tầng sinh môn cho bệnh nhân. Trong quá trình khâu nhiều lớp theo giải phẫu, lớp trong phải khâu bằng chỉ tiêu, do môi trường tầng sinh môn nhiều dịch máu nên chỉ khâu bị đứt, kim nằm lại trong tầng sinh môn. Bác sĩ đã tìm cách lấy kim ra nhưng không được. Sau khi xảy ra sự cố trên, khoa sản đã cho bệnh nhân chụp X quang và phát hiện kim khâu nằm ở vùng tầng sinh môn. Các khoa sản, ngoại tổng hợp, chẩn đoán hình ảnh và gây mê đã cố gắng lấy cây kim cho bệnh nhân. Tuy nhiên, việc này không thành. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã quyết định chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ đã siêu âm, chụp X quang cho bệnh nhân để xác định vị trí cây kim. Cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ liền, đến 17 giờ ngày 6 tháng 6 các bác sỹ mới lấy được cây kim ra khỏi người bệnh nhân. Theo bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ: “Ca này không phải mổ lấy thai mà là sinh thường. Quá trình sinh thường, bắt buộc phải cắt rạch tầng sinh môn để lấy em bé ra. Sự cố xảy ra lúc khâu lại vết cắt rạch, kim nằm trong chỗ cắt của vùng kín của người mẹ, không phải do nhân viên y tế bỏ sót kim mà do sợi chỉ gắn vào kim bị đứt trong quá trình khâu. Sau đó, bệnh nhân được chuyển viện lên tuyến trên để lấy cây kim ra. Cây kim lấy ra còn nguyên vẹn chứ không bị gãy”. Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước đã cử nhân viên tới thăm hỏi, thanh toán chi phí chuyển viện và viện phí cho sản phụ. Hiện sức khỏe sản phụ đã dần phục hồi và được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ. Sự giải thích của các bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ đã giúp được gia đình và sản phụ hết hoang mang vì nghĩ rằng các bác sỹ bệnh viện đa khoa Bình Phước bỏ quên kim trong bụng sản phụ.

44. Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu cho 7 bệnh nhân bị ngộ độc nặng do ăn phải nấm lạ: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 8 tháng 6 năm 2018, 7 bệnh nhân ngộ độc nặng sau khi ăn nấm lạ đã được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu thành công. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, vụ ngộ độc nấm xảy ra sau bữa trưa tại gia đình bà Vừ Thị Ly, bản Po Mậu, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ngày 5/6, anh Hạng Seo Lưu, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đến gia đình chị Ly, thấy nhiều cây nấm lạ, màu trắng, mọc sau nhà liền hái vào nấu canh và cùng gia đình chị Ly ăn. Sau bữa canh nấm khoảng 2 giờ đồng hồ, cả 9 người trong gia đình đều có biểu hiện ngộ độc, với các triệu chứng: Đau đầu, nôn, đau bụng đi ngoài, da xanh tái và được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu để điều trị. Bệnh viện đã chuyển 7 bệnh nhân ngộ độc nặng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong đó có 1 cháu gái là Và Thị Chứ mới được 1 tháng tuổi. Tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, các bác sĩ đã tiến hành xông rửa dạ dày, truyền giải độc, truyền dịch. Đến 16 giờ ngày 6/6, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe cơ bản hồi phục. Hiện Trung tâm y tế huyện Thuận Châu đã lấy mẫu thực phẩm còn lại để xét nghiệm. Trước ca ngộ độc nấm khiến 9 người bị ảnh hưởng, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại kể cả nấm mầu trắng, nấm có đủ các phần của thể quả (mũ, phiến nấm, cuống, vòng cuống và bao gốc) đặc biệt là những loại nấm có đầy đủ vòng cuống, bao gốc thường là nấm độc. Trong thời gian gần đây, nhiều người ở Sơn La bị ngộ độc do ăn phải nấm độc. Các bác sỹ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng nấm, đặc biết không ăn những loại nấm lạ.

45. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Hưng Nguyên Nghệ An cấp cứu cho cháu bé 3 tháng tuổi bị cho uống cả lọ vắc xin bại liệt: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 12 tháng 6 năm 2018, cháu bé 3 tháng tuổi bị nhân viên trạm y tế cho uống nhầm cả lọ vắc xin phòng chống bại liệt đã được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, cấp cứu kíp thời. Theo thông tin ban đầu, vào sáng 11/6, chị Hoa Thị Linh (24 tuổi, trú xã Hưng Tân) đưa bé P.B.C, hơn 3 tháng tuổi, đến trạm y tế địa phương để tiêm phòng vắc xin 5 trong 1 theo định kỳ. Sau khi tiêm xong, bé C. tiếp tục được nữ y tá tên Đ.T.V cho uống vắc xin bại liệt. Mặc dù theo quy định mỗi cháu chỉ uống 2 giọt, thế nhưng nữ y tá này đã cho toàn bộ lọ vắc xin trên vào miệng cháu C. Ngay sau đó, phát hiện sai sót, các nhân viên y tế cùng gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Nguyên để cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu cho bé. Sau đó, gia đình nạn nhân đã xin được chuyển lên tuyến trên để kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Về sự việc này, ông Hồ Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng cho biết đang yêu cầu Trạm Y tế xã Hưng Tân tường trình lại sự việc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu uống quá nhiều vắc xin bại liệt sẽ dẫn đến rối loạn tiêu hóa, nhưng không nguy hại sức khỏe. Cháu bé đã được cấp cứu kịp thời nên sẽ không để lại di chứng ảnh hưởng sức khỏe của bé.

46. Nhắc nhở việc để ô tô trong sân bệnh viện, một nữ bác sỹ bị hành hung: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 11 tháng 6 năm 2018, nữ bác sĩ Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa An Dương (Hải Phòng) đã bị một người đàn ông hành hung ngay tại sân bệnh viện sau khi bác sỹ này nhắc nhở về chuyện để xe ô tô cản trở lối đi. Chiều ngày 11 tháng 6, một lãnh đạo huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết Công an huyện này đang tập trung xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc bà Nguyễn Thị L., bác sĩ tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa An Dương, bị một người đàn ông hành hung ngay tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, vào 8 giờ ngày 10 tháng 6, khi đang ở trước cửa phòng ở dưới tầng 1 của bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Thị L. (khi đó mặc thường phục) thấy một người đàn ông đi ô tô đỗ xe gây cản trở lối đi trước cửa Khoa Truyền nhiễm. Bác sĩ L. có nhắc nhở người đàn ông này để xe gọn vào. Ngay sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Người đàn ông này sấn tới tát và đấm bác sĩ L. mấy cái vào mặt, gây thương tích. Kết quả thăm khám và chụp X-quang cho thấy bà L. bị phù nề phần mặt bên phải, gãy chân răng số 7. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Dương đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, Công an huyện An Dương xác định đối tượng hành hung bác sĩ Nguyễn Thị. L. là Nguyễn Văn H. (SN 1976), trú tại tổ 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương. Hiện, Công an huyện An Dương đã triệu tập ông Nguyễn Văn H. tới cơ quan công an để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Trong thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ hành hung bác sỹ ngay tại bệnh viện khiến dư luận rất bất bình và mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp mạnh để ngăn chặn.

47. Các bác sỹ Bệnh viện Quân Y 120 phẫu thuật thành cong cho cụ bà bị hai thanh sắt đâm xuyên qua chân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện quân y 120 tỉnh Tiền Giang vừa cứu chữa kịp thời một bệnh nhân bị tai nạn giao thông rất hy hữu, bị hai thanh sắt xuyên qua chân. Đó là trường hợp của bà Châu Thị N, sinh năm 1950, ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang, nhập viện vào ngày hôm qua. Tình trạng vết thương khi vào viện là do hai thanh sắt đường kính 0,65 cm, đâm xuyên qua cẳng chân. Các bác sỹ Bệnh viện quân y 120 đã chỉ định mổ cấp cứu tức thời. Sau 30 phút, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Trước đó, trong lúc đạp xe đi bán vé số trên đường, bà Châu Thị N, đạp xe chạy thẳng vào cuộn sắt đang để trên lề đường. Hậu quả là 2 thanh sắt đã đâm xuyên  qua chân trái của bà. Nhóm thợ thi công công trình đã dùng kềm cộng lực cắt 2 thanh sắt rời ra từ một cuộn sắt và đưa bà đi bệnh viện cấp cứu. Lãnh đạo bệnh viện Quân y 120 cho biết, đây là một ca tai nạn giao thông hy hữu. Tuy nhiên do đưa đến bệnh viện kịp thời, phẫu thuật đưa hai thanh sắt ra nên không ảnh hưởng đến xương và thần kinh. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

48. Thông tin “bác sỹ để quên kim khâu trong vùng kín của sản phụ” là không chính xác: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 6 năm 2018, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đã có phản hồi chính thức về việc nữ hộ sinh khoa sản, trong quá trình thực hiện thủ thuật đã xảy ra sự cố y khoa. Th.s Bs Lê Anh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết sản phụ Nguyễn Thị T., SN 1989, được người nhà đưa vào viện lúc 3h40 ngày 4/6/2018. Tình trạng sản phụ lúc vào viện : tỉnh, nhiệt độ 370C, mạch 80 lần/phút, HA 110/70 mmHg.  Tim thai 140 lần/phút. Cổ tử cung mở trọn, đầu lọt độ (+1). Vết mổ cũ không đau. Chẩn đoán,  con lần 2, thai 34 tuần ngôi đầu chuyển dạ tích cực. Nữ hộ sinh Nông Thị Thúy Hiền báo cáo bác sĩ trực Trần Vạn Nhiệm. BS Nhiệm chỉ định cho sản phụ sinh thường, cắt tầng sinh môn. Đến 4h05’ cùng ngày, sản phụ sinh 1 bé gái non tháng, nặng 1.900g. Sản phụ được chỉ định khâu tầng sinh môn. Quá trình khâu tầng sinh môn, do nữ hộ sinh Bùi Thị Nga thực hiện, xảy ra sự cố y khoa, chỉ bị đứt, kim khâu lẫn trong cơ tầng sinh môn. Nữ hộ sinh này đã ngay lập tức báo cáo BS Nhiệm, và cùng các thầy thuốc cố gắng lấy kim ra nhưng không được. BS Nhiệm cho chỉ định chụp X. quang xương mu, phát hiện có dị vật hình cây kim khâu trong tầng sinh môn bệnh nhân. Trong buổi giao ban sáng ngày 4/6/2018, sự cố trên được báo trong trong giao ban Khoa sản và giao ban toàn viện. Đến 9h00 cùng ngày, tiến hành hội chẩn liên khoa sản, ngoại tổng hợp, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật gây mê hồi sức. Các bác sĩ chỉ định chuyển phòng mổ lấy dị vật nhưng thất bại. 12h00 cùng ngày, bệnh viện quyết định chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Từ Dũ. Lãnh đạo BVĐK tỉnh Bình Phước khẳng định việc chỉ bị đứt, không tìm thấy kim khâu trong khi thực hiện thủ thuật là sự cố y khoa ngoài mong muốn. Trong quá trình  bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ, cán bộ bệnh viện thường xuyên liên lạc với Bệnh viện Từ Dũ nhờ giúp đỡ, nắm bắt tình hình bệnh nhân và kịp thời rút kinh nghiệm. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước đã cử lãnh đạo Khoa Sản lên thăm hỏi bệnh nhân, chi trả tiền xe chuyển viện, tiền viện phí và hỗ trợ bồi dưỡng bệnh nhân. Tới 17h ngày 6/6/2018, sau cuộc phẫu thuật kéo dài 6h, Bệnh viện Từ Dũ đã lấy được cây kim ra khỏi người bệnh nhân.Hiện tại, bệnh nhân ổn định, đã được Bệnh viện Từ Dũ cho xuất viện. Cháu bé con sản phụ sinh hiệu ổn, bú tốt.Theo BS Lê Anh Tuấn, chỉ định cắt khâu tầng sinh môn trong ca này là đúng quy định theo Quyết định 1377/QĐ-BYT ngày 24/4/2013 của Bộ Y tế về ban hành hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành phụ sản. Sự cố đứt chỉ trong quá trình khâu là một tai biến ngoài mong muốn của thầy thuốc. Sau khi xảy ra sự cố, bệnh viện đa khoa Bình Phước đã làm hết khả năng cho phép nhưng thất bại trong việc lấy kim ra. Theo ý kiến của BS Nguyễn Bá Mỹ Nhi – Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ – thì đây là sự cố y khoa hiếm gặp nhưng cũng đã từng có, kể cả ở các bệnh viện lớn ở các nước phát triển cũng có thể gặp. Bởi tầng sinh môn của phụ nữa dày, khi may phải dùng kim khâu rất nhỏ, hơn nữa, tùy vào chất lượng sợi chỉ và sợi chỉ có thể đứt làm văng mất cây kim và vượt tầm kiểm soát của nhân viên y tế. Đó không phải là lỗi của các bác sỹ bệnh viện. Do vậy thông tin lan truyền trên mạng về việc “bác sỹ bỏ quên kim khâu trong vùng kín của sản phụ” là thông tin không chính xác.

49. Nhiều bệnh nhân ở Quảng Ninh bị dị tật bàn chân được phẫu thuật miến phí: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 6 năm 2018, trong các ngày từ 11 đến 13 tháng 6, chương trình phẫu thuật nhân đạo dị tật cổ bàn chân năm 2018 do các bác sĩ đến từ Tổ chức phi Chính Phủ Prosthetics Outreach Foundation (POF) của Mỹ đã diễn ra tại Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh. 36 bệnh nhân mắc dị tật bẩm sinh, các di chứng sau chấn thương, phẫu thuật ở cổ bàn chân đã được các bác sĩ quốc tế thăm khám, chẩn đoán tình trạng bệnh lý vào ngày 11/6.Các bác sĩ Tổ chức phi Chính Phủ Prosthetics Outreach Foundation (POF) của Mỹ phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khám và thực hiện các ca mổ chỉnh hình cổ bàn chân. Trong hai ngày,  các chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình người Mỹ cùng các bác sĩ Khoa chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh thực hiện 24 ca mổ chỉnh hình và phục hồi chức năng cổ bàn chân cho các bệnh nhân. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Chương trình phẫu thuật nhân đạo dị tật cổ bàn chân năm 2018 đã khắc phục những dị tật bẩm sinh, hậu chứng sau phẫu thuật, giúp người bệnh đi lại, sinh hoạt và lao động bình thường. Qua đó, đẩy mạnh hợp tác y khoa quốc tế, tạo điều kiện cho các bác sĩ của Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp, kĩ thuật tiên tiến trên thế giới về phẫu thuật chỉnh hình cổ bàn chân. Đây là cơ hội tốt cho các bác sỹ Quảng Ninh học tập, nâng cao trình độ chuyên môn.

50. Các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cứu sống một bệnh nhân bị đâm xuyên tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An đã cứu sống anh Nguyễn Thành P. 18 tuổi, ở Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, bị đâm thấu ngực trái, xuyên vào tim. Trước đó, đêm ngày 5 tháng 6, anh P. được đưa đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch với vết thương đâm thấu ngực trái, xuyên vào tim, huyết áp khó bắt, mạch nhanh. Bác sĩ cấp cứu lập tức mời hội chẩn chuyên khoa Ngoại lồng ngực của bệnh viện. Kết quả siêu âm cấp cứu ngay tại giường bệnh cho thấy hình ảnh nhiều dịch tràn ngoài màng tim. Bệnh nhân được nhanh chóng xử lý cấp cứu ban đầu; đồng thời huy động phòng mổ cấp cứu, tức tốc chuyển mổ tối khẩn. Tuy nhiên, ngay khi rời cửa khoa Cấp cứu, bệnh nhân P. xuất hiện ngừng tim, ngừng thở. Êkíp cấp cứu vừa chạy đẩy cáng nhanh nhất có thể, vừa liên tục cấp cứu ngừng tuần hoàn, hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực. Với tinh thần “còn nước còn tát”, để giành giật sự sống cho bệnh nhân, khoảnh khắc ấy, các bác sĩ khoa cấp cứu nỗ lực không ngừng hồi sức tích cực để bệnh nhân được chuyển phẫu thuật kịp thời. Không còn thời gian để làm xét nghiệm máu, các y, BS đã quyết tâm chạy đua với thời gian, làm cho trái tim của anh P. đập trở lại. BS Hồ Thái Phúc, khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết: “Ngay khi mở ngực trái, màng ngoài tim bệnh nhân P. xuất hiện vết thương kích thước 1,5 cm, tim không còn nhịp đập. Mở rộng màng ngoài tim, êkíp phẫu thuật đã phát hiện và giải phóng cục máu đông lớn gây chèn ép, giúp tim bệnh nhân bắt đầu đập trở lại. Đồng thời, với lực co bóp của quả tim, máu của bệnh nhân phun xối xả, phụt thẳng vào mặt bác sĩ phẫu thuật. Dùng ngón tay chèn thẳng vào vết thương đang phun máu, chúng tôi nhanh chóng dùng chỉ khâu hai mũi chữ U. Vết thương tim nhanh chóng được khống chế”. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ đã đồng thời cho tiến hành các xét nghiệm máu, truyền lượng máu lớn cho bệnh nhân. Nhờ sự nỗ lực của các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, bệnh nhân đã được cứu sống ngoạn mục. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang dần hồi phục. Thành công này của các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An đánh dấu sự phát triển trong phẫu thuật mổ tim hở của bệnh viện.

51. Một bệnh nhân bị tử vong ở Bệnh viện Bạch Mai khi đang được lấy mẫu bệnh phẩm trong phế quản:  Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 15 tháng 6 năm 2018, khi được nội soi phế quản bấm lấy mẫu bệnh phẩm để sinh thiết, một bệnh nhân bất ngời bị chảy máu ồ ạt dẫn đến tử vong. Sự việc diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai. Ông Nguyễn Thế Văn (Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, sáng 13/6, ông đưa vợ là Nguyễn Thị B. (57 tuổi) đến BV Bạch Mai để khám sức khoẻ định kỳ. Sáng hôm sau, ông tiếp tục đưa vợ đến BV để nội soi phế quản lấy mẫu sinh thiết và lấy kết quả. Khoảng 7h30, bà B. được đưa lên phòng nội soi. Sau khoảng 2 tiếng, bác sĩ bất ngờ thông báo với gia đình rằng, bệnh nhân bị chảy máu ồ ạt trong ổ bụng. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống khoa Cấp cứu rồi Hồi sức tích cực nhưng đến 14h20 phút, bà B. đã tử vong. Ngay chiều cùng ngày, gia đình đã mời cơ quan công an đến BV lập biên bản làm việc. 17h chiều qua, thi thể nạn nhân được chuyển xuống nhà đại thể của BV. Theo ông Văn, vợ ông hoàn toàn khoẻ mạnh, không thấy đau hay phát hiện bất cứ khối u nào trước đó. TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai xác nhận có sự việc trên và nhận định đây là tai biến đáng tiếc xảy ra khi thực hiện thủ thuật xâm lấn. Thông tin kỹ hơn, ông Hùng cho biết, ngày 13/6, bà B. đến BV Bạch Mai khám do có dấu hiệu bất thường về hô hấp. Sau khi chụp CT ngực cho bệnh nhân, phát hiện có xẹp thùy giữa phổi phải - giãn phế quản thùy giữa nên đã được chỉ định nội soi phế quản tại Trung tâm Hô hấp để tìm nguyên nhân. Bệnh nhân cũng được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết trước khi tiến hành thủ thuật nội soi theo quy định. Sáng 14/6, khi nội soi cho bệnh nhân, bác sĩ phát hiện thấy có khối u phế quản nên đã lấy mẫu sinh thiết để xét nghiệm. Tuy nhiên khi vừa bấm vào khối u, máu chảy ra ồ ạt trong lòng phế quản. Bệnh nhân rơi vào suy hô hấp nặng, ngừng tuần hoàn, được được xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt nội khí quản tích cực, sau đó tim đã đập trở lại. Ngay sau đó BV hội chẩn toàn viện để đánh giá tình hình và tiếp tục cấp cứu. 11h50 cùng ngày, bệnh nhân B. được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau gần 3 giờ cấp cứu tích cực nhưng không có kết quả, đến 14h20, bệnh nhân tử vong. Theo TS Hùng, trước khi thực hiện thủ thuật, các bác sĩ đã thông báo rõ tới gia đình bệnh nhân về khối u, giải thích rõ nguy cơ tai biến, thậm chí có thể tử vong ngay trong quá trình thực hiện. Gia đình đã đồng ý, ký cam kết trước khi thực hiện thủ thuật.

52. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói về nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong khi đang nội soi phế quản: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 15 tháng 6 năm 2018, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trường hợp nữ bệnh nhân ở Hà Nội vừa bị tai biến tử vong rất đáng tiếc sau nội soi phế quản tại bệnh viện sáng ngày 14/6 là do biến chứng chảy máu nặng trong lòng phế quản khi thực hiện thủ thuật. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cho biết, đây là một tai biến đáng tiếc. Hai bác sĩ trực tiếp thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân lại là hai bác sĩ “rất cứng chuyên môn”. Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, ngay sau khi xảy ra tai biến, bệnh viện đã chỉ đạo tập trung nhân lực để cứu chữa cho người bệnh nhưng người bệnh đã không qua khỏi. Bệnh viện đã tổ chức chia sẻ, động viên gia đình bệnh nhân và thực hiện các thủ tục cần thiết, trong đó có giám định pháp y. TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay sau khi bệnh nhân B. tử vong, đại diện lãnh đạo hai khoa liên quan của Bệnh viện đã trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ và động viên gia đình. Đồng thời, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai cũng chỉ đạo sẽ tổ chức 1 cuộc họp hội đồng chuyên môn sớm nhất, để xem xét đánh giá việc thực hiện tuân thủ các quy trình chuyên môn, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân B. và nghiêm túc xử lý nếu phát hiện ra sai phạm. Theo thông tin trước đó, ngày 13/6, bà N.T.B. (sinh năm 1961, quê ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai do có dấu hiệu bất thường về hô hấp. Sau khi chụp CT ngực cho bệnh nhân, phát hiện có xẹp thùy giữa phổi phải - giãn phế quản thùy giữa nên đã được chỉ định nội soi phế quản tại Trung tâm Hô hấp để tìm nguyên nhân. Bệnh nhân được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết trước khi tiến hành thủ thuật nội soi theo quy định. Thế nhưng, trong quá trình tiến hành thủ thuật cho bệnh nhân B. vào sáng qua, 14-6, kíp nội soi phát hiện thấy có khối u phế quản nên đã tiến hành sinh thiết cho bệnh nhân và biến chứng chảy máu nặng trong lòng phế quản đã xảy ra trong khi đang tiến hành thủ thuật. Bệnh nhân suy hô hấp nặng, ngừng tuần hoàn, đã được được xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt nội khí quản tích cực, sau đó tim đã đập trở lại. Bệnh viện đã khẩn trương tổ chức hội chẩn toàn viện để đánh giá tình hình bệnh nhân và tiếp tục các kỹ thuật hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Tuy nhiên đến 11h50 phút cùng ngày, bệnh nhân B. được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện. Lúc này bệnh nhân lại tiếp tục ngừng tuần hoàn. Sau 2h45 phút được các bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực tiếp tục tiến hành cấp cứu hồi sức nhưng không có kết quả, bệnh nhân tử vong.

53. Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 15 tháng 6 năm 2018, gần 1 tháng sau ca ghép tim xuyên Việt thứ nhất vào ngày 16/5/2018, ê kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 2 vào rạng sáng ngày 14 tháng 6. Ngày 15/6, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị này vừa tiếp tục thành công một ca ghép tim cứu bệnh nhân 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Một tháng trước đó, vào ngày 16/5, Bệnh viện Trung ương Huế cũng thực hiện thành công một ca ghép tim để cứu sống một bệnh nhân suy tim độ 4 với nhiều khó khăn, thử thách. Theo thông tin từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, trái tim này là của một nam thanh niên còn rất trẻ không may bị tai nạn. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hết lòng cứu chữa nhưng chàng trai vẫn không thể qua khỏi. Anh rơi vào tình trạng chết não. Trong thời điểm đau thương, biết con mình không qua khỏi, gia đình anh đã tình nguyện hiến tặng toàn bộ mô/ tạng cứu người. Sau khi khớp nối các thông tin trên “Danh sách chờ ghép Quốc gia”, xác định có 2 bệnh nhân nặng, đang cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy đủ điều kiện tiếp nhận tạng khẩn cấp. Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia quyết định điều chuyển trái tim của người thanh niên nói trên tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân có chỉ số ưu tiên cao nhất. Bệnh nhân được lựa chọn ghép tim lần này là Phạm Văn C. (15 tuổi) bị suy tim giai đoạn cuối do mắc bệnh cơ tim dự báo thời gian sống còn rất ngắn (dưới 6 tháng). Điều đặc biệt ở ca ghép này là các bác sĩ đã tiếp nhận trái tim và vận chuyển vào Huế trước khi thực hiện thủ thuật cuối cùng là đọ chéo máu do thời gian quá gấp gáp. Việc hoàn thành các thủ tục cuối cùng giữa Trung tâm điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia và Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ngay trên máy bay. Sau khi máy bay vừa hạ cánh, một chiếc xe cứu thương chờ sẵn ở sân bay để chở quả tim về Huế ngay trong đêm 13/6. Xe về đến Bệnh viện Trung ương Huế lúc 23h15. Tổng thời gian vận chuyển trái tim từ Hà Nội về Huế diễn ra trong 3h30 phút.

Cuộc phẫu thuật được tiến hành ngay sau đó. Đến 2h sáng 14/6, trái tim đã đập đều đặn trong lòng ngực của bệnh nhân. Cuộc phẫu thuật kết thúc lúc 6h sáng và đến 9h sáng cùng ngày, bệnh nhân đã tỉnh và đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa gây mê hồi sức tim mạch (Bệnh viện Trung ương Huế). Việc thành công ca ghép tim thứ hai này đã khẳng định được trình độ ghép tim của các bác sỹ Việt Nam đã không ngừng phát triển, đem lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân.

54. Khoa hồi sức chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu cho một bệnh nhân bị hôn mê sâu sau khi uống rượu liền một mạch 12 giờ đồng hồ: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 15 tháng 6 năm 2018, chiều ngày 13/6/2018, Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận bệnh nhân Vì Hải Châu, 34 tuổi. Trú tại bản Nà Pồng, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn vào viện trong tình trạng hôn mê sâu vì ngộ độc rượu. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân,  ngày 12/6, bệnh nhân ngồi uống rượu với bạn bè từ 12h trưa đến 24h cùng ngày. Sau đó bệnh nhân về nhà ngủ. Đến chiều 14h ngày 13/6, vợ phát hiện anh bất tỉnh, gia đình vội đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn. Vì anh Châu bị hạ đường huyết, hôn mê sâu nên đã được chuyển ngay đến Bệnh viện tỉnh Sơn La để cấp cứu. BS. Mè Thị Xuân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết:  Bệnh nhân vào viện vào lúc 18h ngày 13/6  trong tình trạng rất nguy kịch, bị hôn mê sâu, tổn thương gan, tổn thương não nặng do hạ đường huyết, tiêu cơ. Hiện tại bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, đang được đặt nội khí quản, truyền giải độc, điều trị và theo dõi tại khoa điều trị. BS. Xuân cũng cho biết thêm, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng các bác sĩ đã thường xuyên, liên tục cảnh báo về tình trạng ngộ độc rượu chứa methanol qua rất nhiều ca bệnh nặng đã không qua khỏi. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều tình trạng ngộ độc methanol phải vào viện. Được biết, đa số các ca do uống rượu trắng không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trôi nổi ngoài thị trường, các nhà sản xuất ham lợi nhuận đã pha cồn công nghiệp vào rượu để bán thu lời. "Methanol vào trong cơ thể sẽ được chuyển hóa thành chất độc hơn, phát tác chậm, sau 1-2 ngày các biểu hiện bên ngoài mới rõ rệt. Nếu cứ uống liên tục với liều tuy không cao nhưng chúng sẽ được tích lũy gây các tổn thương cho người bệnh. Trong thời gian qua, Bệnh viện đã từng tiếp nhận có trường hợp ngộ độc rượu với nồng độ methanol lên đến 687 mg/dL, bệnh nhân tử vong … Ngoài ra, không ít các ca bệnh thoát chết nhưng để lại những di chứng ở não, mắt rất nặng nề do phù, hoại tử nhân bèo, chảy máu não… Người bệnh tuy được cứu sống nhưng mất khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội”, Bs. Xuân chia sẻ. Các bác sĩ cũng khuyến cáo các gia đình không nên sử dụng và lạm dụng rượu bia để hạn chế những hậu quả đáng tiếc.

55. Các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 nội soi lấy vỏ viên thuốc trong phế quản một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 6 năm 2018, các  bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 vừa nội soi lấy vỏ viên thuốc trong phế quản của một bệnh nhân. Chỉ vì uống thuốc quên bóc vỏ, viên thuốc đi lạc vào phế quản khiến ông P.V.P. (59 tuổi, ở TPHCM) bị ho ra máu suốt 3 ngày. Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị thuốc đi lạc vào phế quản, ho ra máu suốt 3 ngày vì uống viên thuốc quên bóc vỏ. Trước khi nhập viện 3 ngày, ông P.V.P. bị cảm và uống nhiều loại thuốc cùng lúc để trị bệnh cảm. Nhưng sau đó, ông P. bị đau họng và ho ra máu liên tục, lượng đờm và máu tăng dần. Đến ngày thứ ba thì ông P. đến viện điều trị. Tại khoa Hô hấp của bệnh viện, bác sĩ ghi nhận ông P.V.P. tỉnh, ho, đờm vàng, phổi ran ngáy. Trước đó mấy ngày, ông P. cũng đã nội soi dạ dày nhưng không phát hiện có gì bất thường nên bác sĩ khoa Hô hấp quyết định nội soi phế quản cho ông P. Thông qua nội soi, bác sĩ tìm thấy viên thuốc có bao phim ở carina (vị trí khí quản phân đôi thành hai phế quản gốc). Sau khi gắp ra được trọn vẹn viên thuốc cùng bao phim, bệnh nhân không bị chảy máu sau khi soi, hết ho và còn rát cổ một chút. Qua trường hợp này, ThS.BS Huỳnh Thị Chiêu Oanh, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhân Dân 115 khuyến cáo mọi người hết sức cẩn thận khi uống thuốc, nhất là khi uống nhiều loại thuốc cùng lúc sẽ rất dễ bỏ sót viên thuốc chưa bóc vỏ. Nếu xảy ra điều đó thì nên đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.

56. Các bác sỹ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an nối thành công bàn tay bị đứt ròi cho một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 6 năm 2018, Các bác sĩ trẻ của khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng Bệnh viện 19-8 Bộ công an đã nối thành công bàn tay bị đứt rời cho bệnh nhân nam 21 tuổi bằng kỹ thuật vi phẫu. Theo thông tin, hồi 16h30' ngày 14 tháng 6, bệnh nhân Phạm Văn S., 21 tuổi, địa chỉ Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, trong khi xô xát đã bị chém đứt rời bàn tay phải. 

Bệnh nhân ngay lập tức được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện 19-8. Các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật kịp thời nhằm cứu sống bàn tay cho bệnh nhân. Cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ đồng hồ đã thành công trong việc nối lại bàn tay cho bệnh nhân. Sau 1 ngày được nối lại, qua thăm khám kiểm tra thấy bàn tay vẫn hồng ấm. Bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc tại khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Hải Nam, trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng Bệnh viện 19-8 Bộ công an, đây không phải là lần đầu tiên các bác sĩ của khoa nối thành công chi thể đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu; điều đặc biệt là ở chỗ cuộc phẫu thuật hoàn toàn do các bác sĩ trẻ của khoa thực hiện, cho thấy khoa Chấn thương chỉnh hình – Bỏng đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật vi phẫu, có đủ khả năng tiếp nhận và xử lý các vết thương chi thể phức tạp. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, các bác sỹ của Bệnh viện đã thực hiện thành công 2 ca nối bàn tay cho người bệnh.

57. Các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng cứu công một bệnh nhân bị ngừng tim hơn 1 giờ: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày  16 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng vừa kịp thời cứu sống nam bệnh nhân bị ngừng tim hơn 1 giờ đồng hồ bằng kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (ECMO) - kỹ thuật cao cấp bậc nhất của chuyên ngành hồi sức cấp cứu hiện nay. Theo Bs.Ck2 Hà Sơn Bình - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân Trần Hoàng V. (36 tuổi, trú Quảng Ngãi) được chuyển ra BV Đà Nẵng vào đầu tháng 5-2018 trong tình trạng hoại tử ruột. Dù tỉnh táo nhưng bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, suy hô hấp do nhiễm trùng nặng. Trước đó, V. được một bệnh viện ở Quảng Ngãi phẫu thuật điều trị tiêu hóa nhưng gặp "sự cố" nên phải chuyển ra BV Đà Nẵng để điều trị. Chỉ sau 12 giờ nhập viện tại BV Đà Nẵng, bệnh nhân  V. đã bị suy hô hấp cấp độ 2, các động mạch phổi bị tắc dẫn đến suy tuần hoàn và ngưng tim. Do biểu hiện của bệnh nhân sau khi đã phẫu thuật tiêu hóa nên rất khó chẩn đoán. Các bác sĩ nghi bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cấp và các nhánh nhỏ cũng bị bít. Bệnh nhân tiếp tục có biểu hiện suy tuần hoàn và ngưng tim 1 giờ đồng hồ.  Nhiều ê kíp bác sĩ của các chuyên khoa đã nhanh chóng vừa tiến hành nhồi tim, vừa khởi động ECMO - một kỹ thuật cao cấp, tiến bộ của y học thế giới với chức năng thay thế cho hoạt động tim, phổi, tổ chức lọc, oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể. Sau 10 ngày áp dụng kỹ thuật ECMO khôi phục lại hoạt động của hệ tuần hoàn và hô hấp, đến nay bệnh nhân V. đã hoàn toàn khỏe mạnh và được các bác sĩ cho xuất viện về nhà nghỉ dưỡng. Bs Hoàng Hữu Hiếu - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: Bệnh nhân V. bị rối loạn đông máu sau phẫu thuật, vị trí tắc lại ở sâu trong các nhánh, nếu không có phương pháp điều trị thay thế sẽ dễ tử vong.  Chính vì vậy, các bác sĩ vừa phải cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp, vừa triển khai kỹ thuật ECMO hỗ trợ tim. Sau thời gian ECMO gần 10 ngày thì anh V. đã có thể tuần hoàn tự nhiên… Cũng theo Bs.Ck2 Hà Sơn Bình, trong dịp này, bệnh nhân Phan Thanh Z. (42 tuổi, trú TP Đà Nẵng) có tiền sử hen phế quản từ nhỏ nhưng không chịu điều trị dự phòng hen phế quản theo phác đồ mà chỉ điều trị tức thời theo từng cơn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng "phổi câm", hệ hô hấp đã không còn hoạt động. Mặc dù được các bác sĩ cho thở máy hỗ trợ hô hấp nhưng không đáp ứng được nhu cầu khiến bệnh nhân bị suy hô hấp dẫn đến suy tuần hoàn. Sau 4  ngày điều trị bằng phương pháp ECMO, bệnh nhân D. đã hoàn toàn khỏe mạnh, được các bác sĩ cho xuất viện.

58. Các bác sỹ Bệnh viện Nhân Dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cứu sống một bệnh nhân bị dao đâm sâu vào lưng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) vừa phẫu thuật, kịp thời cứu một nam bệnh nhân bị dao đâm xuyên ngực, nguy kịch. Bệnh nhân là anh V.M.L (32 tuổi, ngụ TP.HCM), được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng theo dõi sốc khi bị dao nhọn đâm thẳng vào lưng. Khi chụp X-quang tim phổi, bác sĩ ghi nhận dị vật cản quang nằm chồng lên bóng tim. Nghi ngờ dị vật có thể làm tổn thương mạch máu lớn ở vùng ngực, khoa cấp cứu tổng hợp hội chẩn với khoa phẫu thuật tim - lồng ngực mạch máu thực hiện quy trình báo động đỏ. Tại phòng mổ, bệnh nhân được mở ngực. Thám sát không thấy dị vật xuyên vào khoang màng phổi, anh L. được hội chẩn khoa Ngoại thần kinh vì khả năng dị vật đi vào vùng cột sống ngực. Các bác sĩ quyết định rút dị vật và khâu vết thương vùng cột sống ngực, đề nghị thực hiện chụp CT và MRI cột sống ngực khi tình trạng bệnh nhân ổn định. Nhờ sử dụng quy trinh báo đông đỏ nội viện, các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 đã cứu sống được bệnh nhân trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

59. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã điều trị thành công cho 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò XO: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 6 năm 2018, đến 17 giờ ngày 16/6 đã có 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Lò Xo, đoạn qua xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum xuất viện. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, trong đó có 13 ca đang điều trị tại khoa Ngoại chấn thương; 1 ca điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp và 1 ca tại khoa Hồi sức tích cực. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiến hành mổ cho 6 nạn nhân. Người bị nặng nhất là Nguyễn Thị Muộn được mổ điều trị đa chấn thương đầu, ngực, bụng, hiện đã qua cơn nguy kịch. Nạn nhân đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực. Các bệnh nhân còn lại được các bác sỹ khâu vết thương, nằm viện theo dõi thêm. Theo các bác sỹ, các nạn nhân đều qua cơn nguy kịch và đang dần phục hồi.

60. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh phẫu thuật thành công lấy viên sỏi kích thước lớn ra khỏi thận một bệnh nhân bị thận móng ngựa: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 6 năm 2018, một viên sỏi nằm trong thận của một bệnh nhân ở Hà Tĩnh có kích thước “khủng” lên tới 69,34mm x 52,04mm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thực hiện phẫu thuật thành công. Chiều ngày 16/6, ông Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kíp phẫu thuật Khoa Ngoại tổng hợp vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi thận phải “khủng” có kích thước 69,34mm x 52,04mm cho bệnh nhân bị thận móng ngựa. Trước đó, bệnh nhân Lê Văn Q. (49 tuổi, trú tại xã Đức An, Đức Thọ) xuất hiện đau nhiều hai bên hông, đi tiểu buốt... nên được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ. Sau khi tiến hành chụp X.quang, phát hiện sỏi to nên BVĐK huyện Đức Thọ đã cho bệnh nhân chuyển lên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ phát hiện thận ứ nước, có sỏi thận “khủng” bên phải. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy thành công viên sỏi. Qua kiểm tra viên sỏi có kích thước “khủng” 69,34mm x 52,04mn. Theo bác sĩ Trần Đức Dũng, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Bệnh thận hình móng ngựa là bệnh mà trong đó hai thận nối với nhau bởi một “eo thận giả” ở giữa tạo nên hình móng ngựa đặc trưng. Thận móng ngựa hay gặp ở nam nhiều hơn nữ. Tỷ lệ bị bệnh thận hình móng ngựa cũng giống như các dị tật bẩm sinh khác là khá ít, chỉ vào khoảng 1/400 - 1/800 mà thôi. “Phẫu thuật lấy sỏi trên người bệnh bị thận móng ngựa là một trường hợp đã khó. Đặc biệt, bệnh nhân Q. đã từng được phẫu thuật thận móng ngựa một lần cách đây hơn 15 năm lại càng khó hơn”, bác sĩ Dũng cho biết. Sau khi được phẫu thuật, hiện sức khỏe của bệnh nhân Q. đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới. Các bác sỹ khuyến cáo người dân nên uống nhiều nước để tránh bị sỏi thận.

61. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi điìng 2 thành phố Hồ Chí Minh điều trị cho một bé gái bị điện giật nguy kịch: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và điều trị cho bé gái N.T.P. (1 tuổi, ngụ tại Bình Dương) bị nguy kịch là do điện giật khiến bệnh nhân bị tổn thương tim, phù não, tổn thương cơ vân rất nặng. Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết bé gái này được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương tim, tổn thương cơ vân nặng. Tại đây, các bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhân thở máy, truyền thuốc vận mạch hỗ trợ tim, chống phù não và sử dụng kháng sinh. Kết quả khảo sát CT Scan cho thấy bé có tình trạng phù não lan tỏa hai bán cầu. “Hiện sau gần 1 tuần điều trị tình trạng tri giác bé có cải thiện, điểm glasgow (chỉ số hôn mê) từ 7-8 điểm, tình trạng tổn thương tim và hủy cơ vân cải thiện về ngưỡng gần bình thường. Bé bắt đầu được tập thở. Hiện bé có bị tổn thương thần kinh hay không chúng tôi phải chờ bé cai máy thở và theo dõi tiếp”, bác sĩ Lộc cho biết. Theo người nhà của bé P. trước đó bé đang chơi ở gần vũng nước trước sân nhà thì điện rò rỉ từ trụ điện gần đó xuống vũng nước gây giật khiến bé ngã xuống, hôn mê tại hiện trường. Thấy vậy, mẹ bé chạy lại kéo con ra cũng bị điện giật. Anh N.V.T (cha của bệnh nhi P.) cho hay trụ điện trên do anh tự lắp để thắp sáng con đường trước nhà. Vào lúc xảy ra sự việc, trời có mưa lâm râm, bé P. chơi đến chỗ vũng nước bị nhiễm điện từ trụ điện này. Vợ anh sau khi cứu bé thì may mắn chỉ bị giật nhẹ. Bé P. được gia đình chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng ngưng thở. Tại đây sau 30 phút hồi sức, bé có nhịp tim trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Qua trường hợp trên, bác sĩ Lộc lưu ý các bậc cha mẹ khi phát hiện trẻ bị điện giật, trước hết cần tìm cách ngắt nguồn điện. Nếu không ngắt được dòng điện thì phải sử dụng phương tiện cách điện để đưa bệnh nhân ra khỏi hiện trường điện giật và cẩn thận kẻo trở thành nạn nhân thứ hai (cần lưu ý không đến gần nạn nhân trong trường hợp điện cao thế hoặc trung thế nếu dòng điện chưa được ngắt). Bệnh nhân bị điện giật nếu ngưng tim, ngưng thở tại chỗ cần lưu ý hồi sức cấp cứu ban đầu, sơ cứu tại hiện trường nếu có tổn thương do chấn thương, phỏng.

62. Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, Điện Biên cấp cứu thành công cho một gia đình bị ngộ độc nặng do ăn nấm lạ: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 6 năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ (Điện Biên) vừa cấp cứu kịp thời cho 8 mẹ con trong một gia đình bị ngộ độc do ăn phải nấm lạ. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết: Chiều ngày 14/6, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ tiếp nhận 8 ca ngộ độc tập thể trong cùng một gia đình do ăn nhầm nấm lạ. Nạn nhân được xác định là chị Tráng Thị Sâu (SN 1989, trú tại bản Vàng Lếch, xã Nậm Tin) cùng 7 người con, cháu lớn nhất 11 tuổi, cháu nhỏ nhất 3 tuổi.

Trước đó, sáng 14/6, chị Sâu đi hái nấm ở gần nhà để nấu canh ăn sáng cho cả gia đình. Khoảng 30 phút sau chị Sâu và các con được người dân gần nhà phát hiện trong tình trạng có dấu hiệu bị ngộ độc nên đưa đến trạm y tế xã để cấp cứu. Sau khi được gây nôn, các nạn nhân được chuyển lên Trung tâm y tế huyện Nậm Pồ để tiếp tục điều trị. Riêng chị  Sâu ăn khá nhiều nấm nên bệnh lý phức tạp. 7 người con của chị Sâu do ăn ít hơn nên tỉnh táo lại được ngay trong ngày. Đến thời điểm này, các nạn nhân đều đã tỉnh táo và được xuất viện. Theo lời kể, chị Sâu hái nhầm cây nấm có hình dạng gần giống với nấm rơm mọc tại gần đống củi và đống rơm gần nhà nên bị ngộ độc. Hiện, các cán bộ Trung tâm y tế huyện Nậm Pồ đã lấy mẫu nấm gây ngộ độc mang đi kiểm nghiệm. Đồng thời sử dụng hình ảnh của loại nấm này để tuyên truyền tới người dân, phòng chống các trường hợp ngộ độc tương tực xảy ra. Trong thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ ngộ độc nấm ở các tỉnh miền núi Tây Bắc.

63. Các bác sỹ Bệnh viện Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công việc kéo dài chân cho một bệnh nhân bị bại liệt: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 17 tháng 6 năm 2018, vừa qua, các bác sỹ Bệnh viện Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh đã thành công trong việc kéo dài chân cho một chàng trai bị bại liệt từ nhỏ khiến chân phải ngắn hơn chân trái; điều này giúp cho chàng trai đi lại bình thường, thăng bằng. Theo thông tin, Nam thanh niên 28 tuổi ở Cà Mau bị sốt bại liệt lúc nhỏ để lại di chứng chân phải ngắn hơn chân trái 4,2 cm. Nhìn chân phải băng bó sau ca phẫu thuật kéo dài chân, chàng trai nở nụ cười rạng rỡ chia sẻ niềm vui khi chuẩn bị bước sang trang mới của cuộc đời. Từ nhỏ anh phải làm quen với dáng đi khập khiễng. Ở độ tuổi tâm lý chưa ổn định, lời trêu chọc khiến anh thu mình, sống khép kín thời gian dài. Đôi chân cà nhắc, anh khó khăn trong di chuyển lẫn xin việc làm. Anh còn thường xuyên bị đau các khớp ở chân ngắn và luôn tự ti về ngoại hình. "Ai sinh ra cũng đều muốn mình lành lặn, đâu ai muốn què quặt. Nhưng số phận, tôi đành chấp nhận", nam thanh niên chia sẻ.  Anh đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM thăm khám. Bác sĩ Phan Văn Tiếp, khoa Chấn thương Chỉnh hình đánh giá khả năng phẫu thuật thẩm mỹ để cân bằng đôi chân cho bệnh nhân. Phương án là phẫu thuật kéo dài chân phải giúp bệnh nhân có tư thế đi thăng bằng không còn khập khiễng, tránh thoái hóa các khớp, đau khớp cổ chân, khớp gối, khớp háng và đau cột sống kéo dài. Mong muốn thay đổi cuộc sống, chàng trai chạy vạy gom góp đủ kinh phí để tiến hành cuộc phẫu thuật. Chân phải bệnh nhân được cố định bằng đinh Metaizeau trong lòng tủy. Sau đó các bác sĩ đặt dụng cụ Wagner kéo dài xương. Cuối cùng là đặt dụng cụ chuyên dụng cố định ngoài. "Trong bảy ngày, mỗi ngày chân phải sẽ được kéo dài một mm. Khi chân phải được kéo dài đến 4,2 cm bằng với chiều dài chân trái thì ngừng. Sau đó, đợi cho canxi xương mới mọc nhiều, đủ chịu lực thì có thể rút đinh. Thời gian dự kiến cho quá trình này thường 6-12 tháng", bác sĩ Tiếp chia sẻ. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định. Bác sĩ Tiếp cho biết, phương pháp phẫu thuật kéo dài chi được áp dụng cho những người ngắn chân bệnh lý như dị tật bẩm sinh, sốt bại liệt hoặc di chứng chấn thương gãy xương, bướu xương, các bệnh rối loạn tăng trưởng không đồng đều chi. Phẫu thuật thích hợp với những người ở tuổi trưởng thành.

64. Các bác sỹ Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh chữa thành công cho một bệnh nhân bị liệt tứ chi 5 năm: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 17 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã chữa thành công cho một bệnh nhân bị liệt giường gần 5 năm do tai nạn giao thông chấn thương cột sống. Theo lời kể của bệnh nhân, khoảnh khắc có thể trở người ngồi dậy sau 5 năm nằm liệt giường, anh Đông thấy mình như được sinh ra lần nữa. Đang là chủ doanh nghiệp xây dựng, trụ cột kinh tế gia đình, anh Đông bất ngờ bị tai nạn giao thông chấn thương cột sống, dập tủy vùng cổ ở tuổi 47. Từ Cà Mau, anh lên TP HCM điều trị ròng rã hơn một tháng, tưởng chừng không giữ được mạng sống. Tỉnh dậy khi tứ chi đã bị liệt, anh trở về Cà Mau chạy chữa thêm nhiều nơi, tốn hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn không có hy vọng. Qua sự giới thiệu của bạn bè, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 (TP HCM) biết đến hoàn cảnh của anh Đông, người bạn học thời phổ thông mất liên lạc đã lâu. Bác sĩ Khanh thuyết phục anh Đông còn nước còn tát, thử lên Sài Gòn chữa trị một lần nữa. Nghe những phân tích thấu đáo, chân thành của bạn, anh Đông như được tiếp thêm nghị lực và khăn gói đến Bệnh viện Quận 2 đầu tháng 5/2018. Anh Đông được các bác sĩ cho xét nghiệm, MRI, CT... để kiểm tra, đánh giá toàn bộ. Phó giáo sư Dương Minh Mẫn, chuyên gia về thần kinh sọ não của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng hỗ trợ quá trình điều trị. Bệnh nhân được tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, kết hợp liệu trình thuốc bổ thần kinh, thuốc giãn cơ. Do có bệnh lý tiểu đường nên anh Đông được các bác sĩ nội tiết tham gia điều trị, kiểm soát đường huyết. Sau gần một tháng kiên trì điều trị, ngày 3/6 anh Đông có thể tự mình ngồi dậy trong niềm hạnh phúc ngoài mong đợi của các y bác sĩ. Anh hào hứng ngồi xe lăn dạo một vòng ở hành lang bệnh viện. Ban đầu các bác sĩ dự kiến khoảng 2 tháng bệnh nhân mới có thể ngồi dậy. "Bác sĩ Khanh và các y bác sĩ đã sinh ra tôi một lần nữa, đây như là một phép màu kỳ diệu mà có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến", anh Đông xúc động. Bác sĩ Khanh đánh giá, sự hồi phục của anh Đông là nhờ bệnh nhân có nghị lực, niềm tin trở lại sau khi được phân tích thấu đáo. Các tế bào thần kinh sau quãng thời gian điều trị lúc trước đã bắt đầu hồi phục nhưng bệnh nhân chán nản, buông xuôi giữa chừng, nay được tập luyện đúng cách, hỗ trợ kịp thời thuốc bồi bổ thần kinh, thuốc giãn cơ. Yếu tố đường huyết, dinh dưỡng được kiểm soát cũng góp phần gia tăng hiệu quả hồi phục. Hiện anh Đông vẫn nỗ lực tập luyện tại bệnh viện để có thể tự đứng được, tay cầm được chén ăn cơm, tự tắm rửa vệ sinh. Bệnh viện sẽ thực hiện phương pháp chiết xuất tế bào gốc từ mô mỡ tự thân của bệnh nhân để tiêm vào cơ thể, điều chỉnh những khiếm khuyết ở tế bào thần kinh và tủy sống. 

65. Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống bé trai bị mảnh thủy tinh cứa đứt động mạch: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 17 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cấp cứu thành công cho bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị đứt động mạch do mảnh thủy tinh. Bác sĩ CKII Lê Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, người trực tiếp phẫu thuật bàn tay cho bé Long chia sẻ, sau khi mở băng cấp cứu kiểm tra vết thương ở vùng cổ tay phải của Long, các bác sĩ nhận thấy tình trạng tổn thương rất nặng nề: đứt toàn bộ động mạch quay, động mạch trụ, thần kinh giữa, thần kinh trụ, đứt gân gấp 4 ngón tay. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, nguy cơ phải cắt bỏ bàn tay phải của bệnh nhi là rất lớn. 23 giờ ngày 10/06 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sau khi thăm khám và tiến hành làm các xét nghiệm, các bác sĩ chuyên khoa Chỉnh hình Nhi chỉ định thực hiện phẫu thuật vi phẫu cấp cứu cho Long. Ca phẫu thuật vi phẫu kéo dài tới 3 giờ. Trong quá trình mổ, các bác sĩ nối động mạch quay, động mạch trụ, các dây thần kinh và gân gấp giữa các ngón tay. Đây là ca phẫu thuật tương đối khó khăn vì các động mạch rất nhỏ, hơn nữa, bệnh nhi lại bị đứt cả hai động mạch. Trong trường hợp động mạch không được nối kịp thời, bàn tay không có máu nuôi dưỡng đủ sẽ dẫn đến hoại tử. 4 ngày sau phẫu thuật, viết thương ở bàn tay bé Long đã khô, đầu ngón tay hồng ấm, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt. Tuy nhiên, để bàn tay có thể cử động như bình thường, bé Long vẫn cần một quá trình phục hồi chức năng . Tại khoa Chỉnh hình Nhi, mỗi năm, các bác sĩ tiếp nhận nhiều trường hợp tai nạn thương tâm ở trẻ nhỏ. Tai nạn do các vật dụng sắc nhọn cứa vào cơ thể như vùng cổ, cổ tay, cổ chân gây đứt động mạch là một trong những trường hợp nặng và rất có thể làm chết trẻ nếu không được sơ cấp cứu đúng cách. Để phòng tránh tai nạn thương tâm xảy ra với các em, bên cạnh việc hướng dẫn, tạo những không gian vui chơi an toàn cho con em mình, thì các bậc cha mẹ cũng rất cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Theo BS Lê Tuấn Anh, khi tiến hành sơ cứu các vị trí như cổ tay, cổ chân có thể cho bệnh nhân dùng thuốc giảm đau (đường uống), đặt gạc sạch, vải sạch, khăn tay sạch… lên trị trí vết thương sau đó băng ép cầm máu, đưa bệnh nhân tới các cơ sở y tế nơi gần nhất để được thăm khám và điều trị.

66. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cắt thành công khối y đại tràng cho một bệnh nhân 76 tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 17 tháng 6 năm 2018, sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã loại bỏ khối u cho bệnh nhân 76 tuổi. Khối u đại tràng có kích thước 5cm x 6cm của bệnh nhân này được bác sĩ Hứa Văn Đức đánh giá là một khối u có kích thước lớn. Nó khiến cho bệnh nhân bị rối loạn đại tiện, đi ngoài có nhiều nhầy máu mũi, ăn uống chậm tiêu hóa, bụng chướng, ấn đau tức mạn sườn phải. Trước đó một tháng, ông T.C.T (sinh sống tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) phát hiện có khói u đại tràng, nhưng do sức khỏe của ông yếu, cũng từng phẫu thuật điều trị để cắt mật, phẫu thuật sỏi niệu quản, phẫu thuật u mỡ phía lưng kèm theo bệnh tiểu đường và bệnh huyết áp nên gia đình xin nghỉ phẫu thuật sau. Gần đây, ông cảm thấy khó chịu, đi ngoài khó khăn, ăn uống không tiêu, gia đình mới đưa ông tới Bệnh viện đa khoa Hùng Vương để khám và điều trị. Theo BS Hứa Văn Đức, bệnh nhân nhiều tuổi và thể trạng yếu nên quá trình phẫu thuật khá khó khăn, khối u có kích thước lớn gây tắc đại tràng, phía trên u ứ đọng nhiều bã phân, khối u đã xâm lấn ra phúc mạc thành phía bàng quang. Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã đề nghị sự hỗ trợ của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Để phẫu thuật loại bỏ khối u cho cụ ông này, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương và bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phải vật lộn trong suốt 2 giờ đồng hồ. Ca phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u đại tràng, tạo hậu môn nhân tạo cho ông. Hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Hùng Vương. Ung thư đại tràng nếu được phát hiện và điều trị ở giai đoạn sớm sẽ giảm thiểu rất nhiều chi phí và đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân. Nội soi đường tiêu hóa định kỳ 1 năm/ lần là cách tốt nhất phát hiện ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm. Khi có các dấu hiệu như bụng đau quặn, mót rặn, đi ngoài có nhầy máu mũi,… cần đến ngay bệnh viện để được bác sỹ kiểm tra sức khỏe và tư vấn cụ thể. Với sự hỗ trợ của các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật khó ngay tại bệnh viện.

67. Các bác sỹ Bệnh viện Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 17 tháng 6 năm 2018, cách đây ít ngày, một bệnh nhân nam (19 tuổi) được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng da niêm nhợt nhạt, có vết thương ở ngực trái gây thủng tim phổi, khó thở, huyết áp tụt. Ngay lập tức các bác sĩ cho nam thanh niên thở oxy, lập 3 đường truyền ngoại biên truyền dịch chống sốc, mắc monitor theo dõi, đồng thời báo động đỏ nội viện đến khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, khoa Hồi sức của bệnh viện. 1 giờ sau đó tình trạng bệnh nhân diễn tiến xấu hơn, da niêm nhạt, siêu âm tại giường phát hiện có dịch quanh lách, tràn dịch màng ngoài tim. Sau khi tái thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc mất máu do vết thương thấu tim, tràn khí màng phổi trái. Bệnh nhân được truyền 1 đơn vị hồng cầu lắng đồng thời dự trù thêm 5 đơn vị, 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và chuyển mổ cấp cứu. Đồng thời, Bệnh viện đã gửi lệnh báo động đỏ liên viện đến Bệnh viện Chợ Rẫy được phát lên. Nhận được báo động đỏ, ngay trong đêm ekip trực của Bệnh viện Chợ Rẫy lập tức có mặt. Phát hiện vết thương cơ tim 1cm ngay đường ra của thất phải và vết rách 0,5cm ở phổi trái nên các bác sĩ đã tiến hành khâu vết thương tim và phổi, đặt dẫn lưu màng phổi trái và dẫn lưu trung thất. Hơn 2 giờ được các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật khẩn cấp, tình trạng sốc mất máu của bệnh nhân đã ổn định lại. Sau nhiều ngày được hồi sức tích cực, đến nay bệnh nhân đã ngưng thở máy, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có thể được xuất viện trong vài ngày tới. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây không phải là trường hợp đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy cử ekip bác sĩ đi hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố trong cấp cứu người bệnh nguy kịch. Trong trường hợp này nếu Bệnh viện quận 11 chuyển bệnh nhân cấp cứu đến Bệnh viện Chợ Rẫy như những năm trước đây thì khó có thể cứu sống bệnh nhân. Nhờ vận hành quy trình báo động đỏ liên viện, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống. Cũng theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều sử dụng thành thục quy trình báo động đỏ liên viện và nội viện, cứu sóng được nhiều bệnh nhân nguy kịch.

68. Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum có phản ứng chính thức về một thông tin vu khống bệnh viện trên mạng xã hội: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 18 tháng 6 năm 2018, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum vừa có phản ứng chính thức về một thông tin trên mạng xã hội "vu khống" bệnh viện. Khoảng 18 giờ ngày 12.6, tài khoản facebook "Sau Tran" đăng tải lên mạng xã hội về 1 bé trai khoảng chừng 1 tuổi bị gãy 5 ngón tay được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum nhưng các y, bác sĩ bắt phải về nhà lấy giấy tờ mới cấp cứu.  Sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, BS Võ Văn Thanh, Giám đốc BVĐK tỉnh Kon Tum, đã yêu cầu ca trực Khoa cấp cứu là bác sĩ Bùi Thái Bình và đại diện khoa là Nguyễn Cảnh Son báo cáo lại vụ việc. Theo báo cáo ban đầu, vào khoảng 17 giờ 15 ngày 12.6, Khoa cấp cứu BVĐK tỉnh Kon Tum tiếp nhận bệnh nhân A Kuưn (hơn 2 tuổi, ở làng Kon Hngo Ktu, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum). Sau đó, các y, bác sĩ đã sơ cứu vết thương và qua chụp Xquang, xác định cháu vé bị thương phần mềm tay phải, không gãy ngón tay nên rửa vết thương, băng bó và cấp thuốc kháng sinh, sau đó cho cháu A Kuưu về nhà vì thương tích không nghiêm trọng. Về thông tin các y, bác sỹ yêu cầu người nhà bệnh nhân về nhà lấy giấy tờ thì mới cho cháu A Kuưn vào cấp cứu, bác sĩ Thanh khẳng định không đúng như nội dung tài khoản facebook "Sau Tran" đã đăng. Bởi khi tiếp nhận bệnh nhân, các y, bác sĩ ca trực hôm đó sơ cứu ban đầu cho cháu A Kuưn xong thì điều dưỡng mới lấy thông tin bệnh nhân và hướng dẫn Y Dương (23 tuổi, mẹ cháu Kuưn) về nhà lấy chứng minh nhân dân, giấy tờ liên quan để bổ sung vào hồ sơ theo quy định đối với trẻ em dưới 72 tháng tuổi. Bác sĩ Thanh cũng cho biết cháu bé bị thương tay phải, bị tổn thương ngón và bàn tay chứ không phải bị gãy 5 ngón tay bàn tay trái như facebook "Sau Tran" đã đăng. Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã mời người nhà cháu A Kuưn đến bệnh viện để làm rõ thái độ của các y, bác sỹ có đúng như facebook "Sau Tran" đã đăng không. Tại đây, gia đình bệnh nhân cũng xác nhận nội dung trên facebook đã đăng là sai sự thật. Sau khi sự việc được đăng tải, BVĐK tỉnh Kon Tum đã báo cáo lên UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Công an tỉnh và Sở TT-TT tỉnh Kon Tum về vụ việc tài khoản facebook "Sau Tran" đăng thông tin về bệnh viện không đúng sự thật, vu khống, lôi kéo người khác, làm ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện; đề nghị UBND tỉnh Kon Tum cùng các sở, ngành chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nội dung của tài khoản facebook "Sau Tran".

69. Các bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất, Đồng Nai, cứu sống một bệnh nhân bị tắc hai động mạch phổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai vừa cứu sống một bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cả hai bên phổi. Theo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), đến ngày 19/6, bà Cám A Dến, 51 tuổi, xã Phú Túc, Định Quán, bị tắc hoàn toàn động mạch phổi cả hai bên, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục và sẽ xuất viện trong 2 ngày tới. Trước đó, ngày 11/6, bà Cám A Dến nhập viện trong tình trạng tức ngực, da tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh toát, huyết áp tụt sâu, mạch nhanh và gãy chân bên phải. Ban đầu khi mới tiếp nhận các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị choáng nhiễm trùng do vết thương ở chân trước đó. Tuy nhiên, các bác sỹ lại phát hiện bệnh nhân bị nổi tĩnh mạch và xác định tĩnh mạch đang bị chèn ép, máu không lưu thông được. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào hồi sức, đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao. Lúc này bệnh nhân lên cơn loạn nhịp nhanh, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT và xác định bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cả hai bên do huyết khối. Bà Cám A Dến được chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết bơm vào tĩnh mạch để làm tan các cục huyết khối gây chèn ép trong tĩnh mạch. Theo bác sỹ Phạm Quang Huy, Trưởng khoa Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, trường hợp bà Cám A Dến bị tắc hoàn toàn động mạch phổi cả hai bên, đây là mức độ nặng nhất của bệnh lý huyết khối tĩnh mạch. Nếu không được kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để, bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào. Đặc biệt hơn, bệnh nhân ăn uống, sinh hoạt bình thường, không hề có dấu hiệu biểu hiện bệnh trước đó. Bác sỹ Phạm Quang Huy cho biết do bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày nên không thể sử dụng thuốc chống đông để ngăn ngừa sự hình thành các cục huyết khối trong tĩnh mạch. Tuy nhiên, bệnh viện đã tiến hành đặt lưới lọc tĩnh mạch nhằm hạn chế việc hình thành huyết khối gây tắc nghẽn máu không lưu thông được. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất khuyến cáo người dân nguyên nhân dẫn đến tình trạng hình thành huyết khối có thể do di truyền và do mắc phải. Để hạn chế tình trạng tắc động mạch phối, người dân nên an uống lành mạnh, hạn chế đồ dầu mỡ và đặc biệt thường xuyên đi khám tầm soát, để sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

70. Các bác sỹ Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc thành phố Hồ Chí Minh cứu sống thai nhi trong tình trạng sản phụ bị vỡ ối, nhiễm trùng, rau cài răng lược: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc  vừa  mổ cứu con thành công cho trường hợp một sản phụ 37 tuổi, ngụ Quận 7, TPHCM bị nhau thai cài răng lược. Trước đây chị Thùy Linh đã 3 lần mang thai, nhưng đều không giữ được: Bé đầu tiên mới được 29 tuần tuổi thì mất, khi mang thai bé thứ hai thì bị nhau tiền đạo, nhau cài răng lược,  đứa con thứ ba đã vuột mất  khi chưa đầy ba ngày tuổi vì bị suy hô hấp.  Đến khi mang thai đứa con thứ tư chị Linh nhập viện được bác sĩ chẩn đoán “sanh mổ vết mổ cũ lần hai, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược." Mặc dù là tình trạng không phổ biến lắm nhưng rất nghiêm trọng cho bệnh nhân, bởi càng nhiều vết mổ khi sanh chừng nào (2 - 3 lần), nguy cơ nhau cài răng lược càng cao (trên 60%). Tuy nhiên nhờ phát hiện, xử lý kịp thời, đúng cách nên các bác sĩ cứu được cả mẹ và con đều khỏe mạnh. Một trường hợp khác là chị M.N (33 tuổi, ngụ TP.HCM) mang thai 24 tuần tuổi nhập viện trong tình trạng thai kỳ vỡ ối, mẹ bị nhiễm trùng, nguy cơ tử vong cao. Và cũng nhờ sự can thịp kịp thời của các bác sĩ nên đã  cứu sống cả mẹ lẫn con. Mặc dù sinh non chỉ hơn 1 kg nhưng nhờ chăm sóc tận tình của các bác sĩ phòng hồi sức sơ sinh, hiện bé đã được 1,4 kg và khỏe mạnh.

71. Các bác sỹ Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh can thiệp nội mạch thành công tránh nguy cơ cắt thận cho một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 6 năm 2018, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân TPHCM vừa can thiệp trong lòng mạch một trường hợp bướu mỡ cơ mạch thận đang chảy máu nhờ khống chế tình trạng chảy máu bằng thuyên tắc các mạch máu nuôi bướu. Các bác sĩ đã kiểm soát được tình trạng chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng người bệnh mà không cần mổ mở để cắt thận. Đây là phương pháp can thiệp nội mạch trong việc điều trị bướu mỡ cơ mạch thận. Người bệnh L.B.H (55 tuổi, Quận 8, TP.HCM) đã phát hiện bướu mỡ cơ mạch thận từ hơn một năm trước nhưng quyết định không điều trị vì bà sợ phải cắt thận. Trong một đợt đau cấp vùng hông lưng và tiểu máu ồ ạt, bà H. được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân. Người bệnh mau chóng được tiến hành thăm khám và thực hiện xét nghiệm máu, chụp CT bụng chậu có cản quang (dựng hình hệ niệu và mạch máu thận). Kết quả chẩn đoán cho thấy người bệnh có bướu mỡ cơ mạch thận phải kích thước rất to (87x121x100mm) đang chảy máu. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn với Đơn vị Can thiệp mạch Tiết niệu- Sinh dục và được chỉ định can thiệp nội mạch cầm máu cấp cứu, thay vì mổ mở cắt thận như trước đây khi kỹ thuật can thiệp nội mạch chưa phổ biến. Ê-kíp can thiệp phát hiện bướu đang chảy máu vào vùng quanh thận, các mạch máu nuôi bướu khó tiếp cận do tình trạng tân sinh mạch máu và đường đi khá ngoằn ngoèo, gập góc. Các bác sĩ BV này đã khống chế tình trạng chảy máu và ngăn chặn hiệu quả nguồn máu nuôi bướu. Người bệnh xuất viện chỉ 24 giờ sau khi can thiệp với các xét nghiệm kiểm tra chức năng thận bình thường. Kết quả chẩn đoán hình ảnh đánh giá sau 3 tháng cho thấy khối bướu dần tiêu nhỏ (giảm 25% thể tích) vì không còn nhận được máu nuôi, trong khi phần thận còn lại được bảo tồn. ThS.BS. Đỗ Anh Toàn- trưởng đơn vị Can thiệp mạch Tiết niệu - Sinh dục BVBD cho biết: Bướu mỡ cơ mạch thận là một dạng bướu thận lành tính, ít gây triệu chứng nên thường chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu bướu phát triển to (> 40mm), nguy cơ biến chứng như chèn ép các cơ quan lân cận, vỡ gây chảy máu đột ngột có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Hiện nay, các khảo sát hình ảnh học như siêu âm, CT scans và MRI có khả năng chẩn đoán bướu mỡ cơ mạch thận với độ chính xác rất cao. ThS.BS. Đỗ Anh Toàn cho biết, trước đây, phẫu thuật bảo tồn thận hoặc cắt thận toàn phần đối với bướu to thường áp dụng với các trường hợp bướu cơ mỡ mạch thận khi có chỉ định can thiệp. Thực tế, ngay cả trong cắt thận bảo tồn thận người bệnh cũng phải đối diện với nguy cơ cao phải cắt toàn bộ thận do sự phân bố mạch máu rất phức tạp. Hiện nay, can thiệp nội mạch là lựa chọn hàng đầu trong điều trị bướu cơ mỡ mạch thận có biến chứng hoặc dự phòng cho những trường hợp bướu lớn (>40mm), với ưu điểm vượt trội là người người bệnh không cần gây mê, vị trí can thiệp chỉ là một mũi tiêm thuốc nhỏ (không sẹo mổ), quá trình hồi phục nhanh chóng (nằm viện 1-2 ngày). Hiện nay, phương pháp này cũng đã được đưa vào hướng dẫn điều trị tiêu chuẩn của các hội niệu khoa trên thế giới cho những trường hợp bị bướu mỡ cơ mạch thận.

71. Các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia định thành phố Hồ Chí Minh cứu sống một Việt Kiều bị ngừng tim nhiều lần: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 6 năm 2018,  các bác sỹ  Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) đã khởi động quy trình báo động đỏ cứu sống một Việt kiều bị ngưng tim nhiều lần. Bệnh nhân Việt kiều là ông T. (54 tuổi). Trước đó, rạng sáng 12/6, đang tập thể dục, ông T. bỗng đau ngực dữ dội, khó thở, ngã quỵ ra đường. Ông được đưa vào BV Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ đã sốc điện, hồi sức tim phổi tích cực song phải mất 30 phút sau, người bệnh mới được phục hồi tuần hoàn và ngay lập tức được chuyển lên BV Nhân dân Gia Định. Tại đây, ông T. lại tiếp tục rơi vào tình trạng 3 lần ngưng tim, ngưng thở dù các bác sĩ can thiệp tái thông mạch vành khẩn cấp. BV đã sử dụng kỹ thuật cao hạ thân nhiệt chỉ huy trong vòng 24 giờ để cứu não người bệnh tránh tình trạng sống thực vật về sau. Thân nhiệt người bệnh từ 37 độ C xuống còn 33 độ C, sau đó điều chỉnh tăng dần. Do ngưng tim, ngưng thở nhiều lần nên bệnh nhân bị suy đa cơ quan, suy hô hấp nhưng trước mắt đã qua cơn nguy kịch, sinh hiệu ổn dần. Theo TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, trường hợp nhiều lần ngưng tim nhưng đã qua được nguy kịch như ca bệnh này là rất hy hữu. Việc dùng máy hạ thân nhiệt chỉ huy tuy rất tốn kém nhưng cứu được người thoát chết trong gang tấc. 

72. Các bác sỹ Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần Quân khu IV, phẫu thuật nội soi thành công sau phúc mạc lấy sỏi cho một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 17 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 4 (Cục Hậu cần, Quân khu 4) đã tiến hành phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi 1/3 trên niệu quản trái thành công cho bệnh nhân Trần Văn Thình (69 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Trong thời gian 90 phút, các y, bác sĩ đã áp dụng các phương pháp khoa học hiện đại, thực hiện thành công ca phẫu thuật. Hiện tại bệnh nhân đang phục hồi tốt. Nội soi sau phúc mạc lấy sỏi được áp dụng ở Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2002, sau đó được phổ biến ra các bệnh viện lớn trong toàn quốc. Tại Bệnh viện Quân y 4, phương pháp này được áp dụng trong điều trị từ năm 2015, đã đi vào thường quy, mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân và bộ đội đóng quân trên địa bàn. Ngoài phương pháp phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi, Bệnh viện Quân y 4 cũng áp dụng thành công nội soi niệu quản tán sỏi laser-một trong những phương pháp hiện đại nhất trong điều trị sỏi niệu quản, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Bệnh viện Quân y 4 đã trở thành địa chỉ điều trị sỏi đường tiết niệu uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An và khu vực.

73. Các bác sỹ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cứu sống một sản phụ bị viêm ruột thừa: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 6 năm 2018, bác sĩ Vũ Đức Thụ, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, cho biết, các bác sỹ Bệnh viện vừa cứu sống thai phụ Nguyễn Thị Thủy (huyện Kinh Môn, Hải Dương) bị viêm ruột thừa khi sắp đến ngày sinh. Trước đó, khi đang mang thai tuần 38, chị Thủy bất ngờ bị đau bụng. Thai phụ này tưởng là chuyển dạ nên đến Bệnh viện để chờ sinh. Tuy nhiên, tại Bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đau bụng do viêm ruột thừa nên chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Thụ, ca phẫu thuật gặp rất nhiều khó khăn bởi thai phụ Thủy đang mang thai ở tuần 38. Vì vậy, thai và tử cung của thai phụ lớn khiến ruột thừa và manh tràng bị đẩy lên cao, làm cho khoảng không để các bác sĩ tiến hành phẫu thuật rất chật hẹp. Hơn nữa, việc xác định, tính toán lượng dùng và theo dõi việc gây mê cho sản phụ cần rất cẩn trọng tránh để ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của kíp mổ, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Sức khỏe của cả thai phụ và thai nhi ổn định.

74. Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh cứu sống một bệnh  nhân cao tuổi mang khối u tủy sống hiếm gặp: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân lớn tuổi mang khối u ở tủy sống hiếm gặp. Bà V.T.H. (72 tuổi, ngụ tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau cột sống thắt lưng dữ dội, hai tay tê, hai chân yếu liệt và không thể đi lại được. Qua thăm khám và chụp MRI, các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh chẩn đoán bệnh nhân có khối u trong ống sống ngoài tủy, lệch trái kèm thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa đĩa đệm cột sống thắt lưng, hẹp ống sống. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật để loại bỏ khối u nhằm giải phóng chèn ép tủy. Tuy nhiên theo ekip điều trị, khối u tủy sống trên bệnh nhân lớn tuổi là rất hiếm gặp. Tổn thương thường phức tạp nặng nề, gây ảnh hưởng đến chức năng vận động, sinh hoạt, giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân một thời gian dài. Thậm chí bệnh nhân có thể liệt hai chi do khối u chèn ép tủy. Vì vậy, việc phẫu thuật nhằm đảm bảo lấy toàn bộ khối u và an toàn cho người bệnh là điều phải thực hiện kỹ lưỡng. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân được các bác sĩ hội chẩn và lên kế hoạch phẫu thuật kỹ lưỡng. Sau 4 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công, khối u được lấy ra toàn bộ. Hiện tại sau 7 ngày phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức cơ hai chân và hai tay được cải thiện. Dự kiến bệnh nhân có thể tập vật lý trị liệu vận động và xuất viện trong vài ngày tới. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Bệnh viện Xuyên Á cho biết phẫu thuật lấy u tủy sống là phẫu thuật khó, khi bóc tách khối u phải cẩn thận, tránh làm tổn thương thêm các tổ chức thần kinh lân cận. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân đau vùng cột sống, đau ngày càng tăng nhưng điều trị nội khoa không đỡ, đi lại hạn chế nên đến các bệnh viện có chuyên khoa Ngoại thần kinh cột sống, sọ não để khám và điều trị kịp thời. Trường hợp của bệnh nhân trên là rất hy hữu và được cấp cứu kịp thời nên đã không để lại di chứng.

75. Nhờ khởi động quy trình báo động đỏ liên viện đã cứu sống bệnh nhân 3 lần ngừng tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 20 tháng 6 năm 2018,  Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã khởi động quy trình báo động đỏ cứu sống một Việt kiều là ông T. (54 tuổi). Trước đó, rạng sáng 12/6, đang tập thể dục, ông T. bỗng đau ngực dữ dội, khó thở, ngã quỵ ra đường. Ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức, ekip cấp cứu hồi sinh tim phổi cho bệnh nhân đồng thời khởi động quy trình báo động đỏ liên viện. 30 phút sau khi phục hồi tuần hoàn, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trước tình thế nguy cấp, 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cùng máy móc hồi sức đã theo bệnh nhân lên xe cấp cứu, sẵn sàng can thiệp nếu xảy ra tình huống xấu nhất trong quãng đường 13 km chuyển bệnh. Sau khi nắm được thông tin sức khỏe của bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã báo động đỏ nội viện tập hợp bác sĩ ở các khoa cấp cứu, tim mạch can thiệp và hạ thân nhiệt... để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị. Ngay khi bệnh nhân chuyển đến cửa Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì lại tiếp tục ngưng tim, ngưng thở lần thứ 2. Bệnh nhân được chẩn đoán bị hẹp mạch vành, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim phổi bằng thuốc vận mạch Adrenaline, sốc điện, cuối cùng tim bệnh nhân đã đập trở lại. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực và can thiệp mạch vành để tái thông mạch vành. "Đây là một trường hợp suy tim rất nguy kịch, nhiều lúc tưởng bệnh nhân khó qua khỏi, nhưng 'còn nước còn tát', chúng tôi đã nỗ lực cứu chữa bằng mọi biện pháp tiên tiến, tiến hành hồi sức cho bệnh nhân, ấn tim, sốc điện, dùng 40 ống 'thuốc hồi dương' (thuốc trợ tim)", bác sĩ Nguyễn Đỗ Anh - Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chia sẻ. Theo bác sĩ Anh, mặc dù đã được đặt stent tái thông mạch vành nhưng bệnh nhân vẫn còn sốc tim, tình trạng còn rất nặng nên bác sĩ quyết định đặt dụng cụ hỗ trợ tăng sức cơ bóp tim. Dù vậy, bệnh nhân tiếp tục ngưng tim lần 3 ngay trên bàn mổ. Sau 30 phút hồi sức thì tuần hoàn bệnh nhân mới trở lại.  “Với trường hợp này, chúng tôi quyết định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, gọi là "gấu ngủ đông”, đông lạnh tất cả tế bào trong cơ thể để giảm sự chuyển hóa, giúp bảo vệ và phục hồi tế bào não. Khi thực hiện chúng tôi hạ thân nhiệt bệnh nhân từ 37 độ C xuống 33 độ C và duy trì trong vòng 24 giờ”, bác sĩ Anh thông tin. Sau 1 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Các bác sĩ tiến hành ngưng thuốc vận mạch và bóng đối xung động mạch chủ. Tuy nhiên sau đó bệnh nhân lại suy hô hấp, suy đa cơ quan, các bác sĩ phải tiến hành điều trị tình trạng suy đa cơ quan. Hiện bệnh nhân được chuyển qua Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU) để thở máy, lọc máu cải thiện chức năng, thận, hô hấp... Theo TS.BS Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trường hợp nhiều lần ngưng tim nhưng đã qua được nguy kịch như ca bệnh này là rất hy hữu. Việc dùng máy hạ thân nhiệt chỉ huy tuy rất tốn kém nhưng cứu được người thoát chết trong gang tấc.

76. Các bác sỹ ba bệnh viện ở Hà Nội phối hợp phẫn thuật thành công cho bệnh nhân bị khối u hiếm gặp: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 21 tháng 6 năm 2018, với sự phối hợp của các bác sĩ 3 Bệnh viện: Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học y Hà Nội và Bênh viện Xanh Pôn, nam bệnh nhân 28 tuổi bị khối u hiếm gặp ở xương chậu đã được phẫu thuật thành công. Sau gần một tháng, bệnh nhân đã đi lại được dù trước mổ, tỉ lệ thành công thấp và nguy cơ bị liệt rất cao.Đây là một thành công mới của các thầy thuốc Việt Nam. Theo PSG.TS. Trần Trung Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, bệnh nhân bị u ổ cối khớp háng, là căn bệnh hiếm gặp nên việc phẫu thuật rất khó, đòi hỏi có sự phối hợp giữa các thầy thuốc các chuyên khoa: phẫu thuật, gây mê hồi sức, ung thư và chấn thương chỉnh hình. Trước đó, anh Hoàng Đình H. (ở Bắc Giang), thường xuyên bị đau khớp háng trái, đi lại khó khăn. Anh H. đã đi khám nhưng không phát hiện được tổn thương, bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm.Đến khi không đi lại được nữa thì gia đình mới đưa anh lên Bệnh viện tuyến tỉnh để khám.Các bác sĩ nghi ngờ anh có khối u ở vùng ổ cối xương chậu nên yêu cầu anh chuyển xuống Bệnh viện K. Với kinh nghiệm của mình, các bác sĩ Bệnh viện K đã chẩn đoán anh H, bị khối u ở vùng ổ cối xương chậu, đã phá huỷ gần hoàn toàn ổ cối và phát triển vào ổ bụng, tạo thành một khối đường kính khoảng 10cm. Kết quả sinh thiết xác định u tế bào khổng lồ. Bệnh nhân phải phẫu mới có thể lấy bỏ khối u triệt để và hy vọng đi lại bình thường. Xác định đây là một trường hợp phức tạp, do bệnh hiếm gặp nên kinh nghiệm xử lý gần như chưa có, Bệnh viện K đã mời các chuyên gia đầu ngành về chấn thương chỉnh hình ở Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội và Bệnh viện Xanh Pôn cùng hội chẩn liên viện, đưa ra phương án phẫu thuật tối ưu. Các chuyên gia đều xác định do vị trí phát triển của khối u là khu vực hiểm yếu, có nhiều dây thần kinh nên nguy cơ tai biến trong phẫu thuật rất cao. Nhưng nếu không mổ để cắt khối u, bệnh nhân có nguy cơ mất khớp háng, mất hoàn toàn chức năng làm cho bệnh nhân bị liệt.Vì thế, các bác sĩ vẫn quyết định phẫu thuật cứu đôi chân cho anh H. Kíp mổ gồm hơn 10 bác sĩ các chuyên ngành: phẫu thuật, gây mê hồi sức, ung thư và chấn thương chỉnh hình tham gia: Bác sĩ Nguyễn Trần Quang Sáng, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Minh Trọng, Hoành Minh Sâm của Khoa Ngoại bụng 2 (BV K) phối hợp với PSG.TS Trần Trung Dũng tiến hành phẫu thuật cho anh H. Các bác sĩ đã phải phối hợp 2 phương pháp mổ, để có thể lấy loại bỏ hết khối u, làm sinh thiết tức thì đánh giá và sử dụng xi măng sinh học để phục hồi một phần khuyết xương cánh chậu và ổ cối. Bên cạnh đó, các bác sĩ còn tạo hình lại khớp háng bằng khớp háng nhân tạo. Sau 6 giờ liên tục bên bàn mổ, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, khối u được lấy bỏ triệt để, không có tai biến tổn thương thần kinh, khớp háng được phục hồi giúp cho bệnh nhân có thể tập luyện dần trở lại.

77. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thành công cho bệnh nhi bị động kinh: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 21 tháng 6 năm 2018, hai ca bệnh nhi mắc động kinh khó nhất từ trước đến nay, đã sang giai đoạn kháng thuốc đã được các bác sĩ của Khoa ngoại Thần kinh (Bệnh viện Nhi Trung ương) và Đoàn chuyên gia là các GS, BS thần kinh của Bệnh viện Alabama (Mỹ) phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật lần đầu tiên có ở Việt Nam. Ngày 21/6, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Khoa ngoại Thần kinh của bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật cho 2 bệnh nhi mắc động kinh nặng đã kháng thuốc bằng kỹ thuật mới nhất lần đầu tiên có ở Việt Nam. Mỗi ca phẫu thuật kéo dài gần 8 tiếng do các bác sĩ của Khoa ngoại Thần kinh phối hợp với Đoàn chuyên gia là các GS, BS về thần kinh của Bệnh viện Alabama (Mỹ) thực hiện. BS Lê Nam Thắng, Phó trưởng Khoa ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương – người đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật thần kinh cho biết, đây là 2 ca rất đặc biệt, là ca khó nhất từ trước đến nay. Bệnh nhi là cháu Lê Quang H (31 tháng tuổi ở Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Như Q (13 tuổi) đã điều trị động kinh trong nhiều năm nhưng không có tiến triển, bệnh ngày càng nặng, chuyển sang giai đoạn kháng thuốc. Phương pháp phẫu thuật là biện pháp tốt nhất đối với 2 bệnh nhi trong lúc này. Do cả hai mắc bệnh đều nằm ở những vị trí khó nên phải sử dụng kỹ thuật đặc biệt. Đây cũng là kỹ thuật mới và tối ưu nhất trong phẫu thuật động kinh hiện nay.BS Lê Nam Thắng cho biết, trường hợp của cháu H, kíp mổ cắt liên kết ¼ bán cầu.Đây là kỹ thuật lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam.“Nếu không có kỹ thuật này chúng tôi phải cắt bán cầu chức năng, như vậy sẽ để lại nhiều khiếm khuyết về phát triển tinh thần và vận động.Cắt ¼ bán cầu đỡ gây khiếm khuyết về tinh thần và vận động, đây là kỹ thuật tối ưu nhất” – BS Thắng chia sẻ. Trường hợp cháu Q. bị động kinh ở khoảng giữa của 2 bán cầu, phải kết hợp cả tia cực bề mặt trong mổ và kỹ thuật phải đặt vào giữa le 2 liên bán cầu. Kỹ thuật này rất khó, đòi hỏi người làm chuyên biệt vì khe đó rất nhỏ, yêu cầu độ chính xác rất cao. Được biết, để phẫu thuật cho 2 bệnh nhi, các bác sĩ của Khoa ngoại Thần kinh đã phải thảo luận với các chuyên gia đầu ngành về thần kinh của Trường ĐH Alabama gần 6 tháng. Chi phí cho một ca phẫu thuật tương tự ở Mỹ có giá 250 nghìn USD (chưa kể tiền thuốc). Nhưng cả 2 bệnh nhi đều được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Bệnh viện đã huy động 20 cán bộ y tế phối hợp với các chuyên gia của Mỹ để thực hiện thành công hai ca phẫu thuật. Theo BS Lê Nam Thắng thì bệnh viện đang điều trị cho khoảng 30 ca bệnh động kinh khó, trong đó có khoảng 4-5 ca đã được phẫu thuật.

78. Các bác sỹ Bệnh viện E cứu sống một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 21 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện E vừa cứu sống một bệnh nhân 62 tuổi tại Hà Nội sau khi xem hết 3 trận bóng đá thì bị đau thắt vùng ngực. Th.BS Phan Thảo Nguyên, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Trưởng đơn vị can thiệp Tim mạch (Bệnh viện E), cách đây 2 ngày, khoa đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 62 tuổi tại Hà Nộinhập viện vì đau thắt vùng ngực sau khi xem hết 3 trận bóng đá. Bệnh nhân này cho biết, khi xem World Cup, do quá vui sướng ăn mừng bàn thắng khi nên cảm thấy bị đau ngực. Ban đầu, ông chỉ nghĩ vui mừng cười quá nhiều nên bị đau thắt ngực. Tuy nhiên, sau khi nằm nghỉ ngơi bệnh nhân vẫn cảm thấy bị đau ngực nên đã được người nhà đưa vào viện đểkhám . Theo bác sĩ Nguyên, thời điểm bệnh nhân vào bệnh viện khám, cơn đau ngực bước sang giờ thứ 3 nhưng rất may mắn mảng xơ vữa mới bong ra, dòng chảy vẫn còn, không bị hoại tử. Ngay sau đó, các bác sĩ đã phẫu thuật can thiệp và sức khỏe đã ổn định trở lại. Bác sĩ Nguyên cho biết, bệnh nhân này nếu chủ quan không đến viện sớm do đau thắt ngực sẽ rất nguy hiểm, tiên lượng rất khó nói. May mắn cho bệnh nhân là người nhà  đã đưa vào viện kịp thời, không bị nguy hiểm tới tính mạng. Theo BS Nguyên, đột quỵ hoàn toàn có thể xảy ra đối với bệnh nhân bị huyết áp tăng, do cổ vũ bóng đá quá mức có thể gây nên nhồi máu não hoặc xuất huyết não ngay lập tức. Với những bệnh nhân rung nhĩ, yếu tố môi trường, cảm xúc hay quá gắng sức là tác nhân gây nên tăng huyết áp, đột quỵ, xuất huyết não, nhồi máu cơ tim. Các chuyên gia y tế cảnh báo, người mắc bệnh tim mạch dễ bị nhồi máu cơ tim, đột tử khi xem bóng đá. Đặc biệt là trong những trận kích tính với sự góp mặt của đội khán giả hâm mộ. Đối với người mắc bệnh tim mạch, bình thường đã phải ăn ngủ sinh hoạt rất điều độ chứ chưa nói là thức khuya xem bóng đá. Không những thế, người bị bệnh tim còn dễ đối mặt những cảm xúc trong trận đấu. Do đó, người bị bệnh tim cần “dè chừng” khi xem bóng đá. Người bị bệnh tim mạch nên ngừng xem bóng đá khi cảm thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, tránh để quá sức. Đặc biệt, BS Nguyên khuyến cáo mọi người không nên chủ quan với sức khỏe, cần phải có kế hoạch xem bóng đá, nghỉ ngơi, ăn uống để đảm bảo cho sức khỏe. Ngoài ra, mọi người nên lựa chọn những trận đấu bóng đá hay để xem, không nên xem liên tục.

79. Bệnh viện Bạch Mai công bố nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong khi nội soi phế quản: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 22 tháng 6 năm 2018, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã có kết quả họp hội đồng chuyên môn về ca tử vong của bệnh nhân nội soi phí quản tại Bệnh viện. Bệnh nhân tử vong do tai biến suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, chảy máu khí phế quản nặng. Trước đó, sáng 18/6, hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia đầu ngành đã họp để kiểm thảo tử vong và rà soát lại toàn bộ qui trình của kíp thủ thuật và kíp cấp cứu ca bệnh nhân nội soi phế quản. Hội đồng kết luận bệnh nhân tử vong do tai biến suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, chảy máu khí phế quản nặng trong quá trình nội soi sinh thiết U lồi vào lòng phế quản thùy giữa phổi phải, tổn thương phế quản thùy phổi phải trên bệnh nhân xẹp phổi - giãn phế quản. Bệnh nhân Nguyễn Thị Bích (SN 1961, quê ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được gia đình đưa đến Bệnh viện Bạch Mai khám vì đau ngực trái, ho khan kéo dài 3 tháng. Sáng 14/6, bệnh nhân được nội soi phế quản tại Trung tâm hô hấp (BV Bạch Mai). Trước khi nội soi, bệnh nhân đã được làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết, được bác sĩ giải thích rõ về sự cần thiết phải tiến hành thủ thuật để chẩn đoán nguyên nhân và điều trị, các nguy cơ tai biến có thể xảy ra. Khi tiến hành nội soi phế quản, các bác sĩ phát hiện có khối u lồi vào lòng phế quản thùy giữa phổi phải nên tiến hành sinh thiết và biến chứng chảy máu nặng trong lòng phế quản đã xảy ra trong khi đang tiến hành thủ thuật. Sau biến chứng chảy máu, bệnh nhân suy hô hấp nặng, ngừng tuần hoàn, đã được xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, đặt nội khí quản tích cực, sau đó tim đã đập trở lại. Bệnh viện đã khẩn trương tổ chức hội chẩn toàn viện để đánh giá tình hình bệnh nhân và tiếp tục các kỹ thuật hồi sức tích cực cho bệnh nhân. Tại Khoa Hồi sức tích cực, gần 3h đồng hồ các bác sĩ, điều dưỡng đã tiến hành kỹ thuật cấp cứu hồi sức ngừng tuần hoàn mức độ cao nhất cho bệnh nhân nhưng không có kết quả. Bệnh viện Bạch Mai cho biết đây là một sự cố đáng tiếc xảy ra đối với một thủ thuật thăm dò xâm lấn. Bệnh viện đã tập trung nguồn lực cao nhất để cấp cứu cho bệnh nhân nhưng không thành công, đại diện Lãnh đạo hai khoa liên quan đã trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ và chia buồn sâu sắc nhất với gia đình. Cơ quan công an cũng đã tiến hành mổ tử thi để tìm nguyên nhân. Kết luận của Hội đồng chuyên môn về ca tử vong cũng đã được báo cáo lên Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế).

80. Các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia định thành phố Hồ Chí Minh cứu sống một bệnh nhân bị tràn máu màng ngoài tim do cửa sắt đè: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 22 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh vừa chẩn đoán nhanh và xử trí cấp cứu kịp thời cho một bệnh nhân bị tràn máu màng ngoài tim nguy hiểm.Bệnh nhân là bà N.T.M.L (58 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh), có tiền căn tăng huyết áp. Chiều 19/6, bà L. mở cổng điều khiển từ xa để vào nhà nhưng do sơ ý bị cổng sắt ép chặt vào tường ngất xỉu. Khoảng 20 phút sau, người thân phát hiện nên ra mở cổng và đưa bà đi cấp cứu.Trên đường đi bệnh nhân tỉnh lại, thấy mệt, khó thở nhiều. Khi vào BV, bệnh nhân vẫn còn tiếp xúc được nhưng có đau vùng trước ngực, mạch nhẹ, huyết áp khó đo. Các bác sĩ trực cấp cứu nhanh chóng nhận định đây là trường hợp sốc chấn thương/chấn thương ngực bụng kín. Nghi ngờ vết thương phức tạp nên ekip điều trị đã thực hiện báo động đỏ nội viện, huy động Trưởng tua trực khối Ngoại, khối Nội và các bác sĩ khoa Lồng ngực mạch máu, Ngoại tiêu hóa, Chẩn đoán hình ảnh, Tim mạch can thiệp, Nội Tim mạch. Tại phòng cấp cứu, bệnh nhân được siêu âm ghi nhận tràn máu màng tim lượng trung bình, có dấu đè sụp thất phải. Do tình trạng sốc nặng, ekip trực quyết định chọc tháo dịch màng tim cấp cứu, chọc hút thành công gần 100ml máu không đông. Sau chọc dịch bệnh nhân hồi phục, sinh hiệu ổn định. Sáng 20/6, bệnh nhân được đơn vị Chăm sóc mạch vành phối hợp cùng khoa Phẫu thuật Tim và Lồng ngực mạch máu tiếp tục theo dõi và xử trí kịp thời các biến chứng có thể xảy ra sau chấn thương. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện vào tuần sau. Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp khó vì bệnh nhân tràn dịch máu, chỉ với lượng dịch ít vẫn có thể gây chèn ép tim cấp. Nếu không chọc giải áp dịch kịp thời sẽ gây ngưng tim, sốc không hồi phục và tử vong nhanh chóng. Vấn đề khó khăn là lượng dịch khu trú mặt sau tim nên việc chọc hút rất khó khăn. Tuy nhiên, ekip điều trị đã nỗ lực chọ hút thành công.

81. Các bác sỹ Bệnh viện 30-4 thành phố Hồ Chí Minh cắt thành công khối bướu nặng gần 4 kg cho một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 22 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện 30-4 thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt khối bướu nặng gần 4 kh trên ngực của một bệnh nhân, “Các bác sĩ ở Bệnh viện 30 - 4 rất giỏi, không chỉ êkip mổ cho tôi giỏi về tay nghề mà dịch vụ tại đây cũng rất tốt.Nhờ vậy, sau ca mổ, sức khỏe của tôi được hồi phục nhanh, tôi rất cám ơn các bác sĩ”, chị Lê H. (SN 1969, ngụ phường 8, quận 8) phấn khởi nói. Trước đó, nghi bị bướu tuyến vú nên chị H. đến Bệnh viện 30 - 4 để khám và điều trị bệnh. Tại đây, bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng bề mặt vú phải to bất thường, bên ngoài da đang có dấu hiệu hoại tử. Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ phát hiện chị H. bị bướu diệp thể (diện tích 20x25cm) cần phải mổ gấp để bóc tách khối u lớn khỏi cơ thể. “Đây không phải bướu ác tính nhưng do khối u quá lớn. Nếu không tổ chức mổ kịp thời thì rất có thể bướu tiếp tục phát triển to, dẫn đến tình trạng vỡ khối bướu thì nguy cơ bệnh nhân chết do nhiễm trùng là khá lớn”, đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Từ Đức Hiền – Phó giám đốc Bệnh viện 30 - 4, bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ cho chị H. nói. Theo chị H., năm 2011 chị cũng bị bướu diệp thể bên trái và đã mổ tại một bệnh viện chuyên khoa khác. “Lần đó tôi phải thực hiện hai lần phẩu thuật, một để loại bỏ khối bướu và một để lấy phần da đùi đắp vào khâu vết mổ lại. Chính điều này cộng với việc ám ảnh về sự quá tải ở các bệnh viện, nên từ 8 tháng trước, khi phát hiện khối bướu tôi không dám đi điều trị. May mà lần này tôi biết được Bệnh viện 30 - 4.Khi đến đây khám thì thấy chất lượng dịch vụ rất tốt nên dù bác sĩ ghi phiếu chuyển viện nhưng tôi vẫn xin được mổ tại đây.Nhờ vậy, tôi chỉ phải mổ một lần và được bác sĩ khâu khép miệng vết thương lại chứ không dùng da nơi khác đắp vào như lần trước” chị cho biết thêm. Ngay sau khi thông báo đến bệnh nhân và kiểm tra ổn định tất cả các khâu, 9 giờ sáng 19-6-2018, đội ngũ êkip do bác sĩ Hiền thực hiện mổ chính đã mổ bóc tách khối bướu cho chị H. “Cái khó của khối bướu quá lớn là chúng ta không mổ theo đường hướng cố định nào, mà phải bóc tách từng phần theo kích thước, vị trí của cục bướu. Nhờ kiểm soát tốt tình hình và đội ngũ êkip vững tay nghề nên chỉ trong 1,5 giờ, chúng tôi đã bóc tách khối bướu gần 4kg và khâu vết thương lại hoàn chỉnh”, bác sĩ Hiền cho biết.

82. Các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cứu sống bệnh nhân bị ngừng tim do sốc phản vệ đối với thuốc: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 22 tháng 6 năm 2018, được sự hỗ trợ của các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai, các bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ vừa cứu sống một bệnh nhân bị dị ứng nặng sau khi dúng thuốc chữa dạ dày, bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn, suy đa tạng. Bệnh nhân đã được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương, Phú Thọ khám với chẩn đoán sốc phản vệ, sau khi được dùng thuốc, tình trạng lại nặng thêm, bệnh nhân thấy mệt, chóng mặt, hôn mê, co giật, suy hô hấp nặng và ngừng tuần hoàn. Sau 20 phút, tim đập trở lại nhưng sau đó tình trạng nặng lại tiếp tục, bệnh nhân ngưng tim lần thứ hai. Đánh giá đây là trường hợp sốc phản vệ nguy kịch với các diễn biến phức tạp, nguy cơ bệnh nhân tử vong nên Bệnh viện Hùng Vương đã liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai để chuyển bệnh nhân ngay đến Khoa Hồi sức tích cực. Một mặt Bệnh viện Bạch Mai tư vấn từ xa, một mặt cử đội cấp cứu do bác sĩ Phạm Thế Thạch lên đường hỗ trợ đưa bệnh nhân về Hà Nội. Khi đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch: huyết áp thấp phải duy trì bằng thuốc vận mạch liều cao, hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, phù phổi cấp, chẩn đoán đây là trường hợp phản vệ nguy kịch với biến chứng ngừng tuần hoàn, chảy máu phổi, siêu âm tim thấy tim đập rời rạc rất yếu, cần hỗ trợ ngay bằng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO). Theo bác sĩ Đào Xuân Cơ, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai, khi máy ECMO kết nối được với bệnh nhân, nhịp tim của bệnh nhân giảm và ngừng đập, siêu âm tim thấy tim gần như không có hoạt động co bóp. Tình trạng này kéo dài liên tục trong vòng năm ngày trong sự lo lắng của cả thầy thuốc và gia đình bệnh nhân. Đến ngày thứ sáu, hi vọng lóe lên khi tim bắt đầu hoạt động trở lại, trên các máy theo dõi thấy các hoạt động của tim, nhịp tim tăng về mức gần như bình thường, tuy nhiên tình trạng suy đa tạng phải đến ngày thứ 12 mới giảm bớt và đến ngày thứ 20 thì tim hồi phục, ý thức bệnh nhân tốt hơn và hết suy đa tạng, bệnh nhân được cứu sống. Phát biểu khi chuẩn bị ra viện, bệnh nhân rất xúc động cho hay chị đã "sống lại thêm một lần nữa", được trở về với gia đình và hai con nhỏ. Đây là một ca điều trị kỳ diệu, hiếm có khi tim đã ngừng hoạt động trong thời gian dài nhưng nhờ sự hỗ trợ của hệ thống tim phổi nhân tạo và các thuốc điều trị, bệnh nhân đã hồi phục.

83. Số cuộc gọi đến Đường dây nóng y tế trong 5 tháng đầu năm 2018 đã giảm so với cùng kỳ năm 2017: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 23 tháng 6 năm 2018, so với năm 2017, trong 5 tháng đầu năm 2018 số cuộc gọi của người dân đến đường dây nóng y tế phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên y tế, quy trình chuyên môn, cơ sở vật chất tại cơ sở khám chữa bệnh… đều giảm. Đồng thời, chỉ số hài lòng của người bệnh cũng đạt gần 86%. Theo ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều công việc như: Tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử viên chức, người lao động cho các BV; xây dựng và ban hành cuốn sổ tay “Giao tiếp, ứng xử trong ngành y tế”; kiểm tra tại các BV... Sau một thời gian thực hiện, kết quả đánh giá của Viện Chiến lược và Chính sách y tế cho thấy, trong năm 2017 có 85,7% số người bệnh được hỏi đã bày tỏ thái độ hài lòng đối với các dịch vụ y tế tại BV công lập (khảo sát tại 33 BV). Sau khi bổ sung thêm nhóm 6 đo lường mức độ hài lòng về khả năng chi trả, tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh đã giảm xuống, còn 81,8%. Nhóm chỉ số về khả năng tiếp cận được người sử dụng dịch vụ hài lòng với tỷ lệ cao nhất (92,5% và 90,5%); tiếp đến là nhóm chỉ số về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn y tế của nhân viên y tế (87,4% và 90,2%); nhóm chỉ số về minh bạch thông tin và thủ tục hành chính (88,4% và 83,9%), nhóm chỉ số về kết quả cung cấp dịch vụ (80,5% và 82,4%); nhóm chỉ số về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh (79,5% và 79%). Tỷ lệ hài lòng của người sử dụng dịch vụ đạt mức thấp nhất đối với nhóm chỉ số về chi phí khám chữa bệnh (64,6%)… Có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ hài lòng đối với nhóm chỉ số về thái độ ứng xử của nhân viên y tế, đặc biệt là với các BV tuyến Trung ương. Năm 2015 tỷ lệ này là 85,9%; năm 2017 là 92,1%. Đối với việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến gọi đến đường dây nóng y tế, trong 5 tháng đầu năm 2018, Trung tâm chăm sóc khách hàng đường dây nóng ngành y tế đã tiếp nhận tổng số 24.258 cuộc gọi đến, trong đó có 4.333 cuộc gọi đúng phạm vi (chiếm 17,86%), 19.925 cuộc gọi không đúng phạm vi (82,14%). So với cùng kỳ năm 2017, số cuộc gọi đến tổng đài trực đường dây nóng đã giảm. Trong số 4.333 cuộc gọi đúng phạm vi tiếp nhận, nội dung người dân phản ánh về quy trình chuyên môn có số lượng phản ánh cao nhất là 1.670 cuộc gọi (39%), tiếp đến là phản ánh tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất, nội quy cơ sở y tế (31%); phản ánh về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ đối với người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có 737 cuộc gọi (17%); có 8% phản ánh về các vấn đề liên quan đến viện phí và thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

84. Phòng khám đa khoa Đoàn Kết, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cứu sống một cụ già bị ong vò vẽ đốt nguy kịch: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 23 tháng 6 năm 2018, một cụ bà ở huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An đi cắt cỏ trong rừng keo thì bị đàn ong vò vẽ đốt dẫn đến nguy kịch nhưng rất may đã được y, bác sỹ cấp cứu kịp thời. Chiều 23/6, bác sĩ Nguyễn Hồng Vui, Giám đốc phòng khám đa khoa Đoàn Kết (đóng tại 32, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, sáng 23/6, Phòng khám này tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Thị È (79 tuổi, trú xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) bị ong vò vẽ đốt rất nặng. Bệnh nhân đưa đến phòng khám trong tình trạng người tím tái, ngừng tim, ngừng thở, không bắt được mạch. Người nhà cụ È  cho biết, vào khoảng 9h ngày 23/6, cụ È trong khi lên rừng keo đi cắt cỏ không may vấp phải tổ ong vò vẽ và bị đàn ong đốt. Sau khi bị đàn ong đốt, cụ È được người nhà đưa đến Phòng khám đa khoa Đoàn Kết để cấp cứu. Do bị ong vò vẽ đốt hàng chục nốt nên cụ È bất tỉnh. Xác định đây là trường hợp sốc phản vệ nặng do ong đốt, phòng khám đã tập trung toàn lực với những phương tiện và thuốc men tốt nhất để cấp cứu theo phác đồ của Bộ Y tế. Nhờ vậy mà sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã hồi sinh tim phổi, huyết áp dần ổn định và đã qua cơn nguy kịch. Gia đình rất cảm ơn các bác sỹ ở phòng khám.

85. Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thành phồ Hồ Chí Minh chỉnh khuỷu tay vẹo cho bé trai 12 tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 24 tháng 6 năm 2018, một bé trai ngã lúc 5 tuổi, đến khi tháo bột thì tay trái bị cong vẹo ở khuỷu, 7 năm sau bác sĩ mới phẫu thuật chỉnh lại xương. Bác sĩ Phan Văn Tiếp, khoa Chấn thương Chỉnh hình Nhi Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP HCM, khám cho bé, nhận định phải phẫu thuật sớm để điều trị khuỷu tay vẹo tránh nguy cơ thoái hóa khớp và cải thiện khả năng vận động hàng ngày. Bác sĩ quyết định đục xương để chỉnh trục, sau đó bó bột khuỷu tay. Sau phẫu thuật, tay trái của bệnh nhi hết vẹo hoàn toàn mà không mất tầm hoạt động khuỷu tay. Bác sĩ Tiếp cho biết, phẫu thuật chỉnh vẹo khuỷu tay ở trẻ nhỏ trong độ tuổi 7-8 là thích hợp nhất, vì độ tuổi này mặt khớp chưa biến dạng nên khi phẫu thuật sẽ dễ dàng hơn và nhanh lành vết thương. Bác sĩ Tiếp khuyến cáo, trẻ nhỏ thường hiếu động chơi đùa, leo trèo, chạy nhảy nên dễ xảy ra tai nạn. Gãy vùng khuỷu tay là thường gặp nhất. Phụ huynh cần đưa trẻ đến các bệnh viện lớn chuyên khoa để điều trị kịp thời.

86. Các bác sỹ Bệnh viện Sài Gòn đặt xi măng kháng sinh chữa khớp háng cho một bệnh nhân bị nhiễm trùng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 24 tháng 6 năm 2018, sau 14 lần phẫu thuật điều trị nhiễm trùng khớp háng không thành công, bác sỹ Bệnh viện Sài Gòn ITO đã dùng kĩ thuật đặt xi măng kháng sinh để cứu chân bệnh nhân. Ông Đinh Thành Học (42 tuổi, quê Phú Yên) trải qua 14 lần phẫu thuật điều trị nhiễm trùng khớp háng song không thành công.Người đàn ông tìm đến Bệnh viện Sài Gòn - ITO với hy vọng mong manh chữa lành đôi chân.Trước đó, ông Học đã được thay khớp háng nhân tạo bên trái, tuy nhiên bị nhiễm trùng rất nặng sau phẫu thuật. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thống, cố vấn chuyên môn của bệnh viện, cho hay ca của ông Học phức tạp vì số lần phẫu thuật điều trị quá nhiều.Qua thăm khám, bác sĩ đi đến quyết định lựa chọn kỹ thuật đặt xi măng kháng sinh - đây là kỹ thuật còn khá mới tại Việt Nam. Ê-kíp đã chia làm 2 lần phẫu thuật, lần 1 mổ cắt lọc và đặt kháng sinh cho bệnh nhân.Lần 2 thực hiện phẫu thuật thay lại khớp nhân tạo toàn phần bên trái kho phần mềm khớp háng tiến triển tốt. Sau phẫu thuật, phần khớp nhiễm trùng của bệnh nhân đã hồi phục tốt, bệnh nhân sẽ sớm phục hồi chức năng khớp.Người đàn ông hiện có thể đứng, đi lại trong phòng bệnh. Bác sĩ Thống chia sẻ thêm phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo hiện rất phổ biến ở Việt Nam.Mỗi năm, hàng ngàn bệnh nhân có bệnh lý khớp háng sớm lấy lại được chức năng vận động của khớp sau mổ, mang đến sự hồi phục chức năng đi lại và nâng cao chất lượng cuộc sống.Tuy nhiên, phẫu thuật nào cũng có tỷ lệ rủi ro và phẫu thuật thay khớp cũng không ngoại lệ. Để xử lý nhiễm trùng sau mổ thay khớp thật sự là cơn ác mộng cho cả bệnh nhân và bác sĩ. Bởi xử lý nhiễm trùng sau phẫu thuật thay khớp không phải là điều dễ dàng, phải trả giá bằng thời gian, tiền bạc và những nguy cơ khác.Theo các nghiên cứu, tỷ lệ thành công trong xử lý nhiễm trùng đạt trên 90% nếu người bệnh kiên trì và bác sĩ chọn phương pháp điều trị phù hợp.

87. Các bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ cứu sống thai nhi 39 tuần tuổi bị dây rốn thắt nút cổ: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 24 tháng 6 năm 2018, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản ở Cần Thơ đã mổ khẩn cấp cho sản phụ, cứu thai nhi 39 tuần tuổi bị dây rốn thắt nút, quấn cổ. Chiều 22/6, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ khám thai cho sản phụ thai phụ Trần Thị G. (29 tuổi ở quận Bình Thủy, Cần Thơ). Tại đây, bác sĩ phát hiện thai nhi nhiều dấu hiệu bất thường. Bác sĩ chẩn đoán ban đầu thai kỳ ở tuần 39, ngôi đầu chưa chuyển dạ, giảm tiểu cầu. Qua siêu âm Doppler và theo dõi biểu đồ tim thai bằng máy các bác sĩ phát hiện tình trạng bất thường nên tiến hành chỉ định mổ bắt thai cấp cứu. Sau 1 giờ, ê-kíp phẫu thuật đã mổ bắt con thành công, bé gái cân nặng 3,3 kg chào đời với dây rốn thắt nút một vòng và quấn cổ một vòng. Sau sinh, bé gái được da kề da với mẹ nhằm duy trì thân nhiệt, ổn định sức khỏe. Hiện tại, sức khỏe mẹ con đã ổn định và được tiếp tục được theo dõi. Bác sĩ Vũ Đăng Khoa, Trưởng khoa Sản cho biết, tình trạng dây rốn thắt nút chiếm tỷ lệ 0,3-2,2% của các ca sinh. Tỷ lệ tử vong của các thai nhi có dây rốn thắt nút tăng gấp 4 lần so với thai nhi bình thường. Trường hợp của sản phụ G. xảy ra đột ngột, nếu không kịp thời phát hiện thai nhi có thể sẽ tử vong trong vòng vài giờ. Theo bác sĩ Khoa, dây rốn thắt nút trong tử cung rất khó phát hiện trong quá trình khám thai. Đa số trường hợp đã báo cáo thì thai nhi đều tử vong trong bụng mẹ. Khi sản phụ chưa chuyển dạ, siêu âm động mạch rốn và động mạch não thai nhi, đo biểu đồ tim thai có thể phát hiện suy thai để kịp thời cấp cứu. Các bác sĩ khuyến cáo, để giảm những biến chứng nguy hiểm của thắt nút dây rốn, sản phụ nên theo dõi cử động thai mỗi ngày, đặc biệt trong những tuần cuối thai kỳ. Bà bầu khám định kỳ để đánh giá sức khỏe thai nếu phát hiện cử động thai ít hoặc yếu. Tuân thủ lịch khám thai định kỳ đúng hẹn rất quan trọng, nhất là gần đến ngày dự sinh.

88. Bệnh viện FV thành phố Hồ Chí Minh trả lời về phản ánh của bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 25 tháng 6 năm 2018, bệnh nhân cho biết sáng 19/6 khám, siêu âm, thử nước tiểu tại Bệnh viện FV, bác sĩ chẩn đoán không có thai nhưng có dịch ứ trong lòng tử cung. Trưa cùng ngày, chị được siêu âm tử cung, kết luận "kinh nguyệt nhiều và bất thường không đúng chu kỳ kinh nguyệt". Bệnh nhân được bác sĩ kê đơn thuốc uống để đẩy "dịch ứ". Khoảng 17h, bệnh nhân uống thuốc theo toa bác sĩ gồm 2 viên Misoprostol Stada 200 mg và một viên Tranexamic acid 50 0mg. Khoảng một giờ sau chị đau bụng, tử cung co thắt dữ dội, đi vệ sinh ra một khối máu cục. Máu bắt đầu ra âm ỉ, đến 23h chị bị băng huyết được chồng đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện FV. Bác sĩ chẩn đoán chị "băng huyết do sảy thai", thử nghiệm nước tiểu cho kết quả có thai và tiến hành mổ cấp cứu. "Sau đó tôi tra cứu mới biết Misoprostol là thuốc phá thai", người phụ nữ phản ánh. Bệnh nhân bức xúc vì trong cùng một ngày, tại cùng một bệnh viện, bác sĩ lại đưa ra hai kết quả chẩn đoán khác nhau, khiến chị phải đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày 25/6, đại diện Bệnh viện FV cho biết bệnh viện đã họp, xem xét hồ sơ y khoa, quá trình điều trị cho bệnh nhân và khẳng định những thông tin phản ánh là "không đầy đủ, không khách quan, bị bóp méo".  Bệnh viện xác nhận bệnh nhân khám ngày 19/6 và cung cấp thông tin với bác sĩ là khoảng 3-4 tuần trước đó có dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp sau khi quan hệ tình dục. Sau đó bệnh nhân bị ra máu bất thường nên đến Bệnh viện FV khám. Rà soát lại quy trình xử lý ca bệnh này, đại diện FV cho biết bác sĩ chỉ định bệnh nhân xét nghiệm thử thai nhanh bằng nước tiểu (que thử thai), kết quả âm tính. Bệnh nhân được siêu âm, kết quả "không có túi thai" mà có túi dịch, nhiều khả năng là máu đông. Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân phải tháo lưu máu trong tử cung bằng phương pháp hút hoặc dùng thuốc Misoprostol, một loại prostaglandin. "Bệnh nhân muốn dùng thuốc Misoprostol vì lo phương pháp hút gây đau. Bác sĩ giải thích nếu bệnh nhân chảy máu nhiều thì phải vào bệnh viện ngay", đại diện bệnh viện cho biết. Misoprostol có tác dụng sau vài giờ. Khi bệnh nhân chảy máu nhiều vào buổi tối và quay lại bệnh viện, xét nghiệm thử thai nhanh  kết quả dương tính. Bệnh nhân được điều trị bằng hút lòng tử cung cầm máu, ngưng xuất huyết và nằm viện vài ngày. Bệnh viện cho rằng bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân vào buổi sáng không thể chẩn đoán có thai bởi kết quả xét nghiệm thai nhanh qua nước tiểu là âm tính. Chỉ định tháo lưu dịch ứ trong tử cung của bác sĩ là đúng. Có sự không thống nhất giữa kết luận buổi sáng không thai và buổi chiều có thai, theo Bệnh viện FV, có thể do bệnh nhân đã dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp vài tuần trước đó. Trong trường hợp này, nếu kết luận có thai bác sĩ cũng sẽ quyết định hướng điều trị như không có thai. 

89. Các bác sỹ Bệnh viện Quân Y 175 thành phố Hồ Chí Minh cứu sống bé trai bị xe buýt cán lên người: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 26 tháng 6 năm 2018, sau 40 ngày điều trị, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh đã cứu sống cậu bé 13 tuổi bị tai nạn giao thông. Bác sĩ Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 cho biết bệnh nhân vào viện cấp cứu sáng 15/5 trong tình trạng nguy kịch, hôn mê. Bệnh viện khẩn cấp phát lệnh báo động đỏ, các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa đánh giá đây là ca đa chấn thương rất nặng. Bệnh nhân bị rối loạn huyết động, tụt huyết áp, suy hô hấp rất nặng phải đặt ống nội khí quản. "Khi đặt ống nội khí quản vào thì có máu trào ra theo ống, bệnh nhân tràn khí nhiều dưới ngực nên các bác sĩ tiến hành hồi sức luôn, triển khai ngay các xét nghiệm cấp cứu", bác sĩ Thành chia sẻ. Lồng ngực bệnh nhân có biểu hiện bất thường, nghi ngờ tràn khí vào khoang màng phổi nên bác sĩ quyết định dẫn lưu khoang màng phổi ngay tại khoa cấp cứu. Sau khi dẫn lưu, hô hấp, huyết động ổn định, bệnh nhân được chụp CT. Kết quả phát hiện 5 xương sườn bị gãy, dập phổi hai bên rất nặng, nhất là phổi bên trái, kèm theo chấn thương sọ não, lún sọ vùng đỉnh trái. Dù đã dẫn lưu nhưng tình trạng chảy máu vẫn chưa cải thiện, các bác sĩ nhận định khả năng có tổn thương phổi do xương sườn gãy chọc vào thùy phổi. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Vào mổ ghi nhận có tổn thương thủng hai vị trí phân thùy trên phổi trái. Các bác sĩ đã khâu cầm máu, giải quyết vấn đề dẫn lưu khoang màng phổi bên trái. Về khoa hồi sức, bệnh nhân tiếp tục được thở máy, phối hợp các khoa để điều chỉnh nội mô, xử lý vết thương vùng hốc nách bên trái. Do xe buýt đẩy nên bệnh nhân tổn thương da rất rộng ở vùng thành ngực bên trái. Qúa trình hồi sức của bệnh nhân đối diện nhiều sóng gió, diễn tiến rất nặng. Dù hồi phục các thông số về hô hấp nhưng có những lúc Tuấn Anh có biểu hiện rối loạn thông khí. X-quang tim phổi cho thấy có biến chứng suy hô hấp cấp tiến tiển, phải tiến hành thở máy theo chiến lược bảo vệ phổi. "Bệnh cảnh thế này đòi hỏi bệnh nhân phải nằm yên tuyệt đối, nếu hơi tỉnh một tí lượng oxy sẽ tụt ngay nên có những thời điểm không đủ thuốc an thần, bác sĩ phải đi vay mượn ở các bệnh viện khác sử dụng", bác sĩ Thành chia sẻ. Đại tá, bác sĩ Trần Lê Đồng, Phó Giám đốc phụ trách khối ngoại, Bệnh viện Quân y 175 cho biết có những thời điểm tưởng chừng bệnh nhân không thể vượt qua được. Tuy nhiên các bác sĩ vẫn cố gắng kiên trì điều chỉnh từng bước một, đặc biệt là các thông số thở máy và tình trạng rối loạn nội mô, chống ứ đọng dịch ở phổi.  Sau 28 ngày hôn mê, bệnh nhân tỉnh lại và dần hồi phục. Ngoài tổn thương bên trong lồng ngực, dập phổi, Tuấn Anh còn tổn thương vùng da, đặc biệt vùng hốc nách nên được các bác sĩ phối hợp giải quyết. "Nghị lực cháu bé rất phi thường mới có thể chống chọi được như vậy", tiến sĩ Đồng đánh giá. Gia đình cháu bé vô cùng cảm ơn các bác sỹ đã cứu sống cháu, mang lại niềm hạnh phúc to lớn cho gia đình và người thân.

90. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp làm rõ thông tin liên quan đến bé sơ sinh bị liệt tay: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 26 tháng 6 năm 2018, thư cầu cứu khẩn cấp gửi Bộ trưởng Bộ Y tế của gia đình chị Nguyễn Thị Yến Linh yêu cầu làm rõ vụ việc bác sĩ tắc trách khiến bé bị liệt tay trái và dị tật mắt đã được chuyển lại cho Sở Y tế Đồng Tháp . Theo công văn Bộ Y tế gửi Sở Y tế Đồng Tháp, người gửi đơn thư cầu làm rõ vụ việc bác sĩ tắc trách khiến bé bị liệt tay trái và dị tật mắt là anh Nguyễn Văn Quý (chồng chị Linh, cư trú tại ấp 3, Hưng Thạnh, Thị xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Đơn thư của anh Quý được chuyển tới Sở Y tế Đồng Tháp thụ lý. Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp thành lập hội đồng chuyên môn cấp tỉnh xem xét quá trình tiếp nhận, chăm sóc và điều trị trường hợp mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Yến Linh (vợ anh Nguyễn Văn Quý) và gửi báo cáo kết quả về Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em trước ngày 28/6/2018. Bộ Y tế cũng nêu rõ, trong trường hợp Sở Y tế Đồng Tháp chưa họp và thông báo với gia đình chị Linh thì cần khẩn trương tổ chức cuộc họp với gia đình để chia sẻ, động viên, giải thích và thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế Đồng Tháp phải chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến tử vong hoặc tai biến liên quan đến sức khỏe bà mẹ, trẻ em tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài. Kết quả giải quyết phải gửi về Bộ Y tế trước ngày 30/7/2018. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đơn thư của anh Quý gửi đến Bộ Y tế vào ngày 21/5/2018. Trong đơn, anh Quý nếu rõ, ngày 28/8/2017 vợ anh là Nguyễn Thị Yến Linh tới Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp để sinh con. Lúc này sức khỏe chị vẫn bình thường, không có dấu hiệu sinh khó, gia đình cũng không nhận được bất cứ thông báo nào từ bệnh viện về việc chị có dấu hiệu khó sinh. Bên cạnh đó, kết quả thăm khám từ khi mang thai cho đến ngày sinh đều thể hiện bé sơ sinh Nguyễn Ngọc Tường An trong bụng mẹ luôn khỏe mạnh, không dị tật. Theo anh Quý, trong quá trình chị Linh sinh con, người đỡ đẻ trực tiếp là hộ sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng đã để kíp trực lơ là, thiếu trách nhiệm làm bé sơ sinh Nguyễn Ngọc Tường An gãy tay. Hiện nay, cánh tay trái của bé An bị liệt, dây thần kinh bị ảnh hưởng khiến mắt bé cũng bị dị tật một bên to, một bên nhỏ. Anh Quý cho rằng, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp thoái thác trách nhiệm bằng cách cho bé An chuyển viện. Nhưng khi tới Bệnh viện Nhi đồng 1 (theo yêu cầu chuyển viện của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp), gia đình anh Quý được biết bé An bị gãy xương cẳng tay trái sau sinh.

91. Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh cứu sống bệnh nhân bị vỡ u máu trong gan gây tràn máu ổ bụng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 26 tháng 6 năm 2018, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện thành công ca nút mạch cầm máu u gan vỡ, cứu sống bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu can thiệp kịp thời. Bệnh nhân Phạm Hữu C – 68 tuổi (Bắc Giang) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng thượng vị đột ngột, dữ dội. Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã thăm khám, chụp chiếu và làm các xét nghiệm. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân có khối u máu gan trái bị vỡ gây tràn máu ổ bụng, nguy cơ tử vong cao do mất máu. Trước tình huống bệnh nhân nguy kịch, bác sĩ Lê Tiến Hưng – Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh (Bệnh viện Bãi Cháy) hội chẩn và quyết định thực hiện kỹ thuật  nút mạch cầm máu u gan vỡ  trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Cũng theo BS. Hưng, trước đây, để điều trị u máu gan vỡ, bệnh nhân phải trải qua cuộc đại phẫu nặng nề, mất máu, vết mổ hở gây đau đớn, thời gian nằm viện kéo dài nửa tháng. Nhưng kỹ thuật nút mạch can thiệp thành công giúp bệnh nhân cầm máu tức thì, tránh nguy cơ tử vong, vị trí luồn thiết bị can thiệp kích thước nhỏ như vết tiêm truyền mạch máu, không gây đau đớn, không để lại sẹo, chỉ sau vài ngày bệnh nhân có thể bình phục ra viện”. Đây là kỹ thuật nút mạch cấp cứu vô cùng phức tạp, đòi hỏi bác sĩ điện quang can thiệp phải có kinh nghiệm và kĩ năng chuyên sâu, bài bản, thiết bị y tế hiện đại đồng bộ giúp bệnh nhân tránh được ca đại phẫu với thời gian nằm viện điều trị dài ngày, nguy cơ tử vong do mất máu. Trải qua cơn “thập tử nhất sinh”, ông Phạm Hữu C chia sẻ: “Hiện giờ tôi cảm thấy không còn đau đớn nữa, ăn uống tốt. Sức khỏe của tôi đang dần bình phục, tôi rất cảm ơn các bác sĩ ở đây”.

92. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xử lý thông tin phản ánh về Bệnh viện FV: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 27 tháng 6 năm 2018,  Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi giám đốc Sở Y tế TP.HCM về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh. Theo đó, ngày 25/6 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Bệnh nhân phản ánh bệnh viện sáng nói không có thai, chiều ghi sảy thai”. Nội dung bài báo phản ánh về trường hợp chị N.T.M.C khám tại Bệnh viện FV TP.HCM trong cùng một ngày cho hai kết quả khác nhau. Về việc này, Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu giám đốc Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo Bệnh viện FV khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu; xác định rõ trách nhiệm của bệnh viện và trách nhiệm về phía người bệnh (thành lập Hội đồng chuyên môn trong trường hợp cần thiết); xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo quy định nếu có sai phạm. Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê yêu cầu phải công khai thông tin và kết quả xác minh cho cơ quan truyền thông, báo cáo về Cục Quản lý khám chữa bệnh trước ngày 3/7/2018.

93. Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cứu sống bé trai bị vỡ lá lách cấp độ 4: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 27 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa cấp cứu thành công bé trai bị vỡ lá lách cấp độ 4, do trèo cây bị té xuống đất. Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc đang trèo cây nhãn chơi, em T.Q.H. (13 tuổi), ngụ tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bị té ngã và bị đau hông trái. Gia đình lập tức chuyển em H. vào cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Thành phố Cần Thơ) 19/6 trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tuột. Các bác sĩ chẩn đoán, em H. bị vỡ lá lách độ 4, cuốn lá lách bị đứt ngang, trong ổ bụng có dịch và gần 1.500 ml máu. Các bác sĩ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã nhanh chóng phẫu thuật cho em H., cắt bỏ toàn bộ lá lách và sử dụng phương pháp truyền máu hoàn hồi để lấy máu trong ổ bụng truyền lại cho em H..Sau khi phẫu thuật, sức khỏe em H hồi phục tốt và đã xuất viện. Theo ThS.BS Nguyễn Hữu Kỳ Phương, Trưởng khoa Tiêu Hóa, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long - bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân: Việc dùng phương pháp truyền máu hoàn hồi trong phẫu thuật cho trường hợp bệnh nhân H. do lượng máu mất đi rất lớn, bệnh nhân có thể trụy mạch, sốc, nếu không có lượng máu bù vào cơ thể bệnh nhân kịp thời và có thể tử vong rất nhanh. ThS.BS Nguyễn Hữu Kỳ Phương cho biết thêm: Phương pháp truyền máu hoàn hồi là phương pháp truyền máu bảo đảm phòng lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng qua truyền máu như HIV, HBV, HCV, giang mai,… loại trừ được các phản ứng miễn dịch đồng loài do bất đồng nhóm máu và các phản ứng: sốt, dị ứng; không gây tai biến gì cho người bệnh khi lấy máu và truyền máu cho họ, kích thích sinh hồng cầu, vết thương chóng hồi phục và sớm thành sẹo…Bên cạnh đó, phương pháp này còn tăng thêm nguồn cung cấp máu an toàn nhất và giảm bớt được khoản chi phí điều trị cho bệnh nhân.Phương pháp truyền máu hoàn hồi hay còn gọi là truyền máu tự thân. Đây là phương pháp lấy máu của bệnh nhân để truyền lại cho chính bệnh nhân, được xem là một phương pháp hỗ trợ tối ưu để sử dụng trong các phẫu thuật có nguy cơ mất máu lớn, đặc biệt là các ca phẫu thuật cấp cứu mạch máu, tim mạch, vỡ gan, vỡ lách.

94. Các bác sỹ Bệnh viện Nông nghiệp nối thành công bàn tay cho một bệnh nhân bị đứt mạch thần kinh: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 29 tháng 6 năm 2018, không may bị một cảnh kính cứa vào cổ tay trái, người đàn ông 53 tuổi (Thanh Oai, Hà Nội) bị chấn thương nặng về vùng tay. Bệnh nhân N.X.V (53 tuổi) được gia đình đưa đến BV Đa khoa Nông nghiệp chiều tối ngày 18/6/2018,trong tình trạng bị mảnh kính vỡ cắt vào cổ tay trái do tai nạn lao động. Trước đó, gia đình đã đưa bệnh nhân sơ cứu băng vết thương tại Bệnh viện Huyện Thanh Oai, sau đó được chuyển về BV Nông nghiệp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, đau nhiều, da niêm mạc nhợt. Qua thăm khám và chẩn đoán đây là vết thương phức tạp cổ tay trái, đứt bó mạch thần kinh trụ, đứt thần kinh giữa và nhiều gân gấp bàn ngón tay, cẳng tay. Các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương nhanh chóng triển khai kíp phẫu thuật để nối vi phẫu, cứu bàn tay của bệnh nhân. Sau gần 4h làm việc liên tục với kỹ thuật vi phẫu nối động mạch trụ các bác sĩ đã nối thần kinh trụ, nối thần kinh giữa cổ tay của bệnh nhân. Đồng thời tiến hành khâu nối các gân gấp ngón sâu ngón 4,5, gân gấp nông ngón 2,3,4; Gân gấp cổ tay trụ, gân gan tay dài... Sau 10 ngày được can thiệp, hiện vết mổ bệnh nhân khô, phục hồi tuần hoàn ngoại vi chỗ nối tốt , vận động và cảm giác tốt, dự kiến sau 2 tuần bệnh nhân có thể cắt chỉ, ra viện. Trước đó ngày 9/6/2018 cũng có một bệnh nhân tai nạn lao động máy cắt vào cổ chân phải được đưa đến BV Đa khoa Nông nghiệp trong tình trạng vết thương phức tạp cổ chân phải, đứt bó mạch thần kinh ống gót. Các bác sĩ cũng đã tiến hành phẫu thuật vi phẫu xử lý tổn thương cho bệnh nhân. BS Nguyễn Văn Thưởng, Khoa Ngoại Chấn thương, BVĐK Nông nghiệp cho biết, các tai nạn gây vết thương mạch máu, thần kinh thường xảy ở nam giới, trong độ tuổi lao động . Đây là một cấp cứu ngoại khoa, nguyên nhân hàng đầu làm giảm khối lượng tuần hoàn, đe dọa tính mạng người bệnh hoặc để lại các di chứng nặng nề như cắt cụt chi. Theo các bác sỹ việc sơ cứu ban đầu rất quan trọng , cách nhanh nhất và đơn giản nhất là lấy khăn, mảnh vải sạch băng ép vết thương rồi nhanh chóng đưa đến viện. Tuyệt đối không bôi, đắp bất cứ chất gì vào vết thương (có những trường hợp người nhà lo lắng quá đổ dầu hỏa , muối ... vào vết thương với hy vọng cầm máu ) gây cản trở đến quá trình điều trị.

95. Các bác sỹ Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật nối khí quản thành công cho một bệnh nhân người Campuchia: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 28 tháng 6 năm 2018, các  bác sỹ  BV Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, BV này vừa phẫu thuật nối thành công cho một bệnh nhân người Campuchia (khoảng 28 tuổi) bị sẹo hẹp khí quản do chấn thương đứt khí quản bị bỏ quên tận 2 năm, gây bít hẹp hoàn toàn một đoạn khí quản. Sau đó, bệnh nhân đến BV Tai Mũi Họng thành phố Hồ Chí Minh thăm khám nhưng  từ chối không nhập viện điều trị theo chỉ định của BS vì điều kiện kinh tế. Cách đây một tuần, người này trở lại bệnh viện và mong muốn được điều trị rút khí quản canula. PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy- Giám đốc BV cho biết, các BS đã tiến hành nội soi thanh khí quản cho người này và phát hiện sẹo hẹp bít tắc hoàn toàn vùng sụn  khí quản, chỗ bít tắc cách thanh môn 2,5cm. Đoạn bít tắc hoàn toàn đo được là 1,5 cm. Bệnh nhân được chẩn đoán bị sẹo hẹp khí quản đoạn cổ độ 4 do chấn thương đứt khí quản cách đây khoảng 2 năm. Được biết, trước tình trạng trên, nam thanh niên người Campuchia không thể nói chuyện, ăn uống và thở khó khăn do bị sẹo hẹp khí quản suốt 2 năm. Tại BV Tai Mũi Họng các BS đã quyết định dùng phương pháp  phẫu thuật cắt nối khí quản tận – tận để giải quyết vấn đề sẹo hẹp khí quản cho bệnh nhân. Bệnh nhân được rút nội khí quản sau 2 ngày và 7 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống nuôi ăn. Hiện tại bệnh nhân này đang được tập vật lí trị liệu để cải thiện chức năng thở cũng như ăn uống bình thường.

96. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên phẫu thuật Soave điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 29 tháng 6 năm 2018,  các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa thực hiện ca phẫu thuật Soave cắt đoạn đại trực tràng bị phình để điều trị táo bón bẩm sinh cho trẻ. Bệnh nhi là bé trai H.H.Nh. 34 tháng tuổi, người dân tộc Vân Kiều ở xã Linh Thượng, huyện Gio Linh. Bé đã được các bác sỹ khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện áp dụng phương pháp Soave nội soi cắt đoạn đại trực tràng thiếu các hạch phó giao cảm (đoạn vô hạch) nên bị mất nhu động và ngày càng teo, hẹp lại (vì không hoạt động) gây táo bón mạn tính. 7 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe của bé hiện đã ổn định. Tiến sĩ-bác sĩ Trương Vĩnh Quý, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết: Bé H.H.Nh. được đưa vào viện trong tình trạng bụng trướng, không đại tiện được vì tắc ruột. Với chẩn đoán cho thấy bé bị phình đại tràng bẩm sinh do hậu quả tắc đoạn đại trực tràng vô hạch nên không đại tiện được mà phải bơm thuốc kích thích đại tiện liên tục từ lúc mới sinh, các bác sỹ của khoa đã tiến hành phẫu thuật Soave cắt đoạn đại trực tràng bệnh lý. Phẫu thuật Soave là một phương pháp khó cả về mặt ngoại khoa và gây mê nhưng với điều kiện gây mê đảm bảo an toàn hiện nay thì phẫu thuật này được áp dụng nhiều nhất và là phẫu thuật đưa lại hiệu quả tốt nhất, ít tai biến nhất trong điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị áp dụng phẫu thuật Soave điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh. 


Thăm dò ý kiến