THông tin đường dây nóng tháng 07/2018

01/08/2018 | 17:18 PM

 | 

1. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành 07 văn bản chỉ đạo hoạt động của đường dây nóng Bộ Y tế: trong Báo cáo số 368/BC-VPB1 ngày 20 tháng 7 năm 2018 về Tổng hợp kết quả triển khai hệ thống đường dây nóng ngành Y tế 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Bộ Y tế cho biết đã ban hành 07 văn bản chỉ đạo. Cụ thể: Bộ Y tế đã ban hành Công văn chỉ đạo số 1338/BYT-VPB1 ngày 13/3/2018, Công văn số 1442/BYT-VPB1 ngày 16/3/2018 và Công văn số 175/VPB1 ngày 13/3/2018 đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế xử lý ý kiến phản ánh của người dân đã quá hạn giải quyết và cập nhật kết quả xử lý phản ánh của người dân lên Hệ thống phần mềm theo dõi và đôn đốc, theo dõi, giám sát các đơn vị thực hiện Quy chế sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (1900-9095) tại Quyết định số 1933/QĐ-BYT ngày 19/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ban hành Quyết định số 3491/QĐ-BYT ngày 08/6/2018 về Kiện toàn Tổ Trực đường dây nóng Bộ Y tế, trong đó: Chánh Văn phòng Bộ là Tổ trưởng; 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Bộ là Phó Tổ trưởng Thường trực; 01 đồng chí Lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh và 01 đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Bộ là PhóTổ trưởng; các đồng chí Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em, Trưởng Phòng Tổng hợp là Thành viên Tổ trực và Nhóm theo dõi, tổng hợp giúp việc cho Tổ Trực đường dây nóng là chuyên viên Phòng Tổng hợp và các Vụ, Cục là Thành viên Tổ Trực đường dây nóng. Ban hành Công văn bản chỉ đạo số 3199/BYT-VPB1 ngày 07/6/2018, Công văn số 3200/BYT-VPB1 ngày 07/6/2018 và Công văn số 3201/BYT-VPB1 ngày 07/6/2018 Yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện Ngành,  Bệnh viện các Trường Đại học Y rà soát, cập nhật bổ sung danh sách và số điện thoại trực đường dây nóng các cơ sở y tế khám chữa bệnh công lập và bệnh viện tư nhân; thống nhất sử dụng 01 số điện thoại đường dây nóng Ngành Y tế (1900-9095) trên toàn quốc và triển khai hệ thống phần mềm theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Ngành Y tế. Hiện nay Văn phòng Bộ Y tế đang tổng hợp, cập nhật danh sách số đường dây nóng các đơn vị gửi về trong tháng 8/2018 phối hợp với phía Viettel cập nhật lê hệ thống phần mềm. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ - Thường trực Tổ trực đường dây nóng Bộ Y tế đã làm đầu mối phối hợp với Viettel tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ năm 2018 về việc triển khai Đường dây nóng để tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh từ người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa Bộ Y tế và Tổng Công ty Viễn thông Viettel với mục tiêu: Tiếp tục duy trì triển khai Tổng đài Đường dây nóng ngành Y tế (1900-9095) để tiếp nhận những ý kiến bức xúc của người bệnh cần phải giải quyết khẩn cấp xảy ra tại các Bệnh viện và thực hiện tính năng chuyển trực tiếp cuộc gọi của người dân tới số điện thoại trực Hotline của các Bệnh viện trên toàn quốc.

2. Có tới gần 84% cuộc gọi đến Tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế là không đúng phạm vi giải quyết: trong Báo cáo số 368/BC-VPB1 ngày 20 tháng 7 năm 2018 về Tổng hợp kết quả triển khai hệ thống đường dây nóng ngành Y tế 6 tháng đầu năm 2018, theo số liệu thống kê của Tổng đài trực đường dây nóng 1900-90956, trong 06 tháng đầu năm 2018 có tổng số 32.767 cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Y tế. Trong đó chỉ có 5.331 cuộc gọi phản ánh đúng phạm vi (16,3%), không đúng phạm vi giải đáp có 27.436 cuộcgọi (83,7%); tỷ lệ này tăng so với cùng kỳ năm 2017 (79,2%) và cùng kỳ năm 2016 (62,6%). Số liệu thống kê cho thấy số cuộc gọi đến đường dây nóng 06 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2015, 2016 tăng dần: 8.441 cuộc năm 2015,  11.869 cuộc năm 2016, 32.767 cuộc gọi năm 2018. Tuy nhiên, lại ít hơn so với năm 2017 là 33.365 cuộc. Số cuộc gọi phản ánh đúng phạm vi 06 tháng đầu năm  2018 cũng tăng so với cùng kỳ năm 2015, 2016: 3.159 cuộc năm 2015,  4.074 cuộc năm 2016, 5.331 cuộc gọi năm 2018. Nhưng vẫn thấp hơn so với năm 2017 là  6.939 cuộc gọi. Trong khi đó tỷ lệ các cuộc gọi phản ánh đúng phạm vi so với cùng kỳ 06 tháng đầu năm 2015, 2016, 2017 lại giảm: 37,4% năm 2015, 34% năm 2016, 20,8% năm 2017 và 16,3% năm 2018.  Trong 5.331 cuộc gọi người dân phản ánh đúng phạm vi thông qua đường dây nóng Ngành Y tế (1900- 9095) 06 tháng đầu năm 2018: có 4.859cuộc gọi đã được cập nhậtvà đóng kết quả xử lý lên hệ thống phần mềm còn 472 cuộc gọi chưa được cập nhật kết quả xử lý lên hệ thống phần mềm: Cụ thể, Đơn vị cấp 1(Bệnh viện, Trung tâm y tế tuyến tỉnh, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế) có 4.386 phản ánh, trong đó 4162 cuộc gọi đã được cập nhật và đóng kết quả xử lý lên hệ thống phần mềm còn 224 cuộc gọi chưa được cập nhật kết quả xử lý lên hệ thống phần mềm; Đơn vị cấp 2 (Sở Y tế) có 766 phản ánh, trong đó 646 cuộc gọi đã được cập nhật và đóng kết quả xử lý lên hệ thống phần mềm còn 120 cuộc gọi chưa được cập nhật kết quả xử lý lên hệ thống phần mềm; Đơn vị cấp 3 (Bộ Y tế, Đơn vị thuộc Bộ Y tế) có 179 phản ánh, trong đó 51 cuộc gọi đã được cập nhật kết quả xử lý lên hệ thống phần mềm còn 128 cuộc gọi chưa được cập nhật kết quả xử lý lên hệ thống phần mềm. Số liệu trên chứng tỏ người dân đã quan tâm và sử dụng đường dây nóng Bộ Y tế như là một kênh thông tin để phản ánh ý kiến của mình đối với các dịch vụ y tế.

3. Phần lớn phản ánh của người dân liên quan đến quy trình chuyên môn khám chữa bệnh: theo báo cáo Tổng hợp kết quả triển khai hệ thống đường dây nóng ngành Y tế 6 tháng đầu năm 2018, có 5311 cuộc gọi của người dân được Tổng đài đường dây nóng Bộ Y tế ghi nhận. Phân loại các nội dung các ý kiến phản ánh từ 5.331cuộc gọi đúng phạm vi trong 06 tháng đầu năm 2018: Có 09 cuộc phản ánh trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp và 5.322 phản ánh thông thường. Nội dung người dân phản ánh về quy trình chuyên môn có số lượng cuộc gọi cao nhất là 2.010 cuộc (37,7%) tiếp đến là phản ánh tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất, nội quy cơ sở y tế có 1.717 cuộc (32,2%), thứ ba là phản ánh về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ đối với người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có 911cuộc (17,1%).Thứ tư là phản ánh về các vấn đề liên quan đến viện phí và thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 439 cuộc gọi (8,3%). Bên cạnh đó, có tỷ lệ nhỏ các ý kiến phản ánh về các vấn đề như tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh (2,3%) và khen ngợi, biểu dương những cán bộ y tế (1,8%), tiêu cực như vòi vĩnh, đòi hối lộ (0,6%). Theo số liệu thống kê về các nội dung được người dân phản ánh đến đường dây nóng từ năm 2015 đến nay, ý kiến liên quan đến quy trình chuyên môn và  cơ sở vật chất vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất. Tình trạng phản ánh tiêu cực như vòi vĩnh, đòi hối lộ giảm nhiều. Tuy nhiên tỷ lệ phản ánh về thái độ, tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ đối với người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh lại tăng dần qua các năm (12% năm 2015, 14% năm 2016, 16,5% năm 2017 và 17,1% năm 2018). Ý kiến đánh giá về kết quả xử lý các ý kiến phản ánh của người dân gọi đến đường dây nóng, 06 tháng đầu năm 2018 có: 4.596 khách hàng hài lòng với kết quả xử lý;  241 khách hàng không hài lòng với kết quả xử lý của đơn vị; 494 khách hàng không có ý kiến. Bộ Y tế đã gửi các văn bản chỉ đạo các bệnh viện tuyến Trung ương và Sở Y tế các tỉnh, thành phố xử lý khẩn trương, kịp thời các vụ việc phản ánh của người dân. Kết quả cụ thể trong 06 tháng đầu năm 2018 như sau: Cắt thi đua 45 trường hợp; Điều chuyển sang bộ phận khác 07; Khiển trách 85 trường hợp; Xử lý kỷ luật 07 trường hợp; Cải tiến quy trình khám chữa bệnh 301 trường hợp; Cải thiện cơ sở vật chất 135 trường hợp; Khen thưởng 60 trường hợp.

4. Để trở thành một kênh thông tin hữu hiệu phục vụ quản lý bệnh viện, Đường dây nóng ngành Y tế cần phải được hoàn thiện hơn nữa: theo Văn phòng Bộ Y tế, việc triển khai hệ thống quản lý đường dây nóng ở 3 cấp trên toàn quốc đã bước đầu góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Nhờ có kênh thông tin giám sát này, các cán bộ nhân viên y tế đã ý thức hơn về tầm quan trọng của thái độ ứng xử đối với người bệnh và người nhà người bệnh, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, y đức để đáp ứng được không chỉ nhu cầu khám, chữa bệnh mà còn lấy được niềm tin, sự hài lòng của người dân. Bộ Y tế cũng kịp thời nắm bắt được thực trạng của cơ sở y tế, những tồn tại, khó khăn của cán bộ nhân viên y tế cũng như người dân, từ đó có cơ sở đề ra những định hướng, giải pháp cụ thể nhằm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, quy trình khám, chữa bệnh. Qua thông tin phản ánh của người dân đến đường dây nóng, nhiều tập thể, cá nhân nhân viên y tế tận tình, không quản ngại khó khăn, hết lòng vì người bệnh đã được biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo một không khí phấn khởi, tự tin cho đội ngũ y, bác sĩ. Đồng thời, nhiều trường hợp người dân còn gọi điện lại đường dây nóng cảm ơn Bộ Y tế đã quan tâm, kịp thời hỗ trợ người dân được giải quyết thỏa đáng. Tuy nhiên, thực tế triển khai việc quản lý hệ thống đường dây nóng còn có những khó khăn. Phần đông cán bộ phụ trách đường dây nóng tại các đơn vị là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, đồng thời giữa người trực tiếp nghe và xử lý ý kiến phản ánh người dân qua số đường dây nóng đơn vị và cán bộ cập nhật lên hệ thống phần mềm là khác nhau, do vậy chưa nhất quán nội dung xử lý và chậm cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm. Do vậy số lượng các phản ánh quá hạn chưa cập nhật xử lý lên thệ thống phần mềm vẫn còn tồn tại nhiều, chưa đóng kết quả xử lý. Số lượng cuộc gọi phản ánh đến đường dây nóng đã tăng lên nhiều tuy nhiên cuộc gọi đúng phạm vi tiếp nhận và được xử lý còn rất thấp. Hiện nay có nhiều Bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, Y tế ngành, Bệnh viện thuộc trường Đại học Y Dược chưa đăng ký số đường dây nóng, hơn nữa nhiều cuộc gọi đến tổng tài trực đường dây nóng Ngành Y tế 1900-9095 không đúng phạm vi, nhiều trường hợp gọi hỏi tư vấn sức khỏe, hỏi về bệnh, hỏi danh bạ điện thoại các cơ sở y tế, nhầm tổng đài, nhầm số, phản ánh không đúng sự thật… gây khó khăn cho tư vấn viên xử lý, tra cứu và chuyển các cuộc gọi đến đúng các đơn vị y tế có phản ánh. Đường truyền hệ thống phần mềm đường dây nóng Bộ Y tế (http://duongdaynongbyt.moh.gov.vn ) nhiều lúc chưa ổn định để phục vụ hoạt động giải đáp và công tác hỗ trợ khách hàng của các điện thoại viên, công tác theo dõi của các Bệnh viện trên toàn quốc. Nhiều tính năng trên hệ thống phần mềm đường dây nóng chưa hoàn thiện, phân bổ các nhóm chưa hợp lý, gây khó khăn trong việc tìm kiếm và trích xuất lấy số liệu phục vụ công tác của đơn vị và tổng hợp báo cáo.

5. Bộ Y tế cần cải tiến hệ thống theo dõi kết quả xử lý những phản ánh qua đường dây nóng: đó là kiến nghị đề xuất sau khi rà soát các hoạt động liên quan đến đường dây nóng 6 tháng đầu năm 2018. Bộ Y tế cho rằng Bộ cần phối hợp với phía Viettel điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số tính năng nghiệp vụ phần mềm theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (1900- 9095), nâng cấp đường truyền trên trang website Đường dây nóng Bộ Y tế (http://duongdaynongbyt.moh.gov.vn) để phục vụ hoạt động giải đáp và công tác hỗ trợ khách hàng của các điện thoại viên, công tác theo dõi của các Bệnh viện trên toàn quốc. Bộ cũng cho rằng cần có cơ chế để duy trì kinh phí cho việc quản trị thường xuyên đảm bảo đường truyền website Đường dây nóng Bộ Y tế (http://duongdaynongbyt.moh.gov.vn) được ổn định; Có cơ chế khen thưởng, phụ cấp kinh phí cho cán bộ trực tiếp tiếp nhận, xử lý và cập nhật theo dõi ý kiến phản ánh người dân trên Hệ thống phần mềm theo dõi là rất cần thết, nhằm khuyến khích các cán bộ thực hiện tốt công tác trực đường dây nóng, đồng thời xử lý nghiêm đối với trường hợp bỏ trực, những trường hợp không xử lý hoặc xử lý quá hạn các phản ánh, kiến nghị của người dân. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị một cách định kỳ hoặc đột xuất về việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và hàng năm tổ chức tập huấn, cán bộ y tế về việc sử dụng phần mềm theo dõi việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh qua tổng đài Đường dây nóng 1900-9095 để đảm bảo hiệu quả của đường dây nóng. Bộ cũng đề nghị Tổng công ty viễn thông Viettel thường xuyên cập nhật, nâng cấp phần mềm thu thập ý kiến của người dân và cơ chế chuyển thông tin, ý kiến của người dân đến cơ sở y tế.  Bộ cũng cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến người dân về mục đích sử dụng cũng như hiệu quả của đường dây nóng của ngành Y tế để người dân sử dụng đúng và hiệu quả đường dây nóng, phản ánh đúng nội dung liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế, hạn chế tối đa những phản ánh không đúng phạm vi, không đúng sự thật. Hoạt động của đường dây nóng đã mang lại những kết quả tốt trong thời gian qua, nhờ đó ý kiến của người dân đã đến được với các nhà quản lý cơ quan y tế để cải tiến dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

6. Sáu nhiệm vụ trọng tâm về triển khai hệ thống đường dây nóng Bộ Y tế trong 6 tháng cuối năm 2018: nhằm phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Bộ Y tế - đơn vị được giao đầu mối, thường trực hoạt động này, đã đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm về hoạt động của đường dây nóng Bộ Y tế như sau: (1) Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số tính năng nghiệp vụ phần mềm theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (1900-9095); (2) Tổ chức cập nhật bổ sung số điện thoại trực đường dây nóng của các Bệnh viện Ngành, Bệnh viện các Trường Đại học Y, Bệnh viện tư nhân vào hệ thống theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (1900-9095); (3) Tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị định kỳ và đột xuất việc thực hiện Chỉ thị 09/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và thực hiện Quy chế sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (1900-9095) tại Quyết định số 1933/QĐ-BYT ngày 19/5/2016 tại một số địa phương, đơn vị; (4) Tổ chức tập huấn, cán bộ y tế về việc sử dụng phần mềm theo dõi việc tiếp nhận và kỹ năng xử lý thông tin phản ánh qua tổng đài Đường dây nóng 1900-9095 để đảm bảo hiệu quả của hoạt động đường dây nóng tại các cơ sở y tế; (5) Sửa đổi Quy chế sử dụng phần mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (1900-9095); Quy trình tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân qua tổng đài trực đường dây nóng Bộ Y tế (1900-9095); (6) Xây dựng và phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam tuyên truyền về mục đích sử dụng cũng như hiệu quả của đường dây nóng của ngành Y tế để người dân hiểu rõ về nội dung tiếp nhận, hạn chế tối đa những phản ánh không đúng phạm vi, không đúng sự thật. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ, các Bộ ngành có bệnh viện,... tổ chức triển khai các hoạt động nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018, đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm trên. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên, Bộ Y tế đã huy động nhiều cán bộ có năng lực của Bộ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao.

7. Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai kế hoạch hoạt động Đường dây nóng trong 6 tháng đầu năm 2018: Phát huy kết quả đạt được trong hoạt động thu thập và xử lý phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ y tế qua Đường dây nóng, ngay từ đầu năm 2018, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai hoạt động này, các đơn vị cho biết có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Việc triển khai hệ thống quản lý đường dây nóng ở 3 cấp trên toàn quốc đã bước đầu góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh, cụ thể như (1) Nhờ có kênh thông tin giám sát nói trên, các cán bộ nhân viên y tế đã ý thức hơn về tầm quan trọng của thái độ ứng xử đối với người bệnh và người nhà người bệnh, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn, y đức để đáp ứng được không chỉ nhu cầu khám, chữa bệnh mà còn lấy được niềm tin, sự hài lòng của người dân; (2) Bộ Y tế cũng kịp thời nắm bắt được thực trạng của cơ sở y tế, những tồn tại, khó khăn của cán bộ nhân viên y tế cũng như người dân, từ đó có cơ sở đề ra những định hướng, giải pháp cụ thể nhằm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, quy trình khám, chữa bệnh; (3) Qua thông tin phản ánh của người dân đến đường dây nóng, nhiều tập thể, cá nhân nhân viên y tế tận tình, không quản ngại khó khăn, hết lòng vì người bệnh đã được biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo một không khí phấn khởi, tự tin cho đội ngũ y, bác sĩ. Đồng thời, nhiều trường hợp người dân còn gọi điện lại đường dây nóng cảm ơn Bộ Y tế đã quan tâm, kịp thời hỗ trợ người dân được giải quyết thỏa đáng. Mặc dù, việc triển khai đường dây nóng thời gian qua đã thu được những kết quả tích cực nhưng thực tế triển khai còn có những khó khăn, hạn chế như: (1) Cán bộ phụ trách số đường dây nóng tại các đơn vị là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi, đồng thời giữa người trực tiếp nghe và xử lý ý kiến phản ánh người dân qua số đường dây nóng đơn vị và cán bộ cập nhật lên hệ thống phần mềm là khác nhau, do vậy chưa nhất quán nội dung xử lý và chậm cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm. Do vậy số lượng các phản ánh quá hạn chưa cập nhật xử lý lên thệ thống phần mềm vẫn còn tồn tại nhiều, chưa đóng kết quả xử lý; (2) Số lượng cuộc gọi phản ánh đến đường dây nóng đã tăng lên nhiều tuy nhiên cuộc gọi đúng phạm vi tiếp nhận và được xử lý còn rất thấp. Hiện nay có nhiều Bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, Y tế ngành, Bệnh viện thuộc trường Đại học Y Dược chưa đăng ký số đường dây nóng, hơn nữa nhiều cuộc gọi đến tổng tài trực đường dây nóng Ngành Y tế 1900-9095 không đúng phạm vi, nhiều trường hợp gọi hỏi tư vấn sức khỏe, hỏi về bệnh, hỏi danh bạ điện thoại các cơ sở y tế, nhầm tổng đài, nhầm số, phản ánh không đúng sự thật…gây khó khăn cho tư vấn viên xử lý, tra cứu và chuyển các cuộc gọi đến đúng các đơn vị y tế có phản ánh; và (3) Đường truyền hệ thống phần mềm đường dây nóng Bộ Y tế nhiều lúc chưa ổn định để phục vụ hoạt động giải đáp và công tác hỗ trợ khách hàng của các điện thoại viên, công tác theo dõi của các Bệnh viện trên toàn quốc. Nhiều tính năng trên hệ thống phần mềm đường dây nóng chưa hoàn thiện, phân bổ các nhóm chưa hợp lý, gây khó khăn trong việc tìm kiếm và trích xuất lấy số liệu phục vụ công tác của đơn vị và tổng hợp báo cáo.

8. Sở Y tế tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả giải quyết phản ánh của người bệnh trên hệ thống phần mềm đường dây nóng Bộ Y tế: ngày 16 tháng 7 năm 2018, Sở Y tế Tiền Giang đã có văn bản số 1783/SYT-NVY báo cáo kết quả giải quyết phản ánh liên quan đến trường hợp bệnh nhân T.Đ.Th về việc khám bệnh tại Trung tâm Da liễu Tiền Giang. Theo phản ánh của bệnh nhân Th., sáng ngày 29 tháng 6 năm 2018, bệnh nhân có lịch hẹn tái khám vào ngày 06 tháng 7 năm 2018 tại Trung tâm Da liễu Tiền GIang. Nhưng do tình trạng của bệnh nhân tiến triển nên bệnh nhân có đến khám sớm hơn so với lịch hẹn. Khi bệnh nhân đến Trung tâm, bác sỹ Nh. T. Ph. Đ. từ chối tái khám cho bệnh nhân mặc dù lúc đó tình trạng bệnh của bệnh nhân nặng hơn; bác sỹ Đ. yêu cầu bệnh nhân tái khám đúng ngày. Bệnh nhân không hài lòng và yêu cầu giải thích. Khi nhận được thông tin này, Trung tâm Da liễu Tiền Giang đã báo cáo như sau: ngày 26 tháng 6 năm 2018, bệnh nhân Th. đến Trung tâm Da liễu Tiền Giang khám bảo hiểm y tế và được bác sỹ Nh. T. Ph. Đ. khám và điều trị với chẩn đoán “mụn cóc”. Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng phương pháp đốt laser CO2, kháng sinh đường uống để chống nhiễm trùng và được hẹn tái khám sau 10 ngày điều trị. Nhưng chỉ 03 ngày sau khi điều trị, bệnh nhân lại đến Trung tâm Da liễu Tiền Giang khám và yêu cầu đốt laser CO2 cho các mụn cóc còn lại. Lần đốt thứ nhất, do bệnh nhân có nhiều mụn cóc, nên bác sỹ chỉ đốt một số mụn to. Sau khi khám, bác sỹ Đ. đã giải thích cho bệnh nhân rằng nếu đốt tiếp mụn cóc trên vùng da đã đốt chưa lành sẽ gây nhiễm trùng; nên chờ vết đốt cũ lành mới tiếp tục đốt các mụn cóc còn lại. Bệnh nhân không đồng ý với hướng điều trị chuyên môn của bác sỹ nên đã phản ánh lên đường dây nóng Bộ Y tế. Theo Trung tâm Da liễu Tiền Giang, việc xử lý của bác sỹ là đúng với phác đồ điều trị được Bộ Y tế quy định và để bảo đảm an toàn cho người bệnh. Trước tình hình đó, Sở Y tế Tiền Giang đã yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm Da liễu trực tiếp mời bệnh nhân đến để giải thích cụ thể cho bệnh nhân được rõ. Qua trường hợp này, cho thấy vấn đề tư vấn cho bệnh nhân là rất quan trọng. Đây là khâu còn rất yếu ở các cơ sở y tế. Dẫn tình trạng đến người bệnh không hiểu biết về bệnh và có suy nghĩ không đúng về các nhân viên y tế khi thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng.

9. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện Phổi Trung ương nhận được 11 ý kiến phản ánh về những vấn đề liên quan đến Bệnh viện: theo văn bản số 1098/BVPTƯ-KHTH ngày 04 tháng 7 năm 2018 gửi Bộ Y tế báo cáo kết quả xử lý phản ánh qua Đường dây nóng 6 tháng đầu năm 2018, Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, Bệnh viện đã nhận được 11 ý kiến phản ánh của người dân về các hoạt động của Bệnh viện, trong đó có 4 ý kiến phản ánh trực tiếp đến đường dây nóng của Bệnh viện, 7 ý kiến phản ánh qua Đường dây nóng Bộ Y tế. Trong số 11 phản ánh này có 10 phản ánh về những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của Bệnh viện. Sau khi nhận được các ý kiến phản ánh, Bệnh viện đã khẩn trương xử lý và thông báo kết quả cho người phản ánh, cũng như báo cáo kết quả về Bộ Y tế và đưa lên Hệ thống quản lý theo dõi Đường dây nóng. Các nội dung phản ánh liên quan đến các vấn đề như: nhân viên bệnh viện có thái độ thiếu quan tâm đến bệnh nhân (1 ý kiến), quy trình chuyên môn của bệnh viện (7 ý kiến, trong đó có 4 ý kiến phàn nàn về không đảm bảo điều kiện chuyển tuyến), về bảo hiểm y tế (1 ý kiến), khen ngợi nhân viên y tế tận tụy phục vụ người bệnh (2 ý kiến).

10. Thắc mắc của người nhà bệnh nhân về trường hợp bệnh nhân phải nằm trên băng ca đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai trả lời: theo báo cáo số 1766/BC-ĐKĐN ngày 9 tháng 7 năm 2018 về Kết quả giải quyết phản ánh của người bệnh qua đường dây nóng Bộ Y tế, anh Đ.Q.V. nhập viện lúc 11 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2018 tại phòng 832 khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Anh V. phản ánh người bệnh không có giường nằm và phải nằm trên cáng (băng ca). Anh V. thắc mắc thì điều dưỡng viên trả lời rằng phải chờ người bệnh khác ra viện thì mới có giường. Anh V. bức xúc đã gọi cho Đường dây nóng Bộ Y tế để phản ánh về việc này. Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã liên hệ với khoa Chấn thương chỉnh hình thì được biết hiện tại khoa Chấn thương chỉnh hình đang trong tình trạng quá tải. Số lượng người bệnh nội trú trung bình ngày là trên 90 lượt, trong khi đó số lượng giường bệnh thực tế chỉ là 68 giường. Do dó một số người bệnh sau hậu phẫu phải nằm trên băng ca, chờ cho đến khi khoa sắp xếp được giường mới có thể có giường nằm, và thường là sau khi có người bệnh xuất viện mới có giường trống. Nhận được thông tin này, nhân viên phòng Quản lý chất lượng đã gặp trực tiếp người bệnh và người nhà bệnh nhân để giải thích và mong thông cảm ở tình trạng của khoa, đồng thời khẳng định rằng tình trạng này chỉ là tạm thời, không phải tình trạng thường xuyên ở khoa và đề người bệnh chờ đợi trong thời gian khoa sắp xếp được giường bệnh. Ban Giám đốc đã chỉ đạo phòng Kế hoạch tổng hợp và các khoa/phòng có liên quan tổ chức điều tiết người bệnh để hạn chế tối đa tình huống người bệnh nằm băng ca tại các khoa điều trị nội trú.

11. Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả giải quyết phản ánh của người dân về việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và giữ xe ở bệnh viện: theo Báo cáo số 1830/BC-BVĐKĐN ngày 16 tháng 7 năm 2018 về kết quả giải quyết phản ánh của người bệnh qua đường dây nóng Bộ Y tế tuần 28, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nhận được 02 phản ánh của người dân gửi qua Đường dây nóng Bộ Y tế. Trường hợp thứ nhất, ngày 08 tháng 7 năm 2018, ông Đ.V. Đ phản ánh ông đang nhập viện, có thẻ bảo hiểm y tế ghi ngày tháng năm sinh, nhưng trên Chứng minh thư nhân dân mới của ông không ghi ngày tháng năm sinh mà chỉ có năm sinh nên bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã không tiếp nhận bảo hiểm y tế. Ông Đ. mang giấy chứng minh thư cũ đến (có ngày tháng năm sinh) nhưng vẫn không được bệnh viện chấp nhận. Phòng Quản lý chất lượng đã liên hệ với ông Đ và được biết sau khi kiểm tra, xác minh các giấy tờ, bao gồm Giấy chứng minh thư cũ (có ngày tháng năm sinh), Giấy chứng minh thư mới (không có ngày tháng sinh) và thẻ bảo hiểm y tế, khoa điều trị đã cho ông Đ. được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế. Phòng quản lý chát lượng đã liên hệ lại với ông Đ. và lưu ý ông khi đến khám bệnh trong những lần tiếp theo tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, ông cần mang theo những giấy tờ để đối chiếu, kiểm tra, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của bản thân. Trường hợp thứ hai liên quan đến việc gửi xe trong bệnh viện, theo phản ánh. ngày 10 tháng 7 năm 2018, chị D.T.T. cho biết chị gửi xe ở bệnh viện đa khoa Đồng Nai, khi đi lấy xe, chị đưa thẻ cho bảo vệ thì bảo vệ nói rằng thẻ này không hiện lên hình xe của chị. Chị T. đã đưa chứng minh thư nhân dân và thẻ ngân hàng để chứng minh nhưng bảo vệ không đồng ý trả xe cho chị. Nhận được thông tin, Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đã liên hệ với bộ phận giữ xe và được biết có thể do thẻ từ cấp cho chị T. bị lỗi nên khi nhân viên trông giữ xe kiểm tra thông tin trên thẻ từ thì không xuất hiện hình ảnh xe của chị T, Do đó nhân viên bộ phận giữ xe đã đề nghị chị T. xuất trình giấy tờ xe để chứng minh chị là chủ phương tiện, nhưng chị T, không mang theo nên bộ phận giữ xe tạm thời chưa trả xe cho chị T. Bảo vệ đã thuê xe ôm đưa chị T. về nhà để lấy giấy tờ xe. Sau sự việc này, bệnh viện đã yêu cầu đơn vị trông giữ xe kiểm tra chất lượng các thẻ từ đang được sử dụng; đồng thời cũng nhắc chị T. mang giấy tờ xe trong khi sử dụng xe.

12. Bệnh nhân phản ánh về thái độ của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai: theo báo cáo số 1891/BC-BVĐKĐN ngày 23 tháng 7 năm 2018 về kết quả giải quyết phản ánh của người bệnh qua đường dây nóng Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết, bệnh viện nhận và xử lý 02 phản ánh của người dân gửi qua Đường dây nóng Bộ Y tế. Kết quả như sau: trường hợp thứ nhất là khoảng 11h00 ngày 13 tháng 7 năm 2018, anh S. phản ánh về thái độ của nhân viên tên H.A ngồi tại bàn tiếp nhận khám dịch vụ tại lầu 5, khoa Tai Mũi Họng (khu B) Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Sau khi anh S. lên lầu 5 chưa kịp hỏi gì thì nhân viên H.O. đã nói “đi thẳng rẽ trái” với thái độ cáu gắt với anh S. Phòng Quản lý chất lượng đã liên hệ với kế toán H.O. là nhân viên thu ngân tại lầu 5 và được biết tại lầu 5 không có nhân viên chăm sóc khách hàng hướng dẫn bệnh nhân nên kế toán O. thường xuyên phải vừa thực hiện thanh toán vừa trả lời những thắc mắc của người bệnh đến khám Tai Mũi Họng. Tại thời điểm anh S. phản ánh, lượng bệnh nhân ở tầng 5 khá đông nên kế toán O, trả lời theo thói quen với mục đích hướng dẫn người bệnh đến phòng khám Tai Mũi Họng. Kế toán O. cho biết khi nói như vậy với anh S. kế toán O. không hề khó chịu với anh S. Phòng Tài chính kế toán đã nhắc nhở nhân viên về thái độ giao tiếp đúng mực hơn với khách hàng. Kế toán Oanh cũng đã rút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn bệnh nhân khám ngoại trú. Phía Bệnh viện đã liên hệ với anh Sơn để giải thích về thái độ của kế toán O, đồng  thời cũng cho biết trong thời gian tới bệnh viện sẽ rút kinh nghiệm và chấn chỉnh nhân viên vè thái độ ứng xử đối với người bệnh. Trường hợp thứ hai là ngày 16 tháng 7 năm 2018, anh Th. phản ánh bệnh nhân B. nhập viện từ sáng tại khoa Ung bướu lầu 12 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai được nhân viên yêu cầu vào phòng 1202 để chờ khám nhưng chờ từ sáng đến chiều cũng không có bác sỹ nào vào thăm khám và điều trị. Về trường hợp này, theo quy định tại bệnh viện khi người bệnh nhập viện điều trị tại các khoa điều trị nội trú sẽ được bác sỹ trực thăm khám ngay sau khi điều dưỡng trực sắp xếp giường bệnh. Tuy nhiên trong thời điểm bệnh nhên B. nhập viện tại khoa Ung bướu, bác sỹ trực tham gia ca phẫu thuật cấp cứu cho trường hợp bệnh nhân nặng tại khoa Gây mê hồi sức. Điều dưỡng trực đã sắp xếp giường cho bệnh nhân B. và đã thông báo cho người bệnh và thân nhân biết việc bác sỹ trực tham gia phẫu thuật cấp cứu nên chưa thăm khám cho bệnh nhân. Khoảng 14h00, bác sỹ trực đã thực hiện khám cho bệnh nhân B. ngay sau khi kết thúc ca phẫu thuật cấp cứu. Phòng Quản lý chất lượng đã liên hệ với anh Th. để giải thích lý do việc khám chậm trễ; đồng thời thông báo ý kiến của anh Thọ đến Trưởng khoa Ung bướu để có biện pháp giải quyết thích hợp nếu trường hợp tương tự xảy ra.

13. Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam trả lời về phản ánh không có phiếu thu dịch vụ y tế: theo văn bản số 1028/BV-KTHT ngày 12 tháng 7 năm 2018 gửi Bộ Y tế, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết sau khi nhận được phản hồi từ đường dây nóng Bộ Y tế về phản ánh của người nhà sản phụ liên quan đến việc thu phí khi khám sàng lọc sơ sinh, Bệnh viện đã kiểm tra thông tin và xử lý vấn đề này. Kết quả như sau: Anh T. là người nhà của sản phụ phản ánh 2 nội dung: (1) 14 giờ 12 phút ngày 9 tháng 7 năm 2018, anh T. gọi điện cho đường dây nóng phản ánh là anh T. đưa vợ là chị H.T.B.K đến khoa Sản Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam để sinh, có phát sinh khoản phí sàng lọc sơ sinh và không có phiếu thu. Anh T. có hỏi bác sỹ V. thu tiền thì được trả lời là khám ngoài nên phải trả phí; (2) Sản phụ H.T.B.K. sinh con và đang nằm tại phòng 423 khoa Sản, bác sỹ V. khoa Sản tầng 4 trao đổi với sản phụ về tình trạng bé sơ sinh con sản phụ K. và yêu cầu sản phụ nộp trước tiền tại phòng là 550 ngàn đồng cho khoản sàng lọc sơ sinh lấy máu gót chân, khoản thu này không có hóa đơn. Khi người nhà bệnh nhân hỏi, thì bác sỹ V. trả lời đây là dịch vụ, không có hóa đơn. Anh T. đã gọi điện cho Đường dây nóng hỏi về vấn đề này. Sau khi biết việc này, Bệnh viện đã thành lập Tổ xác minh và xử lý thông tin do Phó Giám đốc Bệnh viện chủ trì; tham gia tổ này có Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng khoa khám bệnh, Trưởng khoa Cấp cứu- Can thiệp tim mạch, Trưởng khoa Sản. Vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 11 tháng 7 năm 2018, Tổ xác minh và xử lý thông tin đã họp và nhận định như sau: đúng là có việc thu phí như trên ở khoa Sản. Dịch vụ test lấy máu gót chân sàng lọc sơ sinh là dịch vụ chưa được triển khai tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, tuy nhiên khoa Sản đã liên hệ với Trung tâm Isolabo tại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện xét nghiệm này và hóa đơn thanh toán dịch vụ xét nghiệm sẽ do Trung tâm này cung cấp. Tổ xác minh và xử lý thông tin đã liên lạc với người nhà sản phụ K., thì người nhà sản phụ yêu cầu cung cấp hóa đơn thu tiền đối với xét nghiệm này và cung cấp kết quả xét nghiệm của cháu bé. Tổ đã yêu cầu bác sỹ V. liên hệ với Trung tâm Isolabo để đáp ứng yêu cầu của người nhà sản phụ K. Sau khi nghe phương án giải quyết, anh T. không có ý kiến gì thêm. Sau sự việc này, Tổ đã đề xuất với Giám đốc Bệnh viện chấn chỉnh việc tự giới thiệu bệnh nhân làm xét nghiệm ở ngoài bệnh viện khi chưa có ý kiến cho phép của lãnh đạo bệnh viện và nghiêm cấm việc thu phí của bệnh nhân tại khoa; tất cả việc thu phí phải do phòng Tài chính kế toán tiến hành.

14. Đường dây nóng về an toàn thực phẩm ở Quảng Nam chưa được sử dụng một cách hiệu quả: Từ năm 2016, ngành y tế Quảng Nam đã thiết lập đường dây nóng về an toàn thực phẩm với số điện thoại 02353.827.797. Tuy nhiên, đến nay theo thống kê số điện thoại này chỉ nhận được 1 thông tin phản ánh của người dân về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại huyện Đại Lộc vào năm 2017. Từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, các ngành chức năng của Tỉnh đã thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại 31.410 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, kinh doanh chả, bún, mì, điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, các bếp ăn tập thể và các cơ sở chế biến suất ăn sẵn. Qua đó, phát hiện 3.992 cơ sở vi phạm; phạt vi phạm hành chính 248 cơ sở với tổng số tiền gần 633 triệu đồng. Các cơ sở này chủ yếu vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản; bảo quản trong kinh doanh thức ăn đường phố; vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; vi phạm quy định về xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Trên toàn tỉnh hiện có 18.906 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; trong đó có 2.400 cơ sở chế biến, 5.807 cơ sở kinh doanh và 10.699 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tại tuyến xã, chỉ có 10% cơ sở được cấp giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm, tỷ lệ này ở tuyến huyện và tuyến tỉnh lần lượt là 40% và 91%. Trước tình hình sử dụng đường dây nóng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp để người dân biết và sử dụng đường dây nóng về an toàn thực phẩm một cách có hiệu quả trong việc giám sát các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

15. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng báo cáo về trường hợp thai nhi tử vong tại Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc, Hải phòng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 30 tháng 6 năm 2018, liên quan đến vụ việc, ngày 29/6, Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo đến Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu bệnh viện phụ sản Tâm Phúc khẩn trương họp hội đồng chuyên môn, xem xét trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan, xử lý nghiêm nếu có sai phạm quy chế chuyên môn. Công văn đề nghị bệnh viện phụ sản Tâm Phúc chia sẻ, động viên và cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và các cơ quan truyền thông. Trong khi chờ kết quả họp hội đồng chuyên môn, Bộ đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo nhanh việc xác minh thông tin về quá trình theo dõi, chăm sóc, xử lý, chăm sóc đối với trường hợp sản phụ Tuyết. Báo cáo nhanh phải gửi về Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế trước ngày 4/7/2018. Theo thông tin, chiều 30/6, Bệnh viện phụ sản Tâm Phúc (đường Hồ Sen, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng) sẽ tiến hành kiểm thảo tử vong đối với trường hợp thai nhi 4,4kg chết trong bụng mẹ trong quá trình chờ sinh tại bệnh viện. Liên quan đến vụ việc thai nhi hơn 4kg chết trong bụng sản phụ khi chờ mổ xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc, Hải Phòng, ông Vũ Văn Chỉnh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc - cho biết sẽ triệu tập kíp trực gồm y tá và bác sỹ chăm sóc sản phụ Lê Thị Ánh Tuyết, đồng thời Bệnh viện cũng sẽ thành lập hội đồng y khoa để xác minh làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo PLVN, ông Vũ Văn Chỉnh cho biết, sản phụ Lê Thị Ánh Tuyết (23 tuổi, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) nhập viện lúc 16h ngày 25/6. Kết quả khám và hội chẩn cho thấy sản phụ đã có thai 40 tuần. Siêu âm chẩn đoán thai nhi có cân nặng là 4,4kg. Do sản phụ có thai lần đầu nên bác sỹ đã chỉ định mổ. Gia đình sản phụ xin mổ vào ngày 29/6. Bác sỹ cũng đã giải thích với gia đình là với những thai đủ 40 tuần cho phép theo dõi thêm 5 ngày nữa. Sau đó sản phụ được cho lên khoa Phụ để theo dõi. Đến ngày 26/6, vào các thời gian 7h00, 9h00, 12h00, sản phụ đều được siêu âm để kiểm tra tim thai, kết quả cho thấy bình thường. Tuy nhiên, đến 14h30 cùng ngày, bác sỹ siêu âm phát hiện không còn tim thai nữa. Ông Chỉnh cho biết thêm rằng khi phát hiện không còn tim thai, bệnh viện đã trao đổi với gia đình là phải mổ cấp cứu để cứu lấy sản phụ Tuyết và gia đình đã đồng ý với phương án này. Trong quá trình mổ phát hiện thai bị chết lưu, dây rau bị thắt nút, chân của cháu bé bị khoèo. Theo tìm hiểu của báo PLVN, ban đầu khi xảy ra sự việc, gia đình sản phụ đã rất bức xúc và cho rằng cái chết của cháu bé là bất thường. Gia đình đã tiến hành làm đơn gửi ra cơ quan công an yêu cầu xác minh làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận với bệnh viện, gia đình đã rút đơn. Chồng và bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng của sản phụ không có khiếu nại gì nhưng một số người thân và họ hàng khác của sản phụ vẫn vô cùng bất bình đối với vụ việc. Theo ông Chỉnh, sau khi xảy ra vụ việc, Bệnh viện Phụ sản tâm Phúc đã có báo cáo gửi đến phòng Nghiệp vụ và Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng.Tuy nhiên, khi báo PLVN đề nghị cung cấp báo cáo, Bệnh viện vẫn chưa cung cấp.

Về vấn đề này, Sở Y tế Hải Phòng cho biết việc thai nhi tử vong trong bụng mẹ là sự cố y khoa bất khả kháng. Sở sẽ yêu cầu Bệnh viện phụ sản Tâm Phúc nhanh chóng thành lập hội đồng chuyên môn, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan nếu phát hiện sai sót.

16. Các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 mổ xuyên đêm cứu sông bệnh nhân bị đâm rách màng tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 30 tháng 6 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 vừa cứu sống một bệnh nhân vị đâm xuyên ngực, rách màng tim do bệnh viện tuyến dưới chuyển lên. Theo thông tin, lúc 23h ngày 29 tháng 6, khi đang trên đường về sau khi dự bữa tiệc, anh Sinh (tên được thay đổi, 28 tuổi, quê Cà Mau) bất ngờ bị đâm trúng ngực. Anh được người dân đưa tới một phòng khám đa khoa gần đó cấp cứu. Qua sơ cứu ban đầu, nhận thấy vết thương nghiêm trọng, bác sĩ đã chuyển anh tới bệnh viện tuyến trên điều trị.  Anh Sinh chuyển vào khoa cấp cứu tổng hợp bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng sốc, tim đập nhanh, huyết áp thấp. Bác sĩ trực chẩn đoán anh bị vết thương ngực trái, sốc mất máu, cần theo dõi vết thương tim.

BS Dương Văn Mười Một - Phó trưởng khoa Phẫu thuật tim - lồng ngực mạch máu cho biết, bệnh nhân được phẫu thuật mở ngực trái, khâu phổi, khâu màng tim, khâu cầm máu các tổn thương, đặt dẫn lưu màng phổi. Quá trình mổ, người bệnh được truyền 4 đơn vị máu. Hiện sức khỏe của anh Sinh dần tốt lên, sinh hiệu ổn định. BS khuyến cáo, đối với các trường hợp vết thương thấu ngực, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời. Đối với ca bệnh này, các bác sỹ đã thức trắng đêm để phẫu thuật cứu bệnh nhân.

17. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cứu sông bé gái 6 tháng tuổi bị chẩn đoán nhầm là sốt siêu vi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 01 tháng 7 năm 2018, một bé gái 6 tháng tuổi vừa được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cứu sống nhờ chẩn đoán chính xác bệnh viêm màng não. Theo thông tin từ người nhà bệnh nhi, sau 10 ngày điều trị ở phòng khám tư với chẩn đoán sốt siêu vi, mẹ bé thấy thóp trên đỉnh đầu con gái căng phồng, đầu sưng to, vội đưa vào viện mới biết bị chẩn đoán nhầm. Khi thấy con gái 6 tháng tuổi bị sốt, ho, phát ban toàn thân, chị Mai (tên được thay đổi, quê Đức Hòa, Long An) đưa bé đến phòng khám tư điều trị. Bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm siêu vi. Qua 3 ngày điều trị, bé cắt sốt, nhưng 2 hôm sau, triệu chứng sốt lại tái diễn kèm phát ban toàn thân. Tới ngày thứ 10, thấy thóp trên đỉnh đầu bé căng phồng, đầu sưng to, chị Mai lo lắng nên đưa con tới bệnh viện Nhi đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo bác sĩ, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đừ người, thóp căng phồng, đầu sưng to đỏ da. Khám triệu chứng màng não không xác định được bệnh cảnh rõ ràng. Siêu âm và chụp CT, bác sĩ phát hiện đầu bé có tụ mủ dưới màng cứng 2 bán cầu, theo dõi viêm màng não mủ biến chứng tụ mủ dưới màng cứng. Bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và khoa Hồi sức tích cực đã quyết định mổ khẩn tháo rửa và dẫn lưu mủ 2 bên bán cầu cho bé rồi chọc dịch màng não tủy. Kết quả dịch não tủy của trẻ đã như nước dừa non, protein tăng cao 3-4 lần so với trẻ bình thường, bạch cầu lấp đầy dịch não tuỷ. Bé gái sau đó được sử dụng kháng sinh đặc biệt có thể thấm vào màng não với liều cao hơn so với bình thường, truyền tĩnh mạch dài ngày. Bác sĩ cho hay, quá trình điều trị, bệnh nhi nhiều lần đối mặt nguy cơ tử vong vì nhiễm trùng nặng, huyết động không ổn định. Nhưng nhờ hợp thuốc cùng sự khẩn trương phẫu thuật dẫn lưu ổ mủ kịp thời, tình trạng sức khỏe của bé dần ổn định. Theo các bác sĩ, thời điểm nắng nóng hay lúc chuyển mùa dễ khiến trẻ mắc viêm màng não. Đây là bệnh nặng cần được điều trị cấp cứu, nếu không có thể gây tử vong hay để lại những di chứng như điếc, mù, động kinh, yếu liệt tay chân hoặc chậm phát triển tâm thần vận động,… Khi trẻ có dấu hiệu bị ốm, bố mẹ nên đưa tới bệnh viện thăm khám thay vì tự ý dùng thuốc.Theo các bác sĩ, để phát hiện trẻ mắc viêm màng não, đặc biệt ở trẻ sơ sinh, cha mẹ cần để ý các dấu hiệu sốt, chán ăn, bú kém, rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy hoặc nôn, ho, chảy nước mũi… Biểu hiện này rất khó phân biệt với bệnh lý khác, do đó cần theo dõi sát sao và cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám, làm các xét nghiệm chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

18. Các bác sỹ Bệnh viện Viện Bỏng quốc gia tiếp nhận một bệnh nhi bị bỏng nặng nguy hiểm đến tính mạng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 01 tháng 7 năm 2018, Viện Bỏng quốc gia vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị bỏng đến 30% da, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Điều đặc biệt là do gia đình quá nghèo nên mẹ bệnh nhi không muốn chuyển con về bệnh viện Trung ương để điều trị. Viện Bỏng quốc gia cũng được bệnh viện tuyến tỉnh thông báo về trường hợp này và đề nghị hỗ trợ cho bệnh nhi. Theo thông tin, cháu bé 2 tuổi bị bỏng đến 30% da có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, khi bệnh viện tỉnh chuyển lên tuyến trên thì mẹ cháu bé “nằng nặc” xin ở lại vì hiện cả nhà chỉ có 1 triệu đồng. Chị Triệu Thị Khách ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn là mẹ của cháu bé cho biết, chỉ vì chút sơ sẩy của gia đình, bé Triệu Thị Hà (2 tuổi) con gái đầu của gia đình đã bị bỏng nặng. Chị Khách cho biết, sáng ngày 29/6, vợ chồng chị đi làm nên gửi bé ở nhà nhờ ông nội trông. Ở nhà, ông nội nấu nước sôi rồi rót vào bình để lên bàn chờ nguội. Trong lúc ông không chý ý, bé đã kéo chiếc bình làm nước sôi đổ vào người gây bỏng mặt, lưng, ngực, bụng và 2 tay. Phát hiện sự việc, gia đình đưa bé đến Bệnh viện huyện rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, các bác sĩ xác định tổng diện tích bỏng 30% diện tích da với độ II và I. Đây là mức khá nặng với một cháu bé 2 tuổi. Ngoài ra, vết thương của bé chảy nhiều dịch và tình trạng ngày càng nặng lên, nên Bệnh viện đã quyết định chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia. Tuy nhiên, khi được thông báo chuyển lên tuyến trên, vợ chồng chị Khách đều “nằng nặc” xin ở lại vì không có tiền. Chị Khách cho biết, gia đình thuộc hộ nghèo, thu nhập chỉ trông vào vài sào ruộng. Hiện tại, gia đình chỉ có 1 triệu đồng trong người, nếu chuyển con lên tuyến trên thì không biết ăn uống sinh hoạt và tiền thuốc men cho con như thế nào. Trước tình hình đó, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn đã quyết định hỗ trợ cháu bé 5 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bệnh viện cũng ghi trong giấy chuyển viện và trực tiếp thông báo với Viện Bỏng Quốc gia về hoàn cảnh khó khăn của cháu bé để được tiếp tục giúp đỡ. Hiện tại, bệnh nhi đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị.

19. Các bác sỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh điều trị thành công cho một bệnh nhi 11 tuổi bị hoạt tử bàn chân do rắn cắn: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 01 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho 1 nữ sinh 11 tuổi (dân tộc Chăm, quê Ninh Thuận) bị rắn cắn vào mu bàn chân 3 tuần dẫn đến hoại tử nhiễm trùng viêm xương, hoại tử da, xương. Bé gái tên Ma Thị Sương bị rắn cắn vào mu bàn chân và được đưa vào Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận điều trị, sau đó bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, khoảng 1 tháng trước, bé gái bị rắn cắn khi mang cơm sang nhà bà. Bé đau nhức nên lấy khăn cột vết thương lại, bà nội dùng miệng hút nọc rắn cho bé và đưa bé đến 3 thầy lang chữa trị nhưng vẫn sưng to. Khoảng 1 tuần sau, vết thương bắt đầu mưng mủ, lở loét, lộ xương gây đau đớn nên người nhà đưa bé đến Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Trải qua 3 tuần điều trị không giảm, bé được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bệnh viện này, bệnh nhân được chấn đoán vết thương hoại tử mất da, lộ xương bàn chân. Bác sĩ Võ Hoà Khánh – Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, bệnh nhi Sương nhập viện ngày 29 tháng 6 với vết thương hoại tử mất da mô mềm, lộ xương bàn chân phải. Từ ngoài vào trong thì da, xương, gân duỗi đã hư, xương vùng cổ bàn chân bị hoại tử. “Bé gái phải trải qua ít nhất hai lần mổ. Lần mổ đầu, các bác sĩ  cắt lọc, làm sạch mô viêm mô hư, nạo xương hư, tiến hành đặt hút chân không, chăm sóc vết thương lên mô hạt. Sau một thời gian, khi ổn định, bé sẽ được mổ xoay vạt da che phủ phần mất da, mô mềm”, bác sĩ Khánh nói. Theo các bác sỹ, nếu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi bị rắn cắn thì bé sẽ không rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này.

20. Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống một cụ ông trên 100 tuổi nhờ đặt thành công máy tạo nhịp tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 01 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cứu sống một cụ ông trên 101 tuôi, lại mắc nhiều thứ bệnh cùng một lúc. Cụ ông Lê Văn B (sinh năm 1917, ngụ tại Vĩnh Long) đã được các bác sĩ Khoa Điều trị rối loạn nhịp -Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống bằng phương pháp đặt máy tạo nhịp tim. Thông tin được BS CK II Nguyễn Tri Thức- Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vào tối ngày 30 tháng 6. Trước đó 2 tuần, cụ ông Lê Văn B  được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng lơ mơ, thở yếu, không còn nhận biết được người xung quanh và nhịp tim rất chậm, khoảng 20-30 lần/phút. Tại khoa cấp cứu, sau khi tiến hành làm các xét nghiệm, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh của cụ: Rối loạn tri giác do nhịp chậm – Blốc nhĩ thất độ III – Viêm phổi – Phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Xác định đây là trường hợp bệnh nhân rất nguy kịch, khoa Điều trị Rối loạn nhịp Bệnh viện Chợ Rẫy cùng phối hợp với khoa Cấp cứu thực hiện tư vấn cho người nhà và chuyển ngay cụ ông đến EP-Lab để đặt máy tạo nhịp tim tạm thời. Sau ca "can thiệp" kịp thời, cùng nhiều biện pháp hồi sức tích cực, cụ ông dần hồi tỉnh và được chuyển nhanh lên khoa tiếp tục điều trị hỗ trợ kháng sinh, dinh dưỡng và nâng trợ sức khỏe. Sức khoẻ bệnh nhân khá hơn, các bác sĩ tiếp tục thuyết phục người thân được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho ông cụ dù rằng thực hiện cho bệnh nhân lớn tuổi sẽ đặt ra nhiều tình huống phải đối mặt với nhiều rủi ro, thậm chí theo các bác sĩ, thao tác trong quá trình tiến hành phẫu thuật cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho cụ ông cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là do tĩnh mạch dị dạng ở người rất cao tuổi gây cho quá trình tiếp cận mạch máu không dễ dàng. Cuối cùng mọi sự nỗ lực và kiên nhẫn của ê kíp các bác sĩ đã không uổng, họ đã đưa được dây điện cực vào tim của bệnh nhân, hoàn tất qui trình cấy máy. Thông tin từ Bệnh viện cho biết tối ngày 30 tháng 6 cho biết, bệnh nhân đã được xuất viện trong tình trạng khỏe hơn nhiều và hoàn toàn minh mẫn. Đây là một bệnh nhân cao tuổi nhất được đặt thành công máy tạo nhịp tim. Gia đình rất cảm ơn các bác sỹ.

21. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Phú Thọ điều trị cho một bệnh nhân có thận bị lạc xuống vị trí tiểu khung:  Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 02 tháng 7 năm 2018, với sụ hỗ trợ của  các chuyên gia thận tiết niệu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã điều trị thành công một ca bệnh hiếm gặp cho bệnh nhân VVH, 61 tuổi. Quả thận phải của nam bệnh nhân 61 tuổi nằm lạc chỗ xuống vị trí tiểu khung, được bác sĩ tìm cố định về đúng vị trí. Trước đó, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ hố chậu phải, xuyên ra sau lưng vùng cột sống thắt lưng. Người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân đã bị đau như vậy nhiều tháng nhưng gần đây đau nhiều hơn. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện huyện điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm. Khi đến khám tại BV Đa khoa Hùng Vương, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả chụp CT cho thấy có nang nhỏ ở thận phải, thận phải lạc chỗ trong tiểu khung lệch phải, cần phải phẫu thuật cố định lại thận phải. Ngày 30 tháng 6, các bác sĩ ở Bệnh viện Hùng Vương đã xin hỗ trợ chuyên môn từ PGS Đỗ Trường Thành - Trưởng khoa tiết niệu Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để thực hiện ca phẫu thuật. Thận phải của bệnh nhân đã được đưa về đúng chỗ sau gần hai giờ phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân H. cũng cho biết thêm trước đây bệnh nhân từng siêu âm và biết mình chỉ có một thận. PGS Đỗ Trường Thành cho hay đây là một trường hợp rất hy hữu vì thận phải của bệnh nhân lạc chỗ 61 năm nhưng vẫn hoạt động rất tốt. Thận lạc chỗ là bệnh bẩm sinh, thông thường khi thận lạc chỗ quá lâu sẽ không còn hoạt động và thường phải phẫu thuật cắt bỏ. Cũng theo PGS Thành, để phát hiện thận lạc chỗ, cách phát hiện tốt nhất là chụp CT đa dãy kết hợp siêu âm ổ bụng. Thận đa nang là bệnh di truyền, nó có thể kết hợp với nang gan cùng các bất thường tim mạch và thường dẫn tới suy thận giai đoạn cuối. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã đưa quả thận phải của bệnh nhân về vị trí ban đầu. Phó giáo sư Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Việt Đức, đã hỗ trợ các bác sĩ ở bệnh viện Hùng Vương thực hiện ca phẫu thuật. Phó giáo sư Thành cho biết, đây là trường hợp rất đặc biệt, bên thận phải của bệnh nhân lạc chỗ 61 năm nhưng vẫn hoạt động rất tốt. Hiếm bệnh nhân có tình trạng thận nằm sai vị trí như vậy.

22. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu thành công cho một sản phụ vị thành niên tự sinh con ở nhà: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 02 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long vừa cấp cứu cho một sản phụ 16 tuổi sinh con tại nhà. Theo thông tin, thiếu nữ mang thai 38 tuần, đêm 30/6 tự sinh con tại nhà ở Vĩnh Long và được người thân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai mẹ con may mắn được người nhà phát hiện sớm và đến trạm y tế xã sơ cứu, cắt dây rốn cho bé rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu trong đêm. Bé gái chào đời cân nặng 2,6 kg. Sau hai ngày được chăm sóc tại viện, hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định. Người thân cho biết thiếu nữ sống cùng với mẹ, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Cả hai đều có tâm lý không ổn định, sống nhờ sự hỗ trợ của bà con và xã hội. Công an huyện Long Hồ đang xác minh, tìm cha của em bé mới chào đời. Theo luật pháp Việt Nam, tuổi 16 là tuổi vị thành niên. Người đủ 18 tuổi mà giao cấu với trẻ chưa thành niên sẽ bị truy tố về hành vi Giao cấu với trẻ em, khung hình phạt cao nhất 15 năm tù.  Theo các bác sĩ, mang thai sớm với trẻ gái vị thành niên khi thể chất chưa phát triển đầy đủ dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như sảy thai, sinh non, quá trình sinh nở khó khăn, ảnh hưởng tâm sinh lý cả mẹ và con. 

23. Các bác sỹ Khoa Sơ sinh Bệnh viện đa khoa Nghệ An cứu sống trẻ sơ sinh sinh non nặng 800g: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 03 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Nghệ An vừa điều trị thành công cho một bé gái sinh non khi mới 6 tháng tuổi và chỉ nặng 800g. Theo các bác sỹ, bé chào đời khi mới được 6 tháng tuổi, bé gái chỉ nặng 800g, thoi thóp thở sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ khiến các nhân viên y tế ai nấy đều lo lắng bởi có quá nhiều thử thách chờ đợi em ở phía trước. Và điều phi thường đã xảy ra, với sự hỗ trợ của y bác sĩ, bé đã khỏe mạnh và được trở về bên mẹ. Em bé là con thứ hai của sản phụ người Nghi Xuân (Hà Tĩnh), khi thai nhi mới được trên 6 tháng thì cơ thể người mẹ xuất hiện triệu chứng phù nề, mệt mỏi. Tình trạng trên kéo dài nên gia đình đưa sản phụ đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thăm khám. Tại đây, bác sĩ tiên lượng bệnh nhân mắc hội chứng HELLP - đây là biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra trong thai kỳ. Biểu hiện điển hình của hội chứng trên là tổn thương đa phủ tạng như đông máu kém, nguy cơ tiền sản giật, suy dinh dưỡng bào thai. Nhận thấy hai mẹ con đang trong tình trạng nguy kịch nên chỉ định phẫu thuật gấp được đưa ra. Bé gái chào đời với cân nặng khiêm tốn (800g) nên đối mặt với nguy cơ suy hô hấp, nhiều bộ phận trong cơ thể chưa hoàn chỉnh. Bé được bác sĩ khoa Sơ sinh hồi sức đón ngay khi ra khỏi bụng mẹ để theo dõi, điều trị tích cực. Khi tiếp nhận bé, các y bác sĩ đều có tiên lượng xấu bởi bé phải đối mặt với quá nhiều nguy cơ bệnh tật. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, sau gần 1 tháng điều trị tích cực, phản xạ của bé đã nhanh nhẹn, bé đã cai được máy thở, biết bú mẹ. Mỗi gam cân nặng bé tăng lên là một lần nhân viên y tế ở đây vui mừng. Với diễn biến sức khỏe như hiện nay, chỉ thời gian ngắn nữa, bé sẽ cùng mẹ trở về nhà, trong sự đón chờ của người thân và niềm vui của các y, bác sĩ. Đây được coi là một kỳ tích của các bác sỹ khoa Sơ sinh, Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

24. Các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gồn phẫu thuật thành công u màng não khổng lồ cho bệnh nhân 76 tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 03 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa phẫu thuật thành công ca u màng não khổng lồ cho cụ bà 76 tuổi, đây được đánh giá là ca bệnh khó và có nguy cơ tử vong cao nếu không được chữa trị kịp thời. Bệnh nhân N.T.U (76 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt và buồn nôn kéo dài hơn 1 năm nay. Bên cạnh đó, bà U còn có bướu giáp thòng, chèn ép khí quản, đồng thời mắc phải bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Sau khi được các bác sĩ thăm khám, chụp MRI não tìm nguyên nhân, bệnh nhân đã được chẩn đoán là u màng não, khối u có kích thước khổng lồ (7cm x 5cm) chiếm trọn phần trán của não phải. Có thể nói, đây là ca phẫu thuật khó, thách thức lớn, biến chứng suy hô hấp ở người bệnh có chèn ép khí quản và có nguy cơ tụt não đột tử trên bàn mổ. Ê kíp bác sĩ đã tổ chức hội chẩn, phối hợp với nhiều chuyên khoa để tiến hành phẫu thuật, lấy khối u ra ngoài thành công. Sau 8 ngày sau hậu phẫu, và được chăm sóc chu đáo, người bệnh đã hồi phục trong tình trạng tỉnh táo, không còn đau đầu, đi lại được bình thường và được xuất viện. Theo các bác sĩ chuyên khoa, người dân không nên chủ quan đối với những cơn đau đầu, vì cho rằng đó là triệu chứng thường gặp của các loại bệnh thể nhẹ như viêm xoang và được điều trị bằng thuốc giảm đau mà không tìm nguyên nhân gây ra các triệu chứng đó, đến khi phát hiện ra bệnh và chữa trị thì cũng đã muộn. Để phát hiện sớm u màng não, người bệnh hãy chọn đúng bác sĩ, đúng chuyên khoa thần kinh thăm khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

25. Các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phẫu thuật điều trị thành công cho một bệnh nhân vị hóc xương cá trong phổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 03 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa phẫu thuật điều trị thành công một trường hợp biến chứng của hóc xương cá quá lâu trong suốt 5 năm, rất hiếm gặp. Theo thông tin, anh N.H.T., 41 tuổi đã vào cấp cứu trong tình trạng ho khạc đàm vàng, sốt cao liên tục trong vòng 3 ngày, thân thể mệt mỏi. Sau khi thăm khám, ê kíp bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm phổi thùy dưới bên phải. Sau đó, để đánh giá thêm tình trạng viêm phổi và tìm nguyên nhân gây ho kéo dài, các bác sĩ đã chỉ định chụp MSCT phổi thì phát hiện được nguyên nhân là một dị vật nằm trong phế quản của thùy dưới phổi phải, đã gây ra các biến chứng viêm phổi cho bệnh nhân. Bác sĩ Cao Minh Thông, Chuyên khoa Ngoại Tim Mạch Lồng Ngực, bác sĩ điều trị ca này chia sẻ: “Thay vì những trường hợp hóc xương khác, bệnh nhân sẽ được tiến hành nội soi để gắp dị vật ra ngoài, nhưng vì giữ trong người chiếc xương cá quá lâu trong suốt 5 năm, dị vật này đã ghim sâu vào trong phần phế quản trung gian, khiến phổi bị đông đặc và viêm mũ mãn tính, nội soi thông thường không thể gắp được. Vì vậy các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn, phối hợp chặt chẽ, quyết định chọn phương án mổ hở, lấy dị vật xương cá ra ngoài và cắt phần phổi bị tổn thương. Sau 2 giờ phẫu thuật, ê kíp mổ đã cắt thùy dưới phổi phải và lấy dị vật xương cá nằm trong phế quản ra ngoài”. Theo như lời kể của bệnh nhân, cách đây 5 năm, anh T. vô tình bị sặc xương cá làm anh có nhiều đợt ho kéo dài, anh đã đến nhiều bệnh viện để điều trị. Mặc dù có thuyên giảm, nhưng sau đó các đợt ho vẫn tái phát lại, thậm chí còn nặng hơn. Cho đến lần này, do sốt cao liên tục kéo dài, buộc phải cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn. Theo khuyến cáo của Bác sĩ Trần Anh Đào, Chuyên khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, nếu không may bị hóc xương hoặc dị vật do sặc, kèm theo đó là tình trạng ho kéo dài, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên sâu để kiểm tra nhằm tránh tình trạng đáng tiếc như ca bệnh trên. Vì nếu phát hiện sớm, có thể lấy dị vật ra ngoài bằng phương pháp nội soi, tránh bị phẫu thuật và các biến chứng do nó gây ra. Hóc xương cá vốn là tai nạn thường xảy ra trong bữa ăn hàng ngày, có thể gây thủng ruột hoặc gây tổn thương phổi. Nhiều người vẫn thường hay chủ quan và xem thường hóc xương mà không cần đi đến các cơ sở y tế để chữa trị kịp thời, gây nên các hệ luỵ nghiêm trọng.

26. Các bác sỹ của một bệnh viện miền núi đã cứu sống bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng thở: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 03 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang đã xử trí cấp cứu thành công một trường hợp ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn. Bệnh nhân là bà Tô Thị Nhật, 54 tuổi. dân tộc Tày ở  Bản Sáp, Thị trấn Yên  Phú, Bắc Mê, Hà Giang. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, ngưng hô hấp, ngưng tuần hoàn, mạch không, huyết áp không . Qua người nhà các bác sỹ đã khai thác tiền sử bệnh nhân được biết bệnh nhân bị suy tim, hen phế quản nhiều năm nay nhưng không được chữa trị thường xuyên. Ngay sau khi nhập viện các bác sĩ Bệnh viện đã khẩn trương hội chẩn, xử trí cấp cứu kịp thời. Hiện tại, sau điều trị bệnh nhân ổn định tỉnh táo. Theo thông tin từ Bệnh viện, ngay sau khi cấp cứu thành công ca bệnh này, Ban giám đốc Bệnh việnV đã động viên khen thưởng kịp thời kíp bác sĩ của khoa Hồi sức tích cực – Chống độc vì đã tích cực trong việc cấp cứu và đã thành công trong việc cứu sống bệnh nhân. Đây là một trong những ca bệnh khó mà kíp bác sĩ bệnh viện một huyện miền núi đã thực hiện thành công.

27. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á thành phồ Hồ Chí Minh cứu sống một nam thanh niên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 03 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á thành phố Hồ Chí Minh vừa cấp cứu thành công, cứu sống một nam thanh niên bị giập lá lách, mất máu nghiêm trọng do tai nạn giao thông. Theo thông tin, sau tai nạn giao thông, nam thanh niên nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu, nhợt nhạt, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP HCM) đã phẫu thuật cứu sống nam thanh niên N.Đ. (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) bị tai nạn giao thông vỡ lá lách, chảy 2 lít máu trong ổ bụng. Trước đó, đêm 27/6, bệnh nhân được Trung tâm Cấp 115 của BV đưa về cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sốc mất máu, nhợt nhạt, mạch và huyết áp đo không được. Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, sau thăm khám và kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ nhận định đây là trường hợp bệnh nhân bị sốc đa chấn thương phức tạp, xuất huyết nội do vỡ lách, chấn thương bụng kín, nguy cơ đe dọa tính mạng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Ngay lập tức, bệnh nhân lập tức được chuyển thẳng vào phòng mổ. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, khối máu tụ lẫn máu loãng trong ổ bụng bệnh nhân đã được hút ra, bệnh nhân mất gần 2 lít máu. Các bác sĩ tiến hành xử lý cầm máu, cắt lách bị vỡ và truyền máu bổ sung cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được theo dõi tại Bệnh viện.

28. Các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia định thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên sử dụng kỹ thuật thuyên tắc động mạch tử cung cứu sống hai sản phụ bị băng huyết nguy kịch: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 04 tháng 7 năm 2018, lần đầu tiên kỹ thuật thuyên tắc động mạch tử cung được các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh sử dụng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã cứu sống 2 sản phụ bị băng huyết nguy kịch trong cùng một ngày. Ngày 4/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, sau khi 2 sản phụ được mổ để lấy con, bất ngờ bị đờ tử cung, băng huyết dù đã được các bác sĩ cho uống thuốc gò tử cung nhưng máu vẫn chảy ồ ạt khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đầu tiên là sản phụ T.T.T.H (30 tuổi, Tây Ninh) sinh con lần hai, sau khi lâm bồn và chuyển qua hổi sức sau mổ, bị đờ tử cung, chảy máu liêntục trong 5 giờ đồng hồ, mất 2400ml máu. Trong khi đó, sản phụ thứ hai là Đ.T.P.L (34 tuổi, Lâm Đồng) mang thai 38,5 tuần được chỉ định mổ lấy thai do vết mổ cũ, hai giờ sau khi mổ tình trạng băng huyết vẫn tiếp tục khiến bệnh nhân mất đến 1500ml máu. Hội chẩn các chuyên khoa có liên quan, Bệnh viện Nhân dân Gia Định quyết định triển khai kỹ thuật thuyên tắc động mạch tử cung, kéo dài chỉ trong 30 phút. Sau khi thuyên tắc mạch, bệnh nhân ngừng băng huyết và phục hồi tốt. Bác sĩ Phạm Thị Thu Hương, trưởng khối sản Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết: “Hiện cả hai bệnh nhân đều ổn định và hồi phục tốt, dự kiến sẽ xuất viện trong tuần này”. Theo bác sĩ, băng huyết là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở mẹ (chiếm 25% trên thế giới) và thường được điều trị bảo tồn bằng các phương pháp như: thuốc gò tử cung, xoa bóp tử cung, bong chèn buồn tử cung… và khi can thiệp nội khoa thất bại sẽ lựa chọn can thiệp ngoại khoa. Tuy nhiên “với những tiến bộ trong hai thập kỷ qua, thuyên tắc động mạch tử cung được triển khai an toàn và hiệu quả. Khi điều trị bảo tồn thất bại sẽ sử dụng thuyên tắc hay phẫu thuật. Vì để can thiệp một cách nhanh chóng, thuyên tắc động mạch tử cung được chấp nhận như một phương pháp kiểm soát chảy máu cho các nguyên nhân khác nhau, với điều kiện bệnh viện phải có chuyên khoa can thiệp tim mạch và hệ thống máy chụp mạch máu kĩ thuật số xóa nền DSA", ekip điều trị chia sẻ. Hiện sức khỏe hai sản phụ đã dần hồi phục.

29. Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu thành công một quân nhân nhà giàn bị tai biến trên biển: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 04 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải trên biển đã kịp thời sử dụng máy bay quân sự cấp cứu một quân nhân đang công tác trên nhà giàn bị tai biến. Theo thông tin, khi đang chơi thể thao tại Nhà giàn DK1, Trung úy Nguyễn Văn Mẫn bị đột quỵ nguy hiểm tính mạng nên được trực thăng đưa về đất liền cấp cứu. Trung úy Mẫn (31 tuổi) là nhân viên cơ yếu đang công tác tại Nhà giàn DK1 đã được máy bay quân sự chở vào đất liền và cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) lúc 6 giờ 30 tối ngày 3 tháng 7. Trước đó, khoảng 3 giờ chiều ngày 2 tháng7, trong lúc chơi thể thao, anh Mẫn bị choáng váng, bước loạng choạng và được đưa vào phòng quân y. Tại đây, bệnh nhân đã có dấu hiệu bất tỉnh, co giật hai chân, sau đó nửa người bên trái dần bị liệt. Nhận thấy tình hình của bệnh nhân rất nguy kịch, có khả năng bị đột quỵ nhồi máu não nên cán bộ quân y tại Trường Sa đã đề nghị hỗ trợ đưa bệnh nhân về đất liền. Theo TS-BS CKII Trương Đình Cẩm, Phó Giám đốc BV Quân y 175, anh Mẫn được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người bên trái. Siêu âm và CT-Scan cho thấy vùng cấp máu động mạch não giữa bên phải của bệnh nhân có mảng xơ vữa kèm theo huyết khối ở động mạch cảnh trong bên phải. Bệnh nhân được cho dùng thuốc an thần, nghỉ ngơi tại giường, dùng thuốc để dự phòng cơn co giật, chống đông máu và tiến hành điều trị xơ vữa động mạch và dự phòng nhiễm trùng. Cũng theo BS Cẩm, tỉ lệ đột quỵ nhồi máu não ở người trẻ chiếm tỉ lệ khá thấp, do nhiều nguyên nhân gây ra như bất thường về cấu trúc mạch máu hoặc do xơ vữa động mạch tiến triển sớm. “Tùy cơ địa và mức độ tổn thương mà bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn sau đột quỵ hay sẽ phải gánh chịu những di chứng nặng nề về vận động, thần kinh” - BS Cẩm cho biết. Nhờ cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục.

30. Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cứu sống bé sơ sinh nhẹ cân, ngưng thở khi vừa chào đời: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 04 tháng 7 năm 2018, một bé sơ sinh nặng 740 gram vừa ra đời thân tím tái, ngưng thở nhưng được Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cứu sống một cách kỳ diệu với phương pháp bơm Surfactant bằng kỹ thuật Lisa. Trước đó, vào chiều 28 tháng 6, sản phụ Nguyễn Thị K.P (23 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) mang thai 25 tuần vào BV cấp cứu. Khoảng 16 giờ cùng ngày, sản phụ P. sinh một bé gái chỉ cân nặng chỉ 740 gram. Sau sanh, toàn thân bé gái tím tái, không thở, không phản xạ, trương lực cơ mềm nhão. Lập tức, ê-kip trực đã tiến hành hồi sức tích cực. Qua chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện bé mắc hội chứng suy hô hấp, bệnh màng trong giai đoạn 3, với biểu hiện tứ chi tím lạnh, thở không đều, co lõm ngực. Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn, bơm Surfactant bằng kỹ thuật Lisa kết hợp xử trí thở áp lực dương liên tục. Đây là phương pháp điều trị trong 24 giờ đầu sau sinh để điều trị cho các bé sinh non tháng được chẩn đoán bệnh màng trong. Sau 6 giờ điều trị tích cực, tình trạng suy hô hấp của bé sơ sinh được cải thiện, bé thở được, nhịp tim ổn định. Đến ngày 4 tháng 7, bé có sinh hiệu sinh tồn ổn định và đã uống được sữa mẹ. Đây là thành công rất kỳ diệu của các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ.

31. Các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phẫu thuật thành công cắt khối u màng não khổng lồ cho một bệnh nhân cao tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 04 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã cứu sống một bệnh nhân 76 tuổi bị khối u màng não khổng lồ. Theo thông tin, mang khối u kích thước khổng lồ chiếm trọn phần trán não phải kèm bướu giáp, bị chèn ép khí quản, ca phẫu thuật cho bà cụ rất khó khăn khi bệnh nhân có thể đột tử ngay trên bàn mổ. Bà N.T.U., 76 tuổi, ở tại thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trong tình trạng có các cơn đau đầu, chóng mặt và buồn nôn kéo dài hơn 1 năm nay dù có khám bệnh ở các cơ sở y tế khác. Bà còn có bướu giáp thòng, chèn ép khí quản, đồng thời mắc phải bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp. Khối u này có kích thước khổng lồ (7cm x 5cm) chiếm trọn phần trán của não phải. Với các bệnh kèm mà người bệnh mắc phải, đây được đánh giá là ca phẫu thuật khó, thách thức lớn, biến chứng suy hô hấp ở người bệnh có chèn ép khí quản và có nguy cơ tụt não đột tử trên bàn mổ. Trước ca bệnh khó và có nguy cơ tử vong cao nếu không được chữa trị kịp thời, ekip bác sĩ đã tổ chức hội chẩn, phối hợp với nhiều chuyên khoa để tiến hành phẫu thuật, cắt bỏ khối u. Sau 8 ngày phẫu thuật và có chế đố chăm sóc đặc biệt, người bệnh đã hồi phục trong tình trạng tỉnh táo, không còn đau đầu, đi lại bình thường và đã được xuất viện. ThS.BS Nguyễn Thế Trúc, khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân chia sẻ: “Trường hợp u màng não với kích thước lớn ở người bệnh lớn tuổi kèm theo nhiều bệnh lý phức tạp rất nguy hiểm. Bệnh có thể gây nhiều tổn thương nghiêm trọng đến các chức năng của cơ thể bệnh nhân và có nguy cơ tử vong cao nếu không được chữa trị kịp thời". Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan đối với những cơn đau đầu mà cho rằng đó là triệu chứng thường gặp của các loại bệnh thể nhẹ, để đến khi phát hiện ra bệnh và chữa trị thì đã muộn.“Muốn phát hiện sớm u màng não, người bệnh hãy chọn đúng bác sĩ, đúng chuyên khoa thần kinh thăm khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời” – bác sĩ phân tích. Việc phẫu thuật thành công đã chứng tỏ trình độ và tay nghề của các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã không ngừng phát triển.

32. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống bé gái 17 tháng tuổi bị suy đa tạng do bị nhiễm trùng chưa rõ nguyên nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 05 tháng 7 năm 2018, các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị tích cực cho một bé gái 17 tháng tuổi (ở Yên Bái) trong tình trạng bệnh rất nặng, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết chỉ vì một vết xước nhỏ. TS.BS Tạ Anh Tuấn - Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: "Cháu bé 17 tháng tuổi nhưng nặng 17 cân. Lúc đầu, ở nhà, cháu bé chỉ bị một vết xước nhỏ.Nhưng vết thương tiến triển càng ngày càng nặng lên. Bệnh nhi chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu từ Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân rất nặng, suy đa tạng: Suy thận, suy gan; nhiễm khuẩn huyết". Đánh giá về nguyên nhân của tình trạng này, BS Tuấn cho biết rất khó để xác định nguyên nhân chính xác của ca bệnh này. Trước đó, bệnh nhi đã dùng kháng sinh ở các nơi khác, để cấy vi khuẩn tìm nguyên nhân là rất khó. Nhưng thông thường, chúng tôi nghĩ là do tụ cầu hoặc trực khuẩn mủ xanh. Hiện bệnh nhi đã được các bác sĩ cho sử dụng kháng sinh tối đa để điều trị. "Bệnh nhi phải đối mặt nguy cơ sốc, suy tim, các biến chứng suy hô hấp bất cứ lúc nào nên chúng tôi nhận bệnh nhi về khoa để kịp thời cấp cứu, xử lý"- BS Tuấn nói. Theo BS Tuấn, béo phì cũng là một trong những nguy cơ dẫn đến tình trạng bệnh nặng nề của cháu bé hiện tại. Khi gặp bác sĩ, gia đình có thắc mắc tại sao cháu bé đang mập mạp, khỏe mạnh bình thường như thế mà lại mắc bệnh nặng. Tôi có giải thích với gia đình rằng béo không phải là khỏe mạnh, đó là nguy cơ của bệnh tật. "Béo phì ở trẻ em cũng nguy hiểm không khác gì béo phì ở người trưởng thành. Nguy cơ bệnh tim mạch luôn hiện hữu, mỡ trong tạng rất nhiều... Hơn nữa, đó chính là môi trường làm cho vi khuẩn rất dễ phát triển"- BS Tuấn cho biết. Cụ thể hơn, theo BS Tuấn, với những cháu bé béo phì thì những vết xước nhỏ thôi cũng rất dễ bị hăm loét, mồ hôi nhiều, cực kỳ dễ nhiễm khuẩn, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như hiện nay. Với những trường hợp như vậy, việc tư vấn dinh dưỡng, khám sức khỏe, chế độ ăn, chăm sóc phải hết sức chú ý. Bác sĩ Tuấn khuyến cáo, với bất kỳ bất thường nào ở trẻ, bố mẹ cần cho con đi khám sớm để được tư vấn chăm sóc.

33. Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cứu sống trẻ sinh non 25 tuần tuổi, rất nhẹ cân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 05 tháng 7 năm 2018, BS Lâm Kim Hường, Phó Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ, cho biết các bác sĩ của khoa lần đầu tiên ứng dụng thành công bơm surfactant bằng kỹ thuật LISA, cứu sống một trẻ sơ sinh sinh non 25 tuần tuổi với cân nặng 740 g.

Trước đó, ngày 28-6, bệnh viện này tiếp nhận cấp cứu sản phụ Nguyễn Thị K.P. (trú thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Sau cấp cứu, khoảng 16 giờ cùng ngày, sản phụ P. sinh một bé gái mới 25 tuần tuổi với cân nặng chỉ 740 g. Sau sinh, toàn thân bé gái tím tái, không thở, không phản xạ, trương lực cơ mềm nhão. Bé được tiên lượng nếu không kịp thời điều trị sẽ tử vong ngay lập tức. Sau sáu giờ điều trị tích cực, đến gần 22 giờ ngày 28-6, tình trạng suy hô hấp của bé sơ sinh được cải thiện, bé thở được, nhịp tim ổn định. Sau nhiều ngày điều trị, đến sáng ngày 4 tháng 7, bé có sinh hiệu ổn định và đã ăn được sữa mẹ. Hiện mẹ con sản phụ P. vẫn đang tiếp tục điều trị tại khoa Sơ sinh. Hy vọng sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

34. Các bác sỹ Bệnh viện Trưng Vương điều trị cho một bệnh nhân vị thủng thực quản do hóc xương gà: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 05 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Trưng Vương đã điều trị thành công cho một bệnh nhân bị thủng thực quản vì hóc xương gà trong lúc ăn. Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, vì lớn tiếng với con trong lúc ăn phở gà, chị Nguyễn Th.V. bị hóc xương gà. Sau nhiều biện pháp dân gian để đẩy xương gà xuống, vùng thực quản của chị bị thủng 1 lỗ 5mm. ThS.BS CKII. Trịnh Quốc Minh, Trưởng khoa khoa Ngoại Lồng ngực, Mạch máu, Thần kinh (BV Trưng Vương TP.HCM) cho biết, chị Nguyễn Thanh V. (33 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau vùng cổ, nuốt nghẹn sau khi bị hóc xương gà. Qua khai thác tiền sử, chị V. cho biết trong lúc ăn phở gà cùng với gia đình, chị V. nuốt phải xương gà khi nói lớn tiếng với con. Sau khi mắc dị vật, chi V. thấy đau nhiều vùng cổ, đặc biệt vùng dưới hầu họng, cảm giác khó nuốt. Chị đã ăn ổi và lê với mong muốn đẩy dị vật xuống dạ dày theo cách dân gian hay làm. Tuy nhiên, càng ăn càng thấy đau vùng cổ, nuốt nghẹn nên bệnh nhân vào cấp cứu tại BV Trưng Vương. Ngay khi tiếp nhận và khai thác bệnh, các bác sĩ cấp cứu cho làm nội soi, kết quả nội soi cho thấy dị vật (xương gà) cắm sâu 1/3 trên thực quản.Ekíp nội soi tiến hành lấy được miếng xương gà ra ngoài. Kiểm tra vị trí mắc xương, bác sĩ nội soi cho biết thực quản bị rách dài khoảng 5 mm và khá sâu.Sau khi nội soi, bệnh nhân được chụp CTscanner vùng cổ phát hiện có khí cạnh khí quản và thực quản, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng 1/3 trên thực quản do hóc xương gà. Bệnh nhân được cho nhập viện và điều trị bằng cách nhịn ăn, uống, dịch truyền nuôi dưỡng và sử dụng kháng sinh mạnh, phổ rộng nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng và theo dõi sát diễn tiến. Sau 04 ngày bệnh nhân được chụp CTscanner kiểm tra vùng cổ, kết quả không phát hiện áp xe quanh cổ, khí cạnh khí quản và thực quản đã giảm, nội soi kiểm tra cho thấy lỗ thủng lành dần, không cần sử dụng kẹp (clip) để đóng lổ thủng. Bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và điều trị nội khoa cho đến khi xuất viện. Đây là trường họp điển hình trong việc xử trí ban đầu không đúng cách khi bị hóc di vật (xương) ở hầu, họng, thực quản trong lúc ăn uống. BS.Minh khuyến cáo trong khi ăn, cần phải nhai kỹ và hạn chế nói lớn tiếng. Khi có dấu hiệu mắc dị vật, bệnh nhân cần phải ngưng ăn và không cố sử dụng các loại thức ăn như: cơm nguội, chuối, trái cây, rau… để đẩy dị vật xuống dạ dày; và cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện để lấy dị vật trong thực quản.

35. Các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu một bệnh nhân vị đột quỵ vì chênh lệch nhiệt độ: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 06 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu một bệnh  nhân bị đột quỵ do chênh lệch nhiệt độ giữa phòng ngủ và bên ngoài. Theo lời kể của con gái, trước thời điểm bị ngã, bà vẫn khỏe mạnh bình thường. Tối đó bà vẫn không có dấu hiệu gì bất thường, đi ngủ vẫn bật điều hòa như mọi hôm. Đến khoảng 5 giờ sáng 4/7, bà X. tỉnh giấc, rời khỏi phòng điều hòa để đi vệ sinh, rửa mặt. Lúc trở lại phòng bà bất ngờ ngã quỵ. Người nhà vội vàng gọi xe cấp cứu đưa thẳng bà tới Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị đột quỵ. BS Tuấn cho biết, tại thời điểm nhập viện bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, huyết áp tăng cao. Trước đó bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp. Với những trường hợp này nếu không được xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ Tuấn cho biết trong những ngày nắng nóng vừa qua BV tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị đột quỵ. Nguyên nhân do thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa thân nhiệt, làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao từ 39 đến 41 độ. Lúc này bệnh nhân sẽ bị chóng mặt, lơ mơ, rối loạn ý thức. Thân nhiệt tăng cao cũng ảnh hưởng lớn đến chức năng tim phổi, hệ thần kinh... và tình trạng này đặc biệt nguy hiểm với những trường hợp có bệnh mãn tính như tăng huyết áp, phổi mãn tính là nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong. Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng như hiện nay rất bất lợi đối với người cao tuổi, nhất là những người mắc bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp…). Khi nhiệt độ tăng cao, người già rất khó thích ứng kịp vì “trung tâm điều nhiệt” không còn nhạy cảm như thời trẻ, dẫn đến việc điều chỉnh thân nhiệt không kịp thời. Đồng thời, “trung tâm báo khát” ở người già cũng hoạt động kém đi, nên cơ thể bị thiếu nước nhưng không cảm thấy khát, không kịp thời bổ sung nước cho cơ thể. Việc bổ sung đủ nước sẽ giúp các cụ khỏe khoắn, tỉnh táo, hoạt bát hơn. Nhất là sự chênh lệch nhiệt độ có thể gây nên tình trạng sốc nhiệt nguy hiểm.Vì thế, trong những ngày này, mọi người cũng cần chú ý sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột. Ví dụ, vừa đi ngoài nắng về không vào ngay phòng điều hòa, mà hãy để cơ thể được mát từ từ, mở cửa phòng, đứng khoảng 1 phút để cái nóng hầm hập trong người thích nghi dần với sự mát lạnh bên trong rồi mới bước vào phòng.

36. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cứu sống bé gái 4 tuổi bị rơi từ tầng 7 chung cư: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 06 tháng 7 năm 2018, một bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 7 chung cư xuống nền xi măng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cứu sống. Ngày 6 tháng 7, BS CKII Trịnh Hữu Tùng, giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết đơn vị vừa cứu chữa thành công ca bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 7 chung cư xuống nền xi măng bị đa chấn thương nặng. Theo lời kể từ mẹ bệnh nhi, khoảng 20h30 ngày 26-6, sau khi tắm xong cho con nhỏ, chị tiếp tục tắm cho con lớn. Một lúc sau, chị nghe người dân chung cư hô hoán có một em bé té lầu. Tá hỏa xuống kiểm tra, chị phát hiện con mình nằm trên sàn xi măng chung cư máu chảy lênh láng, vết thương ở chân và tay rất nặng. Theo người dân chung cư, rất may bé rơi trúng mái che ở tầng 1 trước khi tiếp đất. "Con bị tai nạn có thể do hiếu động chất xe đồ chơi lên trèo không may xe trượt bánh rơi xuống đất" - mẹ bệnh nhi chia sẻ. Bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, chảy máu nhiều, gãy tay, có vết thương hở ở chân, bụng trướng, tri giác không ổn định. Kết quả kiểm tra sơ khởi cho thấy có máu tụ dưới màng cứng và xuất huyết ở vùng hố sau, chấn thương dập gan xương cánh tay trái gãy hở độ 3, tổn thương động mạch cánh tay trái. Các bác sĩ bệnh viện hội chẩn khẩn cấp và phẫu thuật ngay cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ. Sau đó bé được đưa qua khoa hồi sức theo dõi và điều trị bảo tồn các tổn thương ở vùng đầu, gan. BS Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Khoa Bỏng - Chỉnh trực (người trực tiếp thực hiện nối mạch cho bệnh nhi) cho biết quá trình phẫu thuật trong đêm diễn ra căng thẳng vì bé bị đa tổn thương nặng, men gan cao, nguy cơ nhiễm trùng, thiếu máu, chảy máu cao, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhi. Vì thế, thời gian mổ không được kéo dài 2-3 tiếng như các ca mổ khác. Bên cạnh đó, mạnh máu bị dập có nguy cơ cao bị tắc và vấn đề kháng đông lại cần phải cân nhắc vì nguy cơ chảy máu tiếp tục. "Áp lực lên ê kíp mổ nối mạch vô cùng nặng nề vì phải thực hiện nhanh, đúng, chính xác, hạn chế phải mổ lại, vì bệnh nhi đang trong tình trạng nghiêm trọng, không thể gây mê nhiều lần" - BS Ngà cho biết. Nhờ được các bác sỹ cấp cứu và xử lý kịp thời các viết thương nên bé đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Hiện bé đã xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc bình thường.

37. Hàng chục bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh góp sức cứu sống bé sinh non nặng 600g: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 06 tháng 7 năm 2018, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM vừa huy động hơn 10 bác sĩ thuộc các khoa tim mạch, gây mê, phẫu thuật tim, hồi sức sơ sinh để mổ cấp cứu tại giường cho bé gái sinh non tháng, cực nhẹ cân - bé to chỉ bằng nắm tay bác sĩ. TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP.HCM, cho biết Bệnh viện vừa huy động hơn 10 bác sĩ thuộc các khoa tim mạch, gây mê, phẫu thuật tim, hồi sức sơ sinh để mổ cấp cứu tại giường cho bé gái sinh non tháng, cực nhẹ cân - bé to chỉ bằng nắm tay bác sĩ. Bé gái 12 ngày tuổi, con của bà N.T.M.T (ngụ Long An), được sinh khi mới được 24 tuần tuổi trong bụng mẹ, do vỡ ối non và chỉ nặng 600 gram. Sau sinh, bác sĩ phát hiện bé gái bị suy hô hấp tím tái nên đặt ống giúp thở và chuyển tới BV Nhi Đồng TP. Tại Khoa Hồi sức sơ sinh, kết quả khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định bé bị bệnh màng trong, nhiễm trùng sơ sinh, còn ống động mạch (dị tật tim bẩm sinh), sanh non 24 tuần cực nhẹ cân. Bác sĩ nhận định, nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời có thể khiến lượng máu chảy qua tim tăng cao gây suy tim, dẫn đến nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm như tăng áp động mạch phổi, viêm phổi nặng, thậm chí gây tử vong... Sau hội chẩn, các bác sỹ Bệnh viện đã quyết định phải mổ tim gấp chứ không đợi cháu đủ cân bởi sợ lúc đó sẽ không kịp. Trước đó, bé đã được bơm chất surfactant hỗ trợ phổi, thở máy rung tần số cao, cùng các loại thuốc vận mạch hỗ trợ tuần hoàn, kháng sinh phù hợp khống chế nhiễm trùng. Ca phẫu thuật cấp cứu được thực hiện ngay tại giường sơ sinh, các dụng cụ mổ đều được phòng mổ đưa tới, trong khi với những ca bệnh tim nặng thường được mổ tại phòng mổ tim. Hơn 10 bác sĩ đã “chiến đấu” khoảng hơn 1 giờ đồng hồ để khâu thắt ống động mạch phía đầu chủ, phổi và ở giữa cho bé. Ca mổ thành công, hiện tại mạch và huyết áp bệnh nhi ổn định, tim phổi cải thiện dần. Bệnh nhi đang theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức sơ sinh. Theo TS-BS Định, đây là ca mổ tim cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất và cũng có cân nặng nhẹ nhất tại Bệnh viện.  Vì sự an toàn tuyệt đối cho bé, ca phẫu thuật được thực hiện ngay tại giường sơ sinh trong khi với những ca bệnh tim nặng thường được mổ tại phòng mổ tim. Ê kíp phẫu thuật đã mang tất cả các dụng cụ mổ lên phòng mổ sơ sinh để thực hiện.

38. Các bác sỹ Bệnh viện Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đặt thành công máy tạo nhịp tim vĩnh viện cho một bệnh nhân nghèo: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 08 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn thành công cho nữ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên được đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn tại bệnh viện này. Trước đó, Bệnh viện Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận bệnh nhân N.T.A 82 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, với triệu chứng mệt, kém ăn, khó thở, nhịp tim chậm 44 lần/phút, cơn hồi hộp, đánh trống ngực, kèm theo những đợt xây xẩm mặt mày. Bệnh nhân đang điều trị tăng huyết áp, có tiền sử suy tim, theo dõi nhiễm trùng tiểu. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy bệnh nhân bị hội chứng suy nút xoang (nhịp nhanh, nhịp chậm), có nhịp < 40 lần/phút lúc thức. Bệnh nhân được chỉ định đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Nếu không thực hiện cấy máy kịp thời, sau một thời gian, bệnh nhân có thể bị suy tim nặng nề, có thể có rối loạn nhịp tim, đe dọa đến tính mạng như ngưng tim. Do hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn, không thể chuẩn bị số tiền cho ca phẫu thuật nên Bệnh viện Quận 11 đã vận động các nguồn tài trợ, mạnh thường quân hỗ trợ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số đều ở mức bình thường, ghi nhận nhịp máy tạo nhịp >60 lần/phút. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Bác sĩ Đặng Trường Tiến, Phụ trách khoa Tim mạch - Chuyển hóa, Bệnh viện Quận 11, cho biết, cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn là một trong những thủ thuật phức tạp và rất khó trong việc điều trị các bệnh lý về tim mạch. Đây cũng là trường hợp đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện.

39. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vưc II cấp cứu kịp thời thuyền viên bị đau ruột thừa trên biển Hoàng Sa: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 08 tháng 7 năm 2018, Vào lúc 4 giờ ngày 8/7, tàu SAR 274 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II - Trung tâm II) cập cảng Trung tâm II, tiến hành bàn giao bệnh nhân bị đau ruột thừa cho các cơ quan chức năng chuyển đến bệnh viện tiếp tục điều trị.  Trước đó, vào 11 giờ 10 phút ngày 7/7, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu QB 98012 TS do ông Phạm Thuận (sinh năm 1972, thường trú tại thôn Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) làm chủ tàu, khi đang hành nghề ở vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa (cách Đà Nẵng khoảng 140 hải lý) thì thuyền viên Mai Văn Hoàng (sinh năm 1975, thường trú tại thôn Cồn Sẽ, xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) nghi bị đau ruột thừa, đau dữ dội vùng hố chậu phải từ lúc 7 giờ cùng ngày. Tàu QB 98012 TS yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng (Trung tâm 115) tư vấn y tế từ xa, duy trì thông tin liên lạc, hướng dẫn sơ cứu cho bệnh nhân và yêu cầu tàu QB 98012 TS khẩn trương chạy về bờ. Xét tính chất bệnh trạng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của thuyền viên nếu không được cấp cứu kịp thời, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn lúc 14 giờ 50 phút ngày 7/7. Đến 21 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu QB 98012 TS, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng bác sỹ nhanh chóng triển khai cấp cứu cho bệnh nhân ngay trên biển. Bệnh nhân được chuyển lên tàu SAR 274 để được điều trị tích cực và khẩn trương đưa về bờ. Nhờ sự cứu chữa kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch.

40. Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy nội soi lấy cây đinh trong phổi của một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 09 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận bệnh nhân L.Q.H (55 tuổi) trong tình trạng ho liên tục 4 tháng qua, có khi ho ra máu. Bệnh nhân H. cho biết mình làm nghề sửa tàu, trong một lần đóng đinh vào thân tàu, ông vừa đóng đinh vừa há miệng nên bị cây đinh văng vào miệng, bất ngờ ông nuốt luôn. Do hoàn cảnh khó khăn nên ôn gkhông đi thăm khám cho đến khi ho chịu không nổi mới đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện dị vật nằm ở phế quản thùy dưới bên trái phổi bệnh nhân. Bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp thành công dị vật là cây đinh dài khoảng 6 cm đã gỉ sắt. Theo bác sĩ, nếu để lâu cây đinh có thể gây viêm phổi, áp xe phổi, giãn phế quản, ho ra máu. Ngoài ra, cây đinh có thể gây uốn ván. Cũng theo bác sĩ, bệnh nhân mới chỉ viêm phổi nhẹ, có thể tự hết sau khi lấy dị vật ra. HIện sức khỏe bệnh nhân bình thường.

41. Các bác sỹ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật thành công cắt khối u khổng lồ trong dạ dày của một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 09 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Bình Dân, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân có khối u dưới niêm mạc dạ dày dạng u mô đệm đường tiêu hóa khổng lồ và đe dọa vỡ bất cứ lúc nào. Theo Bác sỹ Nguyễn Phú Hữu, Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân, nữ bệnh nhân N.T.L. (64 tuổi ở Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng có một khối tròn gồ lên ở vùng bụng dưới bên trái và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ăn uống khó tiêu. Khi tiến hành chụp CT scan khảo sát vùng bụng, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân có một khối u mô đệm thành dạ dày, choán chỗ toàn bộ vùng hạ sườn trái, có đường kính lớn nhất lên tới 20cm. Các bác sỹ đánh giá đây là một trường hợp khó với khối u có kích thước khổng lồ, lan dính nhiều cơ quan trong ổ bụng và trong tình trạng dọa vỡ nên đã quyết định thực hiện phẫu thuật tức thời. “Vì khối u rất mềm nên chúng tôi phải tập trung cao độ trong từng thao tác bóc tách, gỡ dính, đồng thời đảm bảo không tổn thương các tĩnh mạch quan trọng như tĩnh mạch cửa gan, tĩnh mạch lách. Quá trình cầm máu cũng đảm bảo nhanh chóng, linh hoạt để tránh nguy cơ khối u vỡ bất ngờ gây xuất huyết ồ ạt và đe dọa tính mạng người bệnh,” bác sỹ Nguyễn Phú Hữu cho hay. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sỹ đã cắt trọn khối u nặng 4kg và một phần rất nhỏ (khoảng 2cm) của thành dạ dày. Bác sỹ Nguyễn Phú Hữu cho biết thêm đây là trường hợp u mô đệm đường tiêu hóa ít gặp ở vùng dạ dày. U mô đệm đường tiêu hóa có thể xuất hiện ở mọi vị trí trên đường tiêu hóa như thực quản, dạ dày, ruột… Khối u sẽ phát triển lớn, bám dính và làm ảnh hưởng nhiều cơ quan trong ổ bụng, di căn khiến cơ thể suy mòn nếu không được điều trị. Nếu phát triển quá lớn, khối u có nguy cơ vỡ với một tác động từ bên ngoài và gây xuất huyết rất nguy hiểm cho người bệnh. Bệnh nhân N.T.L rất may mắn được phẫu thuật kịp thời khi khối u đã có kích thước rất lớn, có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu xảy ra va chạm trong sinh hoạt như ngã, chấn thương vào vùng bụng vì khối u rất mềm và thành mỏng. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi.

42. Các bác sỹ Bệnh viện  Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh điều trị thành công cho một bệnh nhi bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh nặng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 09 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận bệnh nhi từ bệnh viện tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa… nguy cơ tử vong cao. Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó 5 ngày bé chào đời bằng phương pháp sinh thường sau khi đã đủ tuổi thai kỳ với cân nặng 3,2kg. Sau sinh, bé hoàn toàn khỏe mạnh, được cho bú sữa mẹ và sữa công thức. Tuy nhiên, sau 5 ngày tuổi, bé đột nhiên bỏ bú, quấy khóc, ọc máu, suy hô hấp, mê man. Bé được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, bệnh nhi trong tình trang li bì, suy hô hấp, thở yếu, sốc, tụt huyết áp. Cháu được bác sĩ cấp cứu tích cực, đặt nội khí quản thở máy. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh nặng, ứ độc chất NH3 gấp hơn 10 lần bình thường. Ngay lập tức bệnh nhi được chuyển đến khoa Hồi sức, tiến hành lọc máu liên tục. Bé được chuyển đến Khoa Hồi sức sơ sinh và được tiến hành lọc máu liên tục. Sau 6 giờ lọc máu liên tục, lượng độc tố giảm được gần một nửa và bé đã hồi tỉnh sau 48 giờ. Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, bé bắt đầu được cho ăn loại sữa chuyên biệt cho bệnh lý rối loạn chuyển hóa acid amin. TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Trưởng khối Sơ sinh - Hồi sức Sơ sinh cho hay: Trẻ sơ sinh nguy cơ đối mặt với bất thường chuyển hóa amino acid có trong sữa dẫn đến tích tụ các chất chuyển hóa độc thần kinh khiến trẻ hôn mê, tổn thương não không hồi phục. Trước đây, các rối loạn chuyển hóa bẩm sinh thường khiến bệnh nhi tử vong. Hiện nay, với chế độ ăn kiêng bằng loại sữa đặc biệt kết hợp những phương pháp điều trị truyền dịch, cung cấp năng lượng cao, cấp cứu giúp thải trừ nhanh các chất độc thần kinh đã mang lại kết quả khả quan trong điều trị. Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, trẻ sơ sinh đủ tháng nếu có biểu hiện thần kinh như lừ đừ, li bì, mê, co giật kèm vàng da… người làm công tác chuyên môn cần nghĩ đến bệnh lý rối loạn chuyển hóa bẩm sinh để điều trị, can thiệp sớm, tránh nguy hiểm cho bệnh nhi.

43. Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công cắt khối u nhầy khổng lồ chèn ép máu qua tim cho một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 10 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bị khối u nhầy khổng lồ chèn ép máu qua tim cho bệnh nhân H.T.T.H (54 tuổi, ngụ TP HCM) bị khối u nhầy khổng lồ chèn ép máu qua tim. Bệnh nhân đến khám trong tình trạng khó thở, hồi hộp. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện có một khối u lớn trong tim lấp gần hết lỗ van hai lá, gây cản trở dòng máu qua tim đi nuôi cơ thể. Trước tình trạng nguy cấp, các bác sĩ đã phẫu thuật loại bỏ khối u kích thước 6x4x3 cm bằng nội soi. Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân phục hồi, tình trạng khó thở hoàn toàn biến mất. PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược, cho biết bệnh u nhầy nhĩ trái tim mạch diễn biến âm thầm, khối u chèn ép van tim, cản trở dòng máu qua van tim, có thể gây đột tử do máu không thể lưu thông xuống tâm thất trái và đi nuôi cơ thể, đặc biệt là não. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh này cao gấp 2 lần so với đàn ông, độ tuổi trung bình mắc bệnh là 50. Phẫu thuật nội soi là phương pháp tiên tiến với hiệu quả điều trị tương đương với phương pháp mổ mở cổ điển nhưng đem lại nhiều lợi ích vượt trội cho người bệnh như phục hồi nhanh, giảm thời gian nằm viện, vết mổ thẩm mỹ và tránh biến chứng nhiễm trùng xương ức.

44. Các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu cho một bệnh nhân bị máu đông chèn kín họng và miệng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 10 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai vừa cấp cứu cho một bệnh nhân khi khắp khoang miệng, hầu họng đều bị lấp kín bởi các khối tụ máu lớn. TS.BS Lương Quốc Chính, khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai cho biết, khoa vừa xử trí cấp cứu cho nữ bệnh nhân 40 tuổi (Hà Nội) bị suy hô hấp cấp do tắc nghẽn đường hô hấp trên. Bệnh nhân có tiền sử bệnh lý van tim, phải sử dụng thuốc chống đông Sintrom (acenocoumarol) để dự phòng huyết khối. Theo TS Chính, đây là loại thuốc ngay cả khi đã dùng ổn định vẫn cần phải được theo dõi xét nghiệm đông máu (INR) hết sức chặt chẽ, nếu không người bệnh có thể rơi vào tình trạng rối loạn đông máu hết sức nặng nề bất cứ lúc nào và có thể dẫn tới tử vong. Từ 5/7, bệnh nhân bắt đầu thấy hiện tượng sưng nề, bầm tím vùng dưới hàm và cổ, sau đó lan nhanh lên gần khoang miệng. Đến sáng 6/7, sau ngủ dậy, bệnh nhân thấy khó thở, nói khó. Gia đình ngay lập tức đưa vào BV Bạch Mai cấp cứu. Lúc này toàn bộ khoang miệng và hầu họng bị lấp kín bởi các khối tụ máu lớn, bệnh nhân vật vã, thở nhanh, không thể nói. Ngay sau khi tiếp cận và đánh giá bệnh nhân, các bác sĩ đã nhận định đây là một trường hợp suy hô hấp cấp do tắc nghẽn đường hô hấp trên, rất dễ tử vong. Biện pháp cấp cứu tối ưu là phải đặt ống nội khí quản cho bệnh nhân, mở đường thở nhân tạo vượt qua vị trí tắc nghẽn. Tuy nhiên TS Chính cho biết, việc đặt ống nội khí quản cho trường hợp này rất khó do khoang miệng và hầu họng đã bị lấp kín bởi khối máu tụ. Thêm nữa, trên cơ địa rối loạn đông máu do quá liều thuốc chống đông, khối máu tụ này rất dễ chảy máu khi bị tổn thương trong lúc đặt ống nội khí quản, đẩy bệnh nhân vào nguy cơ tử vong cao hơn. Chấp nhận nguy cơ chảy máu, trong vòng 30 phút, các bác sĩ quyết định mở khí quản cấp cứu, sau đó truyền plasma tươi đông lạnh và tiêm vitamin K để kiểm soát đông máu và điều chỉnh rối loạn đông máu. Sau khi ổn định hơn, bệnh nhân được chuyển sang Viện tim mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Hiện sức khoẻ bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng chảy máu đã được kiểm soát. Đây là một ca cấp cứu khó đối với bác sỹ bởi bệnh nhân bị rối loạn đông máu. Nếu xử lý không chính xác sẽ dẫn đến mất máu, nguy cơ tử vong cao.

45. Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ điều trị thành công cho một bệnh nhân bị loạn thần do dũng thuốc: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 10 tháng 7 năm 2018, một bệnh nhân 36 tuổi ở Tuyên Quang, khi đi ăn với bạn đã dùng một loại thuốc mà không rõ thuốc gì, ba ngày sau phải nhập viện. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể mệt mỏi, bồn chồn, bứt rứt, khó chịu toàn thân, thỉnh thoảng xuất hiện đau tức vùng quanh rốn, nhịp tim không đều. Theo gia đình, sau khi đi chơi ở Lào Cai về, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng này, không ăn uống được nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ khám. Anh cho biết khi đi ăn cùng bạn bè đã sử dụng một loại thuốc nhưng không rõ thuốc gì. Các xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân dương tính với MDMA, thành phần có trong thuốc lắc, dẫn đến bị loạn thần. Bác sỹ Lương Minh Tuấn khuyến cáo, mọi người khi đi du lịch không nên tiếp xúc với người lạ hoặc sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc và tác dụng. Nếu uống thuốc không rõ chủng loại và xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, bồn chồn, lo lắng… cần đến bệnh viện kiểm tra ngay. Các bác sỹ đã cấp cứu cho bệnh nhân, Hiện tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

46. Các bác sỹ Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật bảo tồn tử cung cho bệnh nhân ung thư cổ tử cung: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 11 tháng 7 năm 2018, các bác sĩ khoa Ngoại 1 Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, vừa tiến hành phẫu thuật bảo tồn thành công trong điều trị ung thư cổ tử cung vì bệnh nhân có nhu cầu sinh 1 đứa con. Đây là lần đầu tiên phẫu thuật bảo tồn này được thực hiện ở phía Nam, cắt cổ tử cung tận gốc chừa lại thân tử cung. Theo BS. CKII Nguyễn Văn Tiến, trưởng khoa, trước khi nhập viện khoảng 3 tháng, bệnh nhân Nguyễn Thị C. Ng. (sinh năm 1989, Vĩnh Long) đã kiểm tra sức khỏe định kỳ cho thấy bệnh nhân bị dị sản tế bào cổ tử cung độ 3 (CIN 3) tức là tổn thương tiền ung thư và nhiễm HPV (virus gây u nhú ở người) týp 16. Bệnh nhân đã nhập vào BV Ung bướu và tiến hành khoét chóp. Giải phẫu bệnh sau khoét chóp cho thấy bệnh nhân bị carcinom tế bào gai xâm lấn của cổ tử cung. Do đó, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cắt tử cung tận gốc. Nhiều bệnh nhân ung thư cổ tử cung trẻ vẫn còn cơ hội có con nếu phát hiện sớm căn bệnh này nhờ phẫu thuật bảo tồn tử cung. Tuy nhiên, bệnh nhân chia sẻ chị vừa mới 28 tuổi chưa chồng nhưng tha thiết muốn có con. Bệnh nhân cương quyết nếu không được thà chết chứ không phẫu thuật, vì thế khoa Ngoại I đã cùng hội chẩn với ban Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM lên phương án cắt cổ tử cung. Về mặt kỹ thuật, TS. BS. CKII Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc (BV Ung bướu) cho biết, phẫu thuật rất phức tạp ngoài lấy rộng chu cung phải đảm bảo diện tích cắt cổ trong cổ tử cung an toàn về mặt ung thư (phải sinh thiết lạnh tức thì để có giải phẫu bệnh để đánh giá tình trạng của bệnh lý ung thư cổ tử cung) và khó nhất là may diện cắt âm đạo vào thân tử cung đúng chuẩn để giữ  thai sau này. Tuy nhiên các bác sĩ khó đảm bảo về vấn đề có thai sau. Nếu phẫu thuật bảo tồn thành công, theo ghi nhận của y văn thế giới thì khả năng mang thai theo con đường tự nhiên cũng chỉ có 40 - 50%. Bệnh nhân đã chấp nhận nguy cơ trên và kiên quyết phẫu thuật cắt cổ tử cung. Điều may mắn, theo BS. Tiến, bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn vô cùng sớm khi mới chỉ có dị sản cổ tử cung độ 3 và chỉ có vài vị trí có tình trạng tế bào ung thư xâm lấn ít nên nếu theo đúng phác đồ điều trị bệnh nhân hoàn toàn có thể hết bệnh. Để chắc chắn, sau khi có em bé, bệnh nhân cần theo dõi sát hoặc tiến hành cắt tử cung để giảm nguy cơ bệnh tái phát đến mức thấp nhất.

47. Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nối thành công bàn tay cho một bệnh nhân 31 tháng tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 11 tháng 7 năm 2018, vì nghịch máy cắt cỏ, không có sự giám sát của gia đình, bé gái 31 tháng tuổi, dân tộc Tày bị đứt rời bàn tay. May mắn, bé đã được các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 1087 phẫu thuật nối liền thành công. Khoa Phẫu thuật Bàn tay và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật thành công "trồng" lại bàn tay trái đứt rời cho bé gái 31 tháng tuổi bị máy cắt cỏ cắt đứt rời hoàn toàn sau giờ thứ 10. Theo lời gia đình kể, bệnh nhân đùa nghịch bị máy cắt cỏ cắt đứt rời hoàn toàn bàn tay trái. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện tỉnh Hà Giang cấp cứu. Tại đây bệnh nhân được sơ cứu, băng cầm máu vết thương, bảo quản bàn tay đứt rời trong đá lạnh rồi chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108. Khoa Phẫu thuật Bàn tay và Vi phẫu thuật (B1-B), Bệnh viện TWQĐ 108 đã nhanh chóng cử kíp phẫu thuật vi phẫu do BSCKII. Bùi Việt Hùng làm kíp trưởng để tiến hành phẫu thuật trồng lại bàn tay bị đứt rời. Mặc dù trong những năm qua Khoa Phẫu thuật Bàn tay và Vi phẫu thuật đã thực hiện rất nhiều ca vi phẫu trồng lại chi thể đứt rời, tuy nhiên trên bệnh nhân nhi mới 31 tháng tuổi mạch máu rất nhỏ, thời gian bàn tay bị đứt rời khá lâu nên kíp phẫu thuật cũng nhận định đây là trường hợp khó, nhiều nguy cơ xảy ra trong quá trình gây mê, phẫu thuật và hậu phẫu. Sau 3,5 giờ phẫu thuật, kíp mổ đã trồng lại thành công bàn tay cho bệnh nhân nhi mới 31 tháng tuổi này. Sau mổ bệnh nhân được chăm sóc hậu phẫu tốt và được xuất viện ngày 3/7/2018, sau 12 ngày điều trị.

48. Bệnh nhân phản ánh một bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch, Quảng Bình, khám bệnh cho bệnh nhân trong tình trạng phả đầy hơi rượu: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 11 tháng 7 năm 2018, một nam bác sỹ công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị bệnh nhân phản ánh có biểu hiện say rượu trong giờ làm. Nam bác sĩ được xác định là Phan Tùng Lâm, 54 tuổi, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch. Trước đó, khi chuẩn bị vào phòng khám để siêu âm, bệnh nhân phát hiện bác sĩ Lâm mặt đỏ, phả ra hơi rượu. Lo sợ chẩn đoán không đúng, bệnh nhân đã chủ động dừng khám và bỏ đi nơi khác. Trước sự việc trên, lãnh đạo bệnh viện đã mời bác sĩ này làm việc. Bước đầu, bác sĩ Lâm đã thừa nhận việc mình có uống rượu. Ông Nguyễn Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khẳng định sẽ xử lý nghiêm sự việc này. Theo quy định các chuyên viên không được uống rượu trong giờ làm việc.

49. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu cho một bệnh nhân nguy kịch vì côn trùng đốt ở cánh tay: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 12 tháng 7 năm 2018, bệnh nhân Nguyễn Thị N. (sinh năm 1946, trú tại Đông Dư – Gia Lâm – Hà Nội) vào BVĐK Đức Giang ngày 2/6/2018 trong tình trạng đau bụng, sốt liên tục (39-40 độ), nôn nhiều, nổi ban đỏ rải rác toàn thân, xung huyết kết mạc mắt, phù nề 2 mắt, không ăn uống được. Bệnh nhân được làm các xét nghiệm sinh hóa phát hiện bạch cầu tăng, men gan tăng, Albumin giảm. Với tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, ngay lập tức bệnh viện đã giao cho khoa Truyền nhiễm làm hội chẩn và phát hiện ra bệnh nhân có 1 vết đốt ở vùng cánh tay trái, kèm theo nổi hạch nách trái từ 1-2cm. Bên cạnh đó, bệnh nhân đã có các biến chứng viêm phổi và nghi ngờ viêm màng não cấp. Dựa vào các triệu chứng như trên các bác sĩ khoa Truyền nhiễm đã xác định bệnh nhân bị sốt mò hay còn gọi là bệnh Rickettsia. Ngay sau đó, bệnh nhân được các bác sĩ khoa Truyền nhiễm điều trị tích cực.Sau 10 ngày bệnh nhân đã bình phục và xuất viện. Bác sĩ Lê Xuân Sơn – Trưởng khoa Truyền nhiễm cho hay: “Đối với bệnh sốt mò hay còn gọi là Scrub typhus, các bác sĩ phải có kinh nghiệm và thường phải nghĩ đến ngay bệnh này thì mới có thể phát hiện sớm. Và dựa trên các biểu hiện điển hình như các nốt đốt đóng vảy đen, mọc ở chỗ kín, nách, bẹn cổ… tuy nhiên, bệnh có nhiều biểu hiện giống với các bệnh như nhiễm trùng huyết, các bác sĩ phải tiến hành các xét nghiệm và hội chẩn đúng để phát hiện bệnh sớm. Nhất là đối với người cao tuổi sức đề kháng yếu, căn bệnh dễ biến chứng nguy hại như viêm phổi cấp, suy đa tạng, viêm màng não”. "Thông thường khi bị côn trùng như muỗi, ong đốt... chúng ta sẽ phát hiện ra và có biện pháp phòng chống được ngay. Nhưng với trường hợp người bị bọ mò hay chấy rận đốt thì thật khó phát hiện và nhất là ở những người có bệnh lý kèm theo thì dễ xảy ra các biến chứng nguy hiểm"- BS. Sơn nói. Bệnh sốt mò do vi khuẩn Ricketsia tsutsugamushi hay R.orientalis gây nên, từ súc vật sang người do côn trùng trung gian là ấu trùng mò. Cơ chế bệnh sốt mò là tổn thương hoại tử và viêm tắc mạch máu gây tăng thẩm thấu thành mạch làm thoát huyết tương, phù tổ chức, tràn dịch,...Ấu trùng mò thường đốt máu ở những nơi da mềm mỏng như bẹn, gần hậu môn, nách, rốn, mi mắt.... nên người dân ít để ý và khó phát hiện ra. Vi khuẩn Rickettsia tsutsugamushi gây sốt cấp tính, đau đầu dữ dội và nổi hạch. Ở chỗ mò đốt, lúc đầu có một tổn thương gồm một vết loét có đóng vảy trên da rất điển hình, sau đó bắt đầu sốt.Tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, tỷ lệ tử vong của bệnh sốt mò có thể chiếm khoảng từ 1 - 60%.

50. Khởi tố Giám đốc và nhân viên trung  tâm y tế huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, vì làm khống các chứng từ khám chữa bệnh: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 7 năm 2018, do cấp nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, trong đó ghi khống nội dung khám chữa bệnh cho nhiều công nhân làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, 4 cán bộ Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào đã bị khởi tố. Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào, đồng thời khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Các bị can gồm: Nguyễn Kim Hữu (61 tuổi,  nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Mỹ Hào, Lê Thị Kim Oanh (48 tuổi, Phó Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (58 tuổi, Trưởng khoa Ngoại) và Phạm Thị Thúy (31 tuổi, điều dưỡng viên) - người đã lập và cấp khống giấy chứng nhận cho công nhân một số doanh nghiệp nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm. Bước đầu cơ quan Công an xác định, 4 cán bộ này đã lập và cấp nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trong đó ghi khống nội dung khám chữa bệnh cho nhiều công nhân làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Theo thông tin, người lao động dù không bị ốm, không trực tiếp khám chữa bệnh mà chỉ xin giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội và để “hợp thức hóa” số ngày nghỉ; đồng thời, làm thủ tục thanh toán để hưởng sai chế độ, gây thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội.  Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

51. Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu tiên sử dụng robot trong phẫu thuật điều trị bệnh nhược cơ:  Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết lần đầu tiên bệnh viện này đã phẫu thuật robot điều trị bệnh nhược cơ cho chị Phan Thị Mỹ N., 34 tuổi, ngụ ở Vĩnh Long. Bệnh nhân bị nhược cơ ở tuyến ức và trước đó đã được điều trị nội khoa 2 năm.Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, sẽ xuất viện trong vài ngày tới. Bệnh nhược cơ là do rối loạn về thần kinh cơ. Theo PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, cắt tuyến ức là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả bệnh nhược cơ. Nếu lấy được hết tuyến ức thì bệnh nhược cơ sẽ gần như hết. Hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh nhược cơ như mổ nội soi, mổ hở… nhưng chưa có phương pháp nào điều trị triệt để.Bệnh có giảm nhưng không thể hết. Do đôi tay của robot rất linh hoạt, có thể đưa vào các ngóc ngách rất sâu nên khi phẫu thuật robot lấy hết được tuyến ức. Bệnh nhân nữ có nguy cơ mắc bệnh nhược cơ gấp 3 lần nam giới. Triệu chứng thường gặp nhất là sụp mi mắt. Nhược cơ sẽ tăng dần theo năm tháng, mới đầu bị sụp mi mắt, sau này sẽ yếu các cơ ở vùng vai, tay, rối loạn về các vận động vùng não như cơ nuốt khó khăn), thở không nổi (các cơ vùng ngực, cơ hoành, cơ vùng liên sườn không hoạt động được ). Khi  bệnh nhân thở không nổi sẽ phải thở máy, có thể sẽ tử vong.

52. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Cần Thơ phẫu thuật lấy gần 300 viên sỏi túi mật cho một bệnh nhân:  Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 7 năm 2018, bác sĩ La Văn Phú, trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết êkíp khoa này cùng Khoa Gây mê hồi sức vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ mang gần 300 viên sỏi trong túi mật. Bệnh nhân là bà Hồ Kim Đ. (60 tuổi, ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long). Theo gia đình, bà đã bị đau âm ỉ vùng hạ sườn phải, ăn không tiêu khoảng 10 năm nay. Bà có đi bác sĩ khám và biết mình bị sỏi túi mật, nhưng thấy đau bụng và ăn không tiêu nghĩ do bệnh bao tử nên chỉ điều trị thuốc bao tử. Gần đây tình trạng đau ngày ngày nhiều, không ăn uống được, bà Đ. đến bệnh viện huyện khám thì được biết viêm túi mật cấp được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ phẫu thuật. Tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị viêm túi mật cấp do có quá nhiều sỏi, viêm túi mật mãn tính do tái đi tái lại nhiều lần. Kết quả nội soi cho thấy thành túi mật bệnh nhân quá dày (10mm), viêm và không còn dịch mật, chỉ chứa sỏi. Bệnh nhân được chỉ định xử lý cắt túi mật lấy sỏi qua nội soi. Xẻ túi mật ra, các bác sĩ thấy rất nhiều sỏi lớn nhỏ, khoảng 300 viên sỏi (trong đó có 180 viên sỏi lớn). Sau nội soi cắt túi mật, hiện tình trạng bệnh nhân khỏe, đã đi lại và ăn nhẹ được. Theo bác sĩ Phú, nếu phát hiện sỏi túi mật bệnh nhân nên thường xuyên đi kiểm tra và điều trị sớm, nếu để kéo dài dẫn đến viêm túi mật cấp do tái đi tái lại nhiều lần, có thể biến chứng hoại tử túi mật, dịch tràn ra ổ bụng gây viêm phúc mạc hoặc nhiễm trùng huyết rất nguy hiểm.

53. Các bác sỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh cứu sống một bệnh nhân tự dùng kéo đâm thủng tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 7 năm 2018, BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện chấn Thương Chỉnh hình cho biết, bệnh viện vừa phát lệnh báo động đỏ liên viện cứu sống một trường hợp bệnh nhân tự dùng kéo đâm thấu tim. Bệnh nhân là Huỳnh Văn T. bị gãy xương đùi trái đang nằm theo dõi, chờ sắp lịch mổ tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh hình. Chiều 8/7, vì chuyện buồn của cá nhân, trong lúc nghĩ quẩn Văn T. dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã tiến hành sơ cứu ngay tại giường bệnh.Xác định vết thương thấu ngực đặc biệt nguy hiểm, gây xuất huyết ồ ạt, nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ liên viện với sự hợp tác từ Bệnh viện Bình Dân. Cùng với nỗ lực hồi sức, cấp cứu kết quả siêu âm tim phổi, chụp X-quang tại giường bệnh xác định nhát đâm bằng mũi kéo đã xuyên thấu tim bệnh nhân. Ê-kíp bác sĩ của 2 bệnh viện đã nhanh chóng thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu. Sau gần 2 giờ khẩn trương, ê-kíp đã khâu lại vết rách ở thành tâm thất trái, khâu vết rách ở thùy trên phổi phải, vết rách cơ hoành và dẫn lưu khoang màng phổi.Sau cuộc mổ, các chỉ số sinh hiệu của người bệnh đã tạm ổn.

54. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Đức Thọ, Hà Nội, cứu sống bé sơ sinh bị suy hô hấp, viêm ruột hoại tử: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ vừa cấp cứu thành công trẻ sơ sinh bị suy hô hấp, viêm ruột hoại tử hết sức nguy hiểm và ít gặp. Trước đó, sản phụ T.T.T.O (ở xã Đức Quang, huyện Đức Thọ) mang thai 34 tuần, bỗng dưng xuất hiện chảy máu ồ ạt được người nhà đưa vào viện. Qua thăm khám, sản phụ được chẩn đoán rau tiền đạo. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và chuyển mổ cấp cứu lấy ra bé trai nặng 2,4kg, trẻ trong tình trạng khóc yếu, rên è, tím quanh môi và các đầu chi.

Trẻ được tiến hành cấp cứu và chuyển sang đơn nguyên sơ sinh điều trị với chẩn đoán suy hô hấp/sơ sinh non yếu. Tại đơn nguyên sơ sinh, bé được nằm lồng ấp, thở oxy, hút dịch mũi họng, đặt sonde dạ dày có dịch màu nâu nhạt lẫn máu, bơm rửa dạ dày. Sau 10 ngày điều trị bằng kháng sinh tích cực, bơm rửa dạ dày, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch qua máy truyền dịch, chiếu đèn và trẻ được tập cho bú mẹ..., hiện tại sức khỏe của bé đã ổn định, da niêm mạc hồng, không khó thở, bụng mềm không chướng, bú mẹ tốt và có thể xuất viện trong ngày 13 tháng 7.

55. Các bác sỹ Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc cứu cống bé sinh non 27 tuần tuổi nặng 800g: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã cứu sống bé trai sinh non nặng 800g. Sau hơn 2 tháng được chăm sóc đặc biệt và điều trị tích cực bởi đội ngũ cán bộ Khoa Sơ sinh và khoa Hồi sức tích cực, bé trai Trần Bình Phong, sinh non 27 tuần tuổi, đã phát triển khỏe mạnh, ổn định và được xuất viện về nhà. Trước đó, vào chiều ngày 9/5/2018, chị Lưu Thị Sinh (người dân tộc Sán Dìu), sinh năm 1978, quê ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, có biểu hiện đau bụng dữ dội ngày càng tăng có dấu hiệu chuyển dạ dọa sinh non đang khi đang mang bầu con đầu lòng mới được hơn 6 tháng. Thấy vậy, gia đình đã đưa chị Sinh đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo, qua thăm khám, các thầy thuốc nhận định sản phụ có thể sinh non và chuyển về Bệnh viện Sản-Nhi Vĩnh Phúc để có đủ điều kiện khi sinh. Sau khi thăm khám, bệnh nhân có nhiều biểu hiện sinh non, thể lực yếu nên đã cho điều trị tích cực và sản phụ đã sinh tự nhiên sớm hơn dự kiến gần 3 tháng, đặc biệt bé quá non yếu nên ngay sau sinh bị suy hô hấp, thoi thóp, tím tái, trương lực cơ và phản xạ sơ sinh rất yếu. Cháu bé được hỗ trợ hô hấp bằng bóp bóng, thở máy, áp dụng các phương pháp điều trị hồi sức cấp cứu tích cực ở Tổ sơ sinh và được nuôi trong lồng ấp hơn 2 tháng, theo dõi toàn trạng qua Monitor, thở máy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch rốn hoàn toàn trong những ngày đầu, đến ngày hôm nay. Bác sĩ Phùng Thị Hương Thảo, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Trong suốt hơn 2 tháng điều trị, do cơ thể bé quá non yếu (bởi mẹ sinh con lần đầu ở tuổi 40) nên liên tục xuất hiện nhiều cơn ngừng thở sinh lý, nhiễm trùng huyết, viêm ruột hoại tử, thiếu máu, ven rốn nhiễm trùng, không thể đặt kim truyền ven ngoại vi. Có những thời điểm bé diễn biến xấu, tiên lượng tử vong cao, các y bác sĩ đã phải sử dụng phối hợp nhiều loại kháng sinh tốt nhất, cũng như cử điều dưỡng theo dõi sát sao diễn biến của bé để xử trí kịp thời. Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực, bé Trần Bình Phong đã dần ổn định, tự thở hoàn toàn tốt, da môi hồng, phản xạ sơ sinh nhanh nhẹn, đạt 2,2 kg, đã tự bú mẹ được, siêu âm thóp không xuất hiện hình ảnh xuất huyết dưới màng nội tủy, các xét nghiệm trong chỉ số bình thường và cho ra viện vào ngày 12/7/2018.

56. Các bác sỹ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 17 tuổi bị u máu lách: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 13 tháng 7 năm 2018, các bác sĩ BV Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 17 tuổi bị u lách lớn, đau nhức tại vị trí khối u. Bệnh nhân là Dương V.N. 17 tuổi trú tại Hoàng Tiến – Chí Linh – Hải Dương nhập viện với tiền sử bệnh u máu lách 3 năm nhưng chưa điều trị gì. Người bệnh nhập viện trong tình trạng khối u ở lách lớn, luôn đau và tức tại vị trí khối u. Khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ nhận thấy lách của người bệnh to độ 3, trên hình ảnh chụp CT.Scanner cho thấy tại vị trí lách của người bệnh có khối u lớn kích thước 4,2 x 5,1cm dọa vỡ và không thể can thiệp nút động mạch. Phương pháp tối ưu được đưa ra tiến hành phẫu thuật cắt lách cùng toàn bộ khối u. Ths.Bs Nguyễn Vũ - Phó giám đốc Trung Tâm Ung Bướu kiêm Trưởng khoa Phẫu Trị và Xạ Trị người trực tiếp phẫu thuật cho biết,  trong quá trình phẫu thuật bóc tách khối u và cắt lách cho người bệnh các bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi khối u rất lớn, nhiều mạch máu tân sinh và đã có tình trạng dọa vỡ.Vì vậy, mọi việc phải tiến hành nhanh chóng, chính xác. Nếu không sẽ khiến khối u bị vỡ, gây tràn máu ổ bụng , người bệnh có thể tử vong ngay trên bàn mổ. Sau 1 giờ ca phẫu thuật thành công, khối u sau khi được cắt bỏ được gửi tới khoa Giải phẫu bệnh làm xét nghiệm mô bệnh học, kết quả cho thấy khối u lách của người bệnh là khối u máu lành tính. BS. Vũ cũng cho biết thêm,  u máu lớn ở lách là bệnh rất nguy hiểm. Khối u lớn có thể khiến lách của người bệnh vỡ bất cứ lúc nào dù chỉ là những va chạm nhẹ trong quá trình người bệnh hoạt động, lao động bình thường. Khi lách bị vỡ khiến tràn máu trong ổ bụng và người bệnh có tử vong bất cứ lúc nào.Vì vậy việc tiến hành phẫu thuật cắt lách cùng toàn bộ khối u là cách duy nhất để điều trị khối u và dự phòng nguy cơ vỡ lách. Hiện tại sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện. 

57. Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết sản phụ tử vong ở bệnh viện là do thuyên tắc mạch ối: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 15 tháng 7 năm 2018, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh xác nhận có sự việc hai mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Trước đó, vào khoảng 10h ngày 14/7, sản phụ tên là Hồ Thị L. (38 tuổi, ở Khối phố 3, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da môi hồng, thể trạng bình thường, nhịp tim đều, phổi không ran, bụng mềm... chẩn đoán thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 4. Từ lúc vào viện đến trước 5h45 sáng ngày 15 tháng 7 sản phụ được theo dõi sát với tình trạng diễn biến bình thường. Đến 5h45 cùng ngày, khi sản phụ đang nằm trên bàn đẻ, có cơn co tử cung nhẹ, thai đầu cao, tim thai 140 lần/phút,… đột ngột xuất hiện ối vỡ, nước ối màu xanh bẩn, da nổi vân tím, nhịp thở 20 lần một phút, huyết áp 110/70 mmHg, thai đầu cao, cổ tử cung mở 2 cm.  Lúc này, các bác sĩ bệnh viện đã mời hội chẩn lãnh đạo khoa. Sau đó khoảng 15 phút thì sản phụ bắt đầu thấy mệt, da nổi vân tím, huyết áp 110/70mmHg. Lúc này kíp trực đã mời lãnh đạo bệnh viện cùng lãnh đạo các khoa tiến hành hội chẩn và chẩn đoán: Sản phụ sốc chưa rõ nguyên nhân. Sau đó tình trạng của sản phụ diễn biến ngày một xấu đi: nổi vân tím toàn thân, huyết áp tụt... rồi hôn mê. Sau khoảng 40 phút cấp cứu, mặc dù các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp nhưng đến 7h cùng ngày sản phụ Lĩnh đã không qua khỏi. Chẩn đoán lúc tử vong: Ngừng tuần hoàn, Theo dõi Tắc mạch ối/ Thai đủ tháng chuyển sinh con thứ 4. Chiều 15/7, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh gửi Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, chẩn đoán bước đầu sản phụ tử vong nghi do tắc mạch ối. Đây là tai biến nặng nhất trong các tai biến sản khoa. "Bệnh viện sẽ chỉ đạo hội đồng chuyên môn tổ chức kiểm thảo tử vong để đưa ra kết luận cuối cùng", Bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh nói. Một lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo cụ thể tình hình; thành lập Hội đồng chuyên môn để tổ chức kiểm thảo tử vong theo đúng quy định; động viên, chia sẻ và giải thích rõ với gia đình sản phụ về tình hình vụ việc”.

58. Đã xác định được chất độc trong ốc biển khiến một cô giáo ở Bình Định tử vong: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 15 tháng 7 năm 2018, Cơ quan chức năng cho biết loại ốc lạ khiến cô giáo S. ở Bình Định sau khi ăn bị ngộ độc dẫn đến tử vong có chứa chất độc tetrodotoxin gây ngộ độc thần kinh nhanh và nghiêm trọng. Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, loài ốc lạ khiến cô giáo S. ở Bình Định sau khi ăn đã bị ngộ độc dẫn đến tử vong có chứa chất độc tetrodotoxin gây ngộ độc thần kinh nhanh và nghiêm trọng. Các nghiên cứu cho thấy Tetrodotoxin là chất làm tắc nghẽn các dây thần kinh trong cơ thể, ngăn cản sự thay đổi điện thế xảy ra ngang qua tế bào thần kinh. Chất độc này nằm trong cá nóc, con so biển, một số loại ốc biển ... gây liệt và tử vong trong vòng 6 tiếng sau khi vô tình ăn phải. Chất độc gọi là tetrodotoxin (TTX) C11H17O8N3 là một loại độc tố thần kinh cực độc, gấp hơn 1000 lần so với Cyanua. Bình thường nó tồn tại trong sinh vật ở dạng tiền độc tố Tetrodomin không độc; nhưng khi cá hoặc các sinh vật mang nó bị ươn hoặc bị va đập, tiền chất Tetrodomin sẽ biến đổi thành chất TTX gây độc. Tetrodotoxin không phải là protein, tan trong nước, không bị nhiệt phá hủy, nấu chín hay phơi khô, sấy, độc chất vẫn tồn tại (có thể bị phân hủy trong môi trường kiềm hay acid mạnh). Khi đun sôi ở nhiệt độ 100 độ C trong 6 giờ độc tố TTX mới giảm đi 50%, nó chỉ mất đi khi được đun sôi ở 200 độ C trong 10 phút. Vì thế, không thể làm mất độc cá nóc, con so hay một số loại ốc biển có chứa tetrodotoxin bằng cách nấu và chế biến thông thuờng. Trước đó, khoảng 21h ngày 10/7 Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn tiếp nhận bệnh nhân H.T.S (SN 1992, là giáo viên Trường THCS Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) trong tình trạng ngưng thở phải can thiệp bằng máy. Người nhà cho biết, sau khi ăn 2 con ốc, đến khoảng 5h chiều chị S. nói đau đầu, khó thở, chân tay tê rần nên người nhà vội đưa vào viện. Lúc này bệnh nhân đã có dấu hiệu ngưng thở. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn đặt nội khí quản, cho thở bằng máy rồi chuyển bệnh nhân lên Bệnh viên tỉnh. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong trên đường đi. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, chị S. bị ngộ thực phẩm do ăn ốc biển. Triệu chứng bị ngộ độc thần kinh trung ương ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, tim mạch giống với các trường hợp ngộ độc cá nóc.

59. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương Phú Thọ cấp cứu cho bệnh nhân ngộ độc nặng vì ăn nấm: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 15 tháng 7 năm 2018, khi hái rau trong vườn thấy nấm mọc ở đống rơm, chị T. đã hái 3 cây nấm nấu canh với rau. Sau khi ăn xong, chị bị đau bụng từng cơn, miệng khô, nôn nhiều. Theo thông tin từ phòng Cấp cứu bệnh viện đa khoa Hùng Vương, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân N. V. T 37 tuổi (Yên Bái) vào viện trong tình trạng đau quặn bụng từng cơn, miệng khô, nôn nhiều. Người nhà chị T. kể lại: Chị T. ăn canh nấm (không rõ tên nấm gì) lúc 11h30 ngày 14/7, khoảng 3 tiếng sau xuất hiện nôn nhiều, đau bụng quặn từng cơn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu. Người nhà cho biết thêm, khi hái rau ở vườn thấy nấm mọc ở đống rơm, nên chị T. đã hái ba cây nấm nấu canh với rau, cây nấm màu trắng, giống nấm rơm nên không nghĩ là nấm độc. Qua các xét nghiệm cận lâm sàng bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc nấm. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện. Bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu chia sẻ: “Ngộ độc nấm rất nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời bệnh nhân có thể tử vong do chất độc ngấm sâu vào cơ thể. Các triệu chứng ngộ độc nấm thường thấy: Triệu chứng thường gặp đầu tiên là loạn nhịp thở, chóng mặt buồn nôn, rối loạn hoạt động của bộ máy tiêu hóa, gan thận, co giật, rối loạn thần kinh, tim mạch, hôn mê và tê liệt thần kinh trung ương...”.

60. Các bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công cắt khối u buồng trứng cho bệnh nhân nữ 20 tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 15 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật thành công cắt khối u buồng trứng cho một bệnh nhân nữ 20 tuổi chưa lập gia đình. Theo thông tin, gái 20 tuổi quê Khánh Hòa tới bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) thăm khám trong tình trạng có bụng to bất thường. Theo chia sẻ của bệnh nhân, cô chưa lập gia đình. 3 tháng trước, thấy bụng to lên nhanh chóng, nhưng nghĩ do hay ăn đêm nên béo bụng, cô không tới bệnh viện thăm khám. Đầu tháng 7, bụng cô gái to hơn cả thai phụ sắp sinh, kèm cảm giác khó thở, mệt mỏi nên mới tới bệnh viện địa phương kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán cô có khối u buồng trứng kích thước lớn. Qua các xét nghiệm, bác sĩ ở bệnh viện Hùng Vương một lần nữa xác định cô mang khối u buồng trứng khổng lồ, cần phẫu thuật gấp. Người trực tiếp mổ cho bệnh nhân - BS Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng khoa Phụ ngoại Ung bướu cho biết, khối u xuất phát từ buồng trứng bên trái và chiếm toàn bộ ổ bụng, đẩy gan phổi lách lên trên gây chèn ép phổi. Tuy nhiên, do khối u quá to, ê-kíp bác sĩ phải bóc tách từng phần. Ca mổ kéo dài 1 giờ, ê-kíp bác sĩ đã lấy được 11 lít phần lỏng, trước khi lấy khối đặc nặng 7 kg. Sau 2 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe người bệnh dần hồi phục. Hiện nữ bệnh nhân đang chờ kết quả giải phẫu bệnh để xác định u lành hay ác tính. Trường hợp khối u ác tính, nếu muốn bảo tồn chức năng sinh sản, bệnh nhân phải tiếp tục được điều trị hóa chất. Theo BS Kim Anh, ung thư buồng trứng hiện chưa có phương tiện tầm soát, thông thường khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn, lượng bệnh nhân điều trị khỏi chỉ khoảng hơn 18%. Trong tuổi sinh sản, phần lớn u thực thể là lành tính từ 80% đến 85%, còn lại là ung thư. Nguy cơ ác tính sẽ tăng dần theo số tuổi, ở tuổi mãn kinh là 28% đến 35%; độ tuổi dậy thì cao hơn từ 10% đến 50%. Ở tuổi sinh sản, u ác tính chỉ khoảng 10% trong số u buồng trứng. Phụ nữ kể cả độc thân hay có gia đình đều nên đi khám phụ khoa định kỳ. Đặc biệt khi thấy triệu chứng bất thường như tình trạng béo bụng, bất thường đường tiêu tiểu, bỗng dung sụt cân cần phải tới cơ sở y tế kiểm tra ngay – BS Kim Anh khuyến cáo.

61. Bộ Y tế công nhận Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đủ điều kiện thực hiện ghép thận: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 7 năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã làm lễ công bố ca ghép thận đầu tiên và chúc mừng bệnh nhân ra viện. Đây cũng là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 của cả nước được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống. Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 16/1/2017, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã được Bệnh viện Việt Đức chuyển giao, đào tạo kỹ thuật ghép thận cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tham gia lớp đào tạo với 46 cán bộ, trong đó có 30 bác sĩ của các chuyên khoa. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương cải tạo cơ sở hạ tầng phòng mổ lấy thận và ghép thận đạt tiêu chuẩn; mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế… để đảm bảo điều kiện kỹ thuật thực hiện tiếp nhận chuyển giao gói kỹ thuật từ Bệnh viện Việt Đức. Theo đó, tháng 4/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế về thành lập Hội đồng chuyên môn thẩm định và kết luận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là cơ sở y tế đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người cho sống và người cho chết não. Ông Sỹ cho biết, bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo bệnh viện, ngày 29/6/2018, bệnh viện đã thực hiện ca ghép thận đầu tiên, người cho là bà Đàm Thị Tuyết (54 tuổi) cho con gái là Nguyễn Thị Hà (SN 1987). Sau 17 ngày phẫu thuật, đến ngày 16/7/2018, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục và ra viện. Các chỉ số chuyên môn của bệnh nhân trước khi ra viện đều đạt tiêu chuẩn (Ure máu 8.9 mmol/L, Creatinin máu 95 unonl/L, các chỉ số hóa sinh khác, huyết học, siêu âm mạch máu thận ghép trong giới hạn bình thường). “Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa mỗi năm trung bình có 420 trường hợp mới mắc suy thận mãn tính điều trị nội trú. Hiện tại có hơn 400 trường hợp suy thận giai đoạn cuối cần chạy thận nhân tạo. Việc chạy thận nhân tạo khiến người bệnh và người nhà người bệnh đều mệt mỏi và tốn kém tiền bạc. Việc triển khai kỹ thuật ghép thận tại tuyến tỉnh sẽ mang lại chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh có cơ hội phục hồi sức khỏe gần như hoàn toàn trở về với cuộc sống bình thường và lợi ích kinh tế (giảm hơn 25% so với chạy thận nhân tạo)”, ông Sỹ thông tin. Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa chia sẻ, việc Bệnh viện Việt Đức chuyển giao công nghệ ghép thận cho tỉnh Thanh Hóa là một điều đáng quý. Đây là kết quả của việc thực hiện mô hình Bệnh viện vệ tinh do Bộ Y tế triển khai thời gian qua.

62. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cứu sống bé trai bị 8 lỗ thủng ở ruột: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 7 năm 2018, Bác sĩ Lê Quang Mỹ, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện đã cứu sống bé trai bị đâm thủng ruột tới 8 lỗ. Tại thời điểm nhập viện bé có 8 vết thủng trong ổ bụng, gồm 5 vị trí ở ruột non và 3 vị trí ở ruột già. Ekip điều trị đã phẫu thuật ngay trong đêm, khâu lại các vết thủng kết hợp đưa ruột qua da, đặt hậu môn tạm cho bệnh nhi. Đó là trường hợp của bé H.P.T (11 tháng tuổi), đang sống với bà ngoại tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời người bà tên L.K.H, T. và một đứa cháu ngoại khác được bà nhận nuôi sau khi con gái ruột ly dị chồng. Thời điểm xảy ra sự việc, người mẹ đến thăm các con. Trong lúc đang quét sân, bà nghe tiếng cháu khóc thét nên chạy vào thì hoảng hồn thấy con gái đang dùng dao đâm chính con trai mình. Vội vã chạy đến xô con ra, bà nhờ hàng xóm đưa cháu đến Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định cấp cứu. Tại đây sau khi sơ cứu vết thương, băng bó cầm máu và hỗ trợ hô hấp, các bác sĩ đã chuyển tiếp bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sỹ đã cấp cứu khâu lỗ thủng cho bé. Hiện bé đã tạm qua cơn nguy kịch, tri giác và huyết động ổn định. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn phải theo dõi kỹ tình trạng nhiễm trùng và xì rò dịch tiêu hoá ở các vị trí thủng ruột. Hiện bệnh nhi đang nằm tại khoa Hồi sức. Theo người nhà bệnh nhi, trước khi xảy ra sự việc, người mẹ có dấu hiệu thần kinh không ổn định nhưng người nhà chưa kịp đưa đi điều trị. Theo bác sĩ Mỹ, đây không phải là lần đầu tiên BV Nhi đồng 2 tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi bị người thân tấn công. Trước đó, đã có trường hợp bé bị cậu ruột chém vào đầu, người cha vì bị bệnh tâm thần nên không thể bảo vệ được con. May mắn là cấp cứu kịp thời, bệnh nhi cũng được cứu sống. Qua các trường hợp này, bác sĩ khuyên người nhà nếu bệnh nhi lỡ chẳng may bị những vấn đề liên quan đến đả thương, cách sơ cứu ban đầu là cho trẻ nằm yên, tháo bỏ quần áo quá chật (nhất là vùng hông). Cho trẻ nằm ngửa hoặc nằm nghiêng về bên không bị thương. Song song đó, người nhà cần trấn an hoặc tìm cách cho trẻ thoải mái, có thể dùng khăn sạch quấn giữ ấm cho trẻ. Sau đố đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

63. Bệnh viện Quân y 175 gửi kíp phẫu thuật ra đảo Trường Sa để cứu 2 bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 7 năm 2018, Bệnh viện Quân y 175 đã cử một kíp phẫu thuật cùng nhiều trang thiết bị tham gia bay cấp cứu ra Trường Sa vào rạng sáng 16-7 và có mặt ở đảo Thuyền Chài vào 9 giờ 50 phút cùng ngày, nhanh chóng cấp cứu, cố định bảo tồn để đưa bệnh nhân vào đất liền. Chiều 16/7, tại sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay trực thăng của Tổng công ty Trực thăng miền Nam (Tổng Công ty trực thăng Việt Nam-Binh đoàn 18) chở kíp bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 và hai bệnh nhân từ huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã hạ cánh an toàn. Các bệnh nhân nhanh chóng được chuyển về Khoa cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 để được điều trị tích cực. Bệnh nhân là hai ngư dân L.V.T. (sinh năm 1990) và Ph.Th.B. (sinh năm 1997), cùng ngụ ở huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận, bị thương do tai nạn trên tàu đánh cá ở ngư trường Trường Sa. Sau khi bị nạn, hai bệnh nhân được chuyển vào đảo Thuyền Chài vào ngày 15-7 và được quân y trên đảo sơ cứu. Nhưng do bị chấn thương quá nặng, ngư dân L.V.T. bị đa chấn thương, gãy nhiều xương chậu, xương cẳng chân, dập nội tạng, chảy máu ổ bụng, mất nhiều máu… và ngư dân Ph.Th.B. bị đa chấn thương ở các chi, mất máu nhiều nên chỉ huy đảo Thuyền Chài đã nhanh chóng đề xuất cấp trên khẩn trương có biện pháp hỗ trợ, cấp cứu, chuyển bệnh nhân vào đất liền điều trị chuyên sâu. Được sự chỉ đạo của Bộ tổng tham mưu, Bệnh viện Quân y 175 đã cử một kíp phẫu thuật cùng nhiều trang thiết bị tham gia bay cấp cứu ra Trường Sa vào rạng sáng 16-7 và có mặt ở đảo Thuyền Chài vào 9 giờ 50 phút cùng ngày, nhanh chóng cấp cứu, cố định bảo tồn để đưa bệnh nhân vào đất liền. Trong quá trình vận chuyển hai bệnh nhân, các bác sĩ cùng tổ bay đã gặp nhiều khó khăn về thời tiết do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và phải chạy đua với thời gian để bảo đảm an toàn cao nhất cho bệnh nhân. Sau khi hai bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 175 an toàn, các bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa đã nhanh chóng hội chẩn, cấp cứu, xét nghiệm cận lâm sàng để triển khai phẫu thuật, điều trị cho hai bệnh nhân.

64. Các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia định cứu sống một bệnh nhân bị dao gọt hoa quả cắm xuyên sọ não: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 16 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân Gia định vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công cho một bệnh nhân vị dao gọt hoa quả đâm vào sọ não. Theo lời người nhà bệnh nhân, bệnh nhân cầm dao gọt hoa quả và đứng trên ghế để cạo vôi vách tường thì không may bị té ngã. Con dao nhọn đâm vào vùng thái dương bên trái của bệnh nhân. Theo BS Minh Trí, qua thăm khám, chụp CT xác định con dao đâm xuyên qua xương sọ, đi sâu vào trong não 6cm. Điều may mắn là con dao đã không gây tổn thương các động mạch lớn, bởi chỉ cần đi chệch đâm vào các động mạch này, người bệnh có nguy cơ liệt nửa người – BS Trí nói. Người bệnh sau đó được chuyển gấp vào phòng mổ để xử lý rút con dao ra ngoài. Nữ bệnh nhân cũng được điều trị bằng kháng sinh liều cao, tránh nhiễm trùng mô và màng não sau phẫu thuật. Hiện sức khỏe người bệnh phục hồi khá tốt. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, tay chân không yếu liệt và đang theo dõi tại Khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân Gia định.

65. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ, phẫu thuật lấy một cái gai nhọn ở trong gót chân bệnh nhi suốt 2 năm: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 17 tháng 7 năm 2018, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, Phú Thọ đã giải thoát cho bệnh nhi 10 tuổi khỏi chiếc gai "trú ngụ" dưới gót chân suốt 2 năm qua. Bệnh nhi là N.Đ.T (10 tuổi, ở Đoan Hùng, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng sưng nề gót chân phải, mặt ngoài gót chân có vết viêm, chảy ít dịch. Bệnh nhi được chỉ định làm các cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy hình ảnh viêm xương gót chân phải. Sau hội chẩn và tư vấn người nhà bệnh nhi về tình trạng sức khỏe và phương án phẫu thuật, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nạo viêm xương gót chân phải cho bệnh nhi. Theo người nhà bệnh nhi: Bệnh nhi đã điều trị ba đợt gồm hai lần phẫu thuật tại một bệnh viện trên địa bàn nhưng sau phẫu thuật vết thương vẫn rò nước vàng, sưng đỏ, đau nhiều. Lần này, gia đình đưa bệnh nhi tới BV đa khoa Hùng Vương thăm khám, điều trị. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nạo viêm xương gót cho bệnh nhi, trong quá trình phẫu thuật cắt đường rò, nạo viêm xương đã phát hiện có một dị vật hình que dài khoảng 2cm nằm trong ổ viêm xương gót. Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật, nạo viêm, rửa sạch vùng xương gót chân bệnh nhi. Dị vật là nguyên nhân chính gây nên tình trạng viêm xương của bệnh nhi. Bệnh nhi đã thoát khỏi những cơn đau nhức vùng gót chân. Hai năm trước, bệnh nhi có một lần chơi đùa đã giẫm phải gai cây dại. Gia đình đã lấy chiếc gai ra khỏi gót chân nhưng không nghĩ vẫn còn đầu gai nằm trong chân.

66. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công cắt trực trang bị phình cho moẹo bệnh nhi 5 tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 17 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ phần trực tràng bị phình dài gần 20 cm, dãn to 20 cm, cùng gần 3kg phân ứ đọng ở bên trong cho bé trai Đ.T. (5 tuổi, ngụ Rạch Giá, Kiên Giang). Theo lời kể của mẹ bệnh nhi, bé mắc chứng táo bón xuất hiện ngay từ khi mới sinh đã khiến bụng của bé ngày một phình to như phụ nữ mang thai. Người nhà phải dùng thuốc bơm vào hậu môn cho bé, nhưng nó chỉ làm giảm nhẹ các triệu chứng chứ không thể trị dứt bệnh. Do lượng phân lớn tích trữ trong đoạn ruột giãn khiến bụng bé ngày càng phình to bất thường, các cơn đau ngày càng quằn quại nên gia đình phải đưa bé đến Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố cấp cứu. Tại đây, qua thăm khám và chụp phim, các bác sĩ chẩn đoán bé bị hội chứng phình đại tràng bẩm sinh (Hirschsprung), khiến một đoạn đại tràng không có dây thần kinh để kiểm soát sự co bóp đại tràng. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, đặc biệt từ sự hướng dẫn và tham vấn từ PGS.TS Trương Nguyễn Uy Linh, người đã gắn bó với hàng trăm ca mổ phình đại tràng bẩm sinh, đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ để cắt bỏ phần trực tràng bị phình dài gần 20cm, dãn to 20cm, cùng gần 3kg phân ứ đọng bên trong, dù đã được thụt tháo bơm rửa chuẩn bị trước phẫu thuật. Sau hơn 15 ngày nằm điều trị tại khoa Ngoại Tổng Hợp, bé ăn uống và tự đi tiêu thoải mái, bụng xẹp hẳn, trút bỏ được gánh nặng sau 5 năm dài chịu đựng.

67. Các bác sỹ Bệnh viện K Tân Triều Hà Nội phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân người Lào bị y tủy sống ngực: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 7 năm 2018, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện (BV) K Tân Triều, Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân nữ 33 tuổi, quốc tịch Lào bị khối u tủy sống ngực. Bệnh nhân bị đau mỏi lưng kéo dài khoảng năm trước, vào BV K khám mới đây khi hai chân tê bì, cơ thể mệt mỏi. Qua thăm khám và kết quả chụp cộng hưởng từ bệnh nhân được chẩn đoán có khối u trong tủy sống cột sống ngực (T9-T10-T11), đường kính khối u khá lớn (khoảng 6 cm) nằm dọc theo tủy sống chèn ép nhiều dây thần kinh có chức năng quan trọng như: vận động, cảm giác, điều khiển chức năng đại tiện, tiểu tiện… TS-BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, BV K cho biết: “Ngoài việc bóc tách khối u nằm ở giữa tủy sống phẫu thuật viên cần thao tác chính xác, kiểm soát tối đa các nguy cơ gây tổn thương đến dây thần kinh”. Sau 4 giờ phẫu thuật nhờ kinh nghiệm của các phẫu thuật viên và sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại khối u “hiểm” được loại bỏ đồng thời bảo vệ an toàn cấu trúc tủy sống và rễ thần kinh, không để lại di chứng. Đến ngày 19/7, sau mổ 10 ngày bệnh nhân đang được chăm sóc sức khỏe và hướng dẫn tập phục hồi chức năng. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần bình phục.

68. Bác sỹ Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ mổ đẻ thành công cho một sản phụ bị cúm A(H1N1): Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 18 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và bác sỹ Bệnh viện Từ Dũ phối hợp mổ thành công cho một sản phụ bị nhiễm cúm A(H1N1).  Theo người nhà bệnh nhân, trước khi khởi phát bệnh một ngày, gia đình bệnh nhân (7 người) cùng ăn thịt gà nhà nuôi (gà chết), tất cả sau đó đều có triệu chứng ho, sốt. Khoảng giữa tháng 6.2018, bệnh nhân đã sốt cao, ớn lạnh, ho khan nhiều và đi khám tại cơ sở y tế địa phương, uống thuốc không rõ loại. Bệnh nhân có giảm sốt nhưng còn ho khàn nhiều, tức ngực, khó thở tăng. Bệnh nhân đi khám tại bác sĩ tư, được tiêm thuốc không rõ loại. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh vẫn không giảm nên bệnh nhân đến Bệnh viện địa phương. Bác sĩ nghi ngở bệnh nhân mắc cúm nên ngày 17.6 chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng sốt, ho, khó thở, suy hô hấp, đặt nội khí quản. Bên cạnh đó, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước khi khởi phát bệnh một ngày, gia đình bệnh nhân (7 người) cùng ăn thịt gà nhà nuôi (gà chết), tất cả sau đó đều có triệu chứng ho, sốt. Tại BV Bệnh Nhiệt đới, kết quả chụp X-quang phổi cho thấy phổi bệnh nhân bị tổn thương thâm nhiễm toàn bộ 2 bên. Kết quả xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) xác định bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1, đồng thời mang thai tuần thứ 32. Hai ngày sau, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã đưa dụng cụ, trang thiết bị đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt mổ bắt thai nhi khi phổi thai đã trưởng thành, lúc này bệnh nhân đang thở máy. Em bé sau đó được chuyển sang Bệnh viện Từ Dũ điều trị. Sản phụ sau mổ lấy thai diễn tiến viêm cơ tim cấp, sốt cao, bạch cầu tăng, phổi tổn thương tăng. Mặc dù được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới điều trị, hồi sức tích cực nhưng tổn thương phổi bệnh nhân ngày gia tăng, tim rời rạc, mạch huyết áp không đo được, nhiễm khuẩn huyết. Đến 8 giờ 30 ngày 16.7, bệnh nhân mê, đồng tử giảm 4 mm, mất phản xạ ánh sáng, tím tái toàn thân… BV đã giải thích tình trạng nặng của bệnh nhân và người nhà xin về. Kết quả chẩn đoán sau cùng: Bệnh nhân viêm phổi do cúm A/H1N1 bội nhiễm, xuất huyết phổi, nhiễm khuẩn huyết sau 29 ngày được mổ lấy thai. Như vậy, sản phụ đã được điều trị 1 tháng tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

69. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang phẫu thuật thành công cắt khối u nặng 6,2 kg cho một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ nặng 6,2 kg cho nữ bệnh nhân 55 tuổi. Khối u khủng nặng tới 6,2 kg, to hơn cả một người bình thường mang thai 3 khiến bác sĩ cũng bất ngờ. Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, thời gian qua, bệnh nhân thấy bụng to dần, một phần nghĩ do béo bụng, lại chưa có điều kiện để đi khám nên cũng không quá bận tâm. Gần đây bệnh nhân thấy bụng đau tức, khó chịu và đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) khám bệnh. Phát hiện khối u khủng to vượt mặt trong ổ bụng, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để điều trị. Qua tiến hành các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có khối u lớn trong ổ bụng và có sỏi niệu quản trái. Khối u với kích cỡ rất lớn, nếu không phẫu thuật ngay, để khối u quá to, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cho biết ngay sau khi được hội chẩn và quyết định phẫu thuật, ca mổ cho bệnh nhân đã thực hiện hôm 18-7.Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ Khoa Ung bướu đã phẫu thuật bóc tách dính, lấy khối u khủng giải phóng chèn ép ổ bụng. Tiếp đó bệnh nhân được tiến hành nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản trái bằng laser. Khối u khổng lồ được lấy ra có trọng lượng lên đến 6,2 kg.Bác sĩ khuyến cáo các chị em phụ nữ lớn tuổi, đặc biệt các chị em trong độ tuổi tiền mãn kinh nên đi khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, sàng lọc sớm ung thư cổ tử cung và có phương án điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Đến nay, sau 1 ngày thực hiện ca phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt và bất ngờ khi thấy bụng như... chửa vượt mặt của mình biến mất.

70. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống một bệnh  nhân bị ngừng tim, ngừng thở: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 7 năm 2018, Ê-kíp bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống thần kỳ người đàn ông bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim, ngưng thở trên cơ địa đái tháo đường với tiên lượng rất nặng.Chiều 19-7, thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp của BV vừa cứu sống bệnh nhân L.H.P. (54 tuổi, ngụ Sóc Trăng) bị ngưng tim, ngưng thở khi nhập viện.Trước đó, trưa ngày 17-7, ông P. nhập viện tại Bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở từ Bệnh viện tuyến dưới Sóc Trăng đưa lên. Tiến hành cấp cứu, qua chẩn đoán, bác sĩ phát hiện bệnh nhân P. bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim, ngưng thở trên cơ địa đái tháo đường với tiên lượng rất nặng. Sau khi hội chẩn liên khoa, ê-kíp bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp đã tiến hành chụp và can thiệp thành công động mạch vành cho bệnh nhân. Kết quả chụp mạch vành cấp cứu xác định bệnh nhân P. bị hẹp 99% đoạn gần nhánh liên thất trước có huyết khối, hẹp 80% đoạn giữa động mạch mũ, hẹp 70% - 80% đoạn 2 và đoạn 3 động mạch vành phải. Lập tức, các bác sĩ đã tiến hành đặt 1 stent phủ thuốc vào đoạn gần và đoạn giữa nhánh liên thất trước để cứu sống bệnh nhân. Sau 40 phút can thiệp tối khẩn, mạch và huyết áp của bệnh nhân ổn định, bệnh nhân P. bắt đầu thở lại được.Đến hôm nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không còn đau ngực, huyết áp ổn định, ăn uống được.

71. Các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu thành công cho một bệnh nhi 3 tháng tuổi mắc bệnh hiếm gặp: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vừa cấp cứu kịp thời và điều trị thành công cho một bé trai 3 tháng tuổi mắc bệnh Kawasaki - một bệnh hiếm gặp và đặc biệt gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi mắc phải. Hiện sức khỏe của bé N.Đ.K đã dần hồi phục lại bình thường và bé chuẩn bị xuất viện trong một vài ngày tới. Trước đó, sau hai ngày phát bệnh, sốt không đỡ, tối 10/7, gia đình bé N.Đ.K (3 tháng tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) đã đưa bé vào nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong tình trạng sốt cao, không có dấu hiệu hạ nhiệt, tình hình sức khỏe em bé chuyển biến xấu. Các bác sỹ tại Bệnh viện đã khẩn trương kiểm tra và tiến hành cấp cứu, chăm sóc y tế cho bệnh nhi và tiếp tục theo dõi tình trạng của bé N.Đ.K do bé vẫn còn sốt cao 38 đến 39 độ, chưa rõ nguyên nhân. Theo người nhà bé N.Đ.K cho biết “Bé đột ngột sốt kéo dài, có uống thuốc hạ sốt nhưng không đỡ. Sau 2 ngày không giảm và có biểu hiện sốt cao hơn nên tối 10/7, gia đình phải chuyển bé vào cấp cứu tại bệnh viện. Sang ngày thứ ba sau nhập viện, da bé bắt đầu nổi ban rải rác toàn thân, hai mắt đỏ. Đối với các trường hợp trẻ sốt và nổi ban, thông thường rất dễ chẩn đoán tương tự với bệnh sốt siêu vi hay sốt phát ban. Tuy nhiên, qua kết quả xét nghiệm máu cho thấy, chỉ số bạch cầu và CRP của bé K. tăng cao bất thường, các bác sĩ đã Hội chẩn viện và chẩn đoán bé K. cần theo dõi nhiễm trùng huyết, không loại trừ bị mắc Kawasaki. Sau hơn 5 ngày điều trị, và làm các xét nghiệm cần thiết các Bác sĩ Khoa Nhi - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã chẩn đoán bé đang mắc Kawasaki - chứng bệnh hiếm gặp và đặc biệt gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Kawasaki là một loại bệnh hiếm gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Bệnh khởi phát cấp tính với những triệu chứng như sốt cao liên tục trên 5 ngày; hồng ban da đa dạng; viêm kết mạc không sinh mũ; hạch cổ; biến đổi ở môi, niêm mạc miệng và bàn tay chân. Bệnh có thể gây biến chứng lên tim mạch, nguy hiểm nhất là viêm tắc và giãn mạch vành có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, và tử vong cho trẻ. Đây là một loại bệnh hiếm, việc chẩn đoán khó, bởi bệnh có nhiều triệu chứng, đòi hỏi bác sĩ phải dày dặn kinh nghiệm. Theo thạc sỹ, bác sỹ Bùi Quốc Đạt, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng chia sẻ: “Trước đây, Khoa Nhi đã điều trị thành công một số trường hợp bị mắc bệnh Kawasaki này. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên, Khoa tiếp nhận và điều trị Kawasaki cho bệnh nhân nhi mới chỉ 3 tháng tuổi. Điều này, đòi hỏi các bác sĩ phải điều trị theo đúng phác đồ nghiêm ngặt và phải theo dõi tình trạng sức khỏe của bé K. liên tục. Sau khi được chẩn đoán đúng bệnh, các bác sĩ đã chỉ định cho bé dùng thuốc chống viêm bằng Aspirin và truyền Gamma Globulin. Mục đích của việc sử dụng Gamma Globulin này nhằm ngăn chặn bệnh gây biến chứng lên tim mạch cho trẻ”.Hiện tại sau khi truyền thuốc, sức khỏe bé K. đã dần ổn định, hết sốt, giảm ban da và dự kiến xuất viện trong 1-2 ngày tới.

72. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cấp cứu cho một bệnh nhân 54 tuổi ở Sóc Trăng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim, ngưng thở với tiên lượng rất nặng, dễ dẫn đến tử vong. Chiều 19/7 Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ khoa Tim mạch Can thiệp vừa cấp cứu thành công, cứu sống một bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở khi nhập viện điều trị. Theo bệnh viện, trưa hai ngày trước (17/7), ông Thanh (54 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ chẩn đoán phát hiện bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim, ngưng thở, tiên lượng rất nặng có thể tử vong bất cứ lúc nào. Sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ tiến hành chụp và can thiệp thành công động mạch vành cho bệnh nhân. Sau 40 phút can thiệp tối khẩn, mạch và huyết áp của bệnh nhân ổn định.Lúc này, bệnh nhân mới bắt đầu thở lại được. Đến sáng 19/7, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không còn đau ngực, huyết áp ổn định, ăn uống được. Bác sĩ Trần Văn Triệu, Khoa Tim mạch Can thiệp, cho biết việc cứu sống bệnh nhân là một kỳ tích vì bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở từ bệnh viện tuyến dưới. Theo bệnh viện, bệnh nhồi máu cơ tim cấp là nguyên nhân gây tử vong đến 90% đối với bệnh nhân tim mạch.

73. Các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cứu sống hai bệnh nhân bị chấn thương vỡ tim vô cùng nguy kịch: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 19 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức vừa cứu sống 2 trường hợp bị chấn thương –vỡ tim vô cùng nguy kịch. Sau khi được phẫu thuật kịp thời, một bệnh nhân vừa được ra viện, bệnh nhân còn lại cũng chuẩn bị về nhà trong vài ngày tới. Nam bệnh nhân 25 tuổi ở Mê Linh, Hà Nội được đưa vào cấp cứu tối ngày 14 tháng 7 trong tình trạng sốc rất nặng do mất máu, khó thở, da tím tái. Trước đó, bệnh nhân bị đâm một nhát dao to bản vào tim, khiến vết thương rộng và máu chảy lênh láng. Bệnh nhân được sơ cứu ở Bệnh viện Mê Linh rồi được chuyển tới Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức để cấp cứu. Với sự hỗ trợ của PGS.TS. Nguyễn Hữu Ước, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch- lồng ngực, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, các bác sĩ của Bệnh viện đã nhanh chóng xác định bệnh nhân bị vỡ tim, đồng thời, mổ cấp cứu ngay. Quá trình mổ đầy nguy cơ tử vong do vết dao đâm sát mạch máu ở tim, rất dễ khiến máu chảy ồ ạt. Nhưng với kinh nghiệm và tay nghề cao, ekip phẫu thuật đã cứu sống nạn nhân, đưa nạn nhân từ cõi chết trở về. Một trường hợp khác cũng không kém phần nguy kịch là nam bệnh nhân 55 tuổi ở Tân Yên, Bắc Giang đã gặp tai nạn giao thông trong lúc lái xe, khiến ngực va đập mạnh vào vô lăng.  Cứ va đập quá mạnh khiến bệnh nhân bị sốc do chấn thương nặng. Khi được đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, bệnh nhân ở trong tình trạng khó thở, môi tim ngắt, đau đớn quằn quại. PGS.TS Nguyễn Hữu Ước cho hay, bệnh nhân được chẩn đoán là vỡ tim, vỡ tiểu nhĩ nên đã được phẫu thuật ngay lập tức. Do được chẩn đoán chính xác, phẫu thuật kịp thời, xử lý cầm máu nhanh chóng nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe khá tốt và vừa ra viện. Theo PGS. Ước, vấn đề khó khăn nhất của các trường hợp vỡ tim rất khó chẩn đoán vì các triệu chứng mơ hồ dễ chẩn đoán nhầm ổ bụng, nhất là vỡ eo động mạch chủ. Nhưng với đội ngũ bác sĩ giỏi, những trang thiết bị hiện đại, những năm gần đây, BV Việt Đức đã chẩn đoán chính xác và phẫu thuật thành công nhiều ca. Nhờ công tác chỉ đạo tuyến của BV Việt Đức được làm sớm và tốt nên hiện nhiều BV lớn, BV tuyến tỉnh đã xử lý được các ca vỡ tim, tuy nhiên, vấn đề chẩn đoán vỡ tim vẫn không dễ dàng, đòi hỏi phải bác sĩ có trình độ chuyên sâu.

74. Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu thành công 4 người trong một gia đình bị ngộ độc nấm rừng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 20 tháng 7 năm 2018 sau khi ăn một loại nấm được hái trong rừng 4 người trong gia đình ở Hà Tĩnh đã phải nhập viện cấp cứu. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiến hành cấp cứu, điều trị thành công 4 người trong một gia đình bị ngộ độc nấm rừng trú tại thôn 4, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Bác sĩ Trần Tiền, Khoa cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, cho biết, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, có biểu hiện buồn nôn, đau quặn bụng và đi ngoài phân lỏng. Sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng cần thiết thì các bệnh nhân đã được xử trí truyền dịch, than hoạt. “Đến thời điểm hiện tại, các thông số của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn đau bụng nhẹ và đi ngoài.Theo gia đình thì đây là một loại nấm rừng nhưng cũng chưa xác định được cụ thể là loại gì", Bác sĩ Tiền cho biết. Bà Lê Thị Thái (83 tuổi, một trong 4 bệnh nhân bị ngộ độc) cho biết, vào khoảng 19h tối ngày 19/7 con trai bà đi rừng về hái được nhiều nấm tươi nên đã nấu cho mọi người trong gia đình ăn. “Sau khi ăn xong khoảng 30 phút thì cả 4 người chúng tôi có cảm giác ngứa họng, đau bụng và đi ngoài nhiều lần. Nghi bị ngộ độc nên họ hàng đưa chúng tôi đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị”, bà Thái cho biết. “Trước đó, trong thôn cũng có nhiều người ăn nấm này rồi nên con dâu nấu cho cả nhà cùng ăn chứ cũng không biết là nấm gì”, bà Thái cho biết thêm. Hiện các bệnh nhân đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, nhưng sức khỏe đã ổn định.

75. Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị cho bé trai 5 tuổi bị hoại tử ở cánh tay: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 20 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhi vừa tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn V.M. vào điều trị trong tình trạng vùng tay trái bị gãy sưng nề, căng bóng, tấy đỏ, rò dịch. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị viêm xương tủy rất nặng. Theo lời kể từ gia đình bệnh nhân, cách đây khoảng 1 tháng, trong lúc chơi đùa, bé gái Nguyễn V.M (5 tuổi, Hòa Bình) trèo cửa sổ và ngã gãy tay trái. Nghe lời hàng xóm, gia đình cho con đi đắp lá của ông lang trong vùng. Nhưng sau một thời gian vết thương không những không đỡ mà còn gây biến chứng trầm trọng hơn. Theo bác sĩ Lê Tuấn Anh, Phó trưởng khoa Chỉnh hình nhi – Bệnh viện Nhi Trung ương, cũng là người trực tiếp phẫu thuật cho bé M.,  khi được đưa đến bệnh viện, cẳng tay cháu M. có rò mủ, toàn bộ vùng cẳng tay trái sưng nề. Trên phim chụp X-quang thấy có hình ảnh viêm xương trụ, có 1 đoạn xương ở vị trí 1/3 giữa trên đã hoại tử, vùng khuỷu tay hạn chế gấp duỗi, các ngón tay co gấp, không duỗi được. Qua thăm khám, cháu được chỉ định phẫu thuật ngay trong đêm hôm nhập viện. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành lấy bỏ ổ mủ, lấy bỏ đoạn xương trụ bị hoại tử dài 6cm ở 1/3 giữa trên cẳng tay, bơm rửa ổ viêm xương đồng thời đặt dẫn lưu và bất động cẳng tay bằng nẹp bột. Sau phẫu thuật, cháu M. được chỉ định dùng kháng sinh liều cao theo kháng sinh đồ. Hiện tại bé M. vẫn đang được điều trị tại khoa Chỉnh hình nhi, nhưng sức khỏe đã ổn định. Các bác sĩ cảnh báo, đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc do hậu quả của việc đắp các loại lá cây để xử lý vết thương theo hướng dẫn của một số thầy lang, nhẹ thì khiến vết thương viêm nhiễm lan rộng hơn hoặc từ không viêm nhiễm trở nên viêm nhiễm, nặng hơn nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, gây ra viêm mủ màng tim, áp-xe phổi, viêm mủ màng phổi, viêm xương tủy xương, thậm chí…tử vong. Vì vậy, để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên tự ý bó vết thương bằng thuốc lá, bằng các loại cây cho trẻ, tốn kém mà không hiệu quả, cần đưa con đến các cơ sở y tế đáng tin cậy để được cấp cứu và xử lý kịp thời, tuyệt đối không sử dụng thuốc lá để đắp vết thương, sẽ gây biến chứng nghiêm trọng.

76. Các bác sỹ Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ bị băng huyến sau sinh: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 20 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ vừa điều trị bảo tồn thành công tử cung cho sản phụ bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Theo thông tin, lúc 20h15 ngày 14 tháng 7, sản phụ N.T.C.T., (28 tuổi, ngụ Cần Thơ), được mổ lấy thai cấp cứu với chẩn đoán: Con so, thai 39 tuần 6 ngày; chuyển dạ đình trệ vì bất xứng đầu chậu do thai to. Xác định đây là trường hợp có nhiều nguy cơ băng huyết sau sinh, nên cuộc phẫu thuật lấy thai được tiến hành với sự phối hợp sẵn sàng của các bác sỹ chuyên khoa. Ê kip phẫu thuật viên, gây mê hồi sức cùng các điều dưỡng, nữ hộ sinh nhiều kinh nghiệm đã mổ bắt bé trai cân nặng 3.950 gram hồng hào, khóc tốt.  Trong quá trình phẫu thuật, do sản phụ mang thai to nên tử cung sau sinh giãn to, mềm nhão, co hồi rất kém dẫn đến tình trạng băng huyết. Ê kip phẫu thuật sử dụng phối hợp các loại thuốc tăng gò tử cung tích cực, kết hợp khâu thắt động mạch tử cung 2 bên nhưng tình trạng đờ tử cung không cải thiện. Do chị T. sinh con so, các bác sỹ quyết định khâu ép tử cung cầm máu bằng mũi khâu B-Lynch với quyết tâm bảo tồn tử cung để duy trì khả năng sinh sản cho sản phụ. Mũi khâu B-Lynch nhằm mục đích chèn ép tử cung liên tục có hiệu quả trong trường hợp băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Kỹ thuật B-Lynch là phương pháp được mô tả trong nhiều nghiên cứu với tỉ lệ thành công từ 89% đến 100%.Kỹ thuật khâu nâng cao đòi hỏi các phẫu thuật viên sản khoa có kinh nghiệm, thành thạo phẫu thuật. Sau phẫu thuật tử cung được khâu ép kết hợp sử dụng thuốc tăng co nên gò khá, không chảy máu thêm. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, da niêm hồng, tử cung co hồi tốt và được chăm sóc tại Khoa Hậu phẫu.

77. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công lấy khối bướu nguyên bào sợi cơ viêm hiếm gặp cho một bệnh nhi 3 tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 20 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ  Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch can thiệp phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u ở vùng phế quản gốc cho bé gái N.N.Q.N. (3 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM). Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ho, sốt kéo dài được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp, có dấu hiệu tắc nghẽn phổi đường thứ 2. Kết quả chụp X-quang, CT, nội soi cho thấy có một khối u nằm trong lòng phế quản là loại bướu nguyên bào sợi cơ viêm thuộc bướu phần mềm nằm trong nhóm giáp biên (nằm giữa ranh giới lành và ác tính). Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, loại bướu mọc ở phế quản này cực hiếm, chỉ chiếm 0,2 % tổng số bướu ở trẻ em. Sau khi xác định khối bướu, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hội chẩn với Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và quyết định phẫu thuật nếu không sẽ hư hại cả 2 phổi ảnh hưởng đến tính mạng của bé. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, ekip đã cắt được khối bướu trải dài 2,5 cm gây tắc nghẽn thùy trên phổi và giữ lại đoạn phế quản thùy dưới phối trái. Theo các bác sĩ, thông thường các khối bướu như trên phát triển trong cơ thể thường âm thầm, đến khi có kích thước nhất định chèn ép đường thở mới có triệu chứng. Nếu bé ho sốt kéo dài, điều trị bằng thuốc không khỏi nên đến cơ sở chuyên khoa đầy đủ phương tiện để kiểm tra. Hiện tại, bé đã tự thở vui chơi ăn uống được.

78. Các bác sỹ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai thực hiện thành công nội soi tán sỏi bằng laser cho bệnh nhi 9 tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 22 tháng 7 năm 2018,  các bác sỹ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Đồng Nai) cho biết ngày 18/7, bệnh nhi Nguyễn Ngọc Bảo Trân nhập viện trong tình trạng đau bụng bên phải phải kéo dài nhiều ngày liền không dứt, tiểu dắt, tiểu buốt. Sau quá trình thăm khám, kết hợp với kết quả siêu âm, chụp phim, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có một viên sỏi niệu quản bên phải, thận bị ứ nước độ 2, viên sỏi có đường kính 1 cm (to bằng khoảng viên bi). Các bác sĩ đã quyết định tiến hành nội soi tán sỏi bằng laser để loại bỏ viên sỏi cho bệnh nhi. Theo bác sĩ Đặng Đức Hoàng, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, đây là ca bệnh sỏi thận ở bệnh nhi đầu tiên được ghi nhận tại Bệnh viện. Trường hợp bị sỏi thận ở trẻ em rất hiếm gặp do sỏi chủ yếu chỉ mắc ở lứa tuổi trung niên. Theo Tổ chức Y tế thế giới, ở lứa tuổi trẻ em cứ gần 7.000 trẻ thì mới có một trường hợp mắc phải bệnh này. Bác sĩ Đặng Đức Hoàng cho biết, trường hợp này nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh nhi sẽ gặp phải nhiều biến chứng, nguy cơ đối mặt với tình trạng đau, nhiễm trùng tiểu, thận ứ nước, thận hư, suy thận… Trước khi nhập viện, bệnh nhi có biểu hiện đau bụng từ lâu, gia đình cũng đã đưa đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện ra đau bụng là do sỏi thận, vì bệnh này hiếm gặp ở trẻ em nên có thể các bác sĩ đã bỏ qua chẩn đoán bệnh này. Theo casco bác sỹ, mặc dù các bác sĩ đã tiến hành lấy hết sỏi thận ra khỏi người bệnh nhi, nhưng bệnh này rất dễ tái phát nếu không ăn uống, sinh hoạt đúng cách. Các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ khuyến cáo, bệnh nhân thường mắc sỏi trong nhóm oxalat canxi, bệnh nhân không nên ăn nhiều lạc, nội tạng động vật. Đặc biệt, từ xưa dân ta thường có quan niệm khi bị sỏi thận không ăn hải sản, uống sữa. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai lầm vì khi bị sỏi thận nếu không ăn hải sản, uống sữa sẽ gây ra tình trạng loãng xương. Mỗi ngày, người bệnh vẫn có thể uống 0,5-1 lít sữa, ăn hải sản ở mức vừa phải, không quá dư thừa.  Sức khỏe của bé Nguyễn Ngọc Bảo Trân, (9 tuổi, ở xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ổn định, thận không còn ứ nước và đã được xuất viện.

79. Các bác sỹ Bệnh viện Hùng Vương, Phú Thọ, cấp cứu cho một bệnh nhân bị hoại tử bàn chân do dùng thuốc nam chữa rắn cắn: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 22 tháng 7 năm 2018, người đàn ông 53 tuổi (Tuyên Quang) bị rắn cắn vào mu bàn chân, không đến viện mà ở nhà đắp thuốc nam dẫn đến hoại tử. Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) trong tình trạng tổn thương mu chân phải lan rộng, sưng nề đỏ, có dịch mủ màu vàng, hôi, hoại tử. Sưng nề lan lên hết cẳng chân phải. Theo người nhà bệnh nhân, 4 ngày trước, người đàn ông này bất ngờ bị rắn cắn. Sau 4 ngày đắp lá và uống thuốc nam, vết thương không thuyên giảm mà càng nghiêm trọng hơn. Khi quá đau và đi lại khó khăn, bệnh nhân mới đến bệnh viện. Tại viện, bệnh nhân được sơ cứu, sát khuẩn vết thương và được chỉ định các cận lâm sàng cần thiết. Bác sĩ chẩn đoán vết thương bàn chân bị nhiễm trùng, cần được chuyển khoa Hồi sức cấp cứu để điều trị nhiễm trùng. Theo các bác sĩ, nhiều người sai lầm trong cách sơ cứu khi bị rắn cắn. Do sơ cứu không đúng cách, nhiều người nhập viện trong tình trạng rất nặng bị hoại tử một phần tay chân vì nhiễm trùng máu. Lỗi thường gặp là garo (cột dây) không đúng cách dẫn đến hoại tử các bộ phận cơ thể hoặc nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng huyết do đắp các loại lá và uống thuốc nam. Khi bị rắn cắn, cần giúp nạn nhân nằm yên, trấn an họ. Đặt nơi bị cắn thấp hơn so với tim để hạn chế hấp thu nọc độc. Rửa sạch vết thương bằng xà bông hoặc dung dịch thuốc sát khuẩn da, phủ lên vết cắn bằng gạc sạch, sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ khuyến cáo, không nên garo phía trên vết thương vì có thể gây hoại tử chi. Không rạch, nặn hút vết thương để lấy nọc ra vì gây chảy máu, nhiễm trùng và tăng hấp thu nọc độc. Không đắp thuốc bằng lá cây vì có thể gây nhiễm trùng vết thương, gây khó khăn trong việc điều trị sau này

80. Các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn phẫu thuật miến phí sửa khớp háng cho một bệnh nhi mồ côi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 22 tháng 7 năm 2018, bị bỏ rơi trước cổng chùa lúc một tháng tuổi, cô bé Hậu phải mang bệnh trật khớp háng bẩm sinh hơn 4 năm nay vì không có điều kiện chữa trị. Thông tin này được bác sĩ Nguyễn Tấn Lãm, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện (BV) Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết trong ngày 21/7. Theo đó sau khi tiếp nhận, phẫu thuật cắt xương sửa trục và bó bột chân đùi cố định cho bé Hậu (5 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), ngày 11/7, các bác sĩ tại BV đã mổ lấy vít cố định khớp cho bệnh nhi. Như vậy, bé đã kết thúc quá trình điều trị 1 năm hoàn toàn miễn phí tại đây. Tại BV, sư cô Minh Viên, trụ trì chùa Lạc Pháp (tỉnh Bình Phước) người cưu mang cô bé suốt 4 năm qua không khỏi xúc động trước sự tấm chân tình của đội ngũ nhân viên y tế đã trả lại đôi chân lành lặn cho Hậu. Sư cô nhớ lại, 4 năm trước, bà phát hiện bé Hậu bị bỏ rơi trước cổng chùa, khi mới chỉ một tháng tuổi. Kể từ đó, H. được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ của chùa. 3 tháng tuổi khi phát hiện ra 2 chân của bé không đều, sư cô đã đưa bé lên Sài Gòn thăm khám. Kết quả là bé mắc phải chứng trật khớp háng bẩm sinh, nhưng thời điểm đó chùa không đủ điều kiện để phẫu thuật cho bé. Vô tình biết được hoàn cảnh này, bác sĩ Nguyễn Tấn Lãm đã đề xuất với phía BV Hoàn Mỹ Sài Gòn chữa trị miễn phí cho bé. Tháng 6/2017 khi bé Hậu được 4 tuổi, ekip điều trị của khoa Chấn thương chỉnh hình BV đã thực hiện phẫu thuật cắt xương sửa trục, tạo hình ổ cối và bó bột chân đùi bàn chân cố định. Không phụ lòng của kíp mổ, ca phẫu thuật thực hiện thành công, sức khỏe bé H. ổn định và được cho xuất viện. 2 tuần sau mổ, bệnh nhi được đưa trở lại tái khám. Sức  khỏe của H. tiến triển rất tốt cho đến ngày được tháo vít. Bác sĩ Lãm cho biết, căn bệnh trật khớp háng bẩm sinh mà bé Hậu mắc phải có tỷ lệ hiếm gặp (1/800-1.000 trẻ). Bệnh có thể dẫn tới hậu quả lâu dài cho bé như: dáng đi bất thường, vẹo cột sống, biến dạng khung xương chậu ảnh hưởng tới sinh đẻ sau này (đối với bé gái). Nếu được phát hiện bệnh kịp thời ngay sau sinh, phương pháp điều trị sẽ đơn giản hơn. Bé sẽ được duy trì tư thế khớp háng dạng và đầu gối thấp trong khoảng 2 tháng bằng những cách như: đóng bỉm vệ sinh, dùng tã gấp dày để giữ cho khớp háng dạng ra; cõng hoặc địu trẻ; đặt trẻ nằm sấp khi ngủ.

81. Các bác sỹ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu thành công cho một bệnh nhân vị nhồi máu cơ tim: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 22 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận cấp cứu và hồi sức thành công cho bệnh nhân L.H.N (sinh năm 1970, ngụ quận 2) bị nhồi máu cơ tim dẫn đến ngưng tim, ngưng thở trước khi vào bệnh viện. Theo BS Diêu Hà Lam, Trưởng khoa cấp cứu BV Quận 2, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, không mạch, không huyết áp, da tái nhợt, người lạnh dần. Ngay lập tức, các BS đã tiến hành hồi sức, sốc điện, dùng thuốc kích vận mạch thì bệnh nhân xuất hiện tình trạng rung thất. Sau đó bác sĩ tiếp tục hồi sức khoảng 4 phút thì bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Ngay từ khi tiếp nhận, ê-kip cấp cứu đã nghi ngờ bệnh nhân N bị nhồi máu cơ tim nên đã liên hệ với BV Nguyễn Tri Phương sau khi tim bệnh nhân có dấu hiệu đập trở lại. 20 phút sau, bệnh nhân được đưa đến BV Nguyễn Tri Phương để được can thiệp thông động mạch vành, giải quyết cục máu đông. Hiện sức khỏe bệnh nhân N đã tạm ổn định. Theo BS Lam, căn bệnh nhồi máu cơ tim dễ khiến bệnh nhân tử vong vì gây ngưng tim ngưng thở nếu không được đưa đến BV cấp cứu kịp thời. Nếu cứu được, khả năng bệnh nhân bị di chứng rất cao vì não đã bị tổn thương. Do đó, ngay khi phát hiện bệnh nhân có những biểu hiện lâm sàng như đang khỏe bỗng dưng bị đau ngực trái, cơn đau lan lên vai trái, cằm trái kèm triệu chứng choáng váng, vã mồ hôi… người nhà nên nghĩ ngay đến bệnh nhồi máu cơ tim và đưa bệnh nhân đến BV gần nhất.

82. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Sơn La báo cáo vụ bé trai 4 tháng tuổi tử vong ở Bệnh viện đa khoa huyện Mường La: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 23 tháng 7 năm 2018, ngay sau khhi nhận được thông tin từ báo cí phản ánh vụ bé trai 4 tháng tuổi tử vong ở Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, Sơn La, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La yêu cầu xác minh và giải quyết trường hợp bé trai 4 tháng tuổi tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường La.. Công văn do ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế ký, gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La về việc báo chí phản ánh trường hợp bé Nguyễn Minh P (4 tháng tuổi), thường trú tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La tử vong sau khi vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường La. Về vụ việc này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Mường La khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bệnh. Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. Nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm). Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị công khai thông tin, kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 30.7 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ. Trước đó, một số báo đã thông tin, bé trai 4 tháng tuổi bị sốt nhẹ, vào viện nhưng không được bác sĩ thăm khám, chỉ có một điều dưỡng đến thăm khám, điều trị cho cháu bé. Khi cháu bé gặp sự cố, bác sĩ trực vẫn không có mặt. Chính vì vậy, gia đình bệnh nhi vô cùng bức xúc và đau đớn, yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của con mình 

83. Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người cho sống: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 24 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người cho sống. Người nhận gan là anh Trần Văn V., (50 tuổi). Anh V mắc nhiều bệnh lý về gan như viêm gan B, xơ gan và ung thư gan chưa di căn. Người bệnh đã được chữa trị nhiều năm bằng phương pháp bơm hóa chất làm tắc nghẽn mạch máu nuôi khối u nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Bên cạnh đó, tình trạng xơ gan của anh ngày một nghiêm trọng. Nếu không được thay lá gan mới, thời gian còn lại của anh V chỉ từ 6 tháng đến 1 năm. Vì vậy, các bác sĩ ở khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy đã tư vấn cho người bệnh thực hiện phẫu thuật ghép gan để giành lại cơ hội sống. Tuy nhiên, việc tìm người có gan phù hợp và sẵn sàng tặng một phần cơ thể của mình cho anh V quả không phải là điều đơn giản. May mắn thay, kết quả xét nghiệm cho thấy chị Trương Kim H., (33 tuổi) vợ anh V. là người có cùng nhóm máu cũng như tình trạng sức khỏe phù hợp để hiến gan cho anh. Sáng 16/6, BV ĐHYD đã đón tiếp ê kíp gồm 11 chuyên gia ghép gan từ Hàn Quốc. Kíp bác sĩ Việt - Hàn đã thực hiện ca phẫu thuật cắt gan và ghép gan cho vợ chồng anh V – chị H. Sau 8 giờ làm việc căng thẳng với sự tham gia của gần 50 y bác sĩ, ca phẫu thuật đã kết thúc. Một phần lá gan của chị H (50-60% thể tích gan ban đầu) được cắt ra, tạo hình và ghép thành công vào cơ thể anh V. Tình trạng của hai vợ chồng sau phẫu thuật khá ổn định. Một tuần sau, chị H đã xuất viện với sức khỏe phục hồi. Riêng anh V được chăm sóc trong phòng Hồi sức 7 ngày chăm sóc đặc biệt và được chuyển lên phòng nội trú Khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy. 1 tháng sau phẫu thuật, anh V đã có thể tiếp xúc với môi trường bên ngoài và trở lại sinh hoạt bình thường. PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc – Giám Đốc BV Đại học Y dược TP.HCM cho biết, ghép tạng là kỹ thuật đỉnh cao về mặt điều trị, không chỉ đem lại cơ hội sống mới cho người bệnh mà còn thể hiện đẳng cấp về trình độ nhân lực chuyên môn, kỹ thuật trang thiết bị và năng lực tổ chức của bệnh viện thực hiện. Vì vậy, BV Đại học Y dược TP.HCM đầu tư chuẩn bị lâu dài và kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, trình độ chuyên môn để đáp ứng tất cả những tiêu chuẩn, yêu cầu nghiêm ngặt của kỹ thuật ghép tạng và đảm bảo sự thành công ngay từ ca ghép đầu tiên. Tiếp nối thành công ban đầu, BV tiếp tục thực hiện một số ca ghép gan trong thời gian tới, mang lại cơ hội chữa trị cho nhiều người bệnh hơn nữa. TS BS. Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại Gan – Mật – Tụy của BV cho biết, vì gan có khả năng tái sinh bù trừ nên phần gan còn lại trong cơ thể người vợ sẽ phát triển lớn hơn để đáp ứng nhu cầu cơ thể và đảm bảo sức khỏe chị H không bị ảnh hưởng sau khi hiến gan. Sự thành công của ca phẫu thuật ghép gan giúp người bệnh khỏi hẳn xơ gan, ung thư gan và có khả năng khỏi hẳn viêm gan B. Quan trọng hơn cả, ca phẫu thuật đã giúp anh V tiếp tục sống lâu dài cùng gia đình và chất lượng cuộc sống được cải thiện hơn.

84. Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, Sơn La, báo cáo nguyên nhân tử vong của bé trai 4 tháng tuổi: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 24 tháng 7 năm 2018, Bệnh viện (BV) Đa khoa huyện Mường La (tỉnh Sơn La) đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Sơn La về trường hợp bé trai Nguyễn Minh P. (4 tháng tuổi, ở huyện Mường La) tử vong ngày 20-7 vừa qua sau khi vào điều trị tại BV này. Theo đó, vào thời điểm 20 giờ ngày 19-7, BV Đa khoa huyện Mường La tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Minh P. trong tình trạng sốt, ho, nôn, bỏ bú, tiêu chảy. Gia đình bệnh nhi cho biết 2 ngày trước, ở nhà cháu bé có sốt nóng, ho, nôn trớ, bỏ bú, đi ngoài phân lỏng, đã dùng một số thuốc nhưng không đỡ nên đưa trẻ vào viện khám và điều trị. Bệnh nhi được tiếp nhận khám trong lúc tỉnh, nóng sốt, ho nhiều, không khó thở, người mệt lả, mắt trũng, môi se, bỏ bú, vàng da toàn thân, niêm mạc nhợt nhạt. Kết quả đo mạch: 130 lần/phút, nhiệt độ 38,5 độ C, nhịp thở 40l/p, cân nặng 6 kg. Bệnh nhi được khám nghe phổi, có ran ẩm nhỏ hạt rải rác 2 bên phổi, họng, niêm mạc viêm đỏ, thóp không phồng, vạch màng não… Qua các thông tin như trên, điều dưỡng Lò Văn Mai, trực tại Khoa Nhi, đã báo cáo bác sĩ Cầm Thùy Linh, là thường trực chung. Bác sĩ Linh chẩn đoán bệnh nhân P. bị viêm phổi/tiêu chảy mất nước vừa, theo dõi hội chứng não, màng não. Nhưng vì trùng hợp thời điểm đó, bác sĩ Linh đang bận xử trí 1 bệnh nhân diễn biến tại Khoa Nội, 1 bệnh nhân tại Khoa Hồi sức cấp cứu nên đã chỉ định miệng để điều dưỡng Mai xử trí bệnh nhân P. là truyền dịch 0,9% Sodium Chloride truyền tĩnh mạch chậm 20 giọt/phút. Thuốc: Ctrazole 1 g x 1/3 lọ tiêm tĩnh mạch, Vinsolon 40 mg x 1/3 lọ tiêm tĩnh mạch, Hapacol 150 mg x 2/3 gói uống, L - Bio 10 mg x 1 gói uống. Khoảng 14 phút sau, bác sĩ Linh lên Khoa Nhi thấy bệnh nhi ổn định và tiếp tục giao điều dưỡng Mai theo dõi trong đêm 19-7. Cũng theo báo cáo này, đến 5 giờ 50 ngày 20-7, bệnh nhân sốt 38,5 độ, người mệt lả, điều dưỡng Mai có điện thoại mời bác sĩ Linh lên xử lý, cấp cứu bệnh nhân. Bác sĩ Linh có nghe máy nhưng chưa lên ngay nên điều dưỡng Mai đã chườm ấm toàn thân và cho bệnh nhân dùng thuốc hạ sốt nhưng bệnh nhi không uống được. Bệnh nhân tiếp tục được đặt thuốc hạ sốt đường hậu môn. Đến 6 giờ sáng, bác sĩ Linh đến Khoa Nhi lúc này bệnh nhân khó thở, tim đập nhanh, loạn nhịp, phổi rít, cổ cứng… Bệnh nhân được chẩn đoán: hội chứng não, viêm màng não/viêm phổi/tiêu chảy mất nước. Bệnh nhi được thở ôxy, dùng thuốc tiêm tĩnh mạch và giải thích tình trạng người bệnh nặng cho gia đình bệnh nhi. Sau thời điểm này, bệnh nhi liên tục xuất hiện tình trạng khó thở, có cơn ngừng tim, tím tái toàn thân, tim rời rạc, xuất tiết nhiều đờm dãi. Kíp trực đã gọi bác sĩ trưởng khoa hỗ trợ điều trị, cấp cứu bệnh nhi. Tuy nhiên, sau 20 phút cấp cứu không có kết quả, bệnh nhi đã tử vong hồi 6 giờ 50 phút với chẩn đoán suy hô hấp, trụy tim mạch không hồi phục do hội chứng não, màng não/viêm phổi. Trước đó, cháu Nguyễn Minh P. (4 tháng tuổi) bị sốt nhẹ và được gia đình đưa đến BV Đa khoa huyện Mường La thăm khám. Theo gia đình bệnh nhi, kể từ thời điểm vào viện, việc thăm khám, chỉ định và điều trị cho bé Ph. chỉ do 1 điều dưỡng tên Mai thực hiện mà không có bác sĩ thăm khám. Suốt nhiều giờ đồng hồ cháu bé được điều dưỡng chỉ định truyền nước, truyền đường nhưng khi cháu bé gặp sự cố (toàn thân co giật, thân thể tím tái, đau đớn, nguy kịch) bác sĩ trực vẫn không có mặt. Gia đình bệnh nhi vô cùng bức xúc, yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của con mình .

85. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bưu Điện  báo cáo về trường hợp sản phụ bị thai chết lưu tại bệnh viện: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 24 tháng 7 năm 2018, ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em – Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bưu điện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn vụ sản phụ Ruôn bị mất tim thai bất thường, xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan (nếu có sai phạm). Liên quan đến vụ gia đình sản phụ Nguyễn Thị Ruôn tố y bác sĩ Bệnh viện Bưu điện tắc trách khiến sản phụ này bị thai chết lưu ngay trước ngày sinh đẻ (dù trước khi vào viện thai nhi bình thường, nhịp tim khỏe), chiều nay, 24-7, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em – Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Bệnh viện Bưu điện báo cáo rõ.

Ngày 21-7, sản phụ Nguyễn Thị Ruôn (sinh năm 1986, ở Hoàng Mai, Hà Nội), có thai 41 tuần, đến Bệnh viện Bưu điện chờ sinh con theo lịch hẹn. Lúc vào viện, thai nhi bình thường, nhịp tim ổn định. Đến tối cùng ngày, sản phụ Ruôn có biểu hiện sốt cao, được các bác sĩ cho uống thuốc hạ sốt, cho lấy máu xét nghiệm. Gia đình yêu cầu nếu cần thì mổ đẻ ngay, y tá trực của bệnh viện nói phải chờ có kết quả xét nghiệm, hội chẩn của bác sĩ. Đến sáng nay, 22-7, khi gia đình sản phụ hỏi thì bất ngờ nghe bác sĩ thông báo không có tim thai. Sau đó chị Ruôn được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương để tiếp tục chăm sóc. Về vụ việc nêu trên, Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Bưu điện khẩn trương họp hội đồng chuyên môn xem xét trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan, xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Cùng đó, BV phải gặp gỡ, chia sẻ động viên, cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông. Phải rà soát thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy trình dịch vụ chuyên môn kỹ thuật trong việc theo dõi, chăm sóc và xử trí các tai biến sản khoa trong và ngay sau đẻ; Báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Bộ Y tế trước ngày 31 tháng 7.

86. Các bác sỹ Bệnh viện E phẫu thuật tạp hình thẩm mỹ miễn phí cho một bé gái ở Lai Châu bị sẹo ở mặt do bỏng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 25 tháng 7 năm 2018, Bệnh viện E cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ miễn phí thành công cho một bé gái ở Lai Châu. Bệnh nhân H.T.T (15 tuổi, ở Bản Hỳ, Tà Gia, huyện Than Uyên, Lai Châu) là một trong số gần 200 bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện E khám từ thiện trong chuyến khảo sát, thẩm định bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường và Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu cách đây 2 tháng. Sau khi thăm khám cho bệnh nhân H.T.T, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E) đã tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị. Do bệnh nhân H.T.T bị sẹo vùng mặt, cần được phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nên bác sĩ Minh đã hẹn bệnh nhân H.T.T lên Bệnh viện E để được điều trị, phẫu thuật kịp thời. Trao đổi với chúng tôi, Hoàng Văn Lén, bố cháu H.T.T cho biết, lúc nhỏ, khoảng tầm 2 tuổi, H.T.T không may bị ngã, úp mặt vào bếp lửa nên có sẹo rất dài ở trên mặt. Gia đình tôi không có điều kiện, các bác sĩ Bệnh viện E đã giúp gia đình vượt qua khó khăn để con tôi có cơ hội được chữa khỏi bệnh. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Minh cho biết, vết sẹo xấu kéo dài trên khuôn mặt gây mất thẩm mỹ, thậm chí có thể làm người khác cảm giác ghê sợ. Vì thế, trong thời gian phẫu thuật, các bác sĩ sử dụng phương pháp mổ tạo hình sửa sẹo bằng vạt da, cắt sẹo, bóc tách vạt cổ cằm cho bệnh nhân H.T.T. GS, TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, trong chuyến khảo sát, thẩm định bệnh viện vệ tinh vào đầu tháng 5 vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện E đã có 2 buổi khám miễn phí cho trẻ em và người cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường và Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu. Gần 200 trẻ em với nhiều dị tật khác nhau đã được các bác sĩ khám, tư vấn và đưa ra phác đồ điều trị. Tại các buổi khám, các bác sĩ đã phát hiện ra rất nhiều em bị bỏng do điện giật, do nước sôi, các dị tật ở bàn chân, bàn tay, sứt môi, hở hàm ếch và bệnh lý tim bẩm sinh. Đặc biệt, nhiều em bị dị tật rất lớn nhưng đây là lần đầu tiên các em được bố mẹ đưa đi khám. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ, mổ miễn phí cho nhiều em bị dị tật ở vùng sâu, vùng xa và biên giới Việt Nam để các em có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất.

87. Các bác sỹ bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt ruột hoại tử cho thai phụ: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 25 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Bình Dân thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện ca phẫu thuật nghẹt thở kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, cắt bỏ đoạn ruột hoại tử cho thai phụ L.T.K.H (32 tuổi, ngụ TP.HCM). Ca phẫu thuật đã giữ an toàn cho cả thai phụ và thai nhi 31 tuần tuổi trong sự vui mừng của người bệnh, thân nhân và toàn bộ ê kíp phẫu thuật. Theo các bác sĩ, trước đó thai phụ H. nhập viện cấp cứu tại BV Từ Dũ trong tình trạng đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân, mạch trên 120 lần/phút, dọa sốc, nguy hiểm tính mạng của cả thai phụ và thai nhi mới 31 tuần. BV Từ Dũ đã mời Bệnh viện Bình Dân hội chẩn gấp. Thai phụ được nhanh chóng được chuyển đến BV Bình Dân. Kết quả khám, xét nghiệm ban đầu chẩn đoán thai phụ bị viêm phúc mạc toàn thể (nhiễm trùng ổ bụng) nên bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn cho bệnh nhân. Các bác sĩ thực hiện nội soi thám sát ổ bụng thai phụ và phát hiện có nhiều dịch màu đỏ, hình ảnh camera ghi nhận ruột non của thai phụ đã bị hoại tử tím đen. Ngay lập tức các bác sĩ quyết định chuyển mổ hở, chạy đua với thời gian nhằm ngăn chặn nguy cơ độc tố do ruột hoại tử phóng thích vào máu gây sốc và tử vong cho cả người mẹ và thai. BV Bình Dân đồng thời kích hoạt báo động đỏ liên viện đến BV Từ Dũ. Một ê kíp bác sĩ từ BV Từ Dũ bao gồm các bác sĩ sản khoa, bác sĩ gây mê chuyên sản, bác sĩ hồi sức sơ sinh mau chóng có mặt tại phòng mổ, sẵn sàng tiếp ứng. Kỳ vọng lớn nhất trong ca mổ này là có thể giữ được an toàn cho cả thai phụ H. và thai nhi. Kết quả mở bụng thai phụ cho thấy trên mạc treo ruột của thai phụ có một lỗ tự nhiên khoảng 2 cm, một đoạn ruột non đã “chui” qua lỗ tự nhiên này và xoắn, hoại tử khiến thai phụ đau đớn dữ dội. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ 40 cm ruột hoại tử, khâu nối để tái lập liên thông tiêu hóa, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và đóng ổ bụng. Mặc dù mổ khẩn trương nhưng các bác sĩ thao tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, tránh tác động nhiều vào tử cung gây dọa sinh non. Song song đó, các bác sĩ BV Từ Dũ cũng thực hiện siêu âm ngay trong lúc phẫu thuật để theo dõi tình trạng tim thai. Quá trình phẫu thuật diễn ra thuận lợi, tim thai ổn định. Sau một tuần mổ thì thai phụ ổn định xuất viện và tiếp tục theo dõi thai kỳ chờ ngày sinh tại BV Từ Dũ. BS CK.II Võ Ngọc Bích (Khoa Tổng quát 2, BV Bình Dân) cho biết phẫu thuật cắt ruột hoại tử ngay cả đối với người bệnh có thể trạng bình thường (không mang thai) cũng là một phẫu thuật có nguy cơ rất cao, nhất là khi bệnh nhân bị nhân bị đe dọa sốc hoặc đã vô sốc. Theo bác sĩ Bích, việc tiến hành phẫu thuật trên thai phụ có thai nhi 31 tuần tuổi đòi hỏi kinh nghiệm, năng lực và sự phối hợp tốt của toàn bộ ê kíp phẫu thuật vì mỗi thao tác của bác sĩ phẫu thuật đều có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của 2 con người. Thai nhi lớn cũng khiến các thao tác khâu nối ruột và rửa sạch ổ bụng để tránh nhiễm trùng sau mổ khó khăn hơn. Ca mổ thể hiện sự phối hợp ăn ý, chuyên nghiệp của bác sĩ 2 BV trong tình huống tối khẩn cấp.

88. Các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống du khách bị đâm thủng bụng: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 25 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng bị đâm 3 nhát thủng vùng bụng khi đang rút tiền tại trạm ATM trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vào khoảng 19 giờ 40 phút ngày 24/7, Khoa Cấp cứu bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân T.Đ.T (26 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) trong tình trạng bị đâm thủng vùng bụng và cánh tay. Vết thương xuyên cơ thành bụng phải, thủng đại tràng khiến bệnh nhân mất rất nhiều máu. Anh T. nhanh chóng được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu và hồi sức tích cực. Được biết, bệnh nhân T. là khách du lịch đi cùng người nhà, trong hành trình từ tỉnh Quảng Bình vào TP.Đà Nẵng. Khi anh T. đang rút tiền tại một trạm ATM (chưa xác định vị trí) thì có một thanh niên xuất hiện từ phía sau bất ngờ đâm vào bụng anh T. Vì nạn nhân chống cự nên người thanh niên đâm liên tiếp 2 nhát nữa khiến anh T. gục ngay tại chỗ. Người nhà anh T. cho biết, vì mới đến TP.Đà Nẵng và sự việc diễn ra quá nhanh nên họ tạm thời chưa thể xác định được vị trí trạm ATM nơi anh T. bị đâm. Hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang hướng dẫn để người nhà anh T. trình báo cơ quan công an để vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

89. Sở Y tế tỉnh Sơn La đình chỉ công tác chuyên môn đối với kíp trực cấp cứu bé 4 tháng tuổi tử vong: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 25 tháng 7 năm 2018, ông Nguyễn Trung Khải, Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho biết đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La kiểm điểm kíp trực và làm rõ trách nhiệm liên quan đến cái chết của bé Phúc. Kíp trực tối 19/7 cấp cứu bé Phúc gồm bác sĩ Cầm Thùy Linh, Phó trưởng khoa Nội, điều dưỡng Lò Văn Mai thuộc khoa Nhi và Cà Thị Tiệt, điều dưỡng trưởng khoa Nhi. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra xử lý trách nhiệm người có liên quan. Sở Y tế cũng yêu cầu làm rõ tại sao không liên lạc được với bác sĩ Linh trong thời gian cấp cứu cho bé Phúc. Tối 19/7, vợ chồng anh Nguyễn Bình Sơn đưa bé Phúc 4 tháng tuổi vào Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La cấp cứu. Bác sĩ Linh trực nhưng không trực tiếp điều trị mà chỉ định cho điều dưỡng Mai khám và xử trí truyền dịch cho bé. Khi tình trạng bệnh nhi trở nặng, điều dưỡng không liên lạc được với bác sĩ. Bé tử vong với chẩn đoán bước đầu do suy hô hấp trụy tim mạch không phục hồi bởi hội chứng não, màng não/viêm phổi.

90. Lãnh đạo Bệnh viện Bưu điện đình chỉ hoạt động chuyên môn của kíp trực liên quan đến vụ thai nhi 41 tuần tuổi tử vong: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 25 tháng 7 năm 2018, theo đại diện Bệnh viện Bưu Điện, hiện tại, kíp trực có liên quan đến vụ việc thai nhi 41 tuần bị mất tim thai đã tạm ngưng hoạt động chuyên môn và Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đang làm việc để kiểm tra, đánh giá sự việc. Liên quan đến vụ việc sản phụ nhập viện chờ sinh bàng hoàng khi nhận được thông báo thai ngừng tim, trao đổi với Pháp Luật Plus, đại diện Bệnh viện Bưu Điện cho hay: “Hiện tại Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đang làm việc, ngay khi có kết quả chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí. Hiện tại lãnh đạo bệnh viện đã cho tạm ngưng hoạt động chuyên môn của kíp trực có liên quan đến vụ việc này”. Trước đó, theo như thông tin báo chí phản ánh, vào ngày 19/7 chị N.T.R (33 tuổi, đang mang bầu 41 tuần, trú tại quận Hoàng Mai) được người nhà đưa đến Bệnh viện Bưu Điện để khám thai. Sau khi khám, thai khỏe mạnh hoàn toàn, sau đó chị được hẹn quay lại vào hôm nay (ngày 22/7) để làm thủ tục đẻ mổ. Để cẩn thận, gia đình đã đưa chị Ruôn vào viện từ sáng 21/7 để khám lại. Bác sĩ kết luận chưa có dấu hiệu chuyển dạ rõ rệt, tim thai bình thường, khuyên gia đình cho về nhà theo dõi. Tuy nhiên do thai đã già tuần nên gia đình xin nhập viện luôn từ chiều. Đến tối, chị R. đột ngột bị sốt và được bác sĩ cho uống hạ sốt, sau đó chỉ định lấy máu để chuẩn bị mổ đẻ. Tuy nhiên, gia đình chị R. cho biết, đợi mãi vẫn không thấy đưa sản phụ đi mổ đẻ. Đến khoảng 0h30 sáng 22/7, gia đình gặp y tá trực hỏi kết quả xét nghiệm máu, được thông báo bình thường, chờ đến sáng sẽ đưa vào phòng mổ đẻ. Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, chị R. được đưa đi siêu âm. Khoảng 9h, gia đình bàng hoàng khi bác sĩ thông báo không còn tim thai, sau đó chuyển chị R. đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu. Ngay sau khi có thông tin phản ánh, Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bệnh viện Bưu điện, yêu cầu điều tra, xác minh thông tin vụ việc.

91. Các bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chỉ đạo trực tuyến giúp các bác sỹ đa khoa tỉnh Điện Biên phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nguy kịch:  Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 26 tháng 7 năm 2018, với sự chỉ đạo trực tiếp của các chuyên gia ngoại khoa của BV Hữu nghị Việt Đức thông qua hệ thống y tế từ xa Telemedicine, mới đây, BVĐK tỉnh Điện Biên đã cứu sống bệnh nhân bị chấn thương sọ não kín, tụ máu ngoài màng cứng thái dương bên phải, hôn mê rất sâu… tính mạng hết sức nguy kịch. Bệnh nhân là nam, 31 tuổi, dân tộc Mông, tại bản Tà Lèng, xã Tà Lèng, Tp. Điện Biên Phủ. Với tính chất phức tạp của một ca bệnh khó cần phẫu thuật càng sớm càng tốt, BVĐK tỉnh Điện Biên đã đề nghị BV Hữu nghị Việt Đức cử một ê kip phẫu thuật hỗ trợ. Tuy nhiên do điều kiện thời tiết xấu và giao thông bất lợi không thể chuyển bệnh nhân về BV Hữu nghị Việt Đức trực tiếp phẫu thuật cũng như không thể cử kíp phẫu thuật lên Điện Biên, nên đội ngũ chuyên gia BV Việt Đức đã quyết định hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp qua hệ thống Telemedicine cho các bác sĩ của BVĐK tỉnh Điện Biên tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân tại Điện Biên. Trực tiếp chỉ đạo phẫu thuật có GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc BV Hữu nghị Việt Đức; TS.BS Lê Hồng Nhân – Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Thần kinh II; ThS.BS Đỗ Danh Quỳnh – Giám đốc Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa của BV.

Được sự hướng dẫn của các chuyên gia của BV Hữu nghị Việt Đức, ca mổ đã được tiến hành kịp thời và bước đầu đã cứu sống được bệnh nhân. Sau gần 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ của BVĐK Điện Biên đã chứng tỏ được khả năng phẫu thuật của mình và ca phẫu thuật đã hoàn thành đúng như dự định. Chia sẻ về công tác chỉ đạo tuyến, GS.TS Trần Bình Giang cho biết: Nhờ dự án bệnh viện vệ tinh của Bộ Y tế, với vai trò là bệnh viện hạt nhân về ngoại khoa, BV Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu cho các bác sĩ ở các bệnh viện vệ tinh, đồng thời thực hiện tư vấn, hội chẩn từ xa cho nhiều bệnh viện vệ tinh qua hệ thống truyền hình trực tuyến Telemedicine, kết nối tại phòng mổ và phòng hội chẩn với các ca phẫu thuật khó, cứu sống nhiều bệnh nhân. Kết quả thành công từ việc đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở địa phương, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời giảm chi phí cho người bệnh. Kết quả thành công từ việc đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở địa phương, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời giảm chi phí cho người bệnh. Đến nay, Bệnh viện đã triển khai kết nối với 18 tỉnh, thành để hội chẩn qua Telemedicine, đây là một trong những biện pháp giảm tải cho Bệnh viện Việt Đức, giúp đỡ cho nhiều ca bệnh ở các tuyến tỉnh không phải chuyển tuyến.

92. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công hai bệnh nhi bị dính khớp sọ phức tạp kèm não úng thủy: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 26 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông tin vừa phẫu thuật, điều trị thành công thêm 2 bệnh nhi bị dính khớp sọ phức tạp kèm não úng thủy. Bệnh nhi thứ nhất là bé T.P. (17 tháng tuổi). Bé bị dính khớp trán, não úng thuỷ, thoát vị não chẩm. Bệnh nhi được phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng do não úng thủy sau sinh 2 tuần và mổ cắt khối thoát vị não chẩm lúc 6 tháng tuổi. Lần này, ê kíp phẫu thuật của Khoa Ngoại Thần kinh, BV Nhi Đồng 2 mổ tạo hình trán - ổ mắt để chỉnh hình dị tật dính khớp sọ trán. Hiện tại, tình trạng sưng ở vùng đầu bệnh nhi đã giảm dần sau 2 tuần phẫu thuật tạo hình. Bệnh nhi hiện đang hồi phục tốt, nhận thức và sinh hoạt bình thường. Bệnh nhi thứ hai là bé G.K. (13 tháng tuổi). Bé bị dính toàn bộ khớp sọ, não úng thuỷ. Bé được phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất - ổ bụng do não úng thủy lúc 3 tháng tuổi và phẫu thuật mở rộng sọ chẩm lúc 9 tháng tuổi. Lần này, bé được tạo hình, mở rộng trán ổ mắt. Hiện bệnh nhi đang trong giai đoạn hậu phẫu, còn sưng vùng mặt nhưng đã bớt đau nhiều. Theo lời kể của gia đình bé G.K., trong quá trình mang thai, mẹ bé đi siêu âm thai không phát hiện bất thường. Sau khi sinh, thấy con thở khó, gia đình đưa bé đến Khoa Nhi của bệnh viện tỉnh và sau đó chuyển vào BV Nhi Đồng 2 để điều trị khó thở và nhiễm trùng ối. Xuất viện về nhà, khoảng 3 tuần sau thì gia đình hốt hoảng khi thấy đầu bé ngày càng to ra nên đưa bé trở lại bệnh viện, nhập Khoa Ngoại thần kinh để được điều trị não úng thủy do dính khớp sọ. Khi được bác sĩ thông báo tình hình của con, cả gia đình bé như không tin vào tai mình. “Lúc đó chúng tôi rất sợ, sốc và hụt hẫng vì đứa con đầu rất khỏe mạnh. Vợ tôi khóc suốt, không biết con mình sẽ như thế nào với đoạn đời còn lại trong một hình hài như vậy” - anh T.A. (cha của bé G.K.) nhớ lại. Theo Ths.BS Đặng Đỗ Thanh Cần, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, BV Nhi Đồng 2, dính khớp sọ là một bệnh lý gây ảnh hưởng rất lớn đến chức năng thẩm mỹ, thần kinh, vận động và khả năng sống ở trẻ. Đây là dị tật tương đối ít gặp ở trẻ em, với tần suất khoảng 6/10.000 trẻ. Nguyên nhân do dính sớm các khớp sọ trong thời kỳ bào thai.

93. Chủ tài khoản facebook bôi xấu cán bộ y tế qua mạng xã hội đã xin lỗi vì vu khống bệnh viện: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 27 tháng 7 năm 2018, Bà Trần Thị Sáu – giáo viên một trường tiểu học ở TP. Kon Tum, chủ tài khoải facebook Sau Tran đã đến bệnh viện giải trình và công khai nhận lỗi với tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum về nội dung đăng tải sai sự thật của mình trên mạng xã hội vào ngày 12/6/2018. Tham gia buổi làm việc còn có đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; Thượng úy Lê Thanh Tùng, cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Kon Tum. Vào ngày 12/6/2018 Bà Trần Thị Sáu đã đăng tải hình ảnh và bình luận trên Facebook cá nhân như sau: “Thưa ông giám đốc bệnh viện tỉnh Kon Tum! Lâu nay tôi nghe người dân lên tiếng bệnh viện xem mạng người không là thứ gì.Hôm nay bản thân tôi mới chứng kiến một bệnh nhân quá đau lòng. Một em bé khoảng chừng 1 tuổi bị tai nạn gãy 5 ngón tay trái ở xã Vinh Quang mẹ cháu ẳm vào cấp cứu bác sĩ trả lời người nhà về lấy giấy tờ mới cho vào cấp cứu . Xin hỏi bác sĩ mạng người hơn hay giấy tờ hơn? Mong bác sĩ hãy đọc tin này thì hãy trả lời cho người dân như chúng tôi biết.Mong mọi người đọc và chia sẻ nhé”. Đoạn thông tin trên sau khi đăng tải đã thu hút trên 31.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận. Đáng nói là ngay sau khi có thông tin xuất hiện, bệnh viện đã tiến hành xác minh sự việc với nhân vật được bà Trần Thị Sáu nhắc tới, kíp trực Khoa Cấp cứu vào ngày 12/6 và nhận được sự thật khác hoàn toàn. Chị Y Tự (mẹ cháu bé được nhắc tới) cho biết con của chị bị thương do bất cẩn của anh rể.  Khi đưa vào bệnh viện, bé đã được tiếp nhận, chẩn đoán bị vết thương nông ở bàn tay phải và tiến hành sơ cứu ngay sau đó. Trong quá trình đợi người nhà bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của điều dưỡng, chị Y Tự không hề biết mình bị chụp lén. Thậm chí khi đọc nội dung chị Trần Thị Sáu đăng tải về mình, chị Y Tự tỏ ra vô cùng bất ngờ và bức xúc. Như vậy, thông tin cháu bé gãy 5 ngón tay và bệnh viện không cấp cứu khi không có giấy tờ như bà Trần Thị Sáu đăng tải là hoàn toàn bịa đặt, vu khống. Những thông tin sai sự thật mà bà Trần Thị Sáu đăng tải không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh, uy tín của bệnh viện mà còn châm ngòi cho những luồng ý kiến quá khích xúc phạm danh dự, y đức thậm chí đe dọa hành hung của cán bộ, nhân viên bệnh viện. Ngoài ra, sự việc còn bị lợi dụng, phóng đại gây hiệu ứng dư luận không tốt. Tại buổi làm việc, bà Trần Thị Sáu đã thừa nhận bản thân làm sai khi đăng tải nội dung không đúng và không lường trước được hậu quả hành vi mà mình gây ra. Trước sự chứng kiến của thành phần dự họp, bà đã xin lỗi tập thể nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.Đồng thời, bà cũng đã công khai đăng tải lời xin lỗi, đính chính sự việc trên trang cá nhân facebook của mình. Đại diện bệnh viện, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Kon Tum, BS. Đoàn Thị Tuần chấp nhận lời xin lỗi của bà Trần Thị Sáu và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng trình tự pháp luật.

94. Bệnh viện Từ Dũ mổ cấp cứu lấy thai từ một sản phụ bị tiền sản giật, vỡ gan: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 27 tháng 7 năm 2018, ngày 25/7, khi có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ, chị N.T.N.Y. (27 tuổi, Bình Dương) vào nằm ở khoa Sinh, Bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP.HCM). Quá trình theo dõi thai phụ, nữ hộ sinh bệnh viện Từ Dũ phát hiện chị Y. đột ngột vật vã, đổ nhiều mồ hôi, than đau bụng, da chuyển sang xanh, nhợt nhạt. Phán đoán thai phụ đang trong tình thế nguy hiểm, nữ hộ sinh lập tức báo cáo cho trưởng ca trực. 16h 05 phút ngày 25/7, thai phụ chuyển vào phòng mổ. Thời gian từ lúc phát hiện bất thường đến lúc đưa vào phòng mổ chỉ mất khoảng 5 phút. Và chỉ trong vòng 1-2 phút, trưởng ca trực là bác sĩ Tô Hoài Thư, Phó trưởng khoa Sinh đã thực hiện mổ cấp cứu, đưa thai nhi ra ngoài. Bác sĩ Tô Hoài Thư nhớ lại: “Khi mở ổ bụng của thai phụ, chúng tôi thấy máu tràn ổ bụng. Đây là tình huống chúng tôi chưa gặp bao giờ.Người mẹ lúc này đã rơi vào hôn mê bất tỉnh vì mất một lượng máu rất lớn. Sau khi đưa em bé ra ngoài, thám sát ổ bụng, chúng tôi phát hiện người mẹ đã bị vỡ gan”. Lượng máu xuất huyết trong bụng chị Y. được ghi nhận là khoảng 3 lít. Để tạm thời cầm máu, bác sĩ Tô Hoài Thư nhanh trí dùng gạc pha nước muối ấm đè lên lá gan. Trong khi đó, một ê kíp của bác sĩ BV Bình Dân chạy sang hỗ trợ. Sau 10 phút đứng cầm gạc chèn vết thương ở gan, bác sĩ BV Bình Dân xuất hiện.Tất cả đều thở phào vì giữ được hơi thở cho người bệnh để thực hiện ca phẫu thuật gan sau đó. Phần gan bị vỡ khá lớn (khoảng 1/3 lá gan), kéo dài từ hạ phân thùy số 4 đến số 8.6 giờ sau ca mổ, người mẹ tỉnh lại.Chị đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó giám đốc BV Từ Dũ, cho biết vỡ gan là tình trạng cấp cứu tối khẩn.Thai phụ được cứu sống kịp thời cho thấy sự hiệu quả khi cấp cứu.Chỉ cần chậm trễ, có thể đã không thể cứu được cả mẹ và con. Bác sĩ BV Từ Dũ cho biết, sau khi sinh xong, người mẹ đã được chuyển sang BV Bình Dân để được điều trị. Em bé nặng 2.650 gram được chuyển sang cấp cứu tại BV Nhi đồng 1. Đến lúc này, nguyên nhân khiến thai phụ bị vỡ gan vẫn là câu hỏi bí ần mà việc biến chứng nghĩ tới tiền sản giật gây ra. Trước khi nhập viện, sức khỏe thai phụ hoàn toàn bình thường. Đau bụng chuyển dạ cũng bình thường.Đến khi vào phòng chờ sinh, trong vòng 15 phút đã xảy ra sự cố. Người mẹ cho biết lúc ở bệnh viện không hề bị té ngã hay gặp va chạm mạnh nào. Hiện sức khỏe sản phụ đã bình phục.

95. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Quảng Trị cắt thành công khối u 3 kg trên cổ một bệnh nhân: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 27 tháng 7 năm 2018, đội ngũ bác sĩ khoa Ung bướu, bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đã cắt bỏ thành công khối u nặng 3 kg trên cổ bệnh nhân Hoàng Văn Thận (64 tuổi, trú xã Trung Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị). Ông Thận mang khối u này đã hơn 30 năm qua.Ngày 25-7, ông vào khám bệnh ở khoa trên để được tư vấn về khối u này.Theo đó, các bác sĩ, kỹ thuật viên của khoa đã làm các xét nghiệm cần thiết. Điều may mắn, khối u thuộc dạng lành tính, là u hỗn hợp gồm mỡ, xơ và cơ, nên các bác sĩ đã tiến hành phẩu thuật. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt, dự kiến trong 1 tuần tới sẽ được xuất viện. 

96. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Gia Định Đà Nẵng cứu sống du khách Hàn Quốc bị đột quỵ nhồi máu não: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 28 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) vừa cấp cứu thành công một du khách Hàn Quốc bị đột quỵ não bằng phương pháp tiêu sợi huyết. Trước đó, ngày 26.7, du khách người Hàn Quốc Jo Byeongrim (59 tuổi), nhập viện cấp cứu, được khám lâm sàng và chẩn đoán nhồi máu não cấp ở giờ thứ 2. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định sử dụng phương pháp điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch bằng rt-PA, được xem là phương pháp tối ưu nhất giúp làm tan cục máu đông gây tắc mạch máu não, không cần phẫu thuật hay can thiệp. ThS.BS. Bùi Ngọc Anh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng) cho biết đột quỵ não là nguyên nhân hàng đầu gây ra tàn phế. Tuy nhiên, tỉ lệ bệnh nhân đột quỵ não được tiếp cận và điều trị bằng phương pháp này còn rất ít. Nguyên nhân chính là do rt-PA chỉ áp dụng cho người bệnh bị nhồi máu não được xử lý sớm trước 3 - 4,5 giờ đầu sau khi khởi phát triệu chứng đầu tiên. Trong khi đó, theo tâm lý của đại đa số người Việt, sau khi xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, hoa mắt... của đột quỵ, người nhà bệnh nhân thường tự ý dùng thuốc hay dùng các biện pháp dân gian thay vì đến các cơ sở y tế.Hậu quả là vô tình bỏ lỡ khung giờ vàng vô cùng quý giá để điều trị đột quỵ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phục hồi của bệnh nhân. Sau 24 giờ được chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, các dấu hiệu sinh tồn như mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở… đều ổn định, không có biến chứng xuất huyết não.

97. Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh đã cứu sống bé 2 tháng tuổi bị viêm phổi do dị tật cực kỳ hiếm gặp trên thế giới: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 29 tháng 7 năm 2018, các bác sỹ bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 2 tháng tuổi bị viêm phổi kéo dài, suy hô hấp dù đã điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh nhưng bệnh không thuyên giảm. Sau khi nhập viện, bé gái tiếp tục được điều trị viêm phổi. Tuy nhiên, khi chụp CT scan ngực, kết quả cho thấy bé có một đường rò đường mật từ gan trái vào khí quản, các bác sĩ khoa hô hấp quyết định nội soi khí quản. Nội soi khí quản cho hình ảnh mật chảy vào khí quản nơi phân chia hai phế quản trái và phải. . Sau khi bác sĩ hội chẩn, bệnh viện quyết định phẫu thuật ngay cho bé. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ cho biết, bé có đường rò khá dài từ nơi chia đôi phế quản trái và phải xuyên qua cơ hoành đến gan, nằm cạnh bên thực quản và mạch máu, thần kinh vùng ngực. Bác sĩ cũng chụp Xquang cản quang trong lúc mổ cho thấy đường rò lúc mổ cho hình ảnh của đường mật trong gan và thuốc cản quang xuống tá tràng, không phát hiện dị tật đường mật khác đi kèm. Sau khi cắt, khâu đường rò, hiện tại bệnh nhi đã ổn định, tình trạng viêm phổi đã cải thiện đáng kể. Theo y văn thế giới, trường hợp rò khí quản vào đường mật rất hiếm gặp, đến nay có chưa đến 40 trường hợp được báo cáo riêng lẻ, chẩn đoán khó khăn, phẫu thuật kịp thời cho kết quả tốt. Theo Ths Bs Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh viện Nhi đồng 2, trưởng kíp mổ, những bước tiến trong chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh học và nội soi hô hấp ở trẻ ngày càng nhỏ tuổi, nhỏ cân giúp phát hiện ngày càng sớm dị tật này và phẫu thuật điều trị dị tật này thay đổi nhiều tuỳ từng trường hợp do các dị tật đường mật phối hợp rất đa dạng.

98. Các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cứu sống bé sơ sinh 6 ngày tuổi bị nhiễm trùng uốn ván do người nhà tự cắt rốn: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 30 tháng 7 năm 2018, bé sơ sinh 6 ngày tuổi (ở Đình Lập, Lạng Sơn) được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn do bị nhiễm trùng uốn ván rốn sau khi tự cắt rốn tại nhà. Ngày 30.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết: Bé Phún Văn L là con thứ 4 trong gia đình dân tộc Dao, nhập viện trong tình trạng sốt, co giật toàn thân, môi tím, cứng hàm. Mẹ của bé trong các lần mang thai không tiêm phòng uốn ván và đều tự sinh tại nhà, không đến cơ sở y tế. Lần này, sau khi sinh, bé L, người nhà tự cắt cuống rốn bằng kéo chưa được vô khuẩn. Bé được chẩn đoán nhiễm trùng uốn ván rốn. Trước đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã chữa trị thành công cho một số trường hợp trẻ bị nhiễm uốn ván sơ sinh. Trong những năm gần đây, bệnh viện chưa gặp thêm trường hợp uốn ván sơ sinh nào nhập viện. Đây là trường hợp mắc phải sau nhiều năm bệnh "vắng bóng". Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh uốn ván sơ sinh, phụ nữ mang thai cần lưu ý, tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng uốn ván vào 2 tháng cuối thai kỳ. Khi có dấu hiệu sinh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn sinh và chăm sóc trẻ đúng cách. Uốn ván sơ sinh (dân gian gọi là sài uốn ván) là một bệnh nguy hiểm, gây tử vong cao. Bệnh do trực khuẩn uốn ván gây ra. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do dụng cụ cắt cuống rốn không đảm bảo vô khuẩn, nhất là những trẻ được đỡ đẻ tại nhà, làm cho vi khuẩn uốn ván xâm nhập vào cơ thể. Một số trường hợp, việc chăm sóc cuống rốn cho trẻ sau khi sinh không đảm bảo vệ sinh, dẫn tới bị bệnh. Giai đoạn đầu của bệnh, trẻ khóc nhiều, sau đó xuất hiện dấu hiệu chum môi, không bú được, co giật. Với bất cứ kích thích nhẹ nào, như âm thanh, ánh sáng đều lên cơn co giật, cơn co giật mạnh liên tục sẽ kèm theo những cơn ngừng thở, có thể đe dọa đến tính mạng trẻ. Tỷ lệ trẻ tử vong do uốn ván sơ sinh khá cao (34-50%). Một số trường hợp mặc dù được điều trị qua khỏi nhưng để lại những di chứng nặng nề như động kinh, kém phát triển tinh thần, trí tuệ, vận động. 

99. Các bác sỹ Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 thực hiện thành công việc cắt khối u nang cho một người bệnh: Theo thông tin từ Đường Dây nóng Bộ Y tế ngày 30 tháng 7 năm 2018, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 vừa cắt bỏ thành công khối u nang cho một phụ nữ mang gần 30 năm nhưng không phẫu thuật, mà chỉ uống thuốc giảm đau. Ngày 30/7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1 cho biết đã phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang khổng lồ nằm trên người nữ bệnh nhân P.T.T (50 tuổi, ngụ Bình Dương) gần 30 năm. Trước đó, bà T. nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, cao huyết áp kèm triệu chứng khó thở, nôn mửa. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định có khối u nang buồng trứng bên phải rất to, xoắn che hết vùng hạ vị nên chỉ định phẫu thuật. Sau hơn 2 giờ, các bác sĩ đã bóc ra khối u nang với kích thước khoảng 20x16x15 cm, nặng hơn 1 kg. Theo người nhà, bà T. sống chung với khối u nang gần 30 năm và sợ đụng dao kéo nên nhất quyết không phẫu thuật. Mỗi khi đau, bà uống thuốc giảm đau dẫn đến u càng ngày càng to. Lần này, cơn đau dữ dội, chịu hết nổi bà T. mới vào viện cấp cứu. Theo Ths-BS Lê Thị Hải Yến, Trưởng Khoa sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 1, bệnh nhân nếu không phẫu thuật, khối u có thể vỡ gây viêm phúc mạc khó điều trị, hoại tử nhiễm độc và tử vong. U nang buồng trứng là khối u sinh dục thường gặp, chiếm 25%-30% các trường hợp u đường sinh dục. Ngoài tác động đến sức khỏe, sinh hoạt và làm việc, khối u gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của phụ nữ.​


Thăm dò ý kiến