Tin văn bản

BÁO CÁO TOÀN CẦU THỰC TRẠNG AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thứ Hai, ngày 27/07/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐẾN CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN

Thứ Tư, ngày 08/07/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ QUY CHẾ CẤP CỨU,HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

Thứ Tư, ngày 08/07/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ TIÊU CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ TRANG THIẾT BỊ TRONG CHĂM SÓC CHẤN THƯƠNG THIẾT YẾU

Thứ Tư, ngày 08/07/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2010

Thứ Tư, ngày 08/07/2008 22:00

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Thứ Tư, ngày 08/07/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ QUY CHẾ CẤP CỨU,HỒI SỨC TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

Thứ Năm, ngày 18/06/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ TRANG THIẾT BỊ TRONG CHĂM SÓC CHẤN THƯƠNG THIẾT YẾU

Thứ Năm, ngày 18/06/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ PHÊ DUYỆT

Thứ Năm, ngày 18/06/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thứ Tư, ngày 17/06/2008 22:00

CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Thứ Tư, ngày 17/06/2008 22:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Thứ Tư, ngày 17/06/2008 22:00

CHỈ THỊ CỦA BỘ Y TẾ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 32/2007/NQ-CP NGÀY 29/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM KIỀM CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG

Thứ Tư, ngày 17/06/2008 22:00

Cộng đồng an toàn cho trẻ em - Tiêu chuẩn Cộng đồng an toàn cho trẻ em

Thứ Hai, ngày 01/05/2005 22:00

Cộng đồng an toàn cho trẻ em - Một số biện pháp phòng ngừa TNTT tại cộng đồng

Thứ Hai, ngày 01/05/2005 22:00

Cộng đồng an toàn cho trẻ em - Các loại tai nạn thương tích và nguyên nhân TNTT ở trẻ em tại cộng đồng

Thứ Hai, ngày 01/05/2005 22:00

Bảng kiểm định gia đình an toàn

Thứ Hai, ngày 01/05/2005 22:00

Bảng kiểm định trường học an toàn

Thứ Hai, ngày 01/05/2005 22:00

Bảng kiểm định cộng đồng an toàn

Thứ Hai, ngày 01/05/2005 22:00

Ngôi nhà an toàn - Một số biện pháp phòng ngừa TNTT tại nhà

Thứ Hai, ngày 01/05/2005 22:00