Thủ tục cấp giấy chứng nhận

02/05/2005 | 05:00 AM

 | 

Thủ tục cấp giấy chứng nhậnHàng năm, việc đánh giá, tổng kết phải được thực hiện định kỳ để cấp giấy chứng nhận công nhận gia đình an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn. Mẫu giấy chứng nhận có trong phụ lục 2.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận Gia đình an toàn

1. Về tiêu chuẩn: được công nhận la gia đình an toàn khi

- 80% các nội dung theo bảng kiểm định gia đình an toàn (phụ lục 2) được đánh giá là đạt.

- Không có người bị tai nạn thương tích nặng do các nguy cơ trong gia đình

2. Hồ sơ đề nghị:

- Bảng kiểm định gia đình an toàn có ý kiến xác nhận của Y tế thôn/cộng tác viên đạt tiêu chuẩn theo nội dungtrong bảng kiểm.

- Giấy đề nghị BCĐ xã công nhận của Trưởng thôn/tổ trưởng tổ dân phố

3. Căn cứ vào hồ sơ trên, BCĐ (UBND) xã/phường có trách nhiệm xem xét, đánh giá và cấp giấy chứng nhận “Gia đình an toàn”.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận Trường học an toàn

1. Về tiêu chuẩn: Được công nhận trường học an toàn khi

- 80% nội dungtheo bảng kiểm định trường học an toàn (Phụ lục 2) được đánh giá là đạt,

- Không có học sinh hút, chích ma túy hoặc bị chết hay bị thương tích nặng do tai nạn thương tích trong trường.

2. Hồ sơ đề nghị:

- Công văn đề nghị của Nhà trường gửi kèm bảng kiểm định tự đánh giá.

- Biên bản thẩm định của Ban chỉ đạo xã về kết quả tự kiểm định của nhà trường.

3. Căn cứ vào hồ sơ trên Ban chỉ đạo (UBND) xã, phường có trách nhiệm xem xét, đánh giá và cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn”.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận Cộng đồng an toàn (xã an toàn)

1. Về tiêu chuẩn:

- Ban Chỉ đạo/Ban CSSKBĐ xây dựng kế hoạch hàng năm cho công tác phòng chống TNTT và xây dựng cộng đồng an toàn ở địa phương và kế hoạch giảm thiểu các loại TNTT có nguy cơ cao tại cộng đồng.

- Trên 60% hộ gia đình trong cộng đồng nhận thức được nguy cơ và tham gia tích cực dự phòng tai nạn thương tích.

- Giảm thiểu 80% nguy cơ gây thương tích tại cộng đồng và xây dựng được các mô hình an toàn cho các nhóm nguy cơ cao tại cộng đồng

- Tổ chức được hệ thống mạng lưới cộng tác viên để giám sát, ghi chép, phân tích được trên 80% số trường hợp TNTT và thực hiện được hoạt động sơ cấp cứu ban đầu.

- Giảm 10% các vụ tai nạn thương tích so vơi năm trước (5-7% đối với khu vực miền núi)

2. Hồ sơ đề nghị:

- Bảng kiểm định cộng đồng an toàn do Trạm Y tế xã tiến hành đánh giá có xác nhận của Ban chỉ đạo/UBND xã, phường, thị trấn về kết quả kiểm định.

- Công văn đề nghị công nhận của Ban chỉ đạo/UBND xã, phường, thị trấn gửi Ban chỉ đạo/UBND quân/huyện.

3. Căn cứ vào hồ sơ trên Ban chỉ đạo (UBND) Quận/huyện/thị trấn có trách nhiệm xem xét, đánh giá và cấp giấy chứng nhận “Cộng đồng an toàn” và báo cáo cho Ban Chỉ đạo (UBND) tỉnh/thành phố.