Quyết định số 15/2007/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm bảo vệ sức khoẻ lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

08/04/2012 | 05:00 AM

 | 

Ngày 30/01/2007 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 15/2007/QĐ-BYT ban hành “quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm bảo vệ sức khoẻ lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”

Thông tin chi tiết về quyết định xin mời xem trong file đính kèm.