Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ y tế

02/06/2014 | 05:00 AM

 | 

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ
THUỘC BỘ Y TẾ

Ngày 07/5/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 1534/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, Cục Quản lý môi trường y tế là tổ chức thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về các lĩnh vực: Vệ sinh sức khỏe môi trường; vệ sinh chất lượng nước uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; quản lý hóa chất gia dụng và hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức Cục quản lý môi trường y tế gồm: Văn phòng Cục, 6 phòng chuyên môn gồm Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Pháp chế - Thanh Tra, Phòng Môi trường cơ sở y tế, Phòng Sức khỏe môi trường cộng đồng, Phòng Sức khỏe lao động – Phòng chống thương tích, Phòng Hóa chất – Đánh giá tác động sức khỏe và đơn vị sự nghiệp thuộc Cục là Trung tâm thông tin môi trường y tế.

Như vậy, Phòng Sức khỏe môi trường lao động và tai nạn thương tích được đổi tên thành Phòng Sức khỏe lao động – Phòng chống thương tích. Trong đó nhiệm vụ Phòng chống tai nạn thương tích là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phòng và tập trung vào những nội dung sau:

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tai nạn thương tích tại cộng đồng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng, bổ sung hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng, các biện pháp dự phòng can thiệp;

- Xây dựng và hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực phòng chống tai nạn thương tích;

- Xây dựng nội dung, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ về các yếu tố nguy cơ trong phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng;

-  Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn về phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng;

- Quản lý dữ liệu về giám sát tai nạn thương tích tại cộng đồng;

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng.

Thông tin chi tiết về Quyết định xin mời truy cập trang Phòng chống tai nạn thương tích trên Website của Bộ Y tế: http//moh.gov.vn