LỄ KÝ KẾT KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ EM VÀ QUYỀN TRẺ EM

02/06/2014 | 05:00 AM

 | 


CN.Đỗ Thị Điệp

Cục Quản lý môi trường y tế

 

Ngày 9/10/2013, tại Đà Nẵng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và quyền trẻ em. Mục đích chính của kế hoạch liên ngành là tăng cường phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em của hai ngành nhằm xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, đảm bảo cơ hội học tập và phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Kế hoạch liên ngành này được triển khai trong giai đoạn 2013 - 2020, cụ thể:  Giai đoạn I (năm 2013 - 2015) triển khai tại hai Bộ và chỉ đạo điểm tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực phía Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên, phía Nam; Giai đoạn II (năm 2016 - 2020) triển khai tại 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung Hoạt động của Kế hoạch liên ngành bao gồm:

1. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá các văn bản đã ban hành, chia sẻ thông tin, dữ liệu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giữa hai ngành để sửa đổi, bổ sung và đề xuất các văn bản phù hợp trong giai đoạn mới

2. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai ngành về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở các cấp

3. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ Trung ương đến địa phương

4. Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ em, học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ sở trợ giúp trẻ em ở địa phương

5. Phối hợp tổ chức thực hiện một số chương trình, hoạt động cụ thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.