Quyết định số 195/QĐ-TTg, ngày 26/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ

26/04/2005 | 05:00 AM

 | 

Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích

CHÍNH PHỦ

Số: 195/QĐ – TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm

Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-         Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

-         Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích, gồm các thành viên sau đây :

1.      Chủ nhiệm Chương trình : Bộ trưởng Bộ Y tế ;

2.      Phó Chủ nhiệmthường trực Chương trình : Thứ trưởng Bộ Y tế,

3.      Phó Chủ nhiệm Chương trình : Thư trưởng Bộ Giao thông vận tải ,

4.      Các Uỷ viên :

- Thứ trưởng Bộ Tài chính ;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ;

- Thứ trưởngBộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Thư trưởng Bộ Tư pháp ;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;

- Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thứ trưởng Bộ Công an ;

- Thứ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Phó Chủnhiệm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam;

- Uỷ viên thưởng trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ;

- Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Điều 2.

Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng Kế hoạch hành động phòng, chống tai nạn, thương tích của các Bộ, ngành.

2.Tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống tai nạn, thương tích của các Bộ, ngành, địa phương.

Điều 3.

Chế độ làm việc :

1. Ban Chủ nhiệm Chương trình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có bộ phận giúp việc kiêm chức đặt tại Bộ Y tế.

2. Chủ nhiệm Chương trình quy định quy chế làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Chủ nhiệm.

Điều 4.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW và Ban Chủ nhiệm Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.