Quyết định số 1216/QĐ-BYT, ngày 14/4/2003 của Bộ Y tế

26/04/2005 | 05:00 AM

 | 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích Ngành Y tế

BỘ Y TẾ

Số: 1216/QĐ – BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích Ngành Y tế

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 197/2001/QĐ – TTg ngày 27/12/2001 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách Quốc gia Phòng, chống tai nạn, thương tích giai đoạn 2002-2010;

Căn cứ vào công văn số 4816/YT-DP ngày 18/6/2002 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tai nạn thương tích ( TNTT) tại các Bộ /Ngành và địa phương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích của ngành Y tế gồm có các ông, bà có tên sau đây:

1. GS-TS. Nguyễn Văn Thưởng

Thứ trưởng Bộ Y tế

Trưởng ban

2. TS. Trịnh Quân Huấn

Vụ trưởng Vụ YTDP

P.Trưởng ban

3. TS. Nguyễn Thị Hồng Tú

Vụ trưởng Vụ YTDP

P.Trưởng ban

4. PGS-TS. Ngô Toàn Định

Vụ trưởng Vụ TCCB

Uỷ viên

5. DS. Lê Văn Đôn

Chánh VP-Bộ Y tế

Uỷ viên

6. TS. Trần Trọng Hải

Vụ trưởng Vụ HTQT

Uỷ viên

7. GS-TS. Phạm Thị Kim

Cục trưởng Cục QLVSATTP

Uỷ viên

8. Ths. Lương Ngọc Khuê

Phó Vụ trưởng Vụ Điều trị

Uỷ viên

9. BS. Nguyễn Đình Thường

Phó Vụ trưởng VụKế hoạch

Uỷ viên

10. TS. Nguyễn Văn Trọng

Phó Vụ trưởng Vụ TCKT

Uỷ viên

11. TS. Trần Đức Long

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Uỷ viên

12. BS. Nguyễn Phiên

Phó Vụ trưởng Vụ KHĐT

Uỷ viên

13. TS. Nguyễn Văn Tựu

Phó cục trưởng Cục QLD

Uỷ viên

14. Ths. Nguyễn Chiến Thắng

Phó Vụ trưởng Vụ TTB&CTYT

Uỷ viên

15.PGS-TS. Lê Vũ Anh

Hiệu trưởng Trường ĐH.YTCC

Uỷ viên

16. PGS-TS. Trần Thu Thủy

Trưởng Ban Chăm sóc Sức khỏe - Hội chữ thập đỏ Việt Nam

Uỷ viên

17. BS. Nguyễn Quang Thuận

Giám đốc Trung tâm TTGDSK

Uỷ viên

18. TS. Lưu Hoài Chuẩn

Phó Viện trưởng Viện CL&CSYT

Uỷ viên

19. TS. Nguyễn Thị Dụ

Trưởng khoa Chống độc – BVBM

Uỷ viên

20. BS. Nguyễn Tiến Quyết

Phó Giám đốc BV Việt Đức

Uỷ viên

 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ :

1- Lập kế hoạch chương trình phòng, chống tại nạn, thương tích thuộc lĩnh vực Bộ quản lý, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt ;

2- Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tai nạn thương tích đã được phê duyệt ;

3- Kiểm tra, giám sát và đánh giá chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích của Bộ Y tế ;

4- Sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia về kết quả thực hiện Chương trình quy định ;

5- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị thưộc Bộ Y tế quản lý lập và thực hiện chương trình hành động phòng chống tai nạn thương tích .

Điều 3. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có một số chuyên viên của Vụ Y tế dự phòng –Bộ Y tế ,theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Ông, Bà : Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Y tế dự phòng, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.